Община Добрич обявява публично обсъждане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Публичното обсъждане се обявява за срок от 29 януари до 15 февруари 2015 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на dobrich@dobrich.bg.

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

ОтносноПриемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

       С Решение № 13/27.02.2014г. по Административно дело № 795/2013г. по описа на Добрички административен съд, потвърдено с Решение № 14180/27.11.2014г. по Административно дело № 4657/2014г. на ВАС, бяха отменени текстовете на чл. 30, ал. 5 и чл. 30, ал. 9 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич. Административният съд прие, че при приемане на оспорените текстове не е била посочена цел, мотиви и финансова обосновка на приетите такси.

      

 1. Причини и мотиви за приемане на настоящото изменение и допълнение в наредбата са следните:

        Изменението и допълнението на наредбата се прави в изпълнение на дадените ни от Добрички административен съд указания и при спазване на действащите нормативни актове в страната.

        По силата на чл. 20, ал. 2 от Закона за народната просвета /ЗНП/, родителите и настойниците са освободени от заплащането на такса за обучението на децата им, независимо дали това обучение се провежда в детска градина или училище.

        Вида и характера на услугите, предоставяни на децата в детските градини и ОДЗ обаче не се изчерпват само с образователните такива и по - конкретно с предучилищната подготовка на 5 и 6 годишните деца, която е безплатна. Детските градини по определение са подготвителни институции в системата на народната просвета, в които се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3-годишна възраст до постъпването им в I клас, според определението, дадено в чл. 26 от ППЗНП. Съгласно чл. 27, ал. 1 и 2 от ППЗНП, детските градини са целодневни, полудневни, седмични и специални - за деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания. Към детските градини или към училища могат да се организират полудневни, подготвителни или сезонни групи за деца от предучилищна възраст. Задължението за заплащане на такса, обвързана с издръжката на детските градини е регламентирано и в чл. 19, ал. 2, връзка с ал. 1 от ЗНП, а именно: съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗНП, издръжката на децата в държавните и общинските детски градини се поема съответно от държавния или общинския бюджет, като според ал. 2, родителите или настойниците заплащат такси в размери, определени от общинския съвет, в съответствие със Закона за местните данъци и такси. Съгласно чл. 30, ал. 1 от Правилника за приложение на ЗНП, за отглеждане, възпитание и обучение на децата в детските градини родителите или настойниците заплащат такси съгласно Закона за местните данъци и такси, а според ал. 2 на същата норма, родителите или настойниците на децата в подготвителните групи към детските градини не заплащат такси за задължителна подготовка на децата за училище, преди постъпването им в първи клас. От анализа на цитираната правна уредба следва, че посещаването от 5 и 6 годишните деца на предучилищни групи в детските градини, независимо от задължителния характер на предучилищната подготовка, е свързано с ползване и на други видове услуги, извън поготвителните такива /вкл. отглеждане на децата/, в който смисъл и сам законодателят е направил съответното разграничение. Нормата на чл. 20, ал. 2 от ЗНП, освобождава родителите или настойниците на 5 и 6 годишните деца само и единствено от заплащането на таксата за предучилищното им обучение в подготвителните групи, но от нея не следва, че същите са освободени от заплащане на такса за другите услуги, предоставяни в детската градина.

      При формиране месечната издръжка за едно дете за престоят му в детско заведение, както се посочи, следва да се вземат предвид разходите по предоставяните трите основни вида услуги, а това са и такива по отглеждане, което от своя страна включва и разходи за храна, както и възпитание и обучение на деца. Предвид обстоятелството, че за децата, посещаващи предучилищни групи, не се дължи такса за обучение, то стойността на този вид услуга следва да бъде отделно и самостоятелно посочена, както в доклада на вносителя, така и в решението по приемане, респ. изменение на нормативния акт, установяващ размера на таксата, с оглед ясното и недвусмислено разграничение на различните видове услуги, за които тя се дължи, а и с оглед гарантиране принципите на обоснованост, откритост и съгласуваност. През последните години се забелязва тенденция към намаляване на разходите за храна в общия размер на разходите за делегираните от държавата дейности, съответно: 2012 година – 6.72 %; 2013г. – 5.87 %; 2014г. – 3.50 %. В същото време нараства относителния дял на разходите за храна в местните дейности: 2012г. – 37.73 %; 2013г. – 41.70 %; 2014г. – 49.12 %, съгл. Приложение от № 1 до № 6. Общият размер на събраните такси от всички деца посещаващи детски градини през последния 3 – годишен период, са в размер средно за година 652543.00 лева, а разходите за храна са средно 718893.00 лева. През 2014г. за 11 месеца са събрани такси за децата от подготвителните групи в размер на 223290.00 лева, а за останалите деца 401262.00 лева. Според изготвените от общинска администрация финансови разчети, постъпленията от таксите покриват средно 90.77 % от направените от общината разходи за храна за периода. За 2014г. ако се елиминират постъпленията от таксите събирани от подготвителните групи, постъпленията от такси ще покриват едва 58 % от разходите за храна на децата. Останалите 42 % трябва да бъдат предоставени от бюджета на Община град Добрич, което според нас е неприемливо, тъй като общината трябва да отдели от бюджета си значителен паричен ресурс за да осигури този разход.

