Регламент на Коледен базар 2020

                                                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Към заповед на Кмета на Община град Добрич

№ 1624/06.11.2020 Г.

 

 

І. ВРЕМЕТРАЕНЕ И РАБОТНО ВРЕМЕ

От 07.12.2020 г. до 03.01.2021 г. включително, като официалното работно време на базара е от 09.00 до 20.00 часа всеки ден.

 

ІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ВИЗИЯ

Коледният базар се организира на пл. „Свобода”. Дейностите по време на базара се осъществяват върху 11 места по 6 кв. м., 3 места  по 12 кв. м. и 8 места по 2 кв. м. за търговия с картички и сурвакници, изрично посочени в схема на разполагане, утвърдена от гл. архитект, на разположение в Общината работно място номер 1 в ЦУИ.

 

 III. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ И СТОКОВ АСОРТИМЕНТ

 Дейност 1: Стоки с подаръчен характер свързани с коледни и новогодишни празници (места с номера „1;2;3;4;5;6;7;8;9; със площ от 6 кв. м. за всяко място по схемата) - украса, картини, играчки, сувенири, сурвакници и картички.

Дейност 2: Храни (места с номера „13.1,13.2” със площ от 6 кв. м. за всяко място по схемата) - ситничарски, хлебни и сладкарски изделия; месни и млечни продукти, пакетирани и насипни шоколадови изделия, бонбони, ядки, плодове, мед и пчелни продукти и др.

Дейност 3: Заведение за бързо хранене (места с номера „10,11 и 12” със площ 12 кв. м. по схемата) – предлагат меню, подходящо за празника

Дейност 4: Търговия със сурвакници и/или  картички – 8 места по 2 кв. м. 

 

IV. РЕД ЗА УЧАСТИЕ И ЗАЕМАНЕ НА МЕСТАТА

  1. В базара могат да участват:
    1. 1. Занаятчии; художници; производители, които реализират собствената си продукция и земеделски производители за места по допустими дейности „Стоки с подаръчен характер свързани с коледни и новогодишни празници” и „Храни”.  
    2. 2. Еднолични търговци и юридически лица за места, по допустима дейност „Заведение за бързо хранене”.
    3. 3. Производители реализиращи собствена продукция, което се доказва със декларация (по образец) за места по допустима дейност „Търговия със сурвакници и/или  картички”.

 

2. Всеки участник може да кандидатства само за една допустима дейност, задължително за целия период на базара – отнася се за дейност 1, дейност 2 и дейност 3.

       2.1. В периода от 16.11.2020 г. до 20.11.2020 г., всеки желаещ да участва в „Коледен базар 2020” за дейност 1, дейност 2 и дейност 3 подава заявление по образец за издаване на разрешение за съответната дейност.

 

3. Участниците за търговия със сурвакници и/или картички (дейност 4) могат да кандидатстват само за едно място. Местата по дейност 4 ще се предоставят по реда на  депозиране на заявление и декларация (по образец, че предлаганите стоките са лично производство), като периода за подаване на документи  за тази дейност е от 21.12.2020 г. до 31.12.2020 г. включително, а разрешенията за търговия на открито ще се издават веднага на първо работно място в ЦУИ на Общината.

 

4. В случай, че заявлението не се подава от лицето – копие на нотариално заверено пълномощно (представя се оригиналът за сверка).

 

5. Комисия, назначена от Кмета на Община град Добрич, разглежда подадените заявления по отношение на тяхната допустимост – отнася се за дейност 1, дейност 2 и дейност 3.  

 

6. Местата по схемата на базара се предоставят чрез теглене на жребий, между всички подали редовни заявления, който предоставя възможност за избор на място по схемата за конкретната дейност –  „III” – дейности: 1; 2; 3. Жребият ще се проведе  на 25.11.2020 г. (сряда) в 10.30 ч. в голяма заседателна зала на Община град Добрич. Лицата, допуснати за участие в жребия, присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице – като упълномощено лице представя копие на нотариално заверено пълномощно (представя се оригиналът за сверка). Присъстващите в залата избират лицето, което чрез жребий ще изтегли поредността на избор на място от схемата за разполагане, утвърдена от гл. архитект – отнася се за дейност 1, дейност 2 и дейност 3.

