Общинска Програма за закрила на детето 2020 г. - Община град Добрич

 

Стратегическа цел I

Подобряване на стандарта на живот на всяко дете и гарантиране на правото му да живее в подкрепяща развитието му семейна или близка до семейната среда

 

ЦЕЛИ

 

ДЕЙНОСТИ

 

ОТГОВОРЕН ОРГАН

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

 

СРОК

1. Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за изоставяне на детето.

1.1.Развиване на социални услуги и дейности по превенция на изоставянето на дете и настаняването му в специализирана институция.

Община Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности“, Център за обществена подкрепа, Общностен център за деца и семейства, Дирекция „Социално подпомагане“ – Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни органи.

2020 г.

 

1.2.Популяризиране възможностите на социалните услуги за начините и видовете на подкрепа за деца  и семейства в нужда.

Община Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности“, Център за обществена подкрепа, отдел „Закрила на детето“при Дирекция „Социално подпомагане“- Добрич

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни органи.

2020 г.

 

 

 

 

 

1.3. Координация между Община град Добрич –  проект „Приеми ме 2015”, МБАЛ Добрич и Дирекция „Социално подпомагане“ – Добрич относно предотвратяване постъпването на дете в институции.

Община град Добрич, Дирекция „Социално подпомагане“ – Добрич,  медицински заведения.

В рамките на утвърдения годишен бюджет на  посочените отговорни органи.

2020 г.

2. Развиване система за подкрепа на отговорно родителство.

2.1. Осигуряване на финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за месечно  подпомагане за деца съгл. ЗСПД и ЗЗД.

Дирекция

„Социално подпомагане“ – Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни органи.

2020 г.

 

2.2. Предоставяне на психологически, здравни и социални услуги, извършване на индивидуална и групова работа с деца от 0 до 3 и от 3 до 7 години, както и с техните родители и учители, ранна интервенция за деца с увреждания, рехабилитация, психологически консултации в Общностен център за деца и семейства.

 

Дирекция „Хуманитарни дейности”, Общностен център за деца и семейства

 

Проект за социално включване към Министерство на труда и социалната политика.

 

2020 г.

 

2.3. Осъществяване на мерки за превенция и подпомагане на родители, срещащи трудности в процеса на отговорно родителстване.

Дирекция „Социално подпомагане“ – Добрич, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/,

Център за обществена подкрепа.

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни органи.

2020 г.

 

2.4. Повишаване на родителския капацитет и преодоляване на проблемите във взаимоотношенията с децата. Консултации на родители на деца с противообществени прояви в Информационно-консултативния кабинет  на Комисията, както и в училища, където има нагласа за това.

МКБППМН – Община град Добрич

Център за обществена подкрепа.

В рамките на утвърдения бюджет на МКБППМН при Община град Добрич

Учебната 2019г.-2020 г.

3.Осигуряване на стандарт, съответстващ     на потребностите на детето за неговото правилно физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие.

3.1. Предоставяне на социална услуга от резидентен тип в 3-те Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания на територията на Община град Добрич.

Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община град Добрич

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни органи.

 

 

2020 г.

 

3.2 Предоставяне на социална услуга от резидентен тип в Комплекса за социални услуги/ 4 ри Центъра за настаняване от семеен тип на територията на Община град Добрич за деца и младежи с увреждания.

Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община град Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни органи.

2020

 

3.3. Предоставяне на социална услуга в Дневен център за деца с увреждания с дейности по Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания и техните семейства.

Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община град Добрич

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни органи.

2020 г.

 

3.4 Предоставяне на социални услуги в Центровете за обществена подкрепа на територията на Община град Добрич.

Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община град Добрич, БЧК Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни органи.

2020 г.

 

3.5. Предоставяне на социални услуги в Общностен център за деца и семейства град Добрич.

Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община град Добрич

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

2020 г.

 

3.6. Предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” за деца с увреждания, чрез Механизма за лична помощ.

Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община град Добрич

Финансира се от МТСП

2020 г.

4. Развиване на     алтернативна семейна грижа за деца, които не могат да живеят с биологичните си родители и за деца  настанени в специализирани институции или социални услуги резидентен тип.

4.1.Развиване на професионалната и доброволна приемна грижа чрез продължаване на дейностите по проект „Приеми ме 2015”. Оказване на професионална подкрепа в грижите и възпитанието на деца, отглеждани в приемна грижа. Провеждане на надграждащи обучения на приемни родители.

Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община град Добрич, Отдел „Закрила на детето“ – Добрич, Център за обществена подкрепа

Финансира се по ОП РЧР, проект „Приеми ме 2015“

2020 г.

 

4.2.Осигуряване на индивидуални и групови супервизии на приемни семейства и членове на Областен екип по приемна грижа по проект „Приеми ме 2015”, както и надграждащо и специализирано обучение от специалисти на фондация „Ръка за помощ”.

Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община град Добрич, Фондация „Ръка за помощ”

Финансира се по ОП РЧР

2020 г.

 

4.3. На деца от социални услуги резидентен тип, застрашени от отпадане от училище, да се осигури допълнителна подкрепа в Центровете за обществена подкрепа, както и възможност за придобиване на степен на професионална квалификация.

 

Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община град Добрич, Център за обществена подкрепа

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни органи.

 

2020 г.

Стратегическа цел  II

Гарантиране на достъпа на всяко дете до качествено образование и грижи на всеки етап от жизнения цикъл и придобиване на умения и компетентности за пълноценно включване в обществото

 

 

ЦЕЛИ

 

ДЕЙНОСТИ

 

ОТГОВОРЕН ОРГАН

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

 

СРОК

1.Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности.

1.1.Изработване на индивидуални програми за обучение и развитие на деца със           специални образователни потребности от екипите за подпомагане на интегрирано   обучение в детските градини и училищата.

Регионално управление на образованието – Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни органи.

2020 г.

 

1.2.Ресурсно осигуряване  за работа с деца със специални образователни потребности.

Община град Добрич,

Ръководства на образователни институции, Регионално управление на образованието – Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни органи.

2020 г.

 

1.3. Устойчивост в работата на ЦСОП в посока педагогическа и специализирана подкрепяща среда за всяко дете и ученик за осигуряване на приобщаващото образование

Регионално управление на образованието – Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените институции

2020 г.

2.Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца.

2.1 Подобряване на материалните условия на институциите в системата на образованието чрез изпълнение на дейностите по инвестиционен проект „Основен ремонт (реконструкция), обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, в  ДГ № 32, ЕГ „Гео Милев, ПМГ „Иван Вазов“ и ОУ „Христо Ботев“.

Община град Добрич Ръководства на детски градини и училища

Финансира се по Оперативна програма „Региони в растеж”

2020 г.

 

2.2. Работа на образователните институции по национални програми на МОН  

Регионално управление на образованието – Добрич,

Образователни институции

Финансира се от Министерство на образованието и науката.

2020 г.

 

2.3. Работа по изпълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности”, Регионално управление на образованието – Добрич

Дирекция „Социално подпомагане“ Добрич и ОД на МВР Добрич, Образователни институции

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни органи.

2020 г.

 

2.4. Осигуряване на допълнителна педагогическа подкрепа за деца в риск от отпадане чрез допълващо обучение, занимания по интереси и професионално и кариерно ориентиране

Община град Добрич, Център за подкрепа на личностното развитие – Добрич,

Образователни институции

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни органи.

2020 г.

 

2.5.Консултиране на родители за интересите и способностите на децата и за възможностите за подпомагане при прием на децата в образователната система

Община град Добрич

Регионално управление на образованието – Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни органи.

2020 г.

 

2.6  Продължаване дейностите по проектите „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ и „Твоят час“

Община град Добрич

Детски градини и училища,

 

Финансира се по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

2020 г.

 

2.7 Повишаване отговорността на родителите и тяхната активност за сътрудничество с учителите и ръководството с цел развитието на децата им с фокус върху родители от уязвими групи за насърчаване на редовното посещаване на детската градина и училището

Ръководства на детски градини и училища

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни органи.

2020 г.

 

2.8 Осъществяване на граждански контрол в управлението на образователните институции чрез дейността на Обществените съвети към училищата и детските градини

Ръководства на детски градини и училища,

Обществени съвети,

Община град Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет

2020 г.

4.Усъвършенстване на системата за професионално  ориентиране професионално обучение и образование.

4.1. Създаване на координация между различните институции в подкрепа на професионално консултиране и насочване при подбор на професии с оглед на променящите се условия на труд и особености на местно ниво.

 

Община град Добрич, Регионално управление на образованието – Добрич,

Център за подкрепа на личностното развитие,

Ръководства на училища и гимназии

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни органи.

2020 г.

 

4.2. Организиране и провеждане на  Кандидатстудентска борса и на Панорама на средните училища

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности“, ръководства на ВУЗ, училища и гимназии

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни органи.

2020 г.

5.Училището – територия за придобиване на социални умения.

5.1. Обучение на учители за разпознаване и прилагане на определени подходи при деца с    обучителни затруднения и емоционални проблеми.

Регионално управление на образованието – Добрич

Община град Добрич

Образователни институции

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни органи.

2020 г.

 

5.2.Дискусии с ученици в рамките на часа на класа с цел превенция и противодействие на противообществените прояви. Дискусии за опасностите в интернет и вероятността децата да станат жертви на киберпрестъпления, когато не са подготвени да се предпазват в социалното интернет пространство.

МКБППМН при Община град Добрич

 

В рамките на утвърдения бюджет на МКБППМН

2020 г.

 

5.3 Насочване за работа с психолог, педагогически съветник, младежки или социален работник, препоръка за включване в полуинтернатна група или целодневна организация на учебния ден, с цел идентифициране на  застрашени от преждевременно напускане на училище и изясняване на причините за това.

Училищни ръководства

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни органи.

2020 г.

6.Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности.

6.1 Методическо осигуряване и подкрепа на педагогическите специалисти  за формиране на положителни нагласи към приобщаващо образование и осигуряване на позитивна образователна среда.

 

 

Регионално управление на образованието – Добрич, РЦПППО – Добрич, Ръководства на учебни и детски заведения

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институци

2020

 

6.2 Периодично предоставяне на актуална информация на родителите на деца със СОП относно тяхното развитие. Участие на родителите при изготвяне и преразглеждане на индивидуалните им програми.

Регионално управление на образованието – Добрич, РЦПППО – Добрич, ЕПЛР в образователните институции, Ръководства на учебни и детски заведения

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

2020

 

6.3 Осигуряване на подкрепяща среда за децата и учениците със СОП съвместно със специалистите от екипите за подкрепа за личностно развитие и педагогическите специалисти за гарантиране равен достъп до образование.

Регионално управление на образованието – Добрич, РЦПППО – Добрич, ЕПЛР в образователните институции, Ръководства на учебни и детски заведения

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

2020

 

 

6.4 Развитие капацитета на учителите от общообразователните училища и детските градини за работа с децата и с учениците със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск, с изявени дарби както и на специалистите, работещи с деца и ученици за прилагане на единна методика за оценяване на образователните им потребности.

Регионално управление на образованието – Добрич, РЦПППО – Добрич,  Ръководства на учебни и детски заведения, Община град Добрич

 

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на отговорните институции

2020

Стратегическа цел  III

Гарантиране на правото на всяко дете да живее в сигурна среда; превенция и защита от насилие и от други вредни действия и ефективен достъп до правосъдие

 

ЦЕЛИ

 

ДЕЙНОСТИ

 

ОТГОВОРЕН ОРГАН

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

 

СРОК

1. Повишаване осведомеността на обществото относно правата на детето, насилието над деца и  стимулиране на активно  участие в противодействие на насилието.

1.1 Идентифициране на деца, жертви на насилие, насочването им към подходящи социални услуги и включването им   в консултативни програми.

 

 

МКБППМН, УКБППМН,

ИДПС, Дирекция „Социално подпомагане”

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

 

 

 

 

 

2020 г.

 

1.2 Изпълнение на Общинска  стратегия за превенция на наркоманиите 2015–2020: обучителни модули за деца с противообществени прояви и семинарни занятия във връзка със Световния ден за борба с наркотиците.

 

ОСНВ – ПИЦ, Училищни ръководства, МКБППМН

РЗИ Добрич

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

 

2020 г.

 

1.3 Участие в местни и национални кампании по превенция на противообществените прояви и трафика на хора.

МКБППМН – Информационно- консултативен кабинет /ИКК/

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2020 г.

 

  1. Продължаване на добрата практика за организиране на „Лятно училище за тийнейджъри” за осмисляне свободното време на децата

МКБППМН

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2020 г.

2. Повишаване на професионалната компетентност на специалистите, работещи с деца, за разпознаване белезите на насилие и незабавно сигнализиране за случаите на насилие

 

2.1. Организиране и провеждане на обучения на работещите в учебни и детски заведения за разпознаване белезите на насилие и процедурите за незабавно сигнализиране.

 

 

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности”, МКБППМН, Отдел „Закрила на детето“

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

          2020 г.

 

2.2 Участие на представители на Съвета на децата, както и на ученически и младежки неформални организации в общински, регионални и национални инициативи и кампании за борба срещу насилието над деца.

