Обявление № 10-17-35/18.09.2020г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10-17-35

град Добрич  18.09.2020г.

 

Община град Добрич, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава за изработен проект за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищни образувания за Поземлени имоти (ПИ) 72624.123.804, 72624.123.805, 72624.137.25, 72624.144.14, 72624.144.15 и 72624.144.23 – част от трасе на пласкател от Канална помпена станция (КПС) до съществуващ колектор към Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) за обект „Битова канализация в кв. Рилци, град Добрич“.

Проектът е изложен в Център за услуги и информация на Община град Добрич работно място № 8.

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план -  парцеларен план до общинската администрация на Община град Добрич.

 

Арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

ПУП-ПП

Обявлението е обнародвано в бр.84 от 29.09.2020г. на Държавен вестник

публикувано в сайта на Община град Добрич на 29.09.2020г.

Прикачени файлове

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.26° C облачно
Нагоре