Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич

Публикувано на 24.01.2020 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Йордан Йорданов – кмет на Община град Добрич

ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбите чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, условията и редът за записване, отписване и преместване в общинските детски градини се определят с Наредба на Общинския съвет, а за държавните детски градини – с акт на съответния финансиращ орган.

С Решение № 32-2/27.03.2018 г. Общински съвет град Добрич приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич. Сега предлагам на Вашето внимание нов текст на този нормативен акт.

  1. Причини и мотиви за приемането на настоящата наредба

 

Необходимостта от приемане на нова Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич се налага поради:

Възникнали затруднения при досега действащата Наредба, свързани основно с:

– Правилата по отношение на записването на децата през учебната година, диференцирани с оглед на тяхната възраст;

– С връзката на процедурите с действащите Правила за електронен прием;

– Със сроковете на кандидатстване и записване на децата в детските градини, които са обект на Графика на дейностите на електронния прием, както и с липсата на разпоредба, изискваща от директорите на детските градини да подават писмена информация след всяко класиране на записаните в съответната детска градина деца;

– Подадени сигнали и предложения от директори на детските градини и родители/настойници относно документите, които трябва да се подготвят и подадат при записване на децата, както и относно материята, свързана с процедурата по преместване на децата;

Съгласно досега действащата Наредба при преместване на дете от една в друга детска градина родителите/настойници трябваше да кандидатстват отново чрез системата за електронен прием. Новият текст улеснява тази процедура, като предвижда преместването да се извършва след подаването на писмено заявление за преместване до директора на съответната детска градина. Новата процедура цели да улесни, както длъжностните лица, така и родителите/настойници и лицата по чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Текстът на настоящата Наредба е съставен въз основа на анализ на постъпилите през 2018 – 2019 година предложения и сигнали от заинтересованите страни, както и на проучването на добрите практики в областта на предучилищното образование.

В новата Наредба се запазват и основните принципи, на които се основава цялата дейност по записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищтата. Не се допуска разделяне на децата на основание дискриминационни фактори, като етническа принадлежност, пол, верски убеждения, образование, социално положение, както на тях самите, така и на техните родители/настойници. Като принцип е установен и информираността, със оглед утвърдилата се практика на широк обществен контрол върху дейността на учебните заведения, намерила място и в Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич:

2.1. Постигане на по-голяма яснота, публичност, обективност и информираност награжданите на Добрич за техните права и задължения при записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община град Добрич;

2.2. Улесняване на родителите/настойници и лицата по чл. 26 от Закона за закрила на детето при записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата, както и повишаване тяхната удовлетвореност от предлаганите услуги в областта на предучилищното образование на територията на Община град Добрич;

2.3. Устойчивост в гарантирането на равен достъп до качествено предучилищно образование.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич:

Приемането на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич не изисква изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината в бъдеще, както и корекция в бюджета на Община град Добрич.

4. Очаквани резултати от прилагането.

4.1..Повишаване ефективността на персонала на детските градини при изпълнението на Закона за предучилищното и училищното образование и действащите към него нормативни актове;

4.2.. Улесняване на родителите/настойници и лицата по чл. 26 от Закона за закрила на детето при записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата и повишаване тяхната удовлетвореност от предлаганите услуги в детските градини чрез ясни и прозрачни правила;

4.3..Равен достъп на всички деца до качествено предучилищно образование.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлааният проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич е разработена в съответствие с Европейското законодателство и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт /ЗПУО/ с тях.

Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предложените текстове в Наредбата.

На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с Наредба-проект на интернет страницата на Община град Добрич.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на официалната интернет страница на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок от 24.01.2020 г. до 24.02.2020 г.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование, приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич

 

ПРОЕКТ!

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич

Раздел I.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. С тази наредба се определят условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и в полудневни и целодневни подготвителни групи в училищата на територията на Община град Добрич.

Чл.2. Наредбата определя условията и редът за централизирано електронно класиране за прием на деца в общинските детски градини на територията на Община град Добрич.

Чл.3. Наредбата е съобразена с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и с Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование на Министерството на образованието и науката.

Чл.4. Наредбата се прилага при целодневна, полудневна, почасова и самостоятелна организация на предучилищното образование в общинските детски градини.

Чл.5.(1) Предучилищното образование се осъществява от детските градини на територията на Община град Добрич, а задължителното предучилищно образование и от училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на този стандарт и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(2) Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I-ви клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

(3) Децата, които навършват 3 (три) години през текущата календарна година, участват в централизирано електронно класиране за I-ва възрастова група. Те постъпват в детската градина не по-рано от началото на учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

(4) Децата във всички останали възрастови групи участват в централизираното електронно класиране през цялата учебна година при наличие на свободни места в съответната възрастова група.

(5) По преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места, децата може да постъпят в детска градина при навършени 2 (две)  години към началото на учебната година на постъпването при следните обстоятелства:

1След прием на всички тригодишни, деца участващи в съответното класиране, за останалите свободни места в първа възрастова група;

2. При осигурени условия в съответствие на Наредба № 26/2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни, и здравните изисквания към тях за стандарта на ранно детско развитие;

3. С подаване на заявление за записване на дете в детска градина по ал. 5 родителят/ настойникът се съгласява с условията за отглеждане, възпитание, социализация и обучение, които предлага детската градина.

Чл.6При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група (първа, втора, трета и четвърта възрастова) в детските градини може да се сформират разновъзрастови групи.

Чл.7.(1) Задължителното предучилищно образование може да се осъществява и в училищата.

(2) Приемът на децата към подготвителните групи в училищата се извършва на място в съответствие с Правилника за дейността на училищата.

Чл.8. Предучилищното образование се организира в учебни години. Учебната година започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. Тя включва учебно и неучебно време.

Чл.9Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година. Неучебното време в периода от 01 юни до 14 септември.

(1) През периода на неучебно време, детската градина може да работи с намален капацитет на дейността си с оглед извършване на профилактика, ремонтни дейности и използване на полагаем годишен отпуск на служителите.

(2) Две седмици преди приключване на учебното време се обявява график, съгласуван с Дирекция „Хуманитарни дейности“ и утвърден със заповед на директора за работата на детската градина през неучебно време (по групи и по месеци) в рамките на наличния персонал.

Чл.10. Предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.

(1) Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.

1. Началният час на сутрешния прием и крайния час за изпращане на децата за деня се определя с Правилника за дейността на детската градина.

(2) Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6 (шест) последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година.

1. Родителите, които желаят децата им да се обучават в полудневна организация на обучение, кандидатстват по общ ред. Организацията за обучението в полудневна организация се регламентира с Правилника за дейността на детската градина.

(3) Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане в рамките на 3 (три)  последователни астрономически часа на ден. Тя се осъществява само в учебно време.

1Началният час на сутрешния прием и крайния час за изпращане на децата за деня се определя с Правилника за дейността на детската градина.

(4) Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение и отглеждане на детето, организирано от родителя, и проследяване постиженията на детето от детската градина или училището.

1. Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в регионалното управление по образование съгласно чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование;

2. Родители, които желаят децата им да се обучават в самостоятелна организация на обучение, кандидатстват по общ ред. Организацията за обучението в самостоятелна организация на обучение се регламентира в чл. 18 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

Чл.11. Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

(1Отсъствията на децата по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 (десет) дни за съответната учебна година след писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

(2Отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.

(3Родители, които не осигуряват присъствието на децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование в детска градина и училищата се наказват с глоба, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.

Чл.12. (1) В детските градини на територията на Община град Добрич се организират почасови и сезонни дейности като допълнителни услуги за деца, които не са обхванати в образователните институции на територията на общината и които са с адресна регистрация, различна от град Добрич, в съответствие с чл. 68 от Закона за предучилищно и училищно образование.

(2) Почасова дейност, като допълнителна услуга, се организира през учебното време от учебната година за периода от 15 септември до 31 май на съответната година. Почасовата дейност в рамките на работния ден на детската градина включва период на престой на детето в рамките на 6 (шест) часа в детската градина или 12 (дванадесет) часа по избор на родителя/настойник или представител на детето след заявено желание до директора на детската градина.

(3) Сезонните дейности се организират за неучебно време от 1 юни до 14 септември във времето, когато детската градина работи с деца.

(4) Директорът на детската градина, който е организирал сезонна дейност на територията на детската градина, се задължава да съгласува с финансиращия орган в 7 (седем) дневен срок след записване на детето.

