Община град Добрич обявява обществено обсъждане на План - сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г.

Документът е публикуван на 13.11.2020 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 година от 13.11.2020 г. до 14.12.2020 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

ОТНОСНО: Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 година

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, предлагам на Вашето внимание за одобряване  План – сметката за 2021 година, включваща необходимите разходи по следните дейности:

 

 • Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други.
 • Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
 • Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;
 • Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

  Приходите от таксата за битови отпадъци се планират на база определения размер на таксата съгласно чл. 18 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, като се вземат предвид приетите облекчения и намаления за някои категории лица и задължителните облекчения определени със Закона за местните данъци и такси. Прогнозният размер на приходите от такса битови отпадъци, които представляват приходната част на план-сметката за дейност чистота за 2021 г. е в размер на 5 600 000 лв., съгласно приетата с Решение №6-1/31.03.2020 г. на ОбС град Добрич. Тригодишна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. Планирането на разходите в план-сметката е съобразено с разпоредбите на чл. 66 от ЗМДТ. През 2021 г. Община град Добрич ще поиска освобождаване на средства от събраните отчисления по Закона за управление на отпадъците в прогнозен размер 4 251 936 лв. с  вкл. ДДС, които ще се явяват друг вид приходи и ще се използват за финансиране на строителството на втора клетка за депониране на отпадъци на Регионално депо Стожер. Сумата от 4 251 936 е разпределена както следва:

 • 4 213 536 лв. с вкл. ДДС необходими за строителството на втора клетка;
 • 19 800 лв. с вкл. ДДС необходими за осъществяване на авторски надзор по време на строителството;
 • 18 600 лв. с вкл. ДДС за упражняване на строителен надзор по време на строителството.

 

І. Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - контейнери, кофи и събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им

 

Общият размер на планираните средства за дейностите за 2021 г. е 3 430 000,00 (три милиона и четиристотин и тридесет хиляди лева) с ДДС.

1. Услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци” се извършва от „Уейст Солюшънс България” ЕООД, въз основа на сключен  договор ДОП – 148/14.10.2020 г. с обща максимална стойност 3 360 000,00 лв. с вкл. ДДС (три милиона триста и шестдесет хиляди) лева с ДДС за целия период на действие 15.10.2020 г. – 15.10.2021 г. В план-сметката за 2021 г. следва да бъдат заложени 2 655 484,00 (два милиона шестстотин петдесет и пет хиляди четиристотин осемдесет и четири) лева с ДДС до 15.10.2021 г. плюс 704 516,00 (седемстотин и четири хиляди петстотин и шестнадесет лева) лева с ДДС (за периода от 16.10.2021 г. до 31.12.2021 г.), които прогнозно ще бъдат по нов договор, сключен след изтичането на ДОП-148/14.10.2020 г. В цената е включено осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

2.Извозване на 4-кубикови контейнери от местността „Гаази баба“ на стойност 70 000,00 (седемдесет хиляди) лева с ДДС. В цената е включено осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

Максималният размер на разходите за 2021 година, който следва да се заложи в план-сметката е 3 430 000,00 (три милиона и четиристотин и тридесет хиляди) лева.

 

ІІ. Общият размер на планираните средства за „Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците“ за 2021 г. е 12 052 316,00 (дванадесет милиона петдесет и две хиляди триста и шестнадесет лева) с ДДС.

Съгласно сключен договор № ДОП-157/26.08.2019 година въз основа на проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „Изпълнение на дейности по експлоатация на „Регионално депо за отпадъци за общини град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево“, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци“, тази услуга се осъществява от „Уейст Солюшънс България“ ЕООД-правоприемник на „Еф Си Си България“ ЕООД. Дейностите, предвидени в договора включват:

1. Приемане на отпадъци;

2. Третиране на отпадъци; сепариране на неопасни отпадъци; рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване; депониране на инертни отпадъци; компостиране на фракции от биоотпадъци;

3. Временно съхранение на отпадъци и на опасни отпадъци; на компост и рециклирани суровини;

4. Извършване на мониторинг; водене на отчетност, документиране и докладване съгласно Комплексно разрешително № 433/Н0/2012 г.

5. Поддържане на системи, машини и съоръжения на територията на обекта.

