Община Добрич обявява публично обсъждане на изменение и допълнение на Наредбата за соигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

Община град Добрич, на основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда, приета с Решение № 14-2 от 27.11.2012 година на Общински съвет град Добрич.

Публичното обсъждане се обявява за срок до 13.02.2015 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес dobrich@dobrich.bg

 

М О Т И В И

към Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на Общински съвет град Добрич

          Причини и мотиви за приемане на изменения и допълнения на наредбата.

Мотивите в подкрепа на проекта за изменение и допълнение са, че действащата към момента уредба не съдържа правила за значителна част от специфичните случаи, които следва да бъдат уредени с подзаконов нормативен акт.

Измененията в наредбата се отнасят основно до Глава Пета Строителство, в която е уредено изпълнението на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други. Издаваното от Община град Добрич разрешение за прокопаване вече ще е придружено от документи, удостоверяващи съгласуване на трасето на предстоящото прокопаване с експлоатационните дружества, осъществяващи дейност на територията на Община град Добрич; документ за внесен, по банкова сметка на Община град Добрич депозит за качество на възстановителните работи на нарушените улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади и други и времеви график за поетапно изпълнение на прокопаването, когато дължината на трасето е над 100 л.м., който се съгласува и одобрява от Община град Добрич. При невъзстановяване, със средствата от депозита Община град Добрич ще възстановява участъците.

Въвеждането на промените в наредбата ще бъдат стимул за качествено и в срок извършване на възстановителните дейности, което е условие за възстановяване на средствата от внесения депозит.

Предлаганите промени касаят уреждане на взаимоотношенията между Община град Добрич, в качеството й на собственик на улици, тротоари, зелени площи и възложителите, за които е възникнала необходимост от извършване на прокопавания на терени общинска собственост. Тъй като отношенията между общината и възложителите на такива прокопавания до сега не бяха ясно формулирани в сега действащата наредба, през последните години зачестиха случаите на извършвани прокопавания без след това да се възстановяват компрометираните участъци. За да се избегнат неудобствата за гражданите, а в не редки случаи и за предотвратяване на възможни пътно-транспортни произшествия, до сега Община град Добрич изразходваше не малък собствен финансов ресурс за извършване на дейностите по възстановяване на такива участъци.

Настоящите изменения и допълнения са съобразени с проблемите, които са възникнали, както за гражданите, така и за служителите, ангажирани с практическото приложение на досега действащия вариант.

Цели, които се поставят с предложения проект и очаквани резултати.

         Определяне на реда, условията и взаимоотношенията между Община град Добрич, в качеството й на собственик и възложителя, за който е възникнала необходимостта от извършване на прокопаване на терен - общинска собственост.

          Възможност за осъществяване на контрол по качеството на възстановителните дейности.

          Възможност за отстраняване на възникнали в едногодишен срок дефекти по качеството на възстановяване.

          Определяне на гаранцията, обезпечаваща изпълнението на възстановителните работи в засегнатите от строителни или ремонтни работи участъци и гаранционни срокове за отстраняване на възникналите дефекти и повреди в тях.

          Регламентиране на отношенията между участниците в строителния процес при изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община град Добрич с оглед подобряване на условията за предоставяне на обществени услуги в областта на транспорта, водоснабдяването, отвеждането на отпадни води, топлоснабдяването, електроснабдяването, газоснабдяването и електронните съобщения.

          Очакванията ни са след въвеждане на промените значително да намалее броя на невъзстановените улици, тротоари, зелени площи и други за поддръжката и добрата експлоатационна пригодност, на  които общинска администрация е отговорна. Промените в наредбата ще доведат и до освобождаване на собствени бюджетни средства, които до сега общината влагаше за възстановяване на извършвани прокопавания.

          Финансови и други средства, необходими за прилагане на предложения проект.

          Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

           Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Европейската харта за регионално развитие, Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда, приета с Решение № 14-2 от 27.11.2012 година на Общински съвет град Добрич.

   Параграф единствен. Глава Пета „Строителство“ се изменя по следния начин:

 

„ГЛАВА ПЕТА

Строителство

 

Чл.46. (1) Изпълнението на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други, се извършва след писмено разрешение за прокопаване, издадено от Община град Добрич.

            (2) След получаване на разрешението по ал.1, лицето, в чиято полза то е издадено, е длъжно да уведоми РС „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Добрич и Център за спешна медицинска помощ - Добрич за началото и срока на строителството по съответните улици, по които се ограничава движението.

            (3) При необходимост от ограничаване на движението за повече от 24 часа задължително се съгласува проект за временна организация на движението със Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР - Добрич.

            (4) Лицето, в чиято полза е издадено разрешението по ал. 1, е длъжно да предприеме мерки по обезопасяване на направените изкопи, както и да осигури временни подходи до прилежащите имоти.

            (5) При нарушение на алинея 1 се налага административно наказание глоба в размер от 1000 до 3 000 лева или имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лева.

            (6) При нарушение на алинеи 2, 3 и 4 се налага административно наказание глоба в размер от 500 до 1000 лева или имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева.

