Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията за финансово подпомагане на спортните клубове за високи спортни постижения на Община град Добрич

Публикувано на 24.01.2020 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията за финансово подпомагане на спортните клубове за високи спортни постижения на Община град Добрич

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредбата за условията за финансово подпомагане на спортните клубове за високи спортни постижения е приета с Решение № 29 – 10 от 15 декември 2009 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат обществени отношения, условия, ред и критерии за определяне законосъобразното и обективно разпределение на финансовите средства от Община Добрич, за подпомагане на спортните клубове за високи спортни резултати.

1. Причини и мотиви за приемане на Наредба за изменения и допълнения в настоящата наредбата са следните:

В Държавен вестник брой 64 от 13.08.2019 г., в сила от 19.01.2019 г. са публикувани изменения и допълнения на Закона за физическото възпитание и спорта.  В тази връзка Община град Добрич отправи покана към всички спортни клубове, да направят своите предложения за оптимизиране на действащите към момента Наредби за разпределение на средства за спортните клубове. На 09.12 и 16.12.2019 г. се проведоха 2 работни срещи на които спортните клубове изразиха своите виждания. Официални предложения за оптимизиране на Наредбата постъпиха от три спортни клуба, като същите са изцяло залегнали в предложените промени.

     След направени разисквания, се обединихме около мнението, че е необходимо разпоредбите на Наредбата за условията за финансово подпомагане на спортни дейности в Община гр. Добрич да бъдат приведени в съответствие с изменените норми на закона. Освен това, с цел по-голямо стимулиране на  спортните организации  да участват в различни спортни първенства. Предвидено е увеличение на максималната стойност  на  финансово подпомагане за участие на спортни организации, занимаващи се с колективни отборни спортове в Балкански, Европейски, Световни първенства, международни турнири.

      За постигане на по - голяма целесъобразност и яснота при разпределение на средствата са необходими изменения и допълнения в нормативния акт, възникнали като необходимост в процеса на прилагането му. Измененията в наредбата ще дадат възможност на общинската администрация да работи по-ефективно при финансирането  на  различни спортни дейности  от бюджета на Община Добрич и при извършването на контрола върху разходването на предоставеното финансово подпомагане на спортни организации.

  1. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

 

        Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона физическото възпитание и спорт. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при разпределянето на финансови средства за спортните клубове. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти. Предвижданите промени целят от една страна уреждане на условията и реда за ползване на спортни обекти-общинска собственост, а от друга - прецизиране на нормите, касаещи условията за финансиране на спортни дейности и процедурата за одобряване на подадените предложения за финансиране.

3. Очаквани резултати от приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата, включително и финансови ако има такива:

  • Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
  • Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при разпределянето на финансови средства за спортните клубове;
  • Законосъобразност при определяне на размера на финансови средства за спортните клубове;
  • Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
  • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

 

       Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗФВС/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

     На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредбата за условията за финансово подпомагане на спортните клубове за високи спортни постижения Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 24.02.2020 година.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно – процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията за финансово подпомагане на спортните клубове за високи спортни постижения, както следва:

§1. Чл. 4, т.1 се изменя по следния начин:

1. да са вписани Публичния регистър на спортните клубове към Министерството на младежта и спорта.

§2. Чл. 4, т.2 се изменя по следния начин:

2. да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация към Министерството на младежта и спорта.

§3. Чл. 4, т.3 се изменя по следния начин:

3. да имат предмет на дейност - физическа активност и спорт.

§4. В чл. 4 се създава нова т. 7 със следния текст:

7. да имат сключен договор с треньорски кадри по съответния вид спорт, в който са регламентирани правата и задълженията им.

 §5. Чл.8, т.2 се изменя по следния начин:

 2.  Постигнати резултати в Международния спортен календар /МСК/ и Държавния спортен кален­дар /ДСК/: състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в Европейски, Световни, Балкански първенства или на зонални и републикански Държавните първенства през последната година;

§6. Чл.9 се изменя по следния начин:

 Чл. 9  Всеки клуб може да отчете класиране от Международния спортен календар както следва:

ТАБЛИЦА 1

Вид първенство

Мъже, Жени

Юноши, Девойки, Младежи

Олимпийски игри

До Х - то място

 

Световни първенства

До VIII - мо място

До VIII - мо място

Европейски първенства

До VI - то място

До VI - то място

Балкански първенства

До III - то място

До III - то място

 

 

§7. Чл.11 се изменя по следния начин:

 Чл. 11 Спортен клуб, подготвил състезател участник в Олимпийски игри или Световни, Европейски пър­венства и Балкански първенства, получава еднократно точки за всеки състезател както следва:

 

                                           Мъже. Жени                     Юноши. Девойки. Младежи

1. Олимпийски игри                 200                                        150

2. Световни първенства           170                                            120

3. Европейски първенства       140                                              90

3. Балкански първенства          110                                              60

 

§8. Чл.12 се изменя по следния начин:

 Чл. 12 Класирането на състезателите от съответните спортни клубове в Международния спортен кален­дар се оценява според Таблица 2.

ТАБЛИЦА 2

Класиране

Олимпийски игри

Световни първенства

Европейски първенства

Балкански игри

 

мъже и жени

мъже и жени

юноши,девойки, младежи

мъже и жени

юноши,девойки, младежи

мъже и жени

юноши, девойки, младежи

I

500

245

100

200

125

100

80

II

450

215

80

170

105

80

60

III

400

195

75

150

90

60

40

IV

350

180

65

135

80

-

-

V

325

160

60

110

75

-

-

VI

300

150

55

100

70

-

-

VII

275

130

-

-

60

-

-

VIII

250

120

-

-

50

-

-

IX

225

-

-

-

-

-

-

X

200

-

-

-

-

-

-

 

 

§9. Чл.13, ал.3 се изменя по следния начин:

 Чл.13 (3)  Точките по ал. 1 и 2 се оценяват по Таблица 3.

 

ТАБЛИЦА 3

Държавно първенство

Класиране

Деца

юн. д. мл. в.

юн. д. ст. в.

Младежи

Мъже и жени

I

45

55

68

75

100

II

35

43

53

60

92

III

33

41

50

57

84

IV

29

35

43

48

76

V

25

30

37

42

68

VI

21

26

32

36

60

VII

19

23

28

34

52

VIII

18

22

26

32

46

IX

16

20

24

30

38

X

15

18

23

28

30

XI

14

17

21

27

-

XII

13

16

20

26

-

XIII

12

15

18

-

-

XIV

11

14

17

-

-

XV

10

13

16

-

-

XVI

9

12

15

-

-

 

§10. В чл. 13 се създава нова ал. 6 със следния текст:

(6) Спортни клубове, които отчитат единствено крайни класирания от регионални зони на Държавно първенство, получават 50% точките по Таблица 3.

 

§11. В заключителни разпоредби на наредбата се създава нов §4 със следния текст:

§4. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията за финансово подпомагане на спортните клубове за високи спортни постижения на Община град Добрич, влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

 

Оценка на въздействие

Прикачени файлове

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
22.94° C разкъсана облачност
Нагоре