Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

Документът е публикуван на 23.01.2020 г. 

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич за срок от 23.01.2020г. до 24.02.2020г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

    Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич е приета с решение № 4 – 9 от 30 януари 2008 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат обществени отношения, които са свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община град Добрич. С приемане на наредбата, бяха изпълнени изискванията на чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ в сила от 01.01.2008г., а именно Общинският съвет да определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите, определени със Закона за местните данъци и такси.

      

 1. Причини и мотиви, които налагат приемането на Наредбата:

   

      В Държавен вестник, брой 96 от 06.12.2019г., Държавен вестник, брой 101 от 27.12.2019г. и Държавен вестник, брой 102 от 31.12.2019г., всички в сила от 01.01.2020г., са публикувани изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси. Освен това, в Община град Добрич постъпи Протест с изх. № 686/30.12.2019г. от Окръжна прокуратура - гр. Добрич, с който се оспорват текстовете на чл.17, ал.2, пр. 1-во, чл.41, ал.1, ал.2 и ал.6, чл.45, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.5 и чл.51, ал.1, т.4 от Наредбата. Доводите на Окръжният прокурор на гр. Добрич, са, че горепосочените текстове от наредбата не съответстват на актуалната редакция на законовите разпоредби в ЗМДТ и следва да бъдат отменени.

      След внимателен преглед на наредбата, се установи, че в повечето от визираните от Окръжния прокурор текстове, несъответствията със ЗМДТ, вече са отстранени. Общински съвет - гр. Добрич, със свое Решение № 3-3 от проведено заседание на 20.12.2019г., вече извърши промени в наредбата. В текстовете на чл.17, ал.2 и чл.51, ал.1, т.4 от наредбата, обаче е необходимо да се извърши изменение, за да се постигне пълно съответствие с текстовете на закона.

      Публикуваните в Държавен вестник промени в Закона за местните данъци и такси, които влизат в сила от 01.01.2020г., са най - общо следните:

      Възстановява се изискването за подаване на данъчна декларация във връзка с облагането с данък при придобиване на имущества, за имущества, които са различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху недвижими имоти и моторни превозни средства. По отношение облагането с данък върху превозни средства, се дава възможност на служител на общинската администрация да образува служебно партида за придобито по наследство превозно средство, въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението, в случай, че не е подадена декларация за притежавано превозно средство в законоустановения 6-месечен срок. Налице е изменение по отношение на данните, които общините ежедневно следва да изпращат на Министерството на финансите по електронен път. Прецизиран е текстът относно обектите, които подлежат на облагане с данък върху недвижимите имоти. В частта относно данък върху наследствата е изменен текста и е предвидено всеки наследник или заветник, да бъде уведомяван от администрацията поотделно за размера на данъка, по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/. Относно данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин е направено изменение на чл.44, ал.4 от ЗМДТ. Предвидено е, че с данък не се облагат моторните превозни средства, които са придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната. Настъпили са изменения и по отношение на облагането с Патентен данък.

       Съгласно новият текст на чл.61з, ал.1, т.2 от ЗМДТ, предвидено е изключение за лицата, които са регистрирани при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от Закона за Данък върху добавената стойност. Настъпили са изменения и по отношение на Туристическият данък. Новоприетият текст на чл.61с., ал.2 от ЗМДТ, предвижда размера на дължимия данък за календарния месец да се определя от служител в общинска администрация, въз основа на данните от Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма. Ал.3 на същия член предвижда, Министерството на туризма непосредствено след изтичане на календарния месец, както и след изтичане на текущата година, да предоставя автоматизирано по електронен път на Министерството на финансите необходимите данни от Единната система за туристическа информация чрез системата за обмен на информация.

        Тъй като предмет на наредбата, съгласно законовата делегация за нейното издаване е определяне размера на местните данъци, то в нея не са отразени в пълна степен процесуалните норми, касаещи подаването на декларации, реда и начина на съобщаване на данъка и други елементи на данъчното производство, тъй като те са установени в ЗМДТ и ДОПК.

        С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови промени, считам, че е необходимо да се приемат необходими адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите от закона. Текстовете от наредбата следва да се допълнят и изменят в съответствие с разпоредбите от по – висока степен, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите нови правни норми на Закона за местните данъци и такси.

   

 2. Цели, които се поставят с приемане на нормативният акт:

   

       Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските данъци, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните данъци на територията на общината.

   

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства на Община гр. Добрич.

 

4. Очаквани резултати от приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата, включително и финансови ако има такива:

 • Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
 • Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните данъци на територията на общината;
 • Законосъобразност при определяне на размера на местните данъци;
 • Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
 • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията.
 • С настоящото изменение на наредбата не се определят нови размери на местните данъци, поради което няма да има промени на финансовите разчети. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

       Педлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

       На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

       На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 24.02.2020 година.

     Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

 

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

      Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно – процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, както следва:

    

   §1. В Чл.6 б., ал.1, т.6 се отменя;

 

   §2. В чл.6 б., ал.1, т.7 се изменя по следния начин:

    7. данни от значение за определяне на таксата за битови отпадъци, като обхватът на данните се определя със заповедта по ал. 2.

   §3. В чл.6 б, ал.1 се създава нова точка 8 със следния текст:

    8. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси.

 

   §4. Чл. 7, ал.1 се изменя по следния начин:

   (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

 

     §5. Чл. 17, ал.2 се изменя по следния начин:

   (2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие е данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси. За жилищните имоти - данъчната оценка, съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

            

     §6. Чл. 30 се изменя по следния начин:

     Чл. 30. Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

     §7. Чл. 32, ал.4 се изменя по следния начин:

       (4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които са придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната.

 

     §8. В Чл. 37 се създават нови ал.3 и ал.4 със следните текстове:

     (3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.

     (4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от ЗМДТ, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

     §9. Чл. 40 ал.1 се изменя по следния начин:

     (1) Собствениците на превозни средства, в случаите по чл.39а, ал.3, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ, като в случай че същата не е подадена в посочения срок, служител на общинската администрация образува служебно партида за превозното средство, въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.

     §10. Чл. 48, ал.1, т.2 се изменя по следния начин:

     2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

     §11. Чл. 51, ал.1, т.4 се изменя по следния начин:

     4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4 от ЗМДТ, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 52  е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

 

     §12. В чл.57 досегашният текст става ал.1 на чл.57.

 

     §13. В чл.57 се създават нови ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 със следните текстове:

     (2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.

     (3) Министерството на туризма непосредствено след изтичане на календарния месец, както и след изтичане на текущата година, предоставя автоматизирано по електронен път на Министерството на финансите, необходимите данни от Единната система за туристическа информация чрез системата за обмен на информация, поддържана в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ.

     (4) Данните по ал. 3 се предоставят от Министерството на финансите на Община гр. Добрич в срок до три дни след получаването им от Министерството на туризма:

          1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ, и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на Община гр. Добрич, или

           2. чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до получената информация от Единната система за туристическа информация.

     (5)  Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

     §14. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава §1 със следния текст:

     §1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

 

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Институция: Община гр. Добрич             Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

 

Контакт за въпроси: Георги Ковачев                                           Телефон: 058/600702

                                  

 1. Дефиниране на проблема:

   

 1. Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване. Посочват се аргументите, които оправдават нормативната промяна.

      Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич е приета с решение № 4 – 9 от 30 януари 2008 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат обществени отношения, които са свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община град Добрич.

    В Държавен вестник, брой 96 от 06.12.2019г., Държавен вестник, брой 101 от 27.12.2019г. и Държавен вестник, брой 102 от 31.12.2019г., всички в сила от 01.01.2020г., са публикувани изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси. Освен това, в Община град Добрич постъпи Протест с изх. № 686/30.12.2019г. от Окръжна прокуратура - гр. Добрич, с който се оспорват текстовете на чл.17, ал.2, пр. 1-во, чл.41, ал.1, ал.2 и ал.6, чл.45, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.5 и чл.51, ал.1, т.4 от Наредбата. Доводите на Окръжният прокурор на гр. Добрич, са, че горепосочените текстове от наредбата не съответстват на актуалната редакция на законовите разпоредби в ЗМДТ и следва да бъдат отменени.

    След внимателен преглед на наредбата, се установи, че в повечето от визираните от Окръжният прокурор текстове, несъответствията със ЗМДТ, вече са отстранени. Общински съвет гр. Добрич, със свое Решение № 3-3 от проведено заседание на 20.12.2019г., вече извърши промени в наредбата. В текстовете на чл.17, ал.2 и чл.51, ал.1, т.4 от наредбата, обаче е необходимо да се извърши изменение, за да се постигне пълно съответствие с текстовете на закона.

      С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови промени, необходимо е да се приемат адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите от закона. Текстовете от наредбата следва да се допълнят и изменят в съответствие с разпоредбите от по – висока степен, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите нови правни норми на Закона за местните данъци и такси.

 

 1. Посочва се дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

Не са изготвяни последващи оценки на въздействие. Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила на подзаконовия нормативен акт и неговото прилагане.

 1. Цели: Посочват се целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и измерим начин и график за тяхното постигане.

С предлаганите изменения и допълнения на действащата Наредба за определяне размера на местните данъци в Община гр. Добрич се цели основно постигане на съответствие и избягване на противоречия между текстовете от Наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси.

 

 1. Идентифициране на заинтересованите страни: Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).
 1. Преки заинтересовани страни:
  1. Община град Добрич;
  2. Всички лица, които са данъчно задължени лица, съгласно наредбата.
 1. Косвено заинтересовани страни:

  Всички граждани и организации, включително всички дружества, неправителствени организации, еднолични търговци, дружества и т.н, .

 1. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на Общината, включително и варианта „без намеса”.

Вариант 1 „Без намеса” и Вариант 2 „Приемане на наредбата”.

 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: При този вариант ще продължи да съществува несъответствие между текстовете на Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич. Ако се прилагат текстовете на наредбата, действията на общинска администрация ще бъдат в противоречие със закона. Община гр. Добрич рискува да загуби много съдебни производства, което е свързано с понасяне на значителни финансови вреди и създаване на неблагоприятна съдебна практика.

В наредбата ще продължат да фигурират текстове, които противоречат на ЗМДТ.

 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: При този вариант ще се постигне съответствие между текстовете от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич и нормите на ЗМДТ.

 1. Разходи: Описва се качествено (при възможност - и количествено) всички значими потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията.

Вариант за действие 1 „Без намеса”:

 

При този вариант ще продължат да се губят финансови средства на Общината от евентуално несъбрани средства и загубени съдебни производства при евентуално прилагане на наредбата.

 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:

Община гр. Добрич няма да има допълнителни разходи при приемане на този проект за изменение и допълнение на действащата наредба, а данъчно задължените лица ще получат адекватно обслужване от общинска администрация. Ще се постигне съответствие между общинската наредба и принципите, заложени в ЗМДТ.

 

 1. Ползи: Описват се качествено (при възможност - и количествено) всички значими потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

Вариант за действие 1 „Без намеса”:

Ползите за заинтересованите страни са следните:

При този вариант ползи ще имат лица, които са недобросъвестни и ще се възползват от несъответствията в нормативната уредба.

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:

Ползите за заинтересованите страни са следните:

Всички пряко и косвено заинтересовани страни ще имат полза от предвиденото изменение, тъй като с него се цели постигане на съответствие между действащ на местно ниво нормативен акт и националното законодателство. Текстовете на наредбата ще бъдат изменени, така че да бъдат в съответствие с актуалната нормативна обстановка.

.

 1. Потенциални рискове: Посочват се възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

               Конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане на наредбата” няма основание да възникнат.

  Административната тежест:

 • Ще се повиши;
 • Ще се намали

  Х Няма ефект.

   

 1. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП):

             х Актът засяга МСП;

 • Актът не засяга МСП;
 • Няма ефект.

  Проектът ще засегне микро, малки и средни предприятия, ако те са данъчно задължени лица на територията на Община град Добрич

 1. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието:
 • Да;

  х Не.

 1. Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за обществените консултации, посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

  Най-важните въпроси за обществената консултация са:

  В1.: Ясни ли са предложените разпоредби?

  В2.: Подходящо ли е нивото на детайлизация за нормативен акт?

  В3.: Други предложения и коментари извън зададените в документа теми?

Проектът на наредбата ще бъде публикуван за обществени консултации за срок до 24 Февруари 2020 г. на официалната страница на Община гр. Добрич, в раздел „Проектодокументи“.

Ще бъдат разгледани всички постъпили становища и предложения.

Проектът на наредбата с публикуването му ще стане достояние до всички заинтересовани страни, които могат да изпращат становища, мнения и предложения на електронен адрес:  dobrich@dobrich.bg,  или в деловодството на Община гр. Добрич, ул. „България“ № 12.

Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде публикувана на официалната страница на Община гр. Добрич.

 1. Подписи на отговорните лица:

  Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от предложеното действие.

   

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре