Проекти със социална насоченост

 

 

ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015" 

От 11.12.2015 г. Община град Добрич  в партньорство с АСП е доставчик на социалната услуга Приемна грижа по проект ”Приеми ме 2015”, договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Дейностите по проекта ще продължат до м. декември 2020 г.

Подробна информация за проекта можете да получите на  адрес:  град Добрич, ул. "Независимост" №7, ет.7, стая 703  Администратор проект: Димитричка Ангелова, тел. 058/602017 

ПРОЕКТ "ЗА РАВЕН ШАНС НА ДЕЦАТА"

От 01.08.2016 г. Община град Добрич е сключила договор BG 051PO001-2.004-0028-С01 за изпълнение на Проект ”За равен шанс на децата“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Безвъзмездната финансова помощ, предоставена от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд в размер на 658 200,00 лв. Изпълнението  на проекта е за срок от 27 месеца.

Подробна информация за проекта можете да получите на  адрес: град Добрич, ул. "Независимост" №7, ет.7, стая 710. Координатор проект: Каролина Йорданова, тел.058/603150

    

ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА В ДОМА“ - КОМПОНЕНТ 2

Община град  Добрич  изпълнява проект „Подкрепа в дома“, по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.0040 „Патронажна гриза за възрастни хора и лица с увреждане – Компонент 2“, Оперативна програма“ Развитие на човешките ресурси“. Одобреният размер на БФП е 390 045,12 лв.

Дейностите по процедурата са насочени  към следните целеви групи:

Възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

Хора с увреждания и техните семейства;

Пълнолетни лица, които нямат близки и за които има социална необходимост от почасови здравни и социални услуги.

Основната цел е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората от целевите групи.

Проектът ще се изпълнява до края на 2020г. година, като всеки потребител има право на 2 часа интегрирани здравно-социални услуги на ден. Капацитета на услугата е 158 потребители.

Лица за контакт: ул.“Независимост“,№7, етаж 7, стая 702 и 703

Златина Георгиева, ст.експерт Д“ХД“ и ръководител на проекта – 058/602017, 0884311416, Мария Жечева – социален работник – 058/602017, 0863512372

 

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА В ДОМА" - КОМПОНЕНТ 3

На 22.04.2020г. Община град Добрич и Министерство на труда и социалната политика, сключиха Допълнително споразумение по договор „Подкрепа в дома“ с номер BG05М9OP001-2.040-0030.

Общата цел на Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. 

Чрез изпълнение на дейностите по Компонент 3 ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация, чрез ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Дейностите по процедурата са насочени към възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги, самотни родители с дете/ца до 12 г, които са в невъзможност да оставят децата си сами, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

В изпълнение на Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ се предвижда да бъдат обхванати 287 лица от целевите групи, които ще се подпомагат, чрез доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора),  заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

Общият размер на допълнително отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедурата възлиза на  456 330, 00 лв.,  85 % (387 880, 50 лв.) са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд, а останалите 15 % (68 449.50 лв.) са национално съфинансиране.

Проектните дейности ще се изпълняват до 31.12.2020 г.

 

НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ ЗА МЛАДЕЖИ

От 01.03.2020г. Община град Добрич стартира изпълнението на проект „Наблюдавано жилище за младежи град Добрич“, Административен договор №BG05M9OP001-2.019-0015-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура  BG05M9OP001-2.019 «Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2- предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства», - КОМПОНЕНТ 1.Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 172 743,20 лв.

Новоразкритата социална услуга  „Наблюдавано жилище“ е с капацитет 6 места и ще предоставя услуга за младежи от 18-21г. без увреждания, ползвали резидентна услуга, приемна грижа или от общността, нямащи  възможност за пълна самостоятелност поради липса на доходи и заетост.  В Наблюдаваното жилище те ще водят самостоятелен начин на живот и ще бъдат подкрепяни и от специалисти чрез психологическо, социално, правно, трудово и друго консултиране.