      Според финансовите разчети за един храно – ден на едно дете, изчислен на база счетоводни калкулации е както следва: 2012 г. - 1.86 лв.; 2013 г. - 1.88 лв.; 2014 г. - 1.95 лв.. Очаква се през следващите години тази стойност да нараства. Ако се заплаща такса в размер на стойността на един храно – ден на всяко дете, стойността на таксата чувствително ще се доближи до таксата на децата от първа и втора група. Очакваме, че с постъпленията от добавката за храна ще можем да осигуряваме  все по - разнообразно, пълноценно и здравословно хранене на децата в ЦДГ.

     В Регионална библиотека „Дора Габе” гр. Добрич се увеличи броят на електронните услуги, които библиотеката предоставя на лицата, като част от специализираните услуги на библиотеката. Съобразявайки се с нарасналите потребности на читателите е необходимо увеличаване на платените електронни услуги на библиотеката. Цените на услугите са определени на база на калкулирани разходи за работна заплата, осигуровки, разходи за електроенергия, съгласно Приложение № 7.

     Необходима е и актуализация на цените на услугите, които Регионалния исторически музей – гр. Добрич предоставя. Основанията за това са, че се забелязва тенденция към увеличение на провежданите образователни програми, масовизиране на музейната дейност и по – голяма посещаемост на музейните експонати. Използват се съвременни технически съоръжения, включват се допълнителни площи и техники, които водят след себе си до по - големи разходи за издръжка. Съгласно Закона за културното наследство, при смяна статут на имот с цел инвестиции е необходимо да се издаде и становище за наличие или липса на НКЦ. Разходите при издаването на становищата са свързани с командировка на поне двама специалисти от музея, единият от които главен уредник, и осигуряване на транспорт за МПС. Процедурата отнема два дни, през които музеят се лишава от присъствието на ценни специалисти. Дневното трудово възнаграждение на завеждащия отдел „Археология“ в музея, чието присъствие е наложително, е 25 лв., като отделно са разходите на другите музейни работници. Разходите за издаване на становище за наличие или липса на НКЦ са за:

 командировка

2 дена * 2 археолози с ЛМПС

Общо разходи

дневни

2 служители * 2 дена * 10 лв / дена

40.00 лв.

Пътни с ЛМПС

25,00 гориво

25,00 лв.

 

 

65,00 лв.

Канцеларски мат.

Дискове, листи, мастило

3,00 лв.

Снимки

Обработка на снимков материал

2,00 лв.

Общо р/ди за 1 парцел

 

70,00 лв.

 

   Основанията за увеличаване цената на билета са свързани с увеличаване на основните (належащи) разходи по поддръжка на музейните експозиции – (отопление и хигиена):

             - залите се отопляват с климатици – цената на тока се покачи от 0,26 лв/кв.ч. на 0,29 лв./кв.ч.;

            - поддръжката на чистота е свързано с р-ди за вода и почистващи препарати – средно на месец са 100,00 лв. за 6 музейни обекта с експозиции.

            В експозиционните зали се провеждат и образователни програми, които са в продължение на 2 учебни часа за група, това изисква да се поддържа температура не по ниска от 18 градуса, каквито са изискванията в училищата.

Всичко това налага увеличаването на цената на услугата, която сега е символична. Основанията за увеличаване на цената на билета са свързани и с увеличените разходи по поддръжката на основно ремонтираните по проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация“. Новите музейни витрини изискват непрекъснато електричество, за да поддържат постоянна температура вътре в тях. На второ място са разходите свързани с осигуряването на туристическия продукт за нашите посетители. Разширяването на експозицията в Дом-паметник „Йордан Йовков“ наложи допълнително през лятото да присъства още един уредник в сградата. Същото се случи и с Музея в градския парк „Свети Георги”, с което пряко ангажираните с туристите през годината лица нараства с 50 %. Всичко това налага и съответно 50 % увеличение на цената на билетите. Към настоящият момент, цената на билетите на РИМ-Добрич е една от най-ниските в страната, при същевременно рязко увеличение на качеството и количеството на предлаганите услуги.   

