Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2020 г.

 

            В страната има изградена добре функционираща и широко разгърната читалищна мрежа. Създадени в България преди повече от 160 години, а в Добрич преди 150 години, те си остават гръбнака на културата в страната. Първообраз на гражданското общество, те съчетават в себе си всички демократични принципи на развитие в сферата на културата. От създаването им до днес в читалищата присъстват хора от всички възрасти и пол, без ограничения за социална, етническа и религиозна принадлежност. Българските читалища като традиционни, натоварени с доверие, общностно основани и самоуправляващи се местни организации, притежават изключителен потенциал за стимулиране на устойчиво регионално и местно развитие. Тяхната роля може да отиде далеч отвъд изграждането и съхраняването на местната културна идентичност. Чрез многообразието от продукти, услуги и инициативи в сферата на културата, информацията, образованието, социализацията и гражданското общество, те се превръщат в изключителен фактор за изграждане на общество на знанието, фактор за  развитие на даден регион, съдействат за повишаване на качеството на живот и субективното благополучие на своите общности и граждани.

 

I.                   АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПРЕЗ 2019 г.

 

Брой читалища на територията на Община град Добрич

            През 2019 г. на територията на Община град Добрич функционират следните читалища:

Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г.” (НЧ „Йордан Йовков - 1870 г.”);

Народно читалище „Пробуда – 1939 г.”  (НЧ „Пробуда – 1939 г.”);

Народно читалище „Романо дром – 2002 г.” (НЧ „Романо дром – 2002 г.”);

Народно читалище „Мевляна – 2012 г.” (НЧ „Мевляна – 2012 г.”);

Народно читалище „Български искрици – 2016 г.“   (НЧ „Български искрици – 2016 г.“);

Народно читалище „Добрич – 2017 г.“ (НЧ „Добрич – 2017 г.“).

            Всички читалища в Добрич съгласно Закона за народните читалища (ЗНЧ) са съдебно регистрирани и са вписани в публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения към Министъра на културата.

 

Рег. №

Читалище

Град

Област

17

„Йордан Йовков – 1870 г.“

Добрич

Добрич

1582

„Пробуда – 1939 г.“

Добрич

Добрич

2962

„Романо дром – 2002 г.“

Добрич

Добрич

3545

„Мевляна – 2012 г.“

Добрич

Добрич

3654

„Български искрици – 2016 г.“

Добрич

Добрич

3660

„Добрич – 2017“

Добрич

Добрич

 

Субсидирана численост на персонала и общ бюджет на читалищата през 2019 г.

            Понастоящем читалищата са в системата на т.нар. делегирани от държавата дейности. Средствата от държавния бюджет се определят на базата на субсидирана численост, като една субсидирана бройка е обвързана със стандарт, в който са разчетени средства за заплата, осигуровки и веществена издръжка. В съответствие със ЗНЧ читалищата набират средства и от други източници - членски внос, културно-просветна и информационна дейност, наеми, дарения, завещания, ползване на земеделски земи и др. Основен източник за средства обаче си остава държавната субсидия, която се отпуска на читалищата чрез съответните общински бюджети.

            Съгласно чл. 22 (2) от ЗНЧ с решение на общинския съвет читалищата могат да бъдат финансирани допълнително над определената субсидия със средства от собствените приходи на общината. Читалищата могат да кандидатстват и по различни проекти.

            Стандартът за 2019 г. за една субсидирана бройка в сравнение с предходната година беше завишен от 8 375 лв. на 9 490 лв.

            За 2019 година субсидираната численост за град Добрич е общо 43 бройки, спрямо 2018 г. няма завишаване на субсидираната бройка. В тези бройки влизат и бройките на РЕКИЦ „Читалища“.

