Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменения и допълнения на Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околна среда

 

Документът е публикуван на 28.02.2020 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околна среда   за срок от 28.02.2020г. до 30.03.2020г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околна среда  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

1. Причини и мотиви за приемане на Наредба за изменения и допълнения в настоящата наредбата са следните:

 

Действащата към момента Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околна среда  е приета с решение на Общински съвет №14-2 от 27.11.2012 г. на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с решение №42-4от 16.02.2015 г., изм. и доп. с решение №43-2 от 31.03.2015 г., изм. и доп. с решение №47-4 от 28.07.2015 г., изм. и доп. с решение №7-2 от 26.04.2016 г.

Изготвеният проект за изменение и допълнение на наредбата е разработен от работна група, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич №1751/06.12.2019г.

В Държавен вестник, брой 52 от 02.07.2019 г., в сила от 02.01.2020 г. са публикувани изменения и допълнения на Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС). Публикуваните в Държавен вестник промени  в са най-общо следните:

Забранява се зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение, за времето от 23:00 до 8:00 ч. Забранява се излъчването на шум по време на строителство, домашни, битови дейности и от съседи за времето между 14:00 и 16:00 часа и между 23:00 часа и 08:00 часа.

В допълнение в Община град Добрич постъпи Протест с изх. №308/25.06.2019г. от Окръжна прокуратура - гр. Добрич, с който се оспорват текстовете на чл. 19а от Наредбата. Доводите на Окръжният прокурор на гр. Добрич са, че горепосочените текстове от наредбата не съответстват на актуалната редакция на законовите разпоредби в Закона за закрила на детето (ЗЗД) и следва да бъдат отменени.

Актуализация на общинската наредба, касаеща осигуряване на обществения ред и околната среда се налага и от обстоятелството, че в хода на работа са констатирани непълноти, които възпрепятстват инспекторите от Дирекция ИРЕФОП и Дирекция ИОС към Община град Добрич, и служители на Първо районно управление на МВР – Добрич да осъществяват контролна дейност.

Настоящите изменения и допълнения са съобразени с проблемите, които са възникнали, както за гражданите, така и за служителите, ангажирани с практическото приложение на досега действащия вариант.

Необходимо е да се прецизира и формулирането на някои от нарушенията, за да се постигне яснота и коректност при налагане на административно-наказателна отговорност по реда на Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околна среда  

Неразделна част от Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околна среда е ПРИЛОЖЕНИЕ 1 –  Съпоставка на действащите към момента текстове и предложенията за изменение и допълнение.

 

2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата

 

 • Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околна среда с императивни законови норми;
 • Усъвършенстване на подзаконовата нормативна база на Община град Добрич и по-конкретно на материята, отнасяща се до осигуряването на обществения ред и спокойствието на гражданите на територията на Община град Добрич;
 • Гарантиране и осигуряване на спокойствието, сигурността, условията за труд и отдих на гражданите и гостите на града.

   

   3. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за изпълнение и допълнение на наредбата:

   

  Приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околна среда, и прилагането на новите разпоредби няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

   

   4. Очаквани резултати от прилагането:

 • Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
 • Повишаване качеството на обслужване на населението и по–добра информираност на местната общност.
 • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 
 • Въвеждане на промените значително да подобрят регулирането на задълженията и отговорностите на гражданите и работата по прилагане на Наредбата.

   

  5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

   

  Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околна среда е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове (ЗМСМА, ЗЗШОС и ЗЗД) с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

   

  Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

   проект!

   

  РЕШЕНИЕ:

   

  Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и на основание чл. 3, ал. 5, чл. 16а, ал 1 и ал. 5 и ал. 6, чл. 16б, ал. 1 и чл. 22, ал. 1 от Закона за защита на шума в околната среда, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околна среда,, както следва:

   

  §1. Чл. 2 отменя се ал. 1.

   

  §2. В чл. 2 досегашния текст става ал. 1 на чл. 2.

