Обявление №91-00-19/14.10.2020г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 91-00-19

град  Добрич 14.10.2020г.

         Община град Добрич, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че с Решение № 12-6 от 16.09.2020г. на Общински съвет град Добрич е разрешено изработване на проект за Частично изменение  на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват УПИ XXVIII-за „Обществено и делово обслужване“ и УПИ XXVII-за „Озеленяване, спорт и детска площадка“ в кв.572 на ЖК „Русия 2“ град Добрич и със Заповед № 1408 от 12.10.2020г. на Кмета на Община град Добрич е допуснато изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ XXVIII-за „Обществено и делово обслужване“ и УПИ XXVII-за „Озеленяване, спорт и детска площадка“ в кв.572 на ЖК „Русия 2“ град Добрич.

       Решението на Общински съвет град Добрич и заповедта на Кмета на Община град Добрич са публикувани в сайта на Община град Добрич, рубрика Обяви и съобщения, Съобщения по устройство на територията.

        Решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

арх. Боряна Станчева      /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Решение

Заповед

публикувано на 14.10.2020г.

 

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
4.17° C облачно
Нагоре