            Бройките за отделните читалища са както следва:

НЧ „Йордан Йовков - 1870 г. ” – 31, 5 бр. в т.ч. 3 бр. на РЕКИЦ;

НЧ „Пробуда – 1939 г.”  - 2 бр.;

НЧ „Романо дром – 2002 г.” – 8,5 бр.;

НЧ „Мевляна – 2012 г.” – 1 бр.;

НЧ „Български искрици – 2016 г.“ – 0 бр.;

НЧ „Добрич – 2017 г.“ – 0 бр.

            Общата сума на предоставената субсидия за читалищата като държавно-делегирани дейности през 2019 г. възлиза на 408 070 лв.

            Субсидията за отделните читалища е както следва:

НЧ „Йордан Йовков - 1870 г. ” – 298 935 лв.;

НЧ „Пробуда – 1939 г.”  - 18 980 лв.;

НЧ „Романо дром – 2002 г.” – 80 665 лв.;

НЧ„Мевляна – 2012 г.” – 9 490 лв.;

НЧ „Български искрици – 2016 г.“ – 0 ;

НЧ „Добрич – 2017 г.“ - 0.

            На основание чл. 22, ал. 2 от ЗНЧ през 2019 г. Община град Добрич дофинансира НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“, НЧ „Пробуда – 1939 г.“, НЧ „Романо дром – 2002 г.“, НЧ „Мевляна – 2012 г.“,  НЧ „Български искрици – 2016 г.“ и НЧ „Добрич – 2017 г.“ със средства от общинския бюджет в размер на 25 000 лв. за реализиране на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич, приета с решение № 46-13/26.02.2019 г. на Общински съвет град Добрич.

 

Материална база

            Като цяло читалищата на територията на Община град Добрич разполагат с материална база, която включва в себе си сграден фонд и оборудване. През 2019 г. Община град Добрич предостави база и на НЧ „Български искрици – 2016 г.“.

            Повечето от сградите на читалищата са актувани като общинска публична собственост.

Читалище

Адрес

Правен статус на сградния фонд

„Йордан Йовков – 1870 г.“

 

Ул. „25 септември“ 44

Предоставена сграда

Публична общинска собственост

„Пробуда – 1939 г.“

 

Бул. „Добруджа“ 200

ЖК „Рилци“

 

Предоставена сграда

Публична общинска собственост

„Романо дром – 2002 г.“

Ул. „Васил Левски“ 7

Предоставена база в сграда

Частна общинска собственост

„Мевляна – 2012 г.“

 

Ул. „Отец Паисий“ 16

Предоставена база в сграда

Публична общинска собственост

„Български искрици – 2016 г.“

 

Ул. „Д-р Константин Стоилов“ 18

Предоставена работилница в АЕМО „Стария Добрич“.

Публична общинска собственост

„Добрич – 2017 г.“

 

ЖК „Дружба“ - 58

Предоставена база в сграда

Частна общинска собственост

 

 

 

Дейност

А. Библиотечно и информационно обслужване

           

            Представата за библиотеките традиционно се свързва със съхраняването и опазването на паметта на нацията, но мисията им днес е далеч по-обхватна – да подпомагат всички сектори и всеки гражданин – от първия досег с книгата, през образованието и ученето през целия живот, информационната грамотност, професионалното развитие и израстване, научните изследвания, до осмислянето на свободното време и четенето за удоволствие. Библиотеките са духовно пространство за  представяне на културно-историческото наследство и среда за творчество, креативност и себеизява. Те осигуряват достъп на всеки до документи и услуги за образователни и научни цели и подпомагат информационната, дигиталната, медийната и визуалната грамотност чрез учене през целия живот. Младото поколение  има своите очаквания за библиотеките – като за модерни добре оборудвани центрове за достъп до информация, места за социални комуникации и култура.

            Читалищната библиотека притежава уникалност, произтичаща от мястото й като елемент (и изпълнител на функции) на институцията читалище. Положението й като част от читалището й придава възможности и особености, които я обособяват спрямо другите видове библиотеки. Тя се вписва в по-общите и обемни функции на културния институт читалище. Това положение има своите положителни и отрицателни страни. Като част от читалището тя става елемент от важна културна и образователна структура. Същевременно често остава изолирана спрямо водещи за даден момент читалищни функции.

            Широко е разпространено виждането, че липсата на средства е основната пречка пред развитието на библиотеките, включително читалищните и че осигуряването на постоянен достатъчен бюджет или добро друго финансиране би решило библиотечните проблеми. Пропуска се, че в годините на преход обществените приоритети стават други, което налага библиотеката да смени подхода си към читатели и общество и да се ориентира към използването на различни, адекватни на съвременната ситуация технологии на работа.

            Читалищните библиотеки в Добрич се различават по обема библиотечни документи, посещаемост и брой на читателите. По своята същност това се определя от два основни фактора – местонахождение на библиотеката и читателите, които тя обслужва, както и наличието и обновлението на библиотечния фонд. Диапазонът във възрастовите граници на читателите е доста голям, което е и отличителна черта на читалищните библиотеки – тяхната общодостъпност.   През годината библиотеките отбелязаха чрез различни форми – изложби, витрини, презентации, прожекции на филми, маратон на четенето, беседи, представяне на книги и др., всички значими дати и събития. През разглеждания период те участваха активно в културния календар на града с форми, характерни за тяхната дейност - отбелязването на Международния ден на детската книга, на Световния ден на книгата и авторското право, Деня на библиотекаря, кръгли годишнини на представители на литературата, изкуствата, науката.

 

                        Б. Любителско художествено творчество

            Към момента в оформилата се читалищна мрежа широко застъпено е любителското изкуство. Многобройните школи, кръжоци, фолклорни състави, групи за изворен и автентичен фолклор, предоставят възможност на всеки не само да получава културен продукт, но и да участва в процеса на неговото създаване. Тук се преплитат традицията и съвремието.

            За любителското изкуство са характерни общите белези на създаването на културен продукт, които включват предназначение за всяка възрастова група, без разликата на пол, вероизповедание, етническа или религиозна принадлежност, социален статус. Неговото присъствие се забелязва в изключително много и разнообразни институции, но е особено характерно за мрежата от читалища. В резултат на него се забелязва подчертано увеличаване и силно присъствие в общия културен живот на града. Събитията се провеждат на местно, регионално (областно), национално и международно ниво. Днес любителското изкуство се разглежда в тясна връзка със свободното време на хората, с неформалното образование, с концепцията за учене през целия живот, като част от идеята за свободен и все по-широк достъп до културно съдържание. Посредством него се създават предпоставки за професионална квалификация и реализация в областта на културата, а от друга – се възпитава публика, която да има потребност от участие в обществения културен живот. Съществена характеристика на любителското изкуство е и връзката му със социализацията на личността, посредством даване възможност за личностна изява. Посредством любителското изкуство се поддържа жива и българската традиция, като основа на нематериалното културно наследство на страната

            Читалището си остава мястото, в което любителското творчество е най-силно застъпено. Почти във всички читалища съществуват и развиват дейност различни по своя обхват любителски формации. В голямата си част това са основно клубове,  школи и студии за обучение, както и предимно музикални състави – танцови и музикални ансамбли, групи за изворен фолклор, певчески групи. Засилен е интересът и към музикалните школи, в които се изучават редица инструменти, както и към певческите и хорови формации. Не на последно място интересът е и към любителските театрални формации, школите по изобразително и приложни изкуства. При направата на един профил на възрастовият характер, може да се забележи тенденцията на присъствие основно на младото поколение – предимно младежи в учаща се възраст. Децата и учениците са почти изцяло основното ядро на множеството формации и кръжоци. Присъствието и участието на хора в активна работна възраст се наблюдава основно в танцовите формации и то предимно фолклорни. В групите за изворен фолклор и стари градски песни преобладават хората в пенсионна възраст. Всичко това предопределя и характеристиката на посещаемост на читалищата, както и на развитието на отделните форми на любителско творчество.

             

            В. Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство

            „Нематериално културно наследство“ включва обичаите, формите на представяне и изразяване, знанията и уменията, а така също и свързаните с тях инструменти, предмети, артефакти и културни пространства, признати от общностите, групите, а в някои случаи и от отделните лица, като част от тяхното културно наследство. Това нематериално културно наследство, предавано от поколение на поколение, се пресъздава постоянно от общностите и групите в зависимост от тяхната обкръжаваща среда, тяхното взаимодействие с природата и тяхната история и формира чувството им за самобитност и приемственост, като по този начин способства за насърчаване на уважението към културното многообразие и творчество на човечеството.

            "Опазване" означава прилагането на дейности за осигуряване на жизнена трайност на нематериалното културно наследство, включително неговото съхраняване, развитие, популяризиране и предаване, предимно чрез формалното и неформално образование, а така също и възраждане на различните аспекти на това наследство.

            Читалищата са форум за общуване между различните поколения. В това отношение изключително полезни са дейностите, които извършват Състав за градски шлагери „Добрич“, Състав за патриотични песни „Армеец“, Дуо „Валмас“, Детска танцова школа „Хорце“ при НЧ „Й. Йовков – 1870 г.“, Група за автентичен фолклор, Танцов състав „Българилци“, Лазарска и Коледарска групи при НЧ „Пробуда – 1939 г.“, Младежки и Женски клуб, танцовите и вокалните школи, оркестрите и ансамблите при НЧ „Романо дром – 2002 г.“, Фолклорно-певческата група и Школата за приложно изкуство при НЧ „Мевляна – 2012 г.“. Включването на любителските състави на НЧ „Български искрици – 2016 г.“ – Възрожденска работилница, Клуб „Магията на българската шевица“, Клуб „Дърворезба“, Клуб „Керамика“, Клуб „Обичаи и традиции“, е от съществено значение за реконструкциите на традиционните обреди и обичаи от народния календар – Баба Марта, Сирни Заговезни, Благовещение, Лазаровден, Цветница и Великден, Гергьовден, Еньовден и Коледа.  По традиция  НЧ „Романо дром – 2002 г.“ организира и честването на ромските празници: 14 януари – Василица, 8 април – Международен ден на ромите и Едерлези,  а НЧ „Мевляна – 2002 г.“ – Къна, Арефе, Рамазан Байрам и Курбан Байрам, Тепреш, Хъдръллез и Сабантуй. НЧ „Добрич – 2017 г.“ продължи и през 2019 г. проекта „Пеещо езеро.“, а НЧ „Й. Йовков – 1870 г.“ за първи път през 2019 г. осъществи Етно-еко експедиция „Млад възрожденец“ към Краеведска лаборатория.

            През 2019 г. по идея на НЧ „Романо дром – 2002 г.“ и със съдействието на Община град Добрич се осъществи Регионалният фестивал „Етнопалитра“ под патронажа на Кмета на Община град Добрич – г-н Йордан Йорданов. Във фестивала взеха участие  любителски състави и индивидуални изпълнители при Народно читалище  „Романо дром - 2002 г.“, Народно читалище  „Й. Йовков – 1870 г.“, Народно читалище  „Пробуда – 1939 г.“ и Народно читалище „Мевляна – 2012 г.“

           

II. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2020 година се приема в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища въз основа на внесените от читалищата програми за развитието им и направените  предложения за дейността им през 2020 г. (чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища). Програмата е съобразена със стратегическите документи за развитието на общината.

            Изготвянето на Програмата цели превръщането на читалищата в: културни центрове за ресурсно осигуряване; в място за достъп до информация и съвременни комуникации; в средище на поддържане и развитие на любителското изкуство, както и на ключови организации за осъществяване на регионални, местни и градски инициативи.

 Стратегически цели:

1. Утвърждаване на читалищата като познато и привлекателно място за местната общност;

2. Социалното развитие и смекчаване на неравенствата;

3. Създаване на практика на учене през целия живот, утвърждаване на икономиката на знанието;

4. Съхраняване и развитие на местната културна идентичност;

5. Отключване на творческия дух на гражданите и общностите;

6. Достъп до глобалните достижения на културата чрез различни форми – фестивали,  културни изложения, събори и др.;

7. Място за зараждане на културните и творческите индустрии като потенциал за икономическо развитие и работни места;

8. Читалището като средище и модел за културно многообразие;

9. Подкрепа и развитие на фестивалите на любителското изкуство.

 

III. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

1.          Читалищата финансират дейностите си в рамките на държавната субсидия и собствените си приходи.

С Решение на Министерския съвет № 644 от 1 ноември 2019 г. за изменение  и допълнение на Решение на Министерския съвет № 208 от 16 април 2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г., стандартът за една субсидирана бройка за читалищата през 2020 г. е в размер на 10 440 лв., като същият е завишен с 10% спрямо предходната 2019 г.         

            Общият брой субсидирани бройки за читалищата в Добрич за 2020 г. е 45, в това число и увеличение с 2 бройки, разпределени съгласно Правилата за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища, утвърдени със Заповед № РД09-15/13.01.2015 г. на министъра на културата, както следва:

·        НЧ „Йордан Йовков - 1870 г. ” – 31, 5 бр. в т.ч. 3 бр. на РЕКИЦ;

·        НЧ „Пробуда – 1939 г.”  - 2 бр.;

·        НЧ „Романо дром – 2002 г.” – 8,5 бр.;

·        НЧ „Мевляна – 2012 г.” – 2 бр.;

·        НЧ „Български искрици – 2016 г.“ – 0 бр.;

·        НЧ „Добрич – 2017 г.“ – 1 бр.

2.          И през 2020 г. читалищата на територията на Община град Добрич ще бъдат финансирани допълнително над държавната субсидия от Община град Добрич със средства от собствени приходи на общината в размер на 25 000 лв. след Решение на Общински съвет град Добрич.

            Съгласно чл. 23, ал. 1 от ЗНЧ предвидените по държавния и общинския бюджет средства се разпределят между читалищата от комисия с участието на представител на Община град Добрич и представител на всяко читалище по Критерии за разпределение на субсидията на народните читалища, одобрени от Министъра на културата, и за които се сключват договори между Кмета на Община град Добрич и председателя на съответното читалище на основание чл. 26 а, ал.3 от ЗНЧ.

 

IV. КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ

            Календарът на дейностите е на базата на направените от председателите на читалищата на територията на града - НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“, НЧ „Пробуда – 1939 г.“, НЧ „Романо дром – 2002 г.“, НЧ „Мевляна – 2012 г.“, НЧ „Български искрици – 2016 г.“ и НЧ „Добрич – 2017 г.“, предложения за дейност през 2020 година.

            Акцент в дейността през 2020 година е честването на 150 години от създаването на първото читалище в Добрич – „Йордан Йовков“.

 

месец

събитие

организатор

Януари

172 години от рождението на Христо Ботев /1848-1876/

- Изложба на библиотечни документи

 

14 януари – Ромска Нова година

- Изложба на децата от Школа „Художествено творчество“ на НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

21 януари  – Бабинден

- Възстановка на обреди и обичаи

- Изложба на шевици

- Изложба „От раклата на баба“

 

27  януари -  142 години от освобождението на Добрич от османско владичество

- Изложба на библиотечни документи

- Представяне на униформи, въоръжение и снаряжение

 

Представяне на зимни празници – Бабинден, Антоновден, Атанасовден,

 

Проект „Читалищната библиотека – в дома на читателя с увреждане на опорно-двигателния апарат“

 

Честване на 125 години от рождението на Вадим Лазаркевич – илюстратор

 

Поетична вечер, посветена на Дамян Дамянов

 

Творческа вечер на читалищни дейци от НЧ „Мевляна- 2012 г.“

 

Проект „Читалищната библиотека – в дома на читателя с увреждане на опорно-двигателния апарат“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Български искрици-2016 г.“

 

 

НЧ „Български искрици-2016 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

Февруари

Жива картина – Петльовден

 

14 февруари – Трифон Зарезан

- Възстановка на обреди и ритуали

 

14 февруари – Св. Валентин

- Отбелязване

- Изложба

- Младежки лудории

 

19 февруари – 147 години от гибелта на Васил Левски

- Изложба на библиотечни документи

- „Аз съм Левски“ – конкурс за рисунка, презентация

- Участие в общоградски събития

 

21 февруари – Международен ден на майчиния език – „Майчиният ми език и защо трябва да го запазим“

 

100 години от рождението на Леда Милева - презентация

 

Участие в Годишна работна среща на Фондация „Америка за България“

 

Туристическо зимуване за членовете на НЧ „Добрич – 2017“

 

Честване на 85 години от рождението на Костадин Гугов

НЧ „Български искрици-2016 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Добрич – 2017г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

Март

1 март – Баба Марта

- Конкурс за изработване на мартеници

 

- Честване

- Изложба на мартеници

 

1 март – Ден на самодееца

- Концерт-продукция на школите

- Честване

 

3 март - 142 години от Освобождението на България

- Изложба на библиотечни документи

- Конкурс за есе „ Героите на Освобождението“

- Литературно четене

- Изложба

 

 8 март – Международен ден на жената

- Изложба на ръчно изработени изделия

- Творчески конкурс, изложба и дегустация на ястия

 

10 март – Сирни Заговезни

- Битова презентация, сирнишка трапеза

 

22 март – Първа пролет

- Честване

- Изработка на облекла от нетрадиционни /екологични/ материали и модно ревю

- Пъстър хоровод

- Представяне на ранни пролетни обичаи

- Отбелязване на Невруз /Първа пролет/ с татарската общност в Дома на културата в гр. Мангалия, Румъния – концерт на фолклорната група към читалището

 

27 март – Международен ден на театъра

- Посещение на постановка

 

Световен ден на пощенските картички – „Колекция пощенски картички от фонда на библиотеката“ – изложба

 

Участие в Годишна среща на Национална мрежа „Алианс за РДР“ – София

 

30 март – 7 април - Екскурзия в Румъния и посещение на паметници, свързана с българската история

 

120 години от рождението на Веса Паспалеева – презентация

 

30 март – 7 април - Зелено училище

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Български искрици-2016 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

Април

2 април – Международен ден на детската книга

- Седмица на детската книга

 

8 април – Международен ден на ромите

 

Дни на младежката активност – творчески изяви на ученици в конкурси, изложби, изработка на атрактивни постери и картички с послание да пазим природата, да съхраним земята, спортни празници и др.

 

11 и 12 април – Лазаровден и Цветница

- „Цветя“ – пролетна изложба на Школата по изобразително изкуство (150 години НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“)

- Възстановка на обреди и ритуали

- Изложба на стайни цветя и аранжировка. Конкурс „Цветята в моя дом“

- Битова презентация

 

23 април - Световен ден на книгата и авторското право

– Маратон на четенето

- Представяне на книгите на д-р Хасан Ефраимов и Фирдевс Бююкатеш

 

19, 20 и 21 април – Великден

- Оцветяване на яйца

- Весел Великден- честване

- Конкурс за най-шарено и най-здраво великденско яйце

- Изложба „Великден“ на Школата по изобразително изкуство

- Великденски концерт на Музикална школа

- Великденско хоро

- Битова презентация

 

26 април – Жива картина – национално освободително движение, хайдутите и българските революционери

 

30 април – Празничен концерт „Тепреш, Хъдръллез и Сабантуй – мост между минало и настояще“

 

100 години от рождението на Валери Петров - „Пет приказки – пет истории с главен герой детето“ - презентация

 

 

Празник на фолклора – спектакъл на ДТС „Хорце“ и ФТК „Хорце“ (150 години НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“)

 

Свещени дни и нощи в мюсюлманския и християнски календар. Начало на месец Рамазан /24 април 2020 г./ . Среща разговор с представители на двете религии

 

Творческа вечер, посветена на 80 години от рождението на Кеазим Исинов- художник, живописец

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

Май

1 май – 30 май - Туристически походи

 

6 май – Гергьовден

- Хоро на мегдана

- Едерлези - изложба

 

9 май – Ден на Европа

- Конкурс за есе „Европа и ние“

- Отбелязване

 

4 – 29 май – Юбилейни празници на НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“ (150 години)

- Юбилеен алманах „150 години Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“

- Книжовно наследство 1870 – 1960. Книги и периодичен печат от фонда на библиотеката – изложба на библиотечни документи

- „150 години Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“ – избрани фотографии и материали от архивния фонд – изложба

- „150 години Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“ – празничен юбилеен концерт с участието на читалищните школи и формации

 

11 май – Ден на Св. св. Кирил и Методий, Ден на библиотекаря

- Честване

- „Библиотекар за един ден“-опознавателна среща с децата

- Маратон на четенето, „Стани библиотекар за един ден“, „Подари книга, стани приятел“

- Отбелязване на 160 години от първото честване в Добрич на празника на Св. св. Кирил и Методий

 

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

- Празничен концерт, изложба на детски рисунки

- Участие в общоградски тържества

 

 

22 – 26 май – Концерт по случай Рамазан Байрам

 

29 май - Изложение „Даровете на земята“

 

Годишно представяне на НЧ „Български искрици-2016 г.“ – демонстрации, живи картини, изложби, представяне на книги за таврийските българи. Международна среща

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

 

 

 

Юни

1 юни – Ден на детето

- Честване

- Забавни игри „Щастливо детство“

- Конкурс за таланти „По-по-най- “

 

2 юни – Ден на Ботев и падналите за свободата и независимостта на България

- Участие в туристически поход до връх „Вола“ и събитията в град Враца

- Изложба на библиотечни документи

- Летен детски център „Млади възрожденци“ до 11 септември

- Конкурс за есе „Патриотизмът на българите“

- Изложба „Героизмът на Ботев“

 

5 юни – Световен ден за опазване на околната среда – почистване и засаждане на цветя

 

Концерт-продукция на школите

 

10 юни – 30 юни – Лятна „Етно-еко експедиция „Млад възрожденец“

 

10 юни – Ден на ромската жена

- Отбелязване

 

24 юни – Еньовден

- „Уханието на билките“ – събиране на билки

 

20 – 30 юни  – Рок фест – Национален фестивал за ученически рок

Председател на журито Иван Лечев

 

Летни занимания и изложби на Школата по приложно изкуство

 

Представяне на летни празници и обичаи, живи картини – Еньовден, Петровден, Павльовден, Св. Врач

 

120 години от рождението на Мария Грубешлиева – изложба

 

„Чичо Стоян и пътят му към детските сърца“ – презентация

 

Участие в Детски етно фестивал „Отворено сърце“ – Велико Търново 2020 и Кръгла маса „Ранното детско развитие – защо е важно“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

 

 

Юли

1 юли – 15 септември - Фестивал „Пеещо езеро“

 

1 юли – 15 септември – Концертни турнета на съставите при НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

18 юли - 183 години от рождението на Васил Левски

- Честване

- Изложба

 

30 юли-02 август - Концерт по повод Курбан Байрям

 

Летен детски център „Млади възрожденци“

 

Лятно училище за народни занаяти и практическа история

 

Конкурс-изложба „Здравей, ваканция“

 

170 години от рождението на Иван Вазов – изложба на библиотечни документи

 

Участие на Певческата група и Танцовия състав във фестивал „Еврофолк“ – Китен 2020

 

Летни занимания и изложби на Школата по приложно изкуство

 

Лятна читалня, тематични празници, анимации с децата „Моят любим приказен герой“

 

Лятно кино – прожекции за малки и големи

 

Участие в работна среща на Национална мрежа „МИР“ – Велико Търново

 

 „Движи се и победи“ – традиционен спортен празник

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Български искрици-2016 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

Август

Фестивал „Пеещо езеро“

 

Летен детски център „Млади възрожденци“

 

Лятно училище за народни занаяти и практическа история

 

Концертни турнета на съставите при НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

132 години от рождението на Дора Габе

- Участие в традиционен събор в с. Дъбовик

- Най-добър рецитатор – състезание по повод 132 години от рождението на Дора Габе

 

Кампания „Всички деца – готови за училище“ в ромските квартали

 

Децата и природата „Излети в парка и спортни игри“

 

„Ах, морето“ – изработка на сувенири с морски материали и изготвяне на изложба от клуб „Сръчни ръце“

 

Участие в международно културно събитие в гр. Сибиу, Румъния

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Български искрици-2016 г.“

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

Септември

Фестивал „Пеещо езеро“

 

Летен детски център „Млади възрожденци“

 

Лятно училище за народни занаяти и практическа история

 

6 септември – Съединението на България

- Честване

- Фотоизложба

- Изложба с литературно четене

- Включване в общоградски чествания

 

22 септември – Ден на независимостта на България

- Фотоизложба на Клуба по дигитална фотография

- Включване в общоградски чествания

 

25 септември – Ден на град  Добрич и 80 години от възвръщането на Южна Добруджа към България

- Изложба на библиотечни документи „Ликувай, Добрич“

- Участие в общоградски концерт, прояви

 

 

 

Кулинарно шоу „Уча се да готвя“

 

Честване на 813 години от рождението на Мевляна Руми – поет, мистик и учител – литературно четене

 

- Участие в обучение и обмяна на опит, организирани от ТСА

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Български искрици-2016 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

Октомври

Откриване на нов творчески сезон и нова учебна година

 

 

 

 

 

1 октомври – Международен ден на музиката и поезията

Месец на дарителството

- Благотворителен бал с участието на всички школи и клубове

- „Музикалният живот в Добрич“ – изложба на библиотечни документи

- Музикална вечер

 

Беседа - Мевлид

 

Участие в Регионален конкурс „Надсвирване“- Шумен 2020

 

Участие в обучение и обмяна на опит, организирано от АРДР (Алианс за ранно детско развитие)

 

Участие в работни среща на Мрежа РЕЙН-България

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

 

 

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

Ноември

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ноември – Ден на народните будители

- Среща с поети, писатели и дейци в областта на културата

- Изложба с литературно четене

- Включване в общоградски чествания

 

21 ноември – 140 години от рождението на Йордан Йовков

- Изложба на библиотечни документи „Поглед в Йовковия свят“

- „Да опознаем Йовков“ - честване

- „В света на Йовковите герои“ – литературно четене

 

16 ноември – Ден на толерантността

- Конкурс за есе на тема „Толерантни ли сме?“

 

21 ноември – Ден на християнското семейство

- Изнесен спектакъл в с. Паскалево

- Кулинарна изложба от домашно приготвени ястия

 

Представяне на есенни празници и обичаи, живи картини – Кръстовден, Димитровден, Андреевден

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

 

 

Декември

1 декември – Световен ден за борба със СПИН – раздаване на информационни материали за превенция

 

Коледни тържества с участието на възпитаниците на школите, формациите и съставите- концерти, изложби, презентации, конкурси

 

 

 

Организиране на тематична екскурзия до гр. Коня, Турция с участието на членове на читалището

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Добрич – 2017 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

Приета с решение № 4-13 от 28.01.2020 г.

на Общински съвет град Добрич.

 

Прикачени файлове

Актуално

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич

20.03.2023

Министерството на земеделието организира традиционно изложение на местни продукти в Добрич. Събитието ще се проведе в периода 27-28 март в зала „Добротица“, Парк Свети Георги, ул. „Хан Омуртаг“ 2А. На форума ще...

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
6.19° C предимно ясно
Нагоре