Раздел II.

ПРОЦЕДУРИ

Чл.13. Регистрация и кандидатстване

(1) Родителите/настойниците на децата, които кандидатстват за прием в общински детски градини на територията на Община град Добрич, се регистрират в електронната система за прием на адрес: www.kids.dobrich.bg

(2Процедурата по подаване на заявленията за участие в електронно класиране стартира след обявяване графика на дейностите съответствие с Правилата за електронен прием утвърдени от кмета.

(3) Родителите/настойниците подават заявление за участие в електронната система и получава регистрационен номер.

(4Подаването на заявления се извършва:

  1. По електронен път;
  1. На място, в детското заведение (при директора или упълномощено от него лице), в детска градина по избор.

(5Данните от заявлението към чл. 13, ал. 4, т. 2 се въвеждат в електронната система от директора или упълномощеното лице на детската градина в присъствието на родителя/настойника. На родителя/настойника се предоставя индивидуален номер от електронната системата, с който ще участва през всички етапи, посочени в Правилата за електронен прием на съответната учебна година.

(6) Всяко дете има право само на една регистрация в системата по един от двата начина, посочени в чл. 13, ал. 4.

  1. Регистрацията се извършва в етапи, посочени в Правилата за електронен прием за съответната учебна години;
  1. Родителят/настойникът на детето следва да подава вярна и актуална информация в заявлението за участие в класирането. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, където е подал заявлението;
  1. Родителите/настойниците имат право да посочат до 3 (три) детски градини (желания) в заявлението за участие за прием чрез електронната система;
  1. Родителите/настойниците имат възможност да променят реда на заявените желания за конкретно детско заведение преди всяко класиране и да посочват нови желания, съобразно обявените свободни места.

(7) Кандидатстването на деца за предстояща учебна година се осъществява в срокове, определени в графика на дейностите в зависимост от Правилата за електронен прием за съответната учебна година, обявени на страницата за електронната система за прием.

Чл.14. Класиране

(1) Класирането се извършва в срокове, посочени в графика на дейностите за съответната учебна година.

(2) Електронната система класира децата в съответствие с посочените от родителите/настойниците данни по определените критерии за класиране, посочени в  Правилата за електронен  прием.

(3) След провеждане на класиране, класираните деца трябва да бъдат записани в съответното детското заведение, в срок съгласно Графика на дейностите за всяко класиране. Незаписани в този срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия номер, с който са участвали и могат да кандидатстват отново за прием, с нов входящ номер и ново заявление.

(4) В случаите, когато по някаква причина заявителят желае отказ от класиране е необходимо да попълни декларация за отказ. Декларация за отказ не се подава по електронен път. Същата може да бъде свалена от профила на потребителя в сайта за прием или да се получи такава на хартиен носител в която и да е детска градина на територията на Общината, където се попълва и подписва собственоръчно от заявителя. Отказ от заявление може да направи само заявителят или при смърт - официалният настойник на детето. Входящият номер се губи след потвърден отказ. Участие в бъдещи класирания се осъществяват с ново заявление и нов входящ номер.

(5) Класиранията се извършват в срокове, съгласно Графика на дейностите публикувани на сайта за прием. Преди обявяване на класиране системата се затваря за потребители, като респективно се прекратяват регистрацията и редакцията на заявления, и издаването на входящи номера. След публикуването на резултатите, системата се отваря за потребители и се подновява регистрацията на нови заявления или редакцията на съществуващите заявления на некласираните деца.

(6) Електронната система класира децата съобразно подадената информация по посочените критерии (брой точки) и подредените желания.

(7) Едно дете може да бъде класирано само в една детска градина. Детето може да се класира по второ или следващо желание. Класираното дете се записва в детската градина, в която е класирано, в указания от Графика на дейностите срок.

(8) При всяко класиране електронната система класира децата според обявените свободни места. Класирането е отделно за всяка детска градина и се извършва според събраните от всяко дете точки. Резултатите от всяко класиране се публикуват на сайта за прием в раздел „Резултати от класиране".