Услугата ще се предоставя в апартамент частна общинска собственост, намиращ се в гр. Добрич, ул. „Методи Кусевич“ № 4, ет. 8, ап. 23, със застроена площ 144,75 кв. м. Наблюдаваното жилище е ремонтирано, обзаведено и оборудвано по проект BG16RFOP001-5.001-0018-C01 ”За моето бъдеще” на Оперативна програма “Региони в растеж“.

Проектът е с продължителност до 01.12.2023г.

Лица за контакт: ул. “Независимост“, №7, етаж 7, стая 707

Красимира Кирова, гл.експерт Д“ХД“ и ръководител проект, 0893405666, Николай Раданов, ръководител на Наблюдавано жилище, 0884311444

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО  МЕХАНИЗМА  ЛИЧНА ПОМОЩ

От 01.09.2019г. Община град Добрич изпълнява дейностите по Механизма за лична помощ, съгласно Наредба №РД-07-7 от 28 юни 2019г. за включване в механизма лична помощ, на лица от следните целеви групи:

• лица с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 % трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;

• деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

• децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

Конкретните стъпки за включване в механизма за лична помощ са следните:

Подаване на Заявление-декларация по образец и Формуляр са самооценка в Дирекция „Социално подпомагане“- Добрич, ако настоящият адрес на лицето с увреждане е на територията на Община град Добрич.

Заявлението и формулярът за самооценка се попълват от лицето с увреждане или негов законен или упълномощен представител.

Документите се подават лично, чрез упълномощено лице или от законен представител.

Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на законния му представител.

След подаване на документите лицето с увреждане ще бъде посетено в неговия дом от служител на Дирекция “Социално подпомагане“, който има задължението да установи реалните затруднения и потребности, и да проведе интервю с лицето с увреждане или негов законен представител или с човека, който полага грижи за лицето с увреждане.

Въз основа на самооценката, представените документи и резултатите от проведеното интервю, на заседание на специализирания отдел към ДСП се изготвя Индивидуална оценка на потребностите на лицето с увреждане.

Броят на часовете за лична помощ се определя в издаденото от ДСП направление, в зависимост от установената степен на зависимост, като за:

1. първа степен са до 15 часа месечно;

2. втора степен са до 42 часа месечно;

3. трета степен са до 84 часа месечно;

4. четвърта степен са до 168 часа месечно;

В 10-дневен срок от изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите се издава направление за включване в Механизма лична помощ.

Лицето с увреждане, чиито настоящ адрес е на територията на Община град Добрич, или негов законен или упълномощен представител подава Заявление-декларация/по образец/, за включване в механизма лична помощ /по образец/  в Община град Добрич /ул.”Независимост”, №7, ет.11, стая 1105 – бивш партиен дом/, придружено с направлението, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ с определения брой часове за лична помощ.

Важно!

В заявлението лицето с увреждане или неговият законен представител  изрично дава съгласие:

• За пълнолетните лица - добавката за чужда помощ да се превежда за плащането на ползваната услуга;

• За децата - до 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД /в зависимост от броя на определените в направлението часове/, изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга;

• Даденото съгласие за трансфериране на посочените суми е задължително условие за включване и ползване на Механизма лична помощ. Трансферът се извършва само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.
Правата и задълженията на ползвателя на лична помощ, личния асистент и Община град Добрич се уреждат чрез тристранно споразумение, а личният асистент се назначава с трудов договор, сключен между него и Кмета на Община град Добрич.

Изпълнението на трудовите договори с определените асистенти започва от 1-во число на месеца, следващ месеца на сключване на договорите.

Ползвател на механизма лична помощ не може да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности, финансирана по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от държавния бюджет, бюджета на общността или друга донорска програма!

Лица за контакт: ул. ”Независимост”, №7/бивш партиен дом/, етаж 11, стая 1105, Юлия Стоянова – специалист “Социални дейности“- 058/600103

Актуално

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич

23.07.2021

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ         П Р О Т О К О Л от Публично обсъждане на предложение за актуализация на „Програмата за...

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
25.07° C ясно небе
Нагоре