 

§3. В чл. 2, ал. 1 се създава т. 1 със следния текст:

 

1. Зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение, за времето от 23:00 до 8:00 ч. .

 

§4. В чл. 2, ал. 2 се отменя създава се т. 2 към ал. 1 със следния текст:

 

2. Викане, пеене, свирене, форсиране на автомобили или мотоциклети в жилищните сгради и в непосредствена близост до тях, както и употреба на пиротехнически изделия, за времето между 14:00 и 16:00 часа и между 23:00 и 8:00 часа.

 

§5. В чл. 2, ал. 3 се отменя.

 

§6. В чл. 2, ал. 4 се отменя, досегашния текст става т. 3 към ал. 1.

 

§7. В чл. 2, ал. 5 се отменя, досегашния текст става т. 4 към ал. 1.

 

§8. В чл. 2, ал. 6 се отменя, досегашния текст става т. 5 към ал. 1.

 

§9. В чл.2, ал. 7 се отменя досегашния текст става т. 6 към ал. 1.

 

§10. В чл. 2 Създават се нови ал. 2 и ал. 3 със следните текстове:

 

            (2) (При нарушение на разпоредбите на ал. 1, т. 1 и т. 2 физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв.

 

(3) При повторно нарушение по ал. 1, т. 1 и т 2 физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 12 000 лв.

 

§11. В чл. 2, ал. 8 се отменя създава се ал. 4 със следния текст:

 

 (4) При нарушение на разпоредбите на ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лева.

 

§12. Създава се нов чл. 2 а , ал. 1, 2 и 3 със следните текстове:

 

            (1) Забранява се вдигането на шум в жилищни сгради в режим на етажна собственост и жилищни имоти ведно с прилежащите им площи за времето между 14:00 и 16:00 часа и между 23:00 и 8:00 часа.:

            1. предизвикан от домашни дейности, дейности от битов и стопански характер и от съседи;

            2. излъчван по време на строителство, строително-монтажни и ремонтни дейности.

            (2) При нарушение на разпоредбите на ал. 1, т.1 и т. 2 физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв.

            (3) При повторно нарушение по ал. 1, т. 1 и т. 2 физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 12 000 лв.

 

§13. Чл. 4 ал. 2 се изменя по следния начин:

 

 (2) Забранява се разливането на отпадъчни води по дворове, тротоари и улични платна, както и в сгради с режим на етажна собственост.

 

§14. Чл. 10 се изменя по следния начин:

 

Чл. 10. На открити обществени места се допуска употреба на пиротехнически изделия при условията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и при спазване изискванията на чл. 2, ал. 1, т. 2 от настоящата наредба, след съгласуване на действията със Служба „Контрол на общоопасните средства” към Първо Районно управление на МВР - Добрич и уведомление, отправено до Кмета на Община град Добрич най-малко 7 (седем) дни преди мероприятието.

 

§15. Чл.19 а се отменя.

 

§16. В чл. 21 в досегашния текст се създава ал. 1 на чл. 21.

 

§17. В чл. 21 се създават ал. 2 и ал. 3 със следните текстове:

 

(2) Физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци подават заявление по образец до кмета на Общината или до упълномощено от него лице за работното време при откриване на обекти по чл. 2, ал. 1, т. 1, както и за промяна на работното им време, към което прилагат становище на Регионална здравна инспекция относно спазване на граничните стойности на показателите за шум по чл. 16 б, ал.3 от Закона за защита от шума в околната среда.

            (3)  Кметът утвърждава образец на заявление.

 

§18. Чл. 22 се отменя.

 

§19. Чл. 23 се отменя.

 

§20. Чл. 26, ал. 1, т. 1 и т. 2 се изменят по следния начин:

 

1. Отглеждането на декоративни животни в тераси, мазета, тавани, гаражи и дворове на територията на Община град Добрич.

2. Отглеждането на селскостопански и продуктивни животни в жилищни и обществени сгради, апартаменти, тераси, мазета, тавани, гаражи и дворове на територията  на Община град Добрич.

 

§21. Чл. 26, ал. 3 се изменя по следния начин:

 

 (3) Забраната по ал. 1, т. 1 и 2 не се отнася за отглеждането на територията на кв. „Рилци”, местност „Гаази баба”, Алмалиите, бивше „ДЗС”, местност „Чорчулийките”, Лозята „Минково”, стопански дворове, промишлени зони и урбанизираните имоти, намиращи се извън строителните граници на град Добрич, при спазване изискванията на Закона за ветеринарно - медицинската дейност, Закона за защита на животните, Закона за животновъдството, Наредба № 40 от 2.12.2008 за условията за отглеждане на селскостопански животни, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености, Наредба №44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

 

§22. Чл. 42, ал. 2, т. 2 се изменя по следния начин:

 

2. Палене на отпадъци, листа, гуми, смоли и други на открити места, върху зелени площи, улици, тротоари и площадки.

 

§23. Чл. 43  ал. 1 се отменя.

 

§24. В чл. 43 се създава нова ал. 1, т. 1 и т. 2 със следните текстове:

 

(1) Всички физически лица, юридически лица и еднолични търговци в качеството си на собственици и/или ползватели на имоти, обществени, административни и жилищни сгради и сгради в режим на етажна собственост са длъжни, лично или чрез трети лица да организират своевременно и постоянно:

 1. почистване на имотите, които стопанисват и прилежащите им площи.
 2. почистване на тротоарите в прилежащата им площ при снеговалеж и заледяване,  както и ледените висулки от фасадата на сградите за осигуряване на безопасността и достъпа до тях.

   

  §25. Чл. 54, ал. 1 се изменя по следния начин:

   

  (1) Контролът по изпълнението на настоящата Наредбата се осъществява от Кмета на Общината, Началника на Първо Рaйонно управление на МВР- Добрич и Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението - град Добрич.

   

  §26. Чл. 54, ал. 3 се изменя по следния начин:

   

  (3) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от длъжностни лица на Община град Добрич, Първо Районно управление на МВР- Добрич, Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”. Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощено от него длъжностно лице.

   

  §27. Чл. 54, ал. 5 се отменя.

   

  §28. В чл. 54 се създава ал. 5 със сления текст:

   

              (5) Съставените актове и издадените наказателни постановления по тази наредба се вписват в специален регистър от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Общината.

   

  §29. В Допълнителните разпоредби на Наредбата §1 се създават т. 10, т 11 и т. 12 със следния текст:

   

  10. „Отпадъчни води  са водите, в т.ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност, както и водите от канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания.

  11. „Зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение" са зоните и териториите по смисъла на наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

  12. Открита площ" е незастроената част от територията, включително частта, върху която има изградена конструкция без покрив или поне една ограждаща стена.

   

   

  ВНАСЯ:

   

   

  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

  Кмет на Община град Добрич

   

  Приложение №1

   

  Съпоставка на действащите към момента текстове и предложенията за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околна среда

   

   

  §1. Чл. 2 отменя се ал. 1.

   

  (1) Нарушаване на тишината по какъвто и да е начин на открити обществени места и в административните сгради.          

   

  §2. В чл. 2 досегашния текст става ал. 1 на чл. 2.

   

  (1) За осигуряване спокойствието и почивката на гражданите се забранява

   

  §3. В чл. 2 се създава т. 1 със следния текст:

   

  1. Зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение, за времето от 23:00 до 8:00 ч. .

   

  §4. В чл. 2, ал. 2 се отменя създава се т. 2 със следния текст:

   

  Стар текст: (2) (изм. и доп. с реш. № 47-4 от 28.07.2015 г.) Викане, пеене, свирене, ползване на озвучителни уредби, апарати и системи, форсиране на автомобили или мотоциклети и други дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в непосредствена близост до тях, както и употреба на пиротехнически изделия, за времето между 14.00 и 16.00 часа и между 22.00 и 8.00 часа в делничните дни и между 14.00 и 16.00 часа и 21.00 и 9.00 часа в празничните и почивни дни.

   

  Нов текст: 2. Викане, пеене, свирене, форсиране на автомобили или мотоциклети в жилищните сгради и в непосредствена близост до тях, както и употреба на пиротехнически изделия, за времето между 14:00 и 16:00 часа и между 23:00 и 8:00 часа.

   

  §5. В чл. 2, ал. 3 се отменя.

   

              (3) (изм. и доп. с реш. № 47-4 от 28.07.2015 г.) Използването на музикални инструменти и озвучителна апаратура по улиците на града, в междублокови пространства и в открити частни имоти, както и ползването на звукови сигнали на моторни превозни средства при тържества, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите.        

   

  §6. В чл. 2, ал. 4 се отменя, досегашния текст става т. 3.

   

  §7. В чл. 2, ал. 5 се отменя, досегашния текст става т. 4.

   

  §8. В чл. 2, ал. 6 се отменя, досегашния текст става т. 5.

   

  §9. В чл.2, ал. 7 се отменя досегашния текст става т. 6.

   

  §10. В чл. 2 Създават се нови ал. 2 и ал. 3 със следните текстове:

   

              (2) (При нарушение на разпоредбите на ал. 1, т. 1 и т. 2 физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв.

   

  (3) При повторно нарушение по ал. 1, т. 1 и т 2 физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 12 000 лв.

   

  §11. В чл. 2, ал. 8 се отменя създава се ал. 4 със следния текст:

   

  Стар текст: (8) При нарушение на разпоредбите на предходните алинеи, на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лева.

   

  Нов текст: (4) При нарушение на разпоредбите на ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лева.

   

  §12. Създава се нов чл. 2 а , ал. 1, 2 и 3 със следните текстове:

   

              (1) Забранява се вдигането на шум в жилищни сгради в режим на етажна собственост и жилищни имоти ведно с прилежащите им площи за времето между 14:00 и 16:00 часа и между 23:00 и 8:00 часа.:

              1. предизвикан от домашни дейности, дейности от битов и стопански характер и от съседи;

              2. излъчван по време на строителство, строително-монтажни и ремонтни дейности.

              (2) При нарушение на разпоредбите на ал. 1, т.1 и т. 2 физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв.

              (3) При повторно нарушение по ал. 1, т. 1 и т. 2 физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 12 000 лв.

   

  §13. Чл. 4 ал. 2 се изменя по следния начин:

   

  Стар текст: (2) Забранява се разливането на отпадни води по дворове, тротоари и улични платна.

  Нов текст: (2) Забранява се разливането на отпадъчни води по дворове, тротоари и улични платна, както и в сгради с режим на етажна собственост.

   

  §14. Чл. 10 се изменя по следния начин:

   

  Стар текст: Чл. 10. На открити обществени места се допуска употреба на пиротехнически изделия при условията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и при спазване изискванията на чл. 2, ал. 2 от настоящата наредба, след съгласуване на действията със Служба “Контрол на общоопасните средства” към Първо Районно управление „Полиция” Добрич и уведомление, отправено до Кмета на Община град Добрич най-малко 7 дни преди мероприятието.

   

  Нов текст: Чл. 10. На открити обществени места се допуска употреба на пиротехнически изделия при условията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и при спазване изискванията на чл. 2, ал. 1, т. 2 от настоящата наредба, след съгласуване на действията със Служба „Контрол на общоопасните средства” към Първо Районно управление на МВР - Добрич и уведомление, отправено до Кмета на Община град Добрич най-малко 7 (седем) дни преди мероприятието.

   

  §15. Чл.19 а се отменя.

   

  Чл.19а. (1) Забранява се на управители на търговски обекти да допускат пребиваването на лица, ненавършили 18-годишна възраст, на обществени места след 22,00 ч., освен ако не се придружават от родители, попечители, пълнолетно дееспособно лице или други лица, които полагат грижи за дете.

