Заповед на Кмета 1624/06.11.2020 г. за провеждането на Коледен базар 2020 г. - Отменяща Заповед 1550/29.10.2020 г.

 

 

 

       На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.11, ал.5 от Наредба за търговска дейност на територията на община град Добрич, приета с решение № 9-18/26.06.2012 год., изм. с решение 11-4/20.09.2016 год.  на Общински съвет град Добрич, във връзка с Годишен график за провеждане на празнични базари, мероприятия и продажба на открито за 2020 година, чл.22, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с решение 10-07/31.07.2012 год., на Общински съвет град Добрич и във връзка със Заповед № РД-01- 626/27.10.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

I. Отменям моя Заповед № 1550/29.10.2020г.

        II. Да се организира „Коледен базар – 2020 год.”с потребителски стоки и храни на пл. „Свобода” за периода 07.12.2020 год. до 03.01.2021 год. като:

  1. Дейностите по време на базара да се осъществят върху 11 места по 6 кв. м.,  3 места по 12 кв.м. и 8 места за търговия с картички и сурвакници, всяко по 2 кв. м.
  2. Главния архитект на Община град Добрич  да предложи и утвърди схема за разполагане на местата по т. 1. Разполагането на местата и тяхното предназначение да бъде съобразено със  изискванията на МЗ за обявените противоепидемичните мерки и възможностите на пространството, ел. захранването и други законови изисквания. Схемата да бъде предоставена за последващи действия.
  3. Утвърждавам регламент  за провеждане на „Коледния  базар 2020” – Приложение  1 към настоящата заповед и образци.
  4. Коледния базар да се проведе при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01- 626/27.10.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, т.12, както следва:

- Работещите и посетителите да носят задължително защитна маска за лице;

- Посетителите да спазват дистанция от 1,5 м. помежду си.

 

      Настоящата заповед да се публикува на сайта на общината и на информационното табло пред сградата  на Общината след подписването й.

      Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Даниела Сивкова – началник отдел ИРЕФ.

      Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Росица Йорданова – Зам.- Кмет ИРЕФ.

      Препис от заповедта да се връчи на страните за сведение и изпълнение.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
27.14° C предимно облачно
Нагоре