            През 2014 година излезе от печат Второто допълнено и преработено издание на „История на Добруджа“, том І, което не е включено в наредбата. Към изданието вече е заявен интерес от страна на български и чуждестранни научни и културни институти. Цената на услугата се формира на базата на следните разходи: - Предпечат и печат 26872.00 лева; Хонорари автори, съставител и преводач 11628.00 лева; или обща стойност 38500.00 лева при тираж 1100 броя на книгата. Това налага необходимостта от предвиждане на възможност за неговата продажба. През последната година е нараснал и интересът към наемане на Концертна зала „Добрич“ и на Огледална зала „Нели Божкова“, за реализиране на външни и гостуващи прояви – предимно концерти и спектакли, включително и през есенно-зимния сезон. Предвиденото сега в наредбата завишаване на наема на залите през отоплителния сезон с 20 % не покрива разходите по тяхното отопление. Това налага промяна в начина на заплащане на този разход.

            Община град Добрич изпълнява проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре”, по Програма  „Деца и младежи в риск”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (ФМ на ЕИП). Основната цел на проекта е привличане и интегриране в общността на младежи на възраст между 15 и 29 години, включително такива в риск от социално изключване, в неравностойно положение, роми и други етнически групи, чрез включването им в дейностите на Младежки център Добрич. Проектът е на стойност 1 269 461 Евро и е 100 % безвъзмездно финансиране от ФМ на ЕИП. Изпълнява се за периода Януари 2014 г. – Април 2016 г.. 

            Програмният оператор – Министерство на образование и наука не допуска по време на изпълнението на проекта генериране на приходи. Целите, които си поставяме чрез проекта е да „надградим” създаденото през годините, да създадем добри условия за устойчиво развитие на досегашните дейности, да дадем възможност на по-голям брой млади хора да получат подкрепа, неформално образование, сцена за изява и др., на територията и със съдействието на Младежки център. Не на последно място трябва да отбележим и „тъжния” за нас факт, че според Евростат 48%  от населението в България е в риск от социално изключване, според НСИ, Добрич е на 17 място по доходи в страната, а  социалната роля на Младежкия център, като дейност на общината, е значима. През годините Община град Добрич е доказала, че мисли за своите деца и млади хора. Дава възможност за алтернативни форми за развитие, за подкрепа и подпомагаме на всяко дете и младеж, независимо от неговия статус – икономически, социален, етнически и т.н.

            Предвид стимулиране участието на младежи в риск и изискването на Програмния оператор, предлагам да бъде направено изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, в частта за Общински младежки център Добрич.

 

2. Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на наредбата:

    1. Възстановяване на част от разходите на общината по предоставяне на услугите;

    2. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

    3. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси и цени на услуги;

    4. Осигуряване на широк достъп на различни групи с интереси в областта на музейното дело, улесняване  на ученици и студенти при необходимост от специализирани консултации;

     5. Стимулиране участието на младежи в риск да участват в културните прояви на Община град Добрич;

     6. Свободен достъп за творческа изява и развитие на децата и младите хора;

     7. Привличане на по – голям брой млади хора за осъществяване на контакти и творчески занимания, с цел адаптиране към мултиетническата среда в общинския център;

     8. Надграждане и развитие на дейностите в съответствие с по – високите критерии и възможности обусловени от новите условия и модерно оборудване.

 

3. Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на наредбата:

Ще се постигне по – бързо и по – качествено административно обслужване на гостите и гражданите на града, което е предпоставка за по – добра бизнес – среда и привличане на инвестиции.

Ще се постигне реално възстановяване на голяма част от разходите на общината по предоставяне на услугите.

Ще се осъществи привличане на по-големи туроператорски фирми, на които се предлагат и  атрактивни програми.

Увеличаване броят на учениците, които участват в извънкласни форми на обучение и в образователни програми съвместно с музея.    