  (2) Забраната по ал. 1 се отнася и за лицата, извършващи дейност по охрана, контрол, пропуск или събиране на такси за вход.

  (3) При нарушаване на разпоредбите по ал. 1 и ал. 2 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 1000 до 2000 лева или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева.

   

  §16. В чл. 21 в досегашния текст се създава ал. 1 на чл. 21.

   

  (1) Търговците определят работното време на стопанисваните от тях търговски обекти и го обявяват съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите.

   

  §17. В чл. 21 се създават ал. 2 и ал. 3 със следните текстове:

   

  (2) Физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци подават заявление по образец до кмета на Общината или до упълномощено от него лице за работното време при откриване на обекти по чл. 2, ал. 1, т. 1, както и за промяна на работното им време, към което прилагат становище на Регионална здравна инспекция относно спазване на граничните стойности на показателите за шум по чл. 16 б, ал.3 от Закона за защита от шума в околната среда.

              (3) Кметът утвърждава образец на заявление.

   

  §18. Чл. 22 се отменя.

   

  Чл.22. (1) Не се допуска работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради, за времето между 23.00 и 7.00 часа.

  (2) При нарушаване на разпоредбите по ал. 1, физическите лица се наказват с глоба от 100 до 300 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2 000 лева.

  (3) При повторно нарушение по ал. 1, физическите лица се наказват с глоби от 500 до 1 000 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 2 000 до 5 000 лева.

   

  §19. Чл. 23 се отменя.

   

              Чл.23. (1) Юридическите лица и едноличните търговци, стопанисващи заведения за хранене и развлечения, са длъжни:

  1. При осъществяване на дейността да не превишават показателите на допустими норми (нива) на шум за съответния вид обект, съгласно действащото законодателство в Р България;

  2. Да не допускат озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в урбанизираната територия, за времето между 14.00 и 16.00 часа и между 23.00 и 7.00 часа;

  3. Ако работят на самообслужване и разполагат с открити площи към обектите си да организират събирането и изхвърлянето на съдовете и приборите за еднократна употреба и други отпадъци от дейността им.

  (2) При нарушаване на разпоредбите на ал. 1, т. 2 и т. 3, физическите лица се наказват с глоби от 100 до 300 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 200 до 2 000 лева.

  (3) При повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с глоби от 500 до 1 000 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 2 000 до 5 000 лева.

   

  §20. Чл. 26, ал. 1, т. 1 и т. 2 се изменят по следния начин:

   

  Стар текст:

  1. Отглеждането на декоративни животни в мазета, тавани, гаражи и дворове на територията на Община град Добрич.

  2. Отглеждането на селскостопански и продуктивни животни в апартаменти, тераси, мазета, тавани, гаражи и дворове на територията  на Община град Добрич.

   

  Нов текст:

  1. Отглеждането на декоративни животни в тераси, мазета, тавани, гаражи и дворове на територията на Община град Добрич.

  2. Отглеждането на селскостопански и продуктивни животни в жилищни и обществени сгради, апартаменти, тераси, мазета, тавани, гаражи и дворове на територията  на Община град Добрич.

   

  §21. Чл. 26, ал. 3 се изменя по следния начин:

   

  Стар текст: (3) Забраната по ал. 1, т. 1 и 2 не се отнася за отглеждането на територията на кв. ”Рилци”, местност „Гаази баба”, Алмалиите, бивше „ДЗС”, местност „Чорчулийките”, Лозята „Минково” и урбанизираните имоти, намиращи се извън строителните граници на град Добрич, при спазване изискванията на Закона за ветеринарно - медицинската дейност, Закона за защита на животните, Наредба № 39 от 01.12.2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености, Наредба № 40 от 2.12.2008 за условията за отглеждане на селскостопански животни, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености.

   

  Нов текст: (3) Забраната по ал. 1, т. 1 и 2 не се отнася за отглеждането на територията на кв. „Рилци”, местност „Гаази баба”, Алмалиите, бивше „ДЗС”, местност „Чорчулийките”, Лозята „Минково”, стопански дворове, промишлени зони и урбанизираните имоти, намиращи се извън строителните граници на град Добрич, при спазване изискванията на Закона за ветеринарно - медицинската дейност, Закона за защита на животните, Закона за животновъдството, Наредба № 40 от 2.12.2008 за условията за отглеждане на селскостопански животни, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености, Наредба №44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

   

  §22. Чл. 42, ал. 2, т. 2 се изменя по следния начин:

   

  Стар текст: 2. Палене на отпадъци, листа, гуми и смоли на открити места, върху зелени площи, улици, тротоари и площадки.

   

  Нов текст: 2. Палене на отпадъци, листа, гуми, смоли и други на открити места, върху зелени площи, улици, тротоари и площадки.

   

  §23. Чл. 43  ал. 1 се отменя.

   

  (1) При снеговалеж и заледяване, всички ръководители на публични учреждения, търговски дружества и кооперации, юридически лица с нестопанска цел, еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия и физически лица, обитаващи сгради или обособени обекти в етажната собственост, са длъжни, лично или чрез трети лица, да организират своевременно и постоянно почистване на тротоарите и площадките в района на сградите, които заемат, съответно пред жилищните сгради, за осигуряване на нормален работен процес, безопасно движение и достъп до сградите.

   

  §24. В чл. 43 се създава нова ал. 1, т. 1 и т. 2 със следните текстове:

   

  (1) Всички физически лица, юридически лица и еднолични търговци в качеството си на собственици и/или ползватели на имоти, обществени, административни и жилищни сгради и сгради в режим на етажна собственост са длъжни, лично или чрез трети лица да организират своевременно и постоянно:

  1. почистване на имотите, които стопанисват и прилежащите им площи.

  2. почистване на тротоарите в прилежащата им площ при снеговалеж и заледяване, както и ледените висулки от фасадата на сградите за осигуряване на безопасността и достъпа до тях.

   

  §25. Чл. 54, ал. 1 се изменя по следния начин:

   

  Стар текст: (1) Контролът по изпълнението на настоящата Наредбата се осъществява от Кмета на Общината, Началника на Първо Рaйонно управление „Полиция” Добрич и Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението - град Добрич.

   

  Нов текст: (1) Контролът по изпълнението на настоящата Наредбата се осъществява от Кмета на Общината, Началника на Първо Рaйонно управление на МВР- Добрич и Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението - град Добрич.

   

  §26. Чл. 54, ал. 3 се изменя по следния начин:

   

  Стар текст: (3) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от длъжностни лица на Община град Добрич, Първо Районно управление „Полиция” Добрич, Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”. Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощено от него длъжностно лице.

   

  Нов текст: Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от длъжностни лица на Община град Добрич, Първо Районно управление на МВР- Добрич, Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”. Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощено от него длъжностно лице.

   

  §27. Чл. 54, ал. 5 се отменя.

   

  (5) Съставените актове и издадените наказателни постановления по тази наредба се вписват в специален регистър от длъжностно лице, определено със заповед на Кмета на Общината. Длъжностното лице, което води регистъра, ежемесечно информира Главния счетоводител и Директора на Дирекция „Бюджет и финанси” към Община град Добрич за вписаните актове и наказателни постановления.

   

  §28. В чл. 54 се създава ал. 5 със сления текст:

   

   (5) Съставените актове и издадените наказателни постановления по тази наредба се вписват в специален регистър от длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Общината.

  §29. В Допълнителните разпоредби на Наредбата §1 се създават т. 10, т 11 и т. 12 със следния текст:

   

   10. „Отпадъчни води  са водите, в т.ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност, както и водите от канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания.

  11. „Зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение" са зоните и териториите по смисъла на наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

  12. Открита площ" е незастроената част от територията, включително частта, върху която има изградена конструкция без покрив или поне една ограждаща стена.

Оценка на въздействието

Прикачени файлове

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
13.42° C облачно
Нагоре