Община Добрич обявява публично обсъждане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Публичното обсъждане се обявява за срок от 29 януари до 15 февруари 2015 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на dobrich@dobrich.bg.

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

ОтносноПриемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

       С Решение № 13/27.02.2014г. по Административно дело № 795/2013г. по описа на Добрички административен съд, потвърдено с Решение № 14180/27.11.2014г. по Административно дело № 4657/2014г. на ВАС, бяха отменени текстовете на чл. 30, ал. 5 и чл. 30, ал. 9 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич. Административният съд прие, че при приемане на оспорените текстове не е била посочена цел, мотиви и финансова обосновка на приетите такси.

      

 1. Причини и мотиви за приемане на настоящото изменение и допълнение в наредбата са следните:

        Изменението и допълнението на наредбата се прави в изпълнение на дадените ни от Добрички административен съд указания и при спазване на действащите нормативни актове в страната.

        По силата на чл. 20, ал. 2 от Закона за народната просвета /ЗНП/, родителите и настойниците са освободени от заплащането на такса за обучението на децата им, независимо дали това обучение се провежда в детска градина или училище.

        Вида и характера на услугите, предоставяни на децата в детските градини и ОДЗ обаче не се изчерпват само с образователните такива и по - конкретно с предучилищната подготовка на 5 и 6 годишните деца, която е безплатна. Детските градини по определение са подготвителни институции в системата на народната просвета, в които се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3-годишна възраст до постъпването им в I клас, според определението, дадено в чл. 26 от ППЗНП. Съгласно чл. 27, ал. 1 и 2 от ППЗНП, детските градини са целодневни, полудневни, седмични и специални - за деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания. Към детските градини или към училища могат да се организират полудневни, подготвителни или сезонни групи за деца от предучилищна възраст. Задължението за заплащане на такса, обвързана с издръжката на детските градини е регламентирано и в чл. 19, ал. 2, връзка с ал. 1 от ЗНП, а именно: съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗНП, издръжката на децата в държавните и общинските детски градини се поема съответно от държавния или общинския бюджет, като според ал. 2, родителите или настойниците заплащат такси в размери, определени от общинския съвет, в съответствие със Закона за местните данъци и такси. Съгласно чл. 30, ал. 1 от Правилника за приложение на ЗНП, за отглеждане, възпитание и обучение на децата в детските градини родителите или настойниците заплащат такси съгласно Закона за местните данъци и такси, а според ал. 2 на същата норма, родителите или настойниците на децата в подготвителните групи към детските градини не заплащат такси за задължителна подготовка на децата за училище, преди постъпването им в първи клас. От анализа на цитираната правна уредба следва, че посещаването от 5 и 6 годишните деца на предучилищни групи в детските градини, независимо от задължителния характер на предучилищната подготовка, е свързано с ползване и на други видове услуги, извън поготвителните такива /вкл. отглеждане на децата/, в който смисъл и сам законодателят е направил съответното разграничение. Нормата на чл. 20, ал. 2 от ЗНП, освобождава родителите или настойниците на 5 и 6 годишните деца само и единствено от заплащането на таксата за предучилищното им обучение в подготвителните групи, но от нея не следва, че същите са освободени от заплащане на такса за другите услуги, предоставяни в детската градина.

      При формиране месечната издръжка за едно дете за престоят му в детско заведение, както се посочи, следва да се вземат предвид разходите по предоставяните трите основни вида услуги, а това са и такива по отглеждане, което от своя страна включва и разходи за храна, както и възпитание и обучение на деца. Предвид обстоятелството, че за децата, посещаващи предучилищни групи, не се дължи такса за обучение, то стойността на този вид услуга следва да бъде отделно и самостоятелно посочена, както в доклада на вносителя, така и в решението по приемане, респ. изменение на нормативния акт, установяващ размера на таксата, с оглед ясното и недвусмислено разграничение на различните видове услуги, за които тя се дължи, а и с оглед гарантиране принципите на обоснованост, откритост и съгласуваност. През последните години се забелязва тенденция към намаляване на разходите за храна в общия размер на разходите за делегираните от държавата дейности, съответно: 2012 година – 6.72 %; 2013г. – 5.87 %; 2014г. – 3.50 %. В същото време нараства относителния дял на разходите за храна в местните дейности: 2012г. – 37.73 %; 2013г. – 41.70 %; 2014г. – 49.12 %, съгл. Приложение от № 1 до № 6. Общият размер на събраните такси от всички деца посещаващи детски градини през последния 3 – годишен период, са в размер средно за година 652543.00 лева, а разходите за храна са средно 718893.00 лева. През 2014г. за 11 месеца са събрани такси за децата от подготвителните групи в размер на 223290.00 лева, а за останалите деца 401262.00 лева. Според изготвените от общинска администрация финансови разчети, постъпленията от таксите покриват средно 90.77 % от направените от общината разходи за храна за периода. За 2014г. ако се елиминират постъпленията от таксите събирани от подготвителните групи, постъпленията от такси ще покриват едва 58 % от разходите за храна на децата. Останалите 42 % трябва да бъдат предоставени от бюджета на Община град Добрич, което според нас е неприемливо, тъй като общината трябва да отдели от бюджета си значителен паричен ресурс за да осигури този разход.

