Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Документът е публикуван на 17.11.2020 г.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич за  срок от 18.11.2020 г. до 17.12.2020 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

 

       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич е приета с Решение № 10-7 от 31 Юли 2012 година на Общински съвет град Добрич. Оттогава досега тя е претърпяла изменения и допълнения няколко пъти. С Наредбата се уреждат обществени отношения, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяните на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране.

      

1.         Причини, които налагат приемането на настоящата наредба, са следните:

 

     Настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич е изготвен в изпълнение на изискванията на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ и поради необходимостта от обезпечаване на разходите по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ.

     В сега действащият текст на чл. 16, ал. 8 от Наредбата е предвидено, че за имотите, които няма да се използват през цялата година и има подадени декларации, отговарящи на условията на ал. 1 до ал. 6, които не са основно жилище за някой от собствениците или ползвателите, се начислява само такса за „поддържане чистотата на териториите за обществено ползване”.

     Нормативна уредба на Таксата за битови отпадъци /ТБО/ се съдържа в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Същата е изградена върху принципа, съгласно който такса се заплаща в зависимост от вида и обема на извършените услуги.

   Основанията за освобождаване от заплащане на Такса битови отпадъци, са посочени в чл. 71 от ЗМДТ, който гласи:

       Не се събира такса за:

       1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината;

       2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – когато услугата не се предоставя от общината;

       3. обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива.

Известно е, че Община град Добрич в партньорство с още осем общини изгради „Регионално депо за неопасни отпадъци“ в село Стожер, община Добричка. Депото представлява многофункционално съоръжение, в различните зони на което се извършват различни дейности: сортиране на рециклируеми материали от отпадъците, компостиране на биоразградимите фракции, екологосъобразно депониране на отпадъци, рециклиране (смилане и сепариране) на строителни отпадъци, временно съхранение на опасни отпадъци. Площадката на регионалното депо Стожер е с обща площ 217,86 дка и е разположена на 2.5 км от с. Стожер, община Добричка, област Добрич.

            Тъй като Община град Добрич, вече има изградено и функциониращо Депо за обезвреждане на битови отпадъци, с оглед необходимостта от постигане на съответствие между наредбата и ЗМДТ, предлагам лицата, които не ползват имотите си целогодишно, да заплащат и услугата „обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения“. Към настоящата докладна, представям справка от дирекция „Местни данъци и такси“, съгласно Приложение № 1 от която е видно, че ако се приеме предложеното изменение, приходите на общината ще се увеличат в максимален размер до 27 516.74 лева за 2021 г.   

            Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ, принципите, които следва да бъдат спазвани от Общински съвет при определяне размера на местните такси са: - възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество и постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. В, ал. 3 на същия член се предвижда, че размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга.

            С  План–сметката за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване на Община гр. Добрич е предвидено през 2021 г. да се извършат следните разходи :

1. За дейностите „Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им“ -  3 430 000.00 лева с ДДС;

2. За дейностите „Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците“ -  12 062 316.00  лева с ДДС. В това число разходите, за сметка на приходите от ТБО за Община гр. Добрич са в размер на 4 728 150 лева;

 3. За дейностите „Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване“, както и за почистване на участъци от дерето на река Добричка - 1 780 000,00  лева с ДДС.

            Общият размер на планираните разходи за осъществяване на дейностите по чистота на територията на Община град Добрич за 2021 г., възлиза на 17 262 316.00 лева с ДДС, в това число за Община град Добрич е 9 938 150.00 лева.

            През 2017 г., Община град Добрич е реализирала приходи от ТБО в размер на 5 456 270.00 лева и е извършила дофинансиране на дейността със сумата от 2 485 171.00 лева;

            През 2018 г., Община град Добрич е реализирала приходи от ТБО в размер на 5 715 300.00 лева и е извършила дофинансиране на дейността със сумата от 2 313 317.00 лева;

            През 2019 г., Община град Добрич е реализирала приходи от ТБО в размер на 5 577 621.00 лева и е извършила дофинансиране на дейността със сумата от 2 437 851.00 лева.

