Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич

Документът е публикуван на 28.02.2020 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич за срок от 28.02.2020г. до 30.03.2020г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

 

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От д-р Емилия Баева – Зам.-кмет „Хуманитарни дейности”

 

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

С протоколно Решение № 34-33 от 29.05.2018 г., изм. и доп. с Решение № 47-14 по Протокол № 47 от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26.03.2019 г. бе приет Правилник за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ  адресна територията на Община град Добрич (Правилника). Сумата, предвидена за финансиране лечението на репродуктивни проблеми е в размер до 3 000 лв. на двойка заявител. През 2018 г. и 2019 г. са подадени общо 10 заявления, като от тях 8 са одобрени.

Процедурата за кандидатстване бе променена през 2019 г. с което значително улеснихме кандидатите по отношение набора на заявителни документи.

 

 1. Причини и мотиви за приемане на Правилник.

 

От приложените в хода на работа медицински документи и от разговорите, които провеждаме със засегнати от репродуктивни проблеми двойки, отбелязахме някой аспекти в сега действащия норматив, които биха могли да разширят спектъра дейности, за които Община град Добрич може да окаже финансова помощ.

С настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ  адрес  на територията на Община град Добрич  се цели да бъдат подпомогнати повече кандидати, които са недопустими за финансиране от Центъра за асистирана репродукция.  Предвижда се увеличение на финансираните дейности, като по този начин ще се разшири кръга и на гражданите, които могат да кандидатстват.

Другата по-съществена промяна е свързана със срока за приемане на заявления за кандидатстване. В досега действащия норматив, се обявяваше конкретен срок за прием на документи, като в процеса на работа установихме, че ограничава гражданите. Една ин витро процедура изисква своето технологично време за извършване на необходими изследвания, в някой случаи за по-продължително лечение с медикаменти, а понякога се изчаква и конкретен период за осъществяване на оплождането. Считаме, че е добре да се даде възможност на гражданите да подават своите заявления целогодишно. Изключваме единствено м. декември, поради това, че кандидатстването ще се осъществява  още в първия работен ден на всяка календарна година и пред заявителите няма да е поставено времево ограничение. В документа са конкретно описани индикациите, на базата на които ще се финансира лечението на безплодие. Изброени са подлежащите на финансиране медицински дейности, както и тези, за които няма да се извършва финансиране.

 

 1. Цели и очаквани резултати от приемане на Правилника.
            Да се даде шанс на повече хора с репродуктивни проблеми за реализиране на процедури по асистирана репродукция. 
            Да се осигури възможност за кандидатстване без поставяне на времево ограничение.
            Да се подобри демографската характеристика на Община Добрич чрез увеличаване  броят на децата.
 1. Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт.

            Необходимите средства за прилагането на Правилника са в размер на 30 000 лв. за 2020 г. и са осигурени от Бюджета на Община град Добрич.

 

 1.  Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект за изменение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адресна територията на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство–Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА, Закон за здравето, Наредба за дейности по асистирана репродукция и др./ свързани с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за нормативен акт е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до……..2020 година (вкл.)

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:

 

Проект!

 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.76, ал.3 от АПК, Общински съвет град Добрич:

 

 1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес  на територията на Община град Добрич, както следва:

 

 

 

§1.  Чл. 3 се променя така:

1. В ал. (1), текста „Със средства, предвидени в бюджета на Община град Добрич, се финансират лица с безплодие, лечимо с методите на АРТ (асистирани репродуктивни технологии) и по-конкретно чрез ин витро оплождане при наличие на следните индикации” се заменя със „Със средства, предвидени в бюджета на Община град Добрич, се финансират лица с безплодие, лечимо с методите на АРТ (асистирани репродуктивни технологии) при наличие на следните индикации„

 

§2. Чл. 4 се променя така:

1. В ал. 1, т. 3 се създава б. з) с текст „инвитро оплождане с донорска яйцеклетка или сперматозоиди”

2. В ал. 1, т. 3 се създава б. и) с текст „индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ”

            3. В ал. 1, т. 3 се създава б. й) с текст „инсеминации от партньора или дарител”

            4. В ал. 1, т. 3 се създава б. к) с текст „ембриоредукция”

            5. В ал. 1, т. 3 се създава б. л) с текст „инвитро матурация (IVM)”

            7. В ал. 1, т. 3 се създава б. м) с текст „овоцитна донация”

            8. В ал. 1, т. 3 се създава б. н) с текст „ембриодонация”

            8. В ал. 1, т. 3 се създава б. о) с текст GIFT, ZIFT и др. подобни

            9. В ал. 1 се създава т. 4 с текст „тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TеSE, PESA, МESA).

 

§ 3. Чл. 5 се променя така:

 1. Т. 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11 и 12 отпадат

   

  § 4. Чл. 9 се променя така:

 1. В т. 11 текста „да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим с методите на АРТ и по-конкретно IVF или   ICSI” се заменя с „да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим с методите на АРТ.”

   

  § 5. Чл. 11 се променя така:

 1. В Чл. 11 текстаПредседателят на Комисията обявява в сайта на Община град Добрич срока и мястото за прием на документи.” се заменя с „Приемът на документи се извършва от 1 януари до 30 ноември на всяка календарна година.”

   

  § 6. Чл. 12 се променя така:

 1. В ал. 3 текстаЗа дейността си членовете на Комисията не получават възнаграждение, с изключение на лекарите – специалисти по чл.12, ал. 2 и по чл. 13, ал. 1” се заменя с „За дейността си членовете на Комисията не получават възнаграждение, с изключение на лекарите – специалисти по чл.12, ал. 2 и по чл. 13, ал. 1., които не са служители на общинска администрация или общински съветници от Общински съвет град Добрич.”

 

 

§ 7. Чл. 14 се променя така:

 1. В т. 1 текста „разглежда заявленията за финансово подпомагане хронологично, по датата на входиране” се заменя с „разглежда заявленията за финансово подпомагане хронологично, по датата на входиране, постъпили за всяко тримесечие на календарната година до 10 число на месеца, следващ приема. В случай, че през конкретния тримесечен период няма постъпили заявления, заседания не се провеждат.”

   

   

 2. Средствата за осигуряване на финансова помощ на семейства и двойки с репродуктивни проблеми за 2020 г. в размер на 30 000 лева са осигурени от Бюджета на Община град Добрич.

   

 3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи, съгласно закона действия в изпълнение на горепосочените решения.

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:

Д-Р ЕМИЛИЯ БАЕВА

Зам. – кмет „Хуманитарни дейности”

и Председател на Комисията за разглеждане на заявления по Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение  на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, живущи на територията на

Община град Добрич

Оценка на въздействието

 

 

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
8.85° C облачно
Нагоре