      Според финансовите разчети за един храно – ден на едно дете, изчислен на база счетоводни калкулации е както следва: 2012 г. - 1.86 лв.; 2013 г. - 1.88 лв.; 2014 г. - 1.95 лв.. Очаква се през следващите години тази стойност да нараства. Ако се заплаща такса в размер на стойността на един храно – ден на всяко дете, стойността на таксата чувствително ще се доближи до таксата на децата от първа и втора група. Очакваме, че с постъпленията от добавката за храна ще можем да осигуряваме  все по - разнообразно, пълноценно и здравословно хранене на децата в ЦДГ.

     В Регионална библиотека „Дора Габе” гр. Добрич се увеличи броят на електронните услуги, които библиотеката предоставя на лицата, като част от специализираните услуги на библиотеката. Съобразявайки се с нарасналите потребности на читателите е необходимо увеличаване на платените електронни услуги на библиотеката. Цените на услугите са определени на база на калкулирани разходи за работна заплата, осигуровки, разходи за електроенергия, съгласно Приложение № 7.

     Необходима е и актуализация на цените на услугите, които Регионалния исторически музей – гр. Добрич предоставя. Основанията за това са, че се забелязва тенденция към увеличение на провежданите образователни програми, масовизиране на музейната дейност и по – голяма посещаемост на музейните експонати. Използват се съвременни технически съоръжения, включват се допълнителни площи и техники, които водят след себе си до по - големи разходи за издръжка. Съгласно Закона за културното наследство, при смяна статут на имот с цел инвестиции е необходимо да се издаде и становище за наличие или липса на НКЦ. Разходите при издаването на становищата са свързани с командировка на поне двама специалисти от музея, единият от които главен уредник, и осигуряване на транспорт за МПС. Процедурата отнема два дни, през които музеят се лишава от присъствието на ценни специалисти. Дневното трудово възнаграждение на завеждащия отдел „Археология“ в музея, чието присъствие е наложително, е 25 лв., като отделно са разходите на другите музейни работници. Разходите за издаване на становище за наличие или липса на НКЦ са за:

 командировка

2 дена * 2 археолози с ЛМПС

Общо разходи

дневни

2 служители * 2 дена * 10 лв / дена

40.00 лв.

Пътни с ЛМПС

25,00 гориво

25,00 лв.

 

 

65,00 лв.

Канцеларски мат.

Дискове, листи, мастило

3,00 лв.

Снимки

Обработка на снимков материал

2,00 лв.

Общо р/ди за 1 парцел

 

70,00 лв.

 

   Основанията за увеличаване цената на билета са свързани с увеличаване на основните (належащи) разходи по поддръжка на музейните експозиции – (отопление и хигиена):

             - залите се отопляват с климатици – цената на тока се покачи от 0,26 лв/кв.ч. на 0,29 лв./кв.ч.;

            - поддръжката на чистота е свързано с р-ди за вода и почистващи препарати – средно на месец са 100,00 лв. за 6 музейни обекта с експозиции.

            В експозиционните зали се провеждат и образователни програми, които са в продължение на 2 учебни часа за група, това изисква да се поддържа температура не по ниска от 18 градуса, каквито са изискванията в училищата.

Всичко това налага увеличаването на цената на услугата, която сега е символична. Основанията за увеличаване на цената на билета са свързани и с увеличените разходи по поддръжката на основно ремонтираните по проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация“. Новите музейни витрини изискват непрекъснато електричество, за да поддържат постоянна температура вътре в тях. На второ място са разходите свързани с осигуряването на туристическия продукт за нашите посетители. Разширяването на експозицията в Дом-паметник „Йордан Йовков“ наложи допълнително през лятото да присъства още един уредник в сградата. Същото се случи и с Музея в градския парк „Свети Георги”, с което пряко ангажираните с туристите през годината лица нараства с 50 %. Всичко това налага и съответно 50 % увеличение на цената на билетите. Към настоящият момент, цената на билетите на РИМ-Добрич е една от най-ниските в страната, при същевременно рязко увеличение на качеството и количеството на предлаганите услуги.   

            През 2014 година излезе от печат Второто допълнено и преработено издание на „История на Добруджа“, том І, което не е включено в наредбата. Към изданието вече е заявен интерес от страна на български и чуждестранни научни и културни институти. Цената на услугата се формира на базата на следните разходи: - Предпечат и печат 26872.00 лева; Хонорари автори, съставител и преводач 11628.00 лева; или обща стойност 38500.00 лева при тираж 1100 броя на книгата. Това налага необходимостта от предвиждане на възможност за неговата продажба. През последната година е нараснал и интересът към наемане на Концертна зала „Добрич“ и на Огледална зала „Нели Божкова“, за реализиране на външни и гостуващи прояви – предимно концерти и спектакли, включително и през есенно-зимния сезон. Предвиденото сега в наредбата завишаване на наема на залите през отоплителния сезон с 20 % не покрива разходите по тяхното отопление. Това налага промяна в начина на заплащане на този разход.

            Община град Добрич изпълнява проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре”, по Програма  „Деца и младежи в риск”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (ФМ на ЕИП). Основната цел на проекта е привличане и интегриране в общността на младежи на възраст между 15 и 29 години, включително такива в риск от социално изключване, в неравностойно положение, роми и други етнически групи, чрез включването им в дейностите на Младежки център Добрич. Проектът е на стойност 1 269 461 Евро и е 100 % безвъзмездно финансиране от ФМ на ЕИП. Изпълнява се за периода Януари 2014 г. – Април 2016 г.. 

            Програмният оператор – Министерство на образование и наука не допуска по време на изпълнението на проекта генериране на приходи. Целите, които си поставяме чрез проекта е да „надградим” създаденото през годините, да създадем добри условия за устойчиво развитие на досегашните дейности, да дадем възможност на по-голям брой млади хора да получат подкрепа, неформално образование, сцена за изява и др., на територията и със съдействието на Младежки център. Не на последно място трябва да отбележим и „тъжния” за нас факт, че според Евростат 48%  от населението в България е в риск от социално изключване, според НСИ, Добрич е на 17 място по доходи в страната, а  социалната роля на Младежкия център, като дейност на общината, е значима. През годините Община град Добрич е доказала, че мисли за своите деца и млади хора. Дава възможност за алтернативни форми за развитие, за подкрепа и подпомагаме на всяко дете и младеж, независимо от неговия статус – икономически, социален, етнически и т.н.

            Предвид стимулиране участието на младежи в риск и изискването на Програмния оператор, предлагам да бъде направено изменение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, в частта за Общински младежки център Добрич.

 

2. Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на наредбата:

    1. Възстановяване на част от разходите на общината по предоставяне на услугите;

    2. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

    3. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси и цени на услуги;

    4. Осигуряване на широк достъп на различни групи с интереси в областта на музейното дело, улесняване  на ученици и студенти при необходимост от специализирани консултации;

     5. Стимулиране участието на младежи в риск да участват в културните прояви на Община град Добрич;

     6. Свободен достъп за творческа изява и развитие на децата и младите хора;

     7. Привличане на по – голям брой млади хора за осъществяване на контакти и творчески занимания, с цел адаптиране към мултиетническата среда в общинския център;

     8. Надграждане и развитие на дейностите в съответствие с по – високите критерии и възможности обусловени от новите условия и модерно оборудване.

 

3. Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на наредбата:

Ще се постигне по – бързо и по – качествено административно обслужване на гостите и гражданите на града, което е предпоставка за по – добра бизнес – среда и привличане на инвестиции.

Ще се постигне реално възстановяване на голяма част от разходите на общината по предоставяне на услугите.

Ще се осъществи привличане на по-големи туроператорски фирми, на които се предлагат и  атрактивни програми.

Увеличаване броят на учениците, които участват в извънкласни форми на обучение и в образователни програми съвместно с музея.    