            През 2020 г., поради пандемията от „Ковид – 19“ и последвалите промени в нормативната уредба, се очаква Община град Добрич да реализира по – малко приходи от ТБО от предходните години и е необходимо да извърши дофинансиране на дейностите с още по - големи суми от общинския бюджет. Данните са въз основа на касовите отчети за изпълнението на бюджета за съответните години.

            Предвид гореизложеното, се налага извода, че размерът на Такса за битови отпадъци на територията на общината е необходимо да бъде актуализиран спрямо нарастващите разходи на общината по предоставяне на услугите и съгласно утвърдената План – сметка на общината за 2021 г. Към момента в Община град Добрич се акумулират приходи за ТБО, в размер много по-малък от разходите, които реално се извършват за съответните дейности.

            Общинска администрация извърши калкулация на разходите на Община гр. Добрич, които общината прави за 1 бр. Контейнер, тип „Бобър“, с вместимост 1.1 куб.м.. Същите са както следва :

            През 2018 г. от територията на Община гр. Добрич са били извозени 28957.22 т. отпадъци. Средната стойност на услугата е била 186.34 лева/тон; Количеството извозени отпадъци за 1 ден е било 79.33 лв.; Количеството отпадък в тонове за контейнер 1.1 куб.м. е било 0.0702 т./к.; Средната стойност на услугата без ДДС за 1 контейнер за един ден е била 13.09 лв., а за една седмица 91.63 лева. Средната стойност на услугата без ДДС за 1 бр. контейнер 1.1 куб.м. в лева за цялата година е била 4764.70 лева.

            През 2019 г. от Община гр. Добрич са били извозени 31949.82 т. отпадъци. Средната стойност на услугата е била 188.78 лева/тон; Количеството извозени отпадъци за ден е било 87.53 т./ден; Количеството отпадък в тонове за контейнер 1.1 куб. м. е било 0.0775 т./к.; Средната стойност на услугата без ДДС за 1 контейнер за един ден е била 14.62 лв., а за една седмица 102.36 лева. Средната стойност на услугата без ДДС за 1 бр. контейнер 1.1 куб.м. за цялата година в лева е била 5322.88 лева.

            През 2020 г. до м. Октомври, от Община гр. Добрич са били извозени 27085.56 т. отпадъци. Средната стойност на услугата е била 228.69 лева; Количеството извозени отпадъци за ден е било 87.94 тона/ден; Количеството отпадък в тонове за 1 контейнер 1.1 куб. м. е било 0.0645 т./к.; Средната стойност на услугата без ДДС за 1 контейнер за един ден е била 14.75 лв., а за една седмица 103.27 лева. Средната стойност на услугата без ДДС за 1 бр. контейнер 1.1 куб.м. в лева за цялата година е била 5370.27 лева.

            Според прогнозата, през 2021 г. ако бъдат извозени същото количество битови отпадъци, за 1 тон отпадък, средната стойност на услугата ще бъде 235.24 лева/тон; Количеството извозени отпадъци за ден ще бъде 87.94 тона/ден; Количеството отпадък в тонове за контейнер 1.1 куб. м., ще бъде 0.0642 т./к.; Средната стойност на услугата без ДДС за контейнер за един ден ще бъде 15.11 лв., а за една седмица 105.75 лева. Средната стойност на услугата без ДДС за 1 бр. контейнер от 1.1 куб.м. в лева, ще бъде 5499.03 лева. За извършваните разходи за Общината не възниква право на ползване на данъчен кредит. Средната стойност на услугата за 2021 г. с ДДС е 6 598,74 лева.

            Общинска администрация извърши калкулация и на разходите на Община гр. Добрич за 1 кофа, с вместимост 0.240 куб.м.. Същите са както следва :

            През 2018 г. количеството отпадък в тонове за 1 кофа е било 0.0153 т./к.; Средната стойност на услугата за 1 ден на кофа 0.240 куб.м. е била 2.86 лева; Средната стойност на услугата без ДДС за кофа за една седмица е била 8.57 лева. Средната стойност на услугата без ДДС за 1 бр. кофа с вм. 0.240 куб.м. в лева е била 445.53 лева.

            През 2019 г. количеството отпадък в тонове за 1 кофа е било 0.0169 т./к.; Средната стойност на услугата за 1 ден на кофа 0.240 куб.м. е била 3.19 лева; Средната стойност на услугата без ДДС за кофа за една седмица е била 9.57 лева. Средната стойност на услугата без ДДС за 1 бр. кофа с вм. 0.240 куб.м. в лева е била 497.72 лева.

            През 2020 г. до м. октомври, количеството отпадък в тонове за 1 кофа е било 0.0141 т./к.; Средната стойност на услугата за 1 ден на кофа 0.240 куб.м. е била 3.22 лева; Средната стойност на услугата без ДДС за кофа за една седмица е била 9.66 лева. Средната стойност на услугата без ДДС за 1 бр. кофа с вместимост 0.240 куб.м. в лева е била 502.16 лева.

            През 2021 г. прогнозата е количеството отпадък в тонове за 1 кофа да бъде 0.0140 т./к.; Средната стойност на услугата за 1 ден на кофа 0.240 куб.м. да бъде 3.30 лева; Средната стойност на услугата без ДДС за кофа за една седмица да бъде 9.89 лева. Средната стойност на услугата без ДДС за 1 бр. кофа с вм. 0.240 куб.м. в лева, ще бъде 514.19 лева. За извършваните разходи за Общината не възниква право на ползване на данъчен кредит. Средната стойност на услугата за 2021 г. с ДДС е 617,03 лева.

 

            Към днешна дата в Община град Добрич има подадени декларации от 1122 лица, които са заявили, че желаят да заплащат такса битови отпадъци според количеството битови отпадъци – за 1 бр. пластмасова кофа, а 53 лица са заявили, че желаят да заплащат такса битови отпадъци според количеството битови отпадъци – за 1 бр. контейнер, тип „Бобър“.

            Според сега действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, лицата, които са подали декларация за определяне на ТБО според количеството, на основание чл. 18, ал. 3 от Наредбата, заплащат :

1. за сметосъбиране и сметоизвозване, за обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения:

а) 317,00 лева годишно за 1 брой пластмасов контейнер с честота на извозване три пъти на една седмица;

б) 2890,00 лева годишно за 1 брой контейнер тип “Бобър” с честота на извозване 7 пъти за една седмица;

2. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,1 промила върху данъчната оценка по чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ.

            Горепосочените размери на ТБО са били приети с Решение № 17-4 / 27.01.2009 г. от Общински съвет гр. Добрич. От 2009 г. досега, въпреки настъпилите социално – икономически промени и темпа на инфлацията, няма промяна в размера на ТБО за лицата, които заплащат таксата според количеството на генерираните битови отпадъци.

            През годините след 2009 г., разходите на общината за предлаганите услуги са се увеличили многократно, спрямо събираните приходи.

                        От 2011 г. към разходите са прибавени отчисленията и обезпеченията по Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Размерът на тези отчисления и обезпечения, многократно е изменян през годините в посока увеличение.

                        За сравнение в последните пет години, промяна в размера на обезпеченията по чл. 60 от ЗУО няма, те са в размер на 2,75 лв. за тон депониран отпадък, но отчисленията по чл. 64 от ЗУО нарастват ежегодно. За периода 2015 г. – 2020 г. същите са се увеличили почти 2,5 пъти.

            Техният размер през последните пет години е, както следва:

-           2015 г. – 28,00 лв. за тон депониран отпадък;

-           2016 г. – 36,00 лв. за тон депониран отпадък;

-           2017 г. - 40,00 лв. за тон депониран отпадък;

-           2018 г. – 45,00 лв. за тон депониран отпадък;

-           2019 г. – 57,00 лв. за тон депониран отпадък;

-           2020 г. – от 01 – 21.03.2020 г. – 95,00 лв. за тон депониран отпадък, а след изменението на наредбата  от 22.03.2020 г. до края на 2020 г. – 69,00 лв. за тон депониран отпадък.

                        Съгласно Наредба № 7 от 19 Декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, размерът на отчисленията за депониране на отпадъци за 2021 г. ще бъде 82,00 лв. за тон, а за 2022 г. и всяка следваща година, техния размер ще бъде 95,00 лв. за тон депониран отпадък.

