Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

Документът е публикуван на 06.10.2020 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич за срок от 06.10.2020 г. до 20.11.2020 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне  

  размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

 

 

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

 Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич е приета с решение № 4 – 9 от 30 януари 2008 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат обществени отношения, които са свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община град Добрич. С приемане на наредбата, бяха изпълнени изискванията на чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ в сила от 01.01.2008г., а именно Общинският съвет да определя с наредба размера на данъците при условията, по реда и в границите, определени със ЗМДТ.

      

 1. Причини, които налагат приемане на Наредбата са следните:

   

В Административен съд - град Добрич е образувано Административно дело № 337/2020 г. по подаден Протест от Окръжна прокуратура гр. Добрич, срещу разпоредбата на чл.45, ал.4 от Наредбата, която се намира в противоречие с текста на чл.59, ал.5 от ЗМДТ.

Съгласно сега действащият текст на чл.45, ал.4 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич,Екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ се удостоверяват чрез предоставяне на Свидетелство за регистрация  - част първа или преведен на български документ, издаден от производителя, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория на автомобила“. Този текст е бил в съответствие със стария текст на чл.59, ал.5 от ЗМДТ, но впоследствие е настъпило изменение на закона с ДВ бр. 98 от 2018г., в сила от 01.01.2019г., което не е било отразено в наредбата на общината.

Според актуалният текст на чл.59, ал.5 от ЗМДТ, „Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1, няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория“.

Видно е, че разпоредбата на подзаконовия нормативен акт не съответства на актуалната редакция на относимата законова разпоредба на ЗМДТ. Текстът на закона е ясен и категоричен. Според него органите на данъчната администрация нямат право да изискват от гражданите да им бъдат предоставяни свидетелства за регистрация или документ от производителя на автомобилите, които доказват наличие на екологична категория на автомобилите, за да се ползват данъчни облекчения и намаления на данъка. Със ЗМДТ е предвидено, считано от 01.01.2019г. обстоятелствата да се удостоверяват единствено от данните на Регистъра на превозните средства, който се намира в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – гр. Добрич.  Тоест, ако в него няма данни за вписана екологична категория, следва да се приема, че автомобилът е без наличие на такава.

С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови промени, считаме, че е необходимо да се приемат необходими адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове на общината, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите от закона. Текстовете от наредбата следва да се допълнят и изменят в съответствие с разпоредбите от по – висока степен, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите нови правни норми на Закона за местните данъци и такси.  

     Изменението на наредбата е необходимо да се направи и за да се избегне евентуално неблагоприятно развитие на съдебното производство пред ДАС.

 

 1. Цели, които се поставят с приемане на наредбата.

   

    Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските данъци, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните данъци на територията на общината.

   

 2. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

 

За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови или други средства на Община град Добрич.

4.  Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

 

Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;

Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните данъци на територията на общината;

Законосъобразност при определяне на размера на местните данъци;

Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.

Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

 

Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл.79 от АПК, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, както следва:

    

§1. Чл. 45, ал.4 се отменя.

 

§2. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов § 1 със следния текст:

     §1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич е приета с Решение №……………….. на Общински съвет гр. Добрич и влиза в сила от ………..г..

 

 

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
17.78° C разкъсана облачност
Нагоре