 

4.Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

            За прилагането на предлаганите изменения и допълнения в наредбата, не са необходими финансови средства. Прилагането на новите разпоредби от наредбата няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

            Предлаганият проект за изменение и допълнение в Наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, в съответствие с ценностите, принципите и стандартите, които са в основата на цялостната дейност и политика на Съвета на Европа по отношение на младежта,  предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

            На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение, ведно с приложенията е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

           Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

Проект!

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 79 от Административно – процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

§ 1. В чл. 30 се създава нова ал. 5 със следния текст: Родителите или настойниците на децата, посещаващи подготвителните групи в ЦДГ, заплащат такса за храна на децата в размер на 1.50 лева на ден и ползват преференциите по ал. 3;

§ 2. В чл. 30 се създава нова ал. 9 със следния текст: Родителите или настойниците на децата, които са завършили подготвителна група и постъпват в началото на учебната година в първи клас, но през летните месеци остават в детската градина, заплащат такса за храна в размер на 1,50 лева на ден;

§ 3. В чл. 53, т. 1, Раздел „Образование и култура” от Таблицата към т. 1 се създава нов ред със следния текст: Книга „История на Добруджа”, том І, единична цена – 35.00 лева;

§ 4. В чл. 53, т. 7 се изменя по следния начин: Еднократно ползване на залите в сградата на общината, Корпус III, Концертна зала „Добрич”, Огледална зала, зали в ОМЦ „З. Стоянов” и  в ЦДГ (до 8 часа), (През отоплителния сезон, цената на залите с изключение на цените за Огледална зала и Концертна зала Добрич се увеличава с 20 %.);

§ 5. В чл. 53, т. 7, в графите за наем на Концертна зала „Добрич” и Огледална зала се добавя следния текст: През отоплителния сезон наемателят на залата заплаща допълнително разходите за отопление на сградата по показанията на разходомера на гориво /газ/, които са засечени в негово присъствие и по цени определени от „ЧТК” АД;

§ 6. В чл. 53, в графата на Регионална библиотека „Дора Габе” се добавят следните текстове:

            -           За сканиране на библиотечен документ – една страница/формат А4

            Издания преди 1940г. – 1.00 лв.;

            Издания след 1940г. – 0.50 лв.;

-          Фотографиране с цифров фотоапарат на Регионална библиотека „Дора Габе”        – една страница/един кадър

            Библиотечни документи, с изключение на подвързани периодични издания,          издадени преди 1940г., или издания, чието копиране би повредило       документа – 0.50 лв.;

            Подвързани периодични издания, издадени преди 1940г., или издания, чието        копиране би повредило документа – 0.80 лв.;

      -           Фотографиране с цифров фотоапарат на читателя – една страница/един                              кадър:

            Библиотечни документи, с изключение на подвързани периодични издания,          издадени преди 1940г., или издания, чието копиране би повредило       документа – 0.20 лв.;

            Подвързани периодични издания, издадени преди 1940г., или издания, чието        копиране би повредило документа – 0.50 лв.;

      -           Запис на документи върху електронен носител/СД, DVD на читателя – 0.50                       лв.;

      -           Запис на документи върху електронен носител / СД, DVD на библиотеката –                    1.50 лв.;

§ 7. В чл. 53, в графата на Регионален исторически музей, „Специализирани консултации” се изменя по следния начин:

  • за ученици от основен курс – 1.20 лв.;
  • за ученици от горен курс, студенти и възрастни – 1.20 лв.;
  • за курсови и дипломни работи – 6.00 лв.;
  • Оглед на място и даване на становище за наличие или липса на

      археологични НКЦ – 60.00 лв.;

  • Продажба на сувенири – 20 % от стойността;
  • Книжка „100 национални туристически обекта” – 2.00 лв.;
  • Карта „100 национални туристически обекта” – 2.50 лв.;

§ 8. В чл. 55, в графата на Регионален исторически музей, „Входен билет за обект” се изменя по следния начин:

        - за възрастни – 3.00 лева;

        - семеен билет – 4.00 лева;

§ 9. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се приема нов  § 9 със следния текст: Преустановява се събирането на цени за услуги, определени в чл. 53 от наредбата за Общински младежки център „Захари Стоянов” за периода на изпълнение и приключване на проект BG06-102 „Младежки център Добрич – вашето утре” по Програма „Деца и младежи в риск”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (ФМ на ЕИП), или до 30.04.2016г..

 

            Възлага на  Кмета на Община град Добрич последващи действия във връзка с изпълнение на решението.

 

ВНАСЯ:

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

 

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Прикачени файлове

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
7.98° C ясно небе
Нагоре