Настоящият договор е сключен за срок от 60 (шестдесет) месеца, които започват да текат от 02.09.2019 г. т.е. срокът на договора е до 02.09.2024 г. Максималната стойност на договора е в размер на 17 664 400,00 (седемнадесет  милиона шестстотин шестдесет и четири хиляди и четиристотин) лева с ДДС за целия период на действие на договора. Прогнозния размер на разходите за 2021 година, който следва да се заложи в план-сметката е 3 532 880,00 (три милиона петстотин тридесет и две хиляди осемстотин и осемдесет) лева. Очакваният разход за Община град Добрич е в рамките на 2 240 400,00  (два милиона двеста и четиридесет хиляди и четиристотин) лева (Средното количество на депонираните битови отпадъци (29 000 т.) умножено по цената, която заплащаме на оператора за един тон депониран отпадък, плюс средното количество битови отпадъци подложени на сепарация (29 000 т.) умножено по цената, която заплащаме на оператора за един тон отпадъци подложени на сепарация, плюс средното количество на отпадъци подложени на компостиране (14 000 т.) умножено по цената, която заплащаме на оператора за един тон отпадък подложен на компостиране, плюс средното количество рециклирани строителни отпадъци (4 000 т.) по цената, която заплащаме на оператора:

 1. 29 000 тона х 36,00 лв. = 1 044 000,00 лв. прогнозно за депониране;
 2. 29 000 тона х 30,00 лв. = 870 000,00 лв. прогнозно за сепарация;
 3. 14 000 тона х 21,60 лв. = 302 400,00 лв. прогнозно за компостиране;
 4. 4 000 тона х 6,00 лв. = 24 000,00 лв. прогнозно за рециклирани строителни отпадъци.

  (1 044 000,00 лв. + 870 000,00 лв. + 302 400,00 лв. + 24 000,00 лв. = 2 240 400,00 лв.).  Останалите разходи ще бъдат възстановявани на Община град Добрич от останалите общини, обслужвани от регионалното депо въз основа на реално приетите  и третирани количества отпадъци.

  Към тази дейност се отнасят и:

 1. Отчисленията по чл. 60, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в размер на 137 500,00 лв. (сто тридесет и седем хиляди и петстотин) лева, които са за цялото количество отпадъци, депонирани от територията на всички девет общини от регион Добрич (очаквано количество отпадъци 50 000 тона х 2,75 лева/ тон). Очакванията ни са, че само за Община град Добрич разходите ще са в размер на 79 750,00 лв. (седемдесет и девет хиляди седемстотин и петдесет) лева (29 000 тона х 2,75 лева/ тон).

  При изчисляване на отчисленията, по Приложение 1 към Наредбата за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, регионалното депо за отпадъци при с. Стожер попада в т.1, т.е депата за отпадъци, които са изградени въз основа на инвестиционен проект, в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО за изграждането и експлоатацията на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци. Размерът на отчисленията в левове за тон депониран отпадък се изчислява, както следва:

  Ро = Нр/Кд ,

  където:

  Ро е размерът на отчисленията в левове за тон депониран отпадък;

  Нр  – размерът на средствата в левове, необходими за извършване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото, съобразно инвестиционния проект на депото, в т. ч. за:

  – демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на терена;

  – повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие с проекта за изграждане на горния изолиращ екран, вкл. техническата и биологичната рекултивация и предвидените противоерозионни и противосвлачищни мероприятия;

  – контрол и наблюдение на параметрите на околната среда за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото;

  – управление на инфилтрата от депото за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото;

  – управление на отделените от депото газове за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото;

  – почистване на наличните охранителни канавки за ограничаване на достъпа на водите до тялото на депото.

  Определеният размер на средствата (Нр) за извършване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото не може да бъде по-малък от:

  а). 22 лева за квадратен метър от площта на депо за неопасни отпадъци;

  б). 35 лева за квадратен метър от площта на депо за опасни отпадъци;

  Кд – капацитет на депото в тонове

  В конкретния случай:

  Нр= 22 х 30 030 = 660 660 – площ на клетката 30 030 м2

  Ро = Нр/Кд = 660 660/240 000, където 240 000 тона е капацитета на въведената в експлоатация Клетка 1 на депото, съгласно издаденото комплексно разрешително

  Ро = 2,75 лв./тон отпадък

 2. Отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО, чийто размер е определен в чл. 20, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. За 2015 г. тези отчисления са 28,00 лева/ тон, за 2016 г. – 36,00 лева/ тон,  за 2017 г. – 40,00 лева/ тон, за 2018 г. – 45,00 лева/ тон,  за 2019 г. – 57,00 лева/тон, за периода 01.01.2020 г.- 21.03.2020 г. – 95,00 лева/ тон, за периода 22.03.2020 г. – 31.12.2020 г. – 69,00 лева/ тон ,  а за 2021 г. – 82,00 лева/ тон за депониран отпадък.

  В този случай общо за очакваното количество депонирани отпадъци от деветте общини на регион Добрич (50 000 тона/ година), общата сума на дължимите отчисления по чл. 64, ал.1 от ЗУО е 4 100 000,00 (четири милиона и сто хиляди) лева. Очакваният разход само за Община град Добрич е в рамките на 2 378 000,00 (два милиона триста седемдесет и осем хиляди) лева (29 000 тона х 82,00 лева/тон), останалите ще се възстановяват на Община град Добрич от останалите общини.

