Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

Документът е публикуван на 13.04.2020 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич за срок от 13.04.2020г. до 27.04.2020г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

 

 

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с решение № 10 – 7 от 31 Юли 2012 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат отношенията, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община град Добрич.

     

 1. Причини, които налагат приемане на наредбата, са следните:

   

С Указ № 71 / 23.03.2020 г. на Президента на Република България е публикуван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.. Законът е публикуван в Държавен вестник брой 28 от 24.03.2020 г., изменен и допълнен с Държавен вестник брой 34 от 09.04.2020 г., към момента всички негови разпоредби са влезли в законна сила. Наред с разпоредбите пряко засягащи прилагането на законодателството по време на извънредното положение (обхванати са широк кръг от въпроси свързани с уточняване на правомощия, налагане на ограничения в отделни административни и правни процедури спиране на отделни срокове и удължаване на други) с §26 от закона е предвидено срока за заплащане с отстъпка за 2020 г. на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства в пълен размер, да бъде удължен до 30.06.2020 г.. 

       Сега действащият текст на чл. 19, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич, предвижда, че такса за битови отпадъци се заплаща на вноски заедно с данъка върху недвижимите имоти и в сроковете, определени за данък върху недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. В ал. 2 на същият член е предвидено, че на предплатилите в определения от ЗМДТ срок за цялата година, се прави отстъпка от 5 на сто. В приетият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, не е предвидено изрично, че измененията касаят реда за заплащането на Такса битови отпадъци. Налице е противоречиво тълкуване на текстовете от визираните закони и общинската наредба, относно заплащането с отстъпка на Такса за битови отпадъци за 2020 г..

        Ако по отношение на Такса битови отпадъци се спазва сега действащата наредба на Община гр. Добрич, срокът за плащане на таксата с 5 % отстъпка изтича на 30.04.2020 г., или по-малко от месец и половина след обявяването на извънредното положение в страната. Поради значително по-големият размер на такса битови отпадъци спрямо данъка върху недвижимите имоти, е налице предпоставка за възникване на струпвания от лица при заплащането на таксата в период, когато това e забранено. Във връзка с предприетите от правителството извънредни мерки и удължаване  срока за плащане с отстъпка на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства в годишен размер с отстъпка до 30 юни 2020 г., считаме, че е целесъобразно и в интерес на гражданите и бизнеса в Община град Добрич, срокът за ползване на отстъпка при плащане в годишен размер на такса битови отпадъци за 2020 г., да бъде удължен до 30 юни 2020 г..

       Освен това, необходимо е Община град Добрич да прояви солидарност с гражданите и бизнеса на територията на общината, като приеме пакет от икономически мерки,  с които да подпомогне същите по – лесно да преодолеят финансовите последици от кризата, причинена от пандемията. Наред с измененията за такса битови отпадъци, предлагаме и конкретни краткосрочни мерки, които се състоят в отпадане на изискването за заплащане на такси за ползване на сезонни тераси към заведения за хранене и развлечения на територията на Община гр. Добрич, за периода на извънредното положение. Отпадане на задълженията на търговците, да заплащат такси за ползване на Центъра за базарна търговия /Битака/ по бул. „Русия“, за извършване на търговска дейност на открито, за срока на извънредното положение. Освобождаване на родителите на децата, които посещават детски ясли и детски градини на територията на общината от заплащане на една цяла месечна такса, за периода в който децата започнат да посещават детски ясли и детски градини на територията на общината. Предвижда се финансовите средства, които са необходими за изпълнение на мерките, да бъдат изцяло за сметка на общинския бюджет. С предлаганото изменение и допълнение на наредбата, ще се намали в значителна степен финансовата тежест върху гражданите и бизнеса в Община град Добрич и ще помогне за по – лесното и по - бързо преодоляване на последиците от кризата с епидемията на територията на общината.

         Поради обстоятелството, че се налага приемане на предложеното допълнение в най-кратък срок е налице изключителен случай по смисъла на чл. 26, ал. 4, изр. второ от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и се определя 14 /четиринадесет/ дневен срок на заинтересованите лица за внасяне на предложения и становища по проекта. Ако не се ползва предвиденото изключение и срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации, е 30 дни, то приемането на допълнението в Наредбата ще бъде възможно едва след 30 април 2020 г., което го обезсмисля. Ето защо и тъй като настоящото предложение е изцяло в полза на заинтересованите лица, Ви предлагамe срокът за внасяне на предложения и становища по проекта, да бъде не по – малко от 14 /четиринадесет/ календарни дни. Предлаганото изменение и допълнение води до удължаване на сроковете за заплащане на такса битови отпадъци с отстъпка от 5 %, с оглед подпомагане на гражданите и икономическите субекти да преодолеят по – лесно финансово – икономическите затруднения, свързани с грипната епидемия. Приемането на наредбата е част от икономическите мерки, които Община град Добрич, възнамерява да предприеме за облекчаване на гражданите и частично компенсиране на загубите на малкия и средния бизнес, вследствие от кризата с Коронавируса в страната.

 

 1. Цели, които се поставят с приемане на наредбата:

   

    Избягване на струпвания на лица пред касите на дирекция «Местни данъци и такси», банковите офиси и клоновете на «Изи пей», които заплащат такса битови отпадъци с отстъпка до 30.04.2020 г.. Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Финансово подпомагане и облекчаване на гражданите и частично компенсиране на загубите на бизнеса от кризата с епидемията на територията на Община гр. Добрич. Избягване на противоречията във връзка с тълкуването на нормативната уредба. Облекчаване на гражданите и бизнеса чрез приемане на икономически мерки, които да облекчат финансовото състояние на лицата, които са засегнати от кризата. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните такси на територията на общината.

   

 2. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

 

 С прилагането на новите текстове от наредбата, максималният размер на намалението на приходите на Община гр. Добрич ще е както следва:

 1. В частта за отстъпката от 5 % за ТБО, в размер до 49000.00 лева;

 2. В частта за таксите за Детски ясли, при пълна посещаемост в размер до 24630.00 лева;

 3. В частта за таксите за Детски градини, при пълна посещаемост в размер до 99696.00 лева;

 4. В частта за таксите за Сезонни тераси към заведения за храни и развлечения, в размер до 20000.00 лева;

 5. В частта за таксите от Центъра за базарна търговия /Битака/, в размер до 600.00 лева/м..

4.  Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

 

  Осигуряване на актуалност на съответните текстове в съществуващата наредба в съответствие със законовите и подзаконови нормативни актове от действащото законодателство.

   Постигане на финансово облекчение за гражданите и подпомагане на бизнеса на територията на общината, за да се преодолеят по – лесно последиците от икономическата криза в страната.

    Намаляване на струпвания на лица, желаещи да заплатят такса битови отпадъци с отстъпка до 30.04.2020 г..

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

 

   Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Регламент ЕО № 1082/2006г. на Европейския парламент и Европейската харта за местно самоуправление, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя и предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

   На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

   На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 27.04.2020 година.

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

                                                                                                                          проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

      Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9 и чл.69, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, чл.6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно – процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

 

§1. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов § 15 със следния текст:

§ 15. Срокът за плащане на Такса за битови отпадъци за 2020 г. с 5 % отстъпка, се удължава до 30.06.2020 г..

§2. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов § 16 със следния текст:

§ 16.  Родителите не заплащат едномесечна такса за ползване на Детска ясла и Детска градина, ако в периода на въведеното от Народното събрание на Република България извънредно положение, поне един от родителите е освободен от работа, регистриран е в бюрото по труда и таксата не се финансира по друг ред.

§3. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов § 17 със следния текст:

§ 17.  Не се заплаща такса за ползване на сезонни тераси към заведения за хранене и развлечения на територията на Община гр. Добрич, за периода на извънредното положение.

§4. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов § 18 със следния текст:

§ 18.  Не се заплаща такса за ползване на Центъра за базарна търговия /Битака/ по бул. “Русия“, за периода на извънредното положение.

§5. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава нов § 19 със следния текст:

§ 19.  На предплатилите съответните такси по предходните два параграфа от момента на извънредното положение, но преустановили дейност поради извънредното положение, същата ще се счита платена за месеците следващи края на извънредното положение.

 

§6. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с Решение …………… на Общински съвет гр. Добрич и влиза в сила от …………..2020г..

 

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
13.42° C облачно
Нагоре