Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Документът е публикуван на 29.05.2020 г.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги за срок от 29.05.2020 г. до 29.06.2020 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

 

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

   Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с решение № 10 – 7 от 31 Юли 2012 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат отношенията, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община град Добрич.

      

  1. Причини, които налагат приемане на наредбата са следните:

     

          На 13.03.2020 г. с Решение на Народното събрание на Република България, бе обявено извънредно положение на територията на страната. С Указ № 71 от 23.03.2020 г. на Президента на Република България е публикуван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/. Законът бе публикуван в Държавен вестник, брой 28 от 24.03.2020 г., изменен и допълнен с Държавен вестник брой 34 от 09.04.2020г. и с Държавен вестник брой 44 от 13.05.2020г.. Впоследствие бяха издадени редица заповеди от Министъра на здравеопазването, с които бяха наложени ограничения върху голяма част от бизнеса и организациите на територията на Община гр. Добрич.   

         Въведените противоепидемични мерки, доведоха до затваряне на заведения и търговски обекти на територията на общината. Това донесе финансови загуби на много търговци и организации, което рефлектира върху гражданите на град Добрич, които останаха без работа и доходи. Община град Добрич прояви солидарност и предприе редица икономически мерки за подпомагане на бизнеса и гражданите на територията на общината. Със свое Решение № 8-7 от проведено заседание на 28.04.2020г., Общински съвет гр. Добрич освободи родителите на децата, които посещават Детска ясла и Детска градина от заплащане на една месечна такса за първия пълен месец след извънредното положение. От заплащане на общински такси за периода на извънредното положение, бяха освободени ползвателите на сезонни тераси към заведения за хранене и развлечения и търговците на Центъра за базарна търговия (Битака) по бул. “Русия“. С Решение № 8-8 от 28.04.2020г., Общински съвет гр. Добрич, взе решение да намали еднократно с петдесет процента дължимата за един месец наемна цена на общинските жилища. С Решение № 8-9 от 28.04.2020г. на Общински съвет – гр. Добрич, бе взето решение за освобождаване изцяло от заплащане на наеми, за целия срок на обявеното извънредно положение, всички търговци – наематели на общински обекти на територията на Община град Добрич, чиято търговска дейност е преустановена в резултат на приетите нормативни ограничителни мерки по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., чл. 6б от ЗМДВИП и заповедите на Министъра на здравеопазването.

     Въпреки това, считаме, че общината може да приеме още мерки за подпомагане на бизнеса и гражданите на територията на гр. Добрич. Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.6 от ЗМДТ, Общински съвет може да освобождава отделни категории лица от заплащане на общински такси по ред определен с наредбата по чл.9 от същия закон. Освобождаването от заплащане на такса означава, че съответното лице е ползвател на услугата, но за него е налице юридически факт, който поражда субективно право да не изпълни задължението си за плащането й, без за това да последват негативни последици, предвидени в закона.  

      Овластяването на Общински съвет с правомощието по чл.8, ал.6 от ЗМДТ е в съответствие със същността на общинския съвет като орган на местното самоуправление – избран пряко от населението - чл.18, ал.1 във връзка с чл.20, ал.1 и чл.17, ал.1 от ЗМСМА и компетентен да определя политиката на общината по самостоятелно осъществяване на всички въпроси от местно значение, които законодателят е предоставил в компетентността на общините, в т.ч. местните финанси и образованието. Законодателят не е определил критерии, при които Общинския съвет може да освободи съответните лица от заплащане на такси. Така формулирана компетентността на общинският съвет е пряко проявление на местното самоуправление, на неговата автономност.

      Освен това, разпоредбата на чл.6б, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна предвижда общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти - общинска собственост, да приемат решения, съответно да издадат заповеди за намаляване размера на вноските за наем и за ползване, или за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица - наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си в имота, вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

       Във връзка с гореизложеното, считаме, че е целесъобразно да се предложи вземане на решение от Общински съвет гр. Добрич за освобождаване изцяло от заплащане на такса ползвателите на сезонни тераси към заведенията за хранене и развлечения за първия месец след изтичане на извънредното положение и 50 % за втория месец от изтичане на извънредното положение. Със спестените средства, търговците ще имат възможност да възстановят дейността си и да запазят наетия персонал, който ще получава доходи. Впоследствие след нормализиране на обстановката, средствата ще се възстановят на общината под една или друга форма.   

    Предвижда се финансовите средства, които са необходими за изпълнение на мерките, да бъдат изцяло за сметка на общинският бюджет. С предлаганото изменение и допълнение на наредбата, ще се намали в значителна степен финансовата тежест върху ползвателите на сезонни тераси в Община град Добрич и ще помогне за по – лесното и по - бързо преодоляване на последиците от кризата с епидемията на територията на общината.  

    Приемането на наредбата е продължение на вече предприетите икономическите мерки, които Община град Добрич предприема за облекчаване на гражданите и частично компенсиране на загубите на малкия и средния бизнес на територията на общината, вследствие от кризата с Коронавируса в страната.

 

2. Цели, които се поставят с приемане на наредбата:

 

   Финансово подпомагане и облекчаване на бизнеса и гражданите в гр. Добрич и частично компенсиране на загубите от кризата с епидемията на територията на Община гр. Добрич.     

    Облекчаване на гражданите и бизнеса чрез приемане на икономически мерки, които да облекчат финансовото състояние на лицата, които са засегнати от кризата. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните такси на територията на общината.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

 

  С прилагането на новите текстове от наредбата, максималният размер на намалението на приходите на Община гр. Добрич за периода на първия месец след изтичане на извънредното положение ще бъде в размер до 26003.54 лева, а през втория месец след изтичане на извънредното положение до 15002.00 лева.

4.  Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

 

  Осигуряване на актуалност на съответните текстове в съществуващата наредба в съответствие със законовите и подзаконови нормативни актове от действащото законодателство.

   Постигане на финансово облекчение за гражданите и подпомагане на бизнеса на територията на общината, за да се преодолеят по – лесно последиците от икономическата криза в страната.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

   Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Регламент ЕО № 1082/2006г. на Европейския парламент и Европейската харта за местно самоуправление, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя и предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

   На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

   На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 29.06.2020 година.

 

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

                                                                                                                          проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

 

      Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.6 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно – процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

§1. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов § 20 ал.1 и ал.2 със следния текст:

§ 20.(1)  Не се заплаща такса по чл.22, ал.2 от Наредбата за ползване на сезонни тераси към заведения за хранене и развлечения на територията на Община гр. Добрич, за първия месец след изтичане на извънредното положение.

(2) За втория месец от изтичане на извънредното положение, лицата по ал. 1 заплащат таксата  с 50 % намаление.

§2. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов § 21 със следния текст:

§ 21.  На предплатилите такси по предходния параграф, същите ще бъдат прихванати от такси за следващите месеци.

 

 

§3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с Решение …………… на Общински съвет гр. Добрич и влиза в сила от …………..2020г..

 

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Актуално

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път

26.05.2023

На пресконференция днес бе представена пред местните средства за масова информация новата електронна услуга „Виртуална кухня“, която въвежда от 5 юни 2023 г. Община град Добрич. Абонатите на Детска млечна кухня в гр....

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път
ВИЖ ДОБРИЧ
17.31° C ясно небе
Нагоре