  Във връзка с изчерпването на капацитета на Клетка 1 на Регионално депо Стожер, Община град Добрич, възложи и има изготвен проект за строителство на втора клетка. През настоящата година е проведена обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за строителството й. Съгласно предоставената с проекта актуализирана към датата на обявяване обществена поръчка Количествено-стойностна сметка, разходите за строителството на втора клетка са в размер на 4 213 536,00 лв. с вкл. ДДС. Към тази сума следва да се добавят и разходите за авторски надзор в размер на 19 800 лв. с вкл. ДДС, както и тези за упражняване на строителен надзор в размер на 18 600 лв. с вкл. ДДС. Средствата за финансирането на тези дейности ще бъдат поискани за освобождаване от РИОСВ – Варна, от натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО.

  Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 3 към тази дейност следва да се отнесе и разхода за изпълнение на мониторинг на Депо за неопасни отпадъци на град Добрич при с. Богдан (старо депо), тъй като съгласно издаденото Комплексно разрешително за дейността на депото, Община град Добрич има задължение да осъществява грижи за следексплоатационния период, за срок не по-кратък от 30 години. За реализиране на тази дейност в план-сметката за 2021 г. следва да бъдат заложени 30 000,00  с ДДС (тридесет хиляди) лева.

   

  ІІІ. Общият размер на планираните средства за „Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване“, както и за почистване на участъци от дерето на река Добричка за 2021 г. е 1 780 000,00 (един милион седемстотин и осемдесет хиляди) лева с ДДС.

  Услугата ще се изпълнява въз основа на  сключен договор ДОП – 183/22.10.2019 г. „Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич” на обща стойност 3 360 000,00 (три милиона триста и шестдесет хиляди) лева. Срокът на действие на договора е 24 месеца, считано от датата на уведомяване за стариране на договора, т.е. от 09.12.2019 г. В план-сметката за 2021 г. следва да бъдат заложени 1 680 000,00 (един милион шестстотин и осемдесет хиляди) лева с ДДС.

  Предвидените дейности по почистване включват:

 1. Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади;
 2. Механизирано метене на тротоари, пешеходни зони, велоалеи и други места за обществено ползване;
 3. Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подлези и др.;
 4. Почистване на дървесни издънки по тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване;
 5. Уборка на междублокови пространства, алеи, детски и спортни площадки, тревни площи на общински пътища и други места за обществено ползване;
 6. Механизирано почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.;
 7. Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.;
 8. Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на МГТ, велоалеи в обхвата на тротоарите и др. места за обществено ползване;
 9. Оросяване на улици и площади;
 10. Почистване на хоризонталните линейни отоци;
 11. Почистване, поддържане проводимостта на вертикалната част на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;
 12. Почистване на пътни принадлежности като пътни знаци, пътеуказателни табели, предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради /мантинели/ и др.;

13. Почистване на рекламни, агитационни материали;

14. Почистване на графити;

15. Събиране и извозване на строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата;

16. Събиране и извозване на пепел и сгурия през отоплителния сезон;

17. Събиране и транспортиране на окапали листа от обществени места – улични платна, тротоари, площади и др.;

18. Почистване на нерегламентирани замърсявания и микросметища.

 

Към тази дейност се отнасят и разходите за почистване на участъци от дерето на р. Добричка. Средствата, необходими за подсигуряване на тази дейност, са в размер на 100 000,00 (сто хиляди) лева с включен ДДС. Исканата сума е формирана след като е отчетена необходимостта от ежегодно почистване на дерето на реката.

 

Пълният размер на планираните разходи по предоставяне на услугите за чистота не се възстановява от очаквания размер на приходите от таксата за битови отпадъци. Други източници на финансиране са другите общински средства и приходи, различни от приходите от таксата за битови отпадъци. Разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи съгласно чл. 8, ал. 4 от ЗМДТ.

С оглед на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да вземе следното:

 

Проект

РЕШЕНИЕ

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, приема План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 година в размер на 17 262 316,00 (седемнадесет милиона двеста шестдесет и две хиляди триста и шестнадесет лева), както следва:

ПЛАН - СМЕТКА за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за  2021 година

 

 

№ по ред

 

 

УСЛУГИ

 

 

 

Годишен размер на разходите по приета план - сметка за 2020 г. в лева  с ДДС

Годишен размер  на разходите за 2021 г. в лева с ДДС

 

 

 

І.

Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

3 300 000

 

 

3 430 000

 

 

 

II.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

10 924 746

в т.ч. за Община

град Добрич

* 3 979 085

      *2 963 116

12 052 316 в т.ч. за Община

град Добрич

*4 728 150

*4 213 536

*19 800

*18 600

 

III.

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

1 780 000

1 780 000

 

 

 

Обща сума на планираните разходи.

 

16 004 746

в т.ч. за Община

град Добрич

*9 059 085

*2 963 116    

17 262 316

в т.ч. за Община

град Добрич

9 938 150

*4 213 536

*19 800

*18 600

 

           

 

ВНАСЯ:

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

Прикачени файлове

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.05° C разкъсана облачност
Нагоре