 

4.Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

            За прилагането на предлаганите изменения и допълнения в наредбата, не са необходими финансови средства. Прилагането на новите разпоредби от наредбата няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

            Предлаганият проект за изменение и допълнение в Наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, в съответствие с ценностите, принципите и стандартите, които са в основата на цялостната дейност и политика на Съвета на Европа по отношение на младежта,  предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

            На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение, ведно с приложенията е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

           Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

Проект!

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 79 от Административно – процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

§ 1. В чл. 30 се създава нова ал. 5 със следния текст: Родителите или настойниците на децата, посещаващи подготвителните групи в ЦДГ, заплащат такса за храна на децата в размер на 1.50 лева на ден и ползват преференциите по ал. 3;

§ 2. В чл. 30 се създава нова ал. 9 със следния текст: Родителите или настойниците на децата, които са завършили подготвителна група и постъпват в началото на учебната година в първи клас, но през летните месеци остават в детската градина, заплащат такса за храна в размер на 1,50 лева на ден;

§ 3. В чл. 53, т. 1, Раздел „Образование и култура” от Таблицата към т. 1 се създава нов ред със следния текст: Книга „История на Добруджа”, том І, единична цена – 35.00 лева;

§ 4. В чл. 53, т. 7 се изменя по следния начин: Еднократно ползване на залите в сградата на общината, Корпус III, Концертна зала „Добрич”, Огледална зала, зали в ОМЦ „З. Стоянов” и  в ЦДГ (до 8 часа), (През отоплителния сезон, цената на залите с изключение на цените за Огледална зала и Концертна зала Добрич се увеличава с 20 %.);

§ 5. В чл. 53, т. 7, в графите за наем на Концертна зала „Добрич” и Огледална зала се добавя следния текст: През отоплителния сезон наемателят на залата заплаща допълнително разходите за отопление на сградата по показанията на разходомера на гориво /газ/, които са засечени в негово присъствие и по цени определени от „ЧТК” АД;

§ 6. В чл. 53, в графата на Регионална библиотека „Дора Габе” се добавят следните текстове:

            -           За сканиране на библиотечен документ – една страница/формат А4

            Издания преди 1940г. – 1.00 лв.;

            Издания след 1940г. – 0.50 лв.;

-          Фотографиране с цифров фотоапарат на Регионална библиотека „Дора Габе”        – една страница/един кадър

            Библиотечни документи, с изключение на подвързани периодични издания,          издадени преди 1940г., или издания, чието копиране би повредило       документа – 0.50 лв.;

            Подвързани периодични издания, издадени преди 1940г., или издания, чието        копиране би повредило документа – 0.80 лв.;

      -           Фотографиране с цифров фотоапарат на читателя – една страница/един                              кадър:

            Библиотечни документи, с изключение на подвързани периодични издания,          издадени преди 1940г., или издания, чието копиране би повредило       документа – 0.20 лв.;

            Подвързани периодични издания, издадени преди 1940г., или издания, чието        копиране би повредило документа – 0.50 лв.;

      -           Запис на документи върху електронен носител/СД, DVD на читателя – 0.50                       лв.;

      -           Запис на документи върху електронен носител / СД, DVD на библиотеката –                    1.50 лв.;

§ 7. В чл. 53, в графата на Регионален исторически музей, „Специализирани консултации” се изменя по следния начин:

  • за ученици от основен курс – 1.20 лв.;
  • за ученици от горен курс, студенти и възрастни – 1.20 лв.;
  • за курсови и дипломни работи – 6.00 лв.;
  • Оглед на място и даване на становище за наличие или липса на

      археологични НКЦ – 60.00 лв.;

  • Продажба на сувенири – 20 % от стойността;
  • Книжка „100 национални туристически обекта” – 2.00 лв.;
  • Карта „100 национални туристически обекта” – 2.50 лв.;

§ 8. В чл. 55, в графата на Регионален исторически музей, „Входен билет за обект” се изменя по следния начин:

        - за възрастни – 3.00 лева;

        - семеен билет – 4.00 лева;

§ 9. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се приема нов  § 9 със следния текст: Преустановява се събирането на цени за услуги, определени в чл. 53 от наредбата за Общински младежки център „Захари Стоянов” за периода на изпълнение и приключване на проект BG06-102 „Младежки център Добрич – вашето утре” по Програма „Деца и младежи в риск”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (ФМ на ЕИП), или до 30.04.2016г..

 

            Възлага на  Кмета на Община град Добрич последващи действия във връзка с изпълнение на решението.

 

ВНАСЯ:

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

 

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Прикачени файлове

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
20.53° C разкъсана облачност
Нагоре