 

Чл.47. (1) За издаване на разрешение по чл. 46, ал.1 се подава Заявление по образец, придружено от:

             1. Документи (технически проект - за обекти с дължина над 100 м., и/или скица - за обекти с дължина под 100 л.м.), удостоверяващи съгласуване на трасето на предстоящото прокопаване с експлоатационните дружества, осъществяващи дейност на територията на Община град Добрич;

             2. Документ за внесен, по банкова сметка на Община град Добрич, депозит за качество на възстановителните работи на нарушените улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади и други;

             3. Времеви график за поетапно изпълнение на прокопаването, когато дължината на трасето е над 100 л.м., който се съгласува и одобрява от Община град Добрич.

            (2) Депозитът по ал.1, т.2  се определя на база цена за квадратен метър нарушена площ в размер на 45 лв./м.кв., съгласно „Справочник за цените в строителството”, издателство СЕК, код на дейността 26.2019.

            (3) Депозитът се възстановява в срок от 10 работни дни след подаване на Заявление по образец, както следва :

            1. при констатирано от комисията по чл. 49 завършване на възстановителните дейности в срок - 40 % от внесената сума;

            2. при констатирано от комисията по чл. 49 качествено изпълнение на възстановителните дейности след изтичане на 12 месеца от срока, посочен в разрешението за прокопаване по чл. 46, ал. 1 – 60 % от внесената сума.

 

            (4)  Депозитът се задържа от Община град Добрич, както следва:

1. при констатирано от комисията по чл. 49 незавършване на възстановителните дейности в срок - 40 % от внесената сума;

2. при констатирано, от комисията по чл. 49,  некачествено изпълнение на възстановителните дейности след изтичане на 12 месеца от срока, посочен в разрешението за прокопаване по чл. 46, ал. 1 – 60 % от внесената сума.

 

Чл.48. (1) Лицето, в чиято полза е издадено разрешението по чл. 46, ал. 1, е длъжно за своя сметка да възстанови разкопаните или повредени по друг начин улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други, в определените в разрешението за прокопаване срокове, както и да почисти района на строителните или ремонтни работи.

             (2) При дължина на трасето над 100 л. м., в съответствие с времевия график за поетапно изпълнение по чл.47, ал.1, т.3, се забранява прокопаването на следващ участък от трасето преди възстановяване на предходен участък.

             (3) При нарушение по алинеи 1 и 2, се налага административно наказание глоба в размер от 1 000 до 3 000 лева или имуществена санкция в размер от 3 000 до 5 000 лева.

 

Чл.49. Кметът на Община град Добрич назначава със заповед постоянно действаща експертна комисия, която съставя двустранни констативни протоколи за приемане на качеството и/или срочното изпълнение на възстановителните дейности на извършените прокопавания.

 

Чл.50.  (1) Временно ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за разполагане на строителни материали, във връзка с извършване на строителство, ремонт и преустройство на сгради, се извършва след писмено разрешение, издадено от Община град Добрич.

              (2) След приключване на строителството по ал.1 ползвателите са длъжни да възстановят за своя сметка предоставените им терени във вид, отговарящ на тяхното предназначение.

  (3) В изключителни случаи, за целите по ал. 1 може да се ползва най-много половината от уличното платно, само след изготвяне на проект за временна организация на движението, съгласуван със Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР - Добрич.

              (4) При нарушение на предходните алинеи, се налага административно наказание глоба в размер от 1000 до 3000 лева или имуществена санкция в размер от 2000 до 4000 лева.

 

Чл.51. (1) Лицата, които извършват строителни и ремонтни работи върху уличното платно, следва да са навършили пълнолетие и да са облечени през деня с работен костюм в сигнален цвят или дневно светеща сигнална жилетка, а през нощта да носят към облеклото си светлоотразяващи елементи.

             (2) При нарушение по ал. 1, се налага административно наказание глоба в размер от 300 до 700 лева или имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лева.

 

Чл.52. (1) При повреди (аварии) на подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, които трябва незабавно да бъдат отстранени, възложителят или експлоатационното дружество могат да започнат ремонтните работи веднага, като са длъжни предварително да уведомят за това Община град Добрич. Ремонтните работи се извършват при спазване изискванията на чл. 74 от ЗУТ.

              (2) При повреди (аварии) на подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, които трябва незабавно да бъдат отстранени, попадащи в обхвата на уличните платна и тротоарите, възложителят или експлоатационното дружество, отстраняващи повредата (аварията), са длъжни, както да предприемат незабавни мерки за обезопасяване на пешеходното и автомобилно движение, съгласно Наредба № 16 от 23.07.2001 г. за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците, така и да уведомят Община град Добрич, Първо РУП Добрич, Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР - Добрич, РС „Пожарна безопасност и защита на населението” - град Добрич и ЦСМП – Добрич за временната организация на движението.

             (3) Възложителят или експлоатационното дружество, извършващо аварийно прокопаване, са длъжни да приключат възстановителните дейности в срок до 10 работни дни след отстраняване на аварията, и да уведомят за това Община град Добрич.

             (4) При нарушение по предходните алинеи, се налага административно наказание глоба в размер от 1 000 до 3 000 лева или имуществена санкция в размер от 3 000 до 5 000 лева.

 

Чл.53. Предвидените в настоящата глава от наредбата наказания, се налагат на физически или юридически лица, самостоятелно извършили, възложили, наредили или допуснали извършването на действията или бездействията, съставляващи нарушение по тази глава.”

 

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре