Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност

Документът е публикуван на 20.10.2020 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност за срок от 21.10.2020 г. до 20.11.2020 г.

Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Сега действащата Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и Сдружения по ЗЮЛНЦ на Община гр. Добрич е приета с Решение № 16 – 12 от 16 декември 2008 година от Общински съвет град Добрич. С нея се уреждат условията и редът за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и в сдружения с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

     

 1. Причини и мотиви, които налагат приемането на нова наредба, са следните:

   

   В Община гр. Добрич постъпи Докладна записка с вх. № 93-29-11/09.10.2019 г. от Ръководителя на звено „Вътрешен одит“ в Община гр. Добрич, с която са направени препоръки към ръководството на общината за изменение на наредбата в частта относно правилата за определяне възнагражденията на управителите на общинските търговски дружества. Междувременно в Държавен вестник бр. 79 от 08.10.2019 г., бе обнародван Закон за публичните предприятия /ЗПП/, изм. с ДВ бр. 85 от 02.10.2020 г. С приемане на закона се въвежда изискване за разработване на държавна политика в областта на публичните предприятия и механизъм за определяне на конкретни цели (финансови и нефинансови), която се приема от Министерския съвет. Политиката съдържа обосновка на причините държавата да притежава участие в публичните предприятия и целите, които си поставя това участие, ролята на държавата в ръководството на публичните предприятия, изпълнението на политиката, както и ролята и отговорностите на министрите, упражняващи правата на държавата и другите държавни организации, участващи в изпълнението.

  Съгласно чл. 66, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия политиката за участието на общината в общинските публични предприятия се разработва и приема от съответния общински съвет и се оповестява на интернет страницата на общината. Общинският съвет определя съдържанието на общинската политика в съответствие с чл. 5, ал. 2 от Правилника така, че чрез нея да информира обществеността за целите, поставени пред общинските публични предприятия.

  Публичните предприятия са търговски дружества с над 50 на сто държавно/общинско участие в капитала или дъщерни дружества на такива търговски дружества, ако чрез тях държавата/общината контролира повече от 50 на сто от дяловете/акциите с право на глас или по друг начин упражнява доминиращо влияние. Тези дружества се създават и управляват в интерес на гражданите и обществото с цел постигане на максимална стойност за обществото чрез ефективно разпределение на ресурсите, когато е необходимо да се елиминират съществуващи пазарни дефекти; да се предоставят стоки или услуги от стратегическо значение или такива, свързани с националната сигурност или развитие или да се управлява стратегическо за държавата/общината имущество. В чл.3 от ЗПП е предвидено ограничено прилагане на закона по отношение на общинските публични предприятия, с оглед на това, да не се нарушават правата на общините за местно самоуправление.

  С Постановление на Министерски съвет № 85 от 30.04.2020 г., бе приет и Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, обн. в ДВ бр. 40 от 05.05.2020 г.. В текста на чл. 1, ал. 2 от Правилника е предвидено, че органите на местното самоуправление и общинските публични предприятия прилагат разпоредбите на глава Осма от Правилника.

    Във връзка с горепосочените обстоятелства и настъпилите законодателни промени с мои заповеди и след Решение на Общински съвет Добрич № 9-23/26.05.2020г., назначих Комисия от общински съветници и представители на общинска администрация, която да извърши преглед и анализ на сега действащите текстове  от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и Сдружения по ЗЮЛНЦ на Община гр. Добрич и да изработи проект на предложение за изменение на общинската наредба ако е необходимо. Комисията проведе няколко работни заседания и след разисквания стигна до заключение, че много текстове от сега действащата наредба, са вече остарели, а други се намират в пряко противоречие с актуалната нормативна уредба в страната.

Вследствие на това, сега действащата наредба създава значителни неудобства по прилагането ѝ - както за общинската администрация, така и за гражданите и представителите на бизнеса в града ни. С цел процесуална и правна икономия се изисква актуализиране и адаптиране на разпоредбите от Наредбата със съществуващото към момента законодателство.

 Комисията предложи да се изработи проект за изцяло нова наредба, тъй като промените, които се налага да се направят са важни и многобройни. Решението за изработване на изцяло нова наредба е обусловено от необходимостта за съответствие с действащото законодателство, в това число с правилата за изготвяне на нормативните актове и в частност – установените изисквания за кратка, ясна и точна формулировка на разпоредбите. От предложения проект на нормативен акт отпадат текстове, които са остарели, или противоречат на закона и се добавят нови такива, регламентиращи отношения, които не са уредени със закона. Създават се и нови норми, които са необходими да се въведат във връзка с прилагането на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му, както и с новите изменения в Закона за лечебните заведения, които касаят реда за избор на управителни и контролни органи на общинските търговски дружества – лечебни заведения.

С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови промени, считам, че е необходимо да се приемат адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите на закона.

 Предвид необходимостта от съответствие с действащото законодателство, както и предвид разпоредбата на чл.11, ал.1 от ЗНА, се налага отмяна на действащата наредба и замяната и с нова съгласно настоящия проект.

 

2. Цели, които се поставят с приемане на наредбата:

 

Постигане на яснота, прозрачност и обективност при регулиране на обществените отношения. Стимулиране на управителите/директорите на общински търговски дружества, да работят в дългосрочна перспектива, с по – голямо усърдие, упоритост и винаги стопанската дейност на дружеството да приключва с печалба. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества с общинско участие в капитала си.

Целите са ситуирани във въвеждането на единни и ясно регламентирани правила за условията и реда за упражняване на правата на собственик на общината в общински търговски дружества с общинско участие в капитала им, в съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен, постигане на ясна регламентация в уредбата на обществените отношения, свързани със стопанската дейност на Община гр. Добрич и упражняване на правата на собственик на общината в общински търговски дружества. Цели се да се осигурят оптимални условия за дейността на общинските търговски дружества. Утвърждават се реда и начина за провеждане на конкурси за избор на управителни органи. Правилата за провеждане на конкурс са ясни, подробни, безпристрастни и прозрачни, с ясни критерии за избор. Разписани са условията за кандидатстване, ограниченията и конкретните резултати. Проектът на Наредбата определя условията за възлагане на управлението на търговските дружества, мандатност на договорите за управление, както и реквизитите, които трябва да съдържат договорите. Разписано е, че в договора за управление се урежда отговорността на страните при неизпълнение на задълженията. С новата наредба се уреждат ясно критериите за изплащане на възнаграждения на органите за управление. Предвидени са санкции, обвързани с възнаграждението, работата по бизнес-програмата и постигнатите резултати.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства на Община град Добрич.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

 

 С приемането на настоящия проект на наредбата ще бъдат изпълнени законовите изисквания за приемане на нормативен акт, който да урежда обществените отношения, свързани със стопанската дейност на Община гр. Добрич и условията и редът за упражняване на правата на собственик на общината в общински търговски дружества с общинско участие в капитала им. Очакваните резултати от приемането на Наредбата са създаване на по - благоприятни условия за подобряването дейността на общинските търговски дружества, което ще доведе до законосъобразност, по-добра оперативност и

контрол по изпълнението на поставените задачи и постигане на по-високи резултати за цялостното развитие на общината.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

 

Предлаганият проект за приемане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА, ЗПП, ЗЛЗ и ЗОС/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван за публично обсъждане на Интернет страницата на Община град Добрич. Заинтересованите граждани и юридически лица могат да изразят мнение и да представят становище по така предложеният проект на нормативен акт в 30 – дневен срок от публикуването му на сайта на общината.

 Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

 

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

 Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.51а, ал.4 от Закона за общинската собственост, приема Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, съгласно Приложение № 1 към настоящата докладна записка.

 Възлага на Кмета на Община гр. Добрич последващи съгласно закона действия.

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
21.05° C разкъсана облачност
Нагоре