 

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности”, МКБППМН, Съвет на децата

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

          2020 г.

 

2.3 Сформиране на мобилни групи от РУП, отдел „Закрила на детето”  и МКБППМН за периодични проверки с цел превенция на попадането на децата на улицата и контрол по спазване на обществения ред.

 

 

МКБППМН, Отдел „Закрила на детето“,

инспектори ДПС, ОД на МВР

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

          2020 г.

 

2.4 Подпомагане на деца и семейства – съвместни инициативи на Община град Добрич, Отдел „Закрила на детето“ при ДСП, Дирекция „Бюро по труда“, БЧК, НПО за реализирането на родителите на пазара на труда, битово устройване, социално подпомагане и др.

 

Община град Добрич,

МКБППМН,

Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда“, БЧК, НПО

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

          2020 г.

3. Оказване на ефективна закрила на непридружени деца, деца бежанци и имигранти, деца претърпели насилие

3.1 Междуинституционално сътрудничество при прилагането на Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца – жертва на трафик.

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности”, МКБППМН

Дирекция „Социално подпомагане”, ОД на МВР, Прокуратура

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2020 г.

 

3.2 Сътрудничество при прилагането на Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

Отдел „Закрила на детето”, ОД на МВР, Екип на общинско ниво по координационен механизъм за работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие и/или при кризисна ситуация.

 

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2020 г.

 

3.3 Прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие на заинтересованите институции при работа в случай на деца в риск от ХИВ, хепатит С, хепатит В и сексуално предавани инфекции.

 

Отдел „Закрила на детето", РЗИ, Екип на общинско ниво по координационен механизъм за взаимодействие на заинтересованите институции при работа в случай на деца в риск от ХИВ, хепатит С, хепатит В и сексуално предавани инфекции.

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2020 г.

 

4. Развиване на услуги, насочени към превенция на насилието .

 

  4.1 Предлагане на психологическо, социално и медицинско консултиране на жертви и предоставяне на правна помощ.

 

 

Община град Добрич, МКБППМН, Центрове за обществена подкрепа, НПО

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Развиване на услугата семейно консултиране в Центровете за обществена подкрепа по направление  превенция на насилието.

 

Община град Добрич,  Центрове за обществена подкрепа

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2020 г.

  4.3 Функциониране на специализирано помещение за щадящо участие на деца в съдебни процедури в „Синя стая“ към Добрички районен съд.

Дирекция „Социално подпомагане” Добрич, Добрички районен съд

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2020 г.

 

 

Стратегическа цел IV

Гарантиране на детското здраве и насърчаване на здравословния начин на живот и здравната култура

 

           ЦЕЛИ

 

 

                     ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРЕН  ОРГАН

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

СРОК

1. Разширяване на обхвата и повишаване качеството на грижите за децата в ранна възраст. Повишаване на здравната култура в семейството.

 

  1. Съдействие при осигуряване на личен лекар на децата от най-ранна детска възраст.

 

 

Училищни ръководства,

Ръководствата на детски и социални заведения, Детска млечна кухня,

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни  дейности”, РЗИ Добрич

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

2020 г.

1.2 Осигуряване на здравословна жизнена среда за отглеждане и възпитание на децата от ранна детска възраст в общинските детски заведения чрез:

 - здравословно и балансирано хранене;

  - превенция на възникване и разпространение на заразни и социално значими заболявания;

  - съдействие за осигуряване достъп до здравни услуги на деца от уязвими рискови групи;

  - осигуряване на информационни материали на здравна тематика за родителите и провеждане на обучения за насърчаване на добри родителски практики.

Училищни ръководства,

Ръководствата на детски и социални заведения, Детска млечна кухня,

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни  дейности”, РЗИ Добрич

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Увеличаване на потребителите на услугата на  Детска млечна кухня чрез услугата „Доставка до дома“.

Детска млечна кухня,

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни  дейности”

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

2020 г.

 

 

1.4 Осигуряване на обучения за повишаване на квалификацията на медицинските специалисти, работещи в  детско и училищно здравеопазване

 

 

 

 

Ръководствата на детски и социални заведения,

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни  дейности”

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

2020 г.

 

1.5 Съблюдаване спазването на Алгоритъм за осигуряване на диетично хранене за деца със специфични хранителни потребности, посещаващо детско заведение.

Ръководствата на детски и социални заведения,

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни  дейности”

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

2020 г.

2.Намаляване на социално значимите заболявания  сред децата и учениците.

 

2.1 Провеждане на информационни кампании за здравословно хранене и здравословен начин на живот.

 

 

 

 

 

2.2 Организиране и участие в програми, свързани с профилактиката и промоцията на здравето на децата и учениците.

 

Ръководствата на детски, учебни и социални заведения,

Община град Добрич,

РЗИ Добрич, медицински специалисти, БЧК и БМЧК

 

Ръководствата на детски, учебни и социални заведения,

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности“, РЗИ Добрич, медицински специалисти

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

2020 г.

2.3 Осигуряване на обучение и информационни материали за спешните състояния и правилата на действие при възникване на такива състояния в детските заведения и училищата.

 

Ръководствата на детски, учебни и социални заведения,

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности“, РЗИ Добрич, медицински специалисти

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

2020 г.

2.4 Осигуряване на здравословно и балансирано хранене в детските заведения, училищата и социалните заведения и услуги за деца, както и достъп до здравни и спортни услуги с цел терапия, социализация и подобряване здравето на децата .

 

 

Ръководствата на детски, учебни и социални заведения,

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности“, РЗИ Добрич, медицински специалист

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

2020 г.

3. Повишаване здравната култура и информираността надецата и  учениците за разпространение на ХИВ/СПИН, сексуално предавани болести и злоупотреба с психоактивни вещества, алкохол и тютюнопушене.

 

3.1 Провеждане на информационни кампании за превенция на ХИВ/СПИН и подобряване на контрола на туберкулозата .

 

Училищните ръководства,

Медицинските специалисти

ОСНВ – ПИЦ

РЗИ Добрич, БЧК

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности“

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

2020 г.

3.2 Реализиране на дейности по училищни програми в областта на превенцията на рисковото сексуално поведение, употреба на психоактивни вещества, алкохол и тютюнопушене.

 

Училищните ръководства,

Медицинските специалисти

ОСНВ – ПИЦ

РЗИ Добрич, БЧК

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности“

 

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

2020 г.

3.3 Организиране и провеждане на обучения и кампании по различни здравно-образователни модули в училищата на територията на Община град Добрич в изпълнение на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести:

- Кампания за борба с тютюнопушенето

- Празници на двигателната активност в ДЯ

- конкурс за рисунка на тема „Деца, изкуство и спорт срещу дрогата”.

 

 

 

Училищните ръководства,

Медицинските специалисти

ОСНВ – ПИЦ,

РЗИ Добрич, БЧК

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности“

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

2020 г.

3.4 Активно участие на децата и младежите от училища, детски градини, ясли и социални услуги в мероприятията и инициативи, включени в  Седмицата  на здравето.

 

 

Ръководства на детски градини, ясли и училища

ОСНВ – ПИЦ

РЗИ Добрич, БЧК

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности“

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

2020 г.

 

3.5 Продължаване дейността на здравните медиатори в направление профилактика и ваксинопрофилактика и повишаване на половата и сексуална култура с цел ограничаване ражданията на деца от малолетни момичета

 

Община град Добрич

Здравни медиатори

В рамките на утвърдения бюджет на дейността

2020 г.

 

 

 

Стратегическа цел V Насърчаване участието на децата

 

ЦЕЛИ

 

ДЕЙНОСТИ

 

ОТГОВОРЕН ОРГАН

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

 

СРОК

1. Подкрепа и насърчаване на детското участие.

1.1 Насърчаване участието на Съвета на децата в работата на Комисията за детето и оказване на подкрепа за техни инициативи.

ОМЦ „З. Стоянов”

Община град Добрич

ДСП Добрич

В рамките на утвърдения годишен бюджет на институциите

2020 г.

 

1.2. Продължване дейностите и инициативите по развиване на доброволчеството сред учениците в град Добрич.

 

 

 

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности“, БМЧК – Добрич, ОМЦ „З. Стоянов”

В рамките на утвърдения годишен бюджет на институциите

2020 г.

 

 

 

 

 

1.3. Сътрудничество между Дирекция „Социално подпомагане”

 - Добрич, Отдел „Закрила на детето" и Съвета на децата в работата на Комисия за детето.

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности“, Дирекция „Социално подпомагане"-Добрич, Съвет на децата

 

В рамките на утвърдения годишен бюджет на посочените отговорни институции

2020 г.

2.Повишаване информираността на децата.