 

7. Разрешенията се издават на първо работно място в ЦУИ на Община град Добрич, в срок от 27.11.2020 г. до 04.12.2020 г., след заплащане на такса за ползване на мястото – 1 лв. /кв. м./ на ден, както и за ползване на допълнителна площ (до 2 кв. м. за местата по 6 кв. м. и до 4 кв. м. за мястото по 12 кв. м.) – отнася се за дейност 1, дейност 2 и дейност 3.

 

8. Към заявлението лицата прилагат:

· Документи, удостоверяващи правото на участие (занаятчиите – регистрация по Закона за занаятите, майсторско свидетелство, регистрация на занаятчийско предприятие, документ за членство в РЗК; земеделските производители – анкетна и регистрационна карта) – копие (представя се оригиналът за сверка);

· Декларация (по образец) за съгласие с условията на настоящият регламент за провеждане на изложението;

· Декларация (по образец) за асортимента на стоките, които ще се предлагат в рамките на изложението;

· Декларация (по образец) за стоки, които ще се предлагат по допустима дейност 4 „Търговия със сурвакници иили картички”.

· Данни за регистрационен номер и марка на един автомобил, ако желае пропуск за обслужване на мястото.

· Други документи, на които лицето, извършващо търговската дейност се позовава.

· Не се допускат до участие лица, представените документи на които не отговарят на изискванията или стоковият асортимент.

 

9. Участниците по дейност 1, дейност 2 и дейност 3 следва да заемат местата си до 10.00 часа на 07.12.2020 г. Неявяването и незаемането на местата до този час се счита за упражняване на правото на отказ от участие в изложението. Останалите незаети места, след 12.00 часа на дата 07.12.2020 г. се предоставят на следващите, подали заявление (участвали в жребия и класирани като резерви), като се спазва одобрената схема от гл. архитект. В случай, че местата не се заемат от участниците, определени като резерви в жребия, се предоставят на нови желаещи кандидати за участие в Коледния базар, отговарящи на горепосочените условия и които не са участвали във жребия, по реда на депозиране на заявленията на първо работно място в ЦУИ на Общината.

 

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

За нормалното протичане на мероприятието общинска администрация осигурява:

 · Възмездно ел. захранване на местата, като консумираната ел. енергия ще се отчита по индивидуални електромери и заплаща при приключването на базара. Общите разходи за ел. енергия се разпределят поравно между участниците. Електрическата мощност използвана от участниците в „Коледен базар 2020” за захранване на електрически уреди не трябва да надвишава до 3 kW за места 1,2,3,4,5,6,7,8,9; до 10 kW за места 10,11,12;  и до 5 kW за места 13-1 и 13-2 (общо 10 kW за цялата къщичка).

· Нощна охрана само на местата (общинска администрация не носи отговорност за стоката на участниците в базара);

· Подходяща празнична светлинна украса и система за озвучаване на базара. Не се допуска собствено озвучаване.

· Пропуск на всеки участник за един автомобил за обслужване на мястото.

· Всеки участник следва да постави табела на видно за потребителите място, с информация за предлагания асортимент от стоки и техния производител.

· Участниците и посетителите на Коледния базар следва да спазват стриктно изискванията на МЗ за обявените противоепидемичните мерки. 

 

VІ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. Участниците в базара са длъжни да спазват всички изисквания на българското  законодателство, отнасящи се до извършваната от тях търговска дейност.

2. Във връзка с издаденото разрешение лицата, които подлежат на облагане с патентен данък по реда на чл. 61з от ЗМДТ, подават данъчна декларация по образец в дирекция „Местни данъци и такси“. За допълнителна информация – дирекция „ Местни данъци и такси “, град Добрич, ул. „Независимост“ 7, тел.: 058/603 196.

3. Да стопанисват грижовно предоставените им съоръжения, да спазват противопожарните изисквания, да поддържат необходимата хигиена, като за целта използват специално предоставените в близост контейнери за смет, да не излагат стоки извън определената им площ.

4. Всички идеи за провеждане на демонстрации, рекламни или културни изяви, да се съгласуват задължително с организатора на изложението – Община град Добрич.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
27.33° C предимно облачно
Нагоре