             При спазване на принципите на възстановяване на разходите на общината по предоставяне на услугата и постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси, залегнали в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ, с приемането на настоящото решение се цели да се гарантира непрекъсваемост на предоставяните услуги и изпълнение на законовите задължения, които общината има по реда на чл. 19 от Закона за управление на отпадъците, като се покрият в по – голяма степен реално извършените разходи по предоставените услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/.

            Предвид гореизложеното предлагам задължените лица, подали декларация за определяне на такса за битови отпадъци според количеството, през 2021 година да заплащат:

1. за сметосъбиране и сметоизвозване, за обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения:

а) 465,00 лева годишно за 1 брой пластмасов контейнер с честота на извозване три пъти на една седмица;

б) 4400,00 лева годишно за 1 брой контейнер тип “Бобър” с честота на извозване 7 пъти за една седмица;

2. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,1 промила върху данъчната оценка по чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ.

Към настоящата докладна, представям справка от дирекция „Местни данъци и такси“, съгласно Приложение № 2 от която е видно, че ако се приеме предложеното изменение, приходите на общината ще се увеличат в максимален размер до 246 086 лева за 2021 г.   

           

2. Цели, които се поставят с приемане на наредбата:

 

С предложените промени на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич се цели спазване на ЗМДТ и регламентирания в него принцип при определяне на размера на таксите да се възстановяват разходите на общината по предоставяне на услугата и определяне на размер на такса за битови отпадъци, който ще доведе до оптимизиране на необходимите средства.

Осигуряване и оптимизиране на необходимите средства за осъществяване чистотата  на територията на Община гр. Добрич. Определяне на ТБО според калкулираните реалните разходи за дейностите, които извършва Община град Добрич за предоставяне на услугите. Постигане на социална справедливост. Съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси и цени на услуги, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

 

3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите ако има такива:

Спазване на Закона за местните данъци и такси, реализиране на увеличение на постъпленията от приходи от Такса битови отпадъци, с които частично да се покрият разходите на Общината за извършваните услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, както и поддържане на териториите за обществено ползване в населените места.

Приемане на актуална нормативна база свързана с местните такси, конкретно с Такса за битови отпадъци;

            Повишаване на приходите в общинския бюджет, които са предвидени за дейността чистота с оглед осигуряване на необходимите минимални средства за качествено извършване на тази услуга. Ако предложеният проект на наредбата се приеме, повишението на приходите от ТБО ще бъде в максимален размер  на 273 602,74 лева.

            Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

 

            4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

            За прилагането на новите текстове от Наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

            Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение на Наредбата е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич. Заинтересованите граждани и юридически лица, могат да правят предложения и да изразяват становища по проекта на нормативен акт, както и да се провеждат обществени консултации, в срок не по - кратък от 30 дни от публикуване на документа. 

            Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

Проект

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т.7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 от Административно – процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

            § 1. Чл. 16, ал. 8 се изменя по следния начин:

            (8) За имотите, които няма да се използват през цялата година и има подадени      декларации, отговарящи на условията на ал.1 до ал. 6, които не са основно жилище за      някой от собствениците или ползвателите, при учредено вещно право на ползване, се         начислява такса за „поддържане чистотата на териториите за обществено ползване” и           такса за „обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения“.

 

         §2. Чл. 18, ал. 3 се изменя по следният начин:

 

(3) Задължените лица, подали декларация за определяне на такса за битови отпадъци според количеството, заплащат:

1. за сметосъбиране и сметоизвозване, за обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения:

а) 465,00 лева годишно за 1 брой пластмасов контейнер с честота на извозване три пъти на една седмица;

б) 4400,00 лева годишно за 1 брой контейнер тип “Бобър” с честота на извозване 7 пъти за една седмица;

2. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,1 промила върху данъчната оценка по чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ.

            § 3. В преходните и заключителни разпоредби на Наредбата се създава §1 и §2  със следните текстове:

             § 1. За лицата, които след приемане на промените в Наредбата желаят да променят начина си на облагане с Такса за битови отпадъци за недвижими имоти, срокът по чл. 15, ал. 3 еднократно се удължава до 31.01.2021 г.

            § 2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с Решение …………… на Общински съвет град Добрич и влиза в сила от …………….г..

Приложение 1

Приложение 2 

 

 

ВНАСЯ:

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
7.05° C слаб дъжд
Нагоре