2.1 Разширяване на обхвата на обучението по правата на човека и правата на детето и възпитание чрез използване на възможностите на общообразователната подготовка, на извънкласните и извънучилищни дейности.

 

Училищни ръководства,

Педагогически съветници,

МКБППМН

Дирекция „Социално подпомагане”

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

2020 г.

 

 

 

 

 

2.2 Подкрепа на младежки инициативи в областта на културата и социалното включване на децата и младежите в Община град Добрич.

 

 

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности“,

ОМЦ „З. Стоянов”

Училищни ръководства.

МКБППМН

Съвет на децата

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

 

 

2020 г.

 

 

 

 

 

Стратегическа цел VI

Отдих, свободно време и развитие на способностите на детето

 

 

ЦЕЛИ

 

ДЕЙНОСТИ

 

ОТГОВОРЕН ОРГАН

 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

 

СРОК

 

1.Разширяване  на възможностите за участие на децата в различни форми на отдих, спорт, културни дейности и занимания по интереси.

1.1.                                Подобряване         на условията                     за      спорт            в образователната система - оборудване на  физкултурни салони и спортни площадки в училищата; създаване на условия за безплатен достъп до спортни бази и съоръжения за деца и ученици.

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности“,

Комисия за младежта и спорта към ОбС Добрич, училищни ръководства, спортни клубове

В рамките на утвърдения

годишен бюджет на

отговорните институции.

2020 г.

 

2.Осъществява не на специална закрила на деца с изявени дарби.

2.1. Дейности за изпълнение на Национална програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2020  г. Насърчаване изявите на учениците и успехите на училищата чрез осигуряване средства за стимулиране и награждаване на ученици, спечелили призови места в национални и международни олимпиади,  конкурси и състезания.

 

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности“

 

В рамките на утвърдения

годишен бюджет

2020 г.

 

3.Разширяване на възможности за осмисляне на свободното време.

 

 

3.1 Продължаване работата с младите хора с оглед активното им включване в културния и спортния живот на града. Засилване връзката „Култура – училище” чрез реализиране на съвременни образователни програми и увеличаване дела на модерните иновативни практики.

 

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности“,

ОМЦ «З.Стоянов», Културни институти, Спортни клубове и школи

Училищни ръководства, НПО

 

 

В рамките на утвърдения

годишен бюджет на

отговорните институции.

2020 г.

 

 

 

3.2 Засилване интереса на децата и учениците към миналото и традициите на Добрич и региона чрез включването им в различни инициативи  за патриотично възпитание в Община град Добрич.

 

 

 

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности“,

Училищни ръководства, Културни институти

 

 

 

В рамките на утвърдения

годишен бюджет на

отговорните институции.

 

2020 г.

 

 

3.3 Популяризиране сред децата и учениците на различните извънкласни дейности, предлагани в  Общинския младежки център „З. Стоянов” Добрич

Община град Добрич

ОМЦ «З.Стоянов»

 

 

 

В рамките на утвърдения

годишен бюджет на

отговорните институции

 

2020 г.

 

4.Разширяване на възможностите за участие на децата с увреждания, децата в неравностойно положение и децата с асоциално поведение в различни форми на отдих, спорт, културни дейности.

4.1Съдействие за безплатен достъп до организирани дейности на деца с увреждания, деца в неравностойно положение и деца с девиантно поведение до подходящи за тях инициативи в Общински младежки център.

 

 

 

4.2 Подпомагане на спортните организации, развиващи спорт за деца  в неравностойно положение, с цел подобряване качеството им на живот и социална интеграция.

 

 

 

Община град Добрич – Дирекция „Хуманитарни дейности“,

ОМЦ «З. Стоянов»

Училищни ръководства

 

 

Община град Добрич,  ОбС Добрич,

НПО

В рамките на утвърдения годишен бюджет от посочените отговорни институции.

 

2020 г.

 

             

КОМИСИЯ ЗА ДЕТЕТО ПРИ ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Председател: /п/

Д-р Ем. Баева, Зам.-кмет „Хуманитарни дейности”

 

Приета с решение № 9-6 от 26.05.2020 година

                                                                        на Общински съвет град Добрич.

 

Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2020 г.

 

Прикачени файлове

Актуално

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич

30.11.2022

Във връзка с предстоящите светли празници за поредна година Община град Добрич кани гражданите да посетят Коледната изложба базар от ръчно изработени сувенири от потребителите на социалните услуги, представена във фоайето на Общината от...

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
1.95° C облачно
Нагоре