Чл.15..Записване

(1) Заявителят потвърждава записването на класираното дете в срок определен в Графика на дейностите за всяко класиране. Потвърждението се извършва пред директора (оторизиран служител) след като заявителят представи задължителни документи и документите, удостоверяващи обстоятелствата за ползване на точки по съответните критерии за класиране.

(2) Задължителни документи:

1. Заявление при записване;

2. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;

3. Документ за самоличност на заявителя за удостоверяване.

(3) Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от задължително изискваните документи и документи удостоверяващи обстоятелствата за ползване на точки по съответните критерии определени в Правилата за прием.

(4) Заявител, посочил неверни данни, които са дали определен брой точки при класирането на детето и неможе да представи необходимите документи за тях, получава отказ за записване на детето.

(5) След записване на детето в конкретна детска градина отпада възможността същото да участва в последващи класирания.

(6) Записаните деца в първа група постъпват в детска градина по график, определен в Графика на дейностите за електронен прием. Деца, непостъпили в срок, се изписват автоматично. Същите може да участват отново с нов входящ номер и ново заявление в следващи класирания.

(7) При записване на детето родителят се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на детското заведение и със списъка от медицински изследвания и документи, които трябва да представят при постъпване на детето в детското заведение.

1. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина/училище, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, срещу документ за това обстоятелство.

2. Деца с непълен имунизационен статус  могат да се приемат в детските градини на територията на Община град Добрич само, когато са представени данни за планирането и провеждането на пропуснатите имунизации по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

(8) Директорите на детските градини  предоставят писмена информация в Дирекция „Хуманитарни дейности“ на Община град Добрич за записаните деца след всяко класиране.

Чл. 16. Преместване

(1) Децата в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи в училищата могат да се преместват в други такива на територията на Община град Добрич през цялата учебна година при наличието на свободни места по реда на тази Наредба, след подаване на писмено заявление от родителите/настойниците до директора на детската градина.

(2) Преместването на децата в трета и четвърта подготвителна група се извършва с Удостоверение за преместване.

(3) За извършеното преместване писмено се информира Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община град Добрич.

Чл.17..Отписване

(1) Отписването на децата от детските градини се извършва след писмено заявление от родителите до директора на детската градина и изтегляне на документите на детето.

(2) Децата в детските градини и училищата се отписват:

1. По желание на родителите/настойниците със заявление до директора;

2. При постъпване в първи клас..Завършването на подготвителна група и постъпването на детето в първи клас се удостоверява с Удостоверение за завършено предучилищно образование.

Раздел III.

КОНТРОЛ

Чл.18. Контролът по спазване на реда за централизирано класиране за прием на децата в общинските детски градини, определен в настоящата наредба, се осъществява от Община град Добрич чрез Дирекция „Хуманитарни дейности“.

Раздел IV.

ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.19. (1) Данните на родителите и децата, посочени в заявленията са лични по смисъла на Закона за личните данни и като такива попадат под специален режим на защита.

(2) Данните по ал. 1 могат да бъдат ползвани единствено за нуждите на електронното класиране за прием.

Чл.20. (1)Документите, които родителят/настойникът представя в детската градина/училището при записване на детето, се съхраняват в лично досие.

(2) На тези, които не са постъпили или са се преместили през съответната учебна година, документите се унищожават в съответствие с изискванията на Закона за личните данни.

Раздел V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1. Тази Наредба е разработена на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование.

§.2. За възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата при целодневна, полудневна и почасова организация родителите заплащат дължимите суми всеки месец на основание на общинската Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

§.3. За почасова и сезонна дейност, като допълнителна услуга по отглеждане на децата родителите/настойниците дължат такса, която заплащат всеки месец на основание на общинската Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

§.4. Настоящата наредба е приета на заседание на Общински съвет – Добрич  с решение № ……… по Протокол  № ……… от ………. 2020 г. и влиза в сила от ………. 2020 г.

§.5Настоящата наредба отменя действието на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич, приета с Решение № 32-2 от 27.03.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

 

Оценка на въздействие

Прикачени файлове

Актуално

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път

26.05.2023

На пресконференция днес бе представена пред местните средства за масова информация новата електронна услуга „Виртуална кухня“, която въвежда от 5 юни 2023 г. Община град Добрич. Абонатите на Детска млечна кухня в гр....

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път
ВИЖ ДОБРИЧ
14.53° C предимно ясно
Нагоре