Обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП "Устойчиви дейности и проекти"

Документът е публикуван на 6.11.2020 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП "Устойчиви дейности и проекти" към Община гр. Добрич за срок от 9.11.2020 г. до 11.12.2020 г.

Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД  ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

  от

Йордан Йорданов,

Кмет на Община град Добрич

 

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Устойчиви дейности и проекти“ към Община гр. Добрич.

 

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Правилникът за дейността на Общинско предприятие „Устойчиви дейности и проекти“ е приет с Решение № 22-1 от 02.12.2004 г. на Общински съвет гр. Добрич. Същият е изменен и допълнен с Решение № 37-2 от 14.09.2010 г. и с Решение № 42-6 от 18.12.2018 г. на Общински съвет гр. Добрич. С него се определят предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество. Директорът на общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни средства. По правната си същност общинското предприятие не е самостоятелно юридическо лице, а звено към общината, чрез което общината осъществява стопанска дейност, то няма правноорганизационна самостоятелност.

  1. Причини и мотиви за приемане на настоящият Правилник са следните:

В Община гр. Добрич постъпи Одитен доклад № 93-29-12/02.10.2020 г. от извършен вътрешен одит по прилагането на процедурите на бюджетния процес от общинско предприятие „Устойчиви дейности и проекти“. Констатациите на одиторите са, че в приетият Правилник на общинското предприятие, липсва раздел, който да регламентира „Права и задължения на Директора на предприятието“.  В изпълнение на дадените ни препоръки, разработихме проект на такъв раздел. При приемане на правилника на ОП, вероятно поради технически причини е пропуснат такъв раздел, който урежда правата и задълженията на Директора на предприятието и взаимодействието му с общинска администрация. Пропускът не е съществен, тъй като правата и задълженията на Директора на предприятието, са уредени подробно в Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове, както и в трудовия договор и длъжностната характеристика. Необходимо е обаче същите принципно да бъдат уредени и в правилника за дейността на предприятието. Правилникът по правната си същност е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. С оглед изискванията в нормативната уредба, считам, че е необходимо да се приемат необходими адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите от закона. Текстовете от правилника следва да се допълнят и изменят в съответствие с разпоредбите от по –  висока степен, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите правни норми на Закона за общинската собственост и Закона за нормативните актове.

 

  1. Цели, които се поставят с приемане на Правилника:

    Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от правилника с нормите на Закона за общинската собственост, Кодекса на труда и подзаконовите му нормативни актове, както и Закона за нормативните актове. По – голяма яснота, коректност, публичност, законност и обективност при определянето на правата и задълженията на Директора на общинското предприятие. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при дейността на общинските предприятия. Да има балансирано разпределение на правата и отговорностите между Директора на ОП „Устойчиви дейности и проекти“ и ръководството на Община гр. Добрич.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

    За прилагането на новите текстове от правилника, не са необходими допълнителни финансови или други средства на Община град Добрич.

         4.  Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Синхронизиране на текстовете от правилника с действащото законодателство в Република България;

 Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне правата и задълженията на Директора на ОП „Устойчиви дейности и проекти“;

 Законосъобразност на подзаконовите нормативни актове на Община гр. Добрич;

    Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията.

 

  5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

Предлаганият проект за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Устойчиви дейности и проекти“ е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове (Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост, Закона за нормативните актове и др.) с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, проектът за изменение и допълнение на  Правилника за дейността на ОП „Устойчиви дейности и проекти“ е публикуван на интернет- страницата на Община град Добрич, където заинтересованите лица могат да се запознаят с него и съответно да направят писмени предложения и да изразят становища в 30-дневен срок от публикуване на настоящия документ.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Устойчиви дейности и проекти“ към Община гр. Добрич, както следва:

§1. След чл.10 се създава нов Раздел „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА“ и нов чл.11, т.1-6 със следните текстове:

чл. 11. При осъществяване на дейността на ОП „Устойчиви дейности и проекти“ Директорът:

1.Управлява предоставеното му общинско имущество;

2.Разходва средствата на предприятието в рамките на утвърдения с решение на Общински съвет гр. Добрич, бюджет за дейността;

3.Разработва и дава предложение за подходяща административно – управленска структура и разписание на длъжностите;

4.Разработва Правилник за вътрешния ред на общинското предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за организацията на стопанската му дейност, Вътрешни правила за организация на работната заплата, длъжностно разписание, поименно разписание на длъжностите на общинското предприятие и ги представя за утвърждаване от Кмета на Община гр. Добрич;

5.Разработва и утвърждава длъжностни характеристики на персонала;

6.Няма право да сключва договори с трети лица, освен граждански договори за дейности, за които няма съответен специалист, след съгласуване с Кмета на Община гр. Добрич.   

 

§2. Досегашният чл.11 става чл.12, чл.12 става чл.13, а чл.14 става чл.15.

§3. В преходните и заключителни разпоредби на правилника се създава §1 със следния текст:

           §1. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Устойчиви дейности и проекти“ влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването му по друг начин на територията на общината.

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре