Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд "Насърчаване на раждаемостта в Община град Добрич"

На основание  чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд „Hасърчаване на раждаемостта в Община град Добрич.” за срок от 14.01.2020 г. до 17.02.2020 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От общински съветници от ПП ВМРО-БНД

Относно: Приемане на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд „Hасърчаване на раждаемостта в Община град Добрич.”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Правилника за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд „Hасърчаване на раждаемостта в Община град Добрич” се определят органите, реда и условията за финансово стимулиране на родители на новородено дете.

1. Причини и мотиви за приемане на Правилника.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът за нормативен акт e публикуван на интернет страницата на Община град Добрич, ведно с Предварителна оценка на въздействието към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието.

На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведоми всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд „Hасърчаване на раждаемостта в Община град Добрич.”  Заинтересованите лица и организации имаха възможността да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации бяха писмени предложения, становища и възражения, които можеха да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на интернет страницата на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 17.02.2020 г.

Според чл. 3, ал. 1 от Правилника, дейността на Общински фонд „Hасърчаване на раждаемостта в Община град Добрич” ще се ръководи от  Комисия. Съставът ще бъде от 3 (трима) общински съветници, избрани от Общински съвет за срока на мандата и от 2 (двама) представители на общинската администрация, определени от Кмета на Община град Добрич.

Съгласно чл. 3, ал. 3 от Правилника, Комисията предоставя доклад и финансов отчет за своята дейност, за изтеклата финансова година пред Общински съвет град Добрич, през месец януари на следващата година.

 

Съгласно чл. 6 от Правилника, право да получи финансово стимулиране за новородено дете има майката на детето, вписана в удостоверението за раждане.

 

В чл. 4, ал. 1 от Правилника е предвидено средствата за Общински фонд „Hасърчаване на раждаемостта в Община град Добрич” да се осигуряват от:

 

 1. Бюджета на Община град Добрич, след решение на Общински съвет град Добрич;
 2. Дарителски и благотворителни кампании;
 3. Други източници.

 

Според чл. 11 от Правилника Комисията води регистър на децата и техните родители, получили финансово стимулиране по реда на настоящия Правилник.

 

Съгласно чл. 12 от Правилника, размерът на еднократният финансов стимул за всяко новородено дете, чиито родители отговарят на условията от настоящия Правилник се диференцира, както следва:

 • За първо дете – 400 лева
 • За второ дете – 500 лева
 • За трето и всяко следващо дете – 1000 лева

   

  2. Цели и очаквани резултати от приемане на Правилника.

  С приемането на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд „Hасърчаване на раждаемостта в Община град Добрич” се цели насърчаване на раждаемостта на територията на Община Добрич.  Младежите, които отиват в други градове да получат своето висше образование да се завърнат в град Добрич след неговото завършване.  Повишаване на мотивацията на младите да завършват висше образование. Очакванията са след въвеждането на нормативният акт семейства, които са останали да работят в по-големите градове след завършването на висшето си образование да се завърнат в Добрич.

              3. Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт.

              Според направените предварителни и прогнозни финансови разчети, необходимите средства за дейността на Общински фонд „Hасърчаване на раждаемостта в Община град Добрич” и за прилагането на Правилника са в размер на 30 000,00 лева до 31.12.2020 г. Първоначалните средства ще бъдат осигурени от Бюджета на Община град Добрич, след неговото приемане.

 

              4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

              Предлаганият проект за приемане на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд „Hасърчаване на раждаемостта в Община град Добрич” е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове (ЗМСМА), свързани с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

5. Предварителна оценка на въздействието към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието.

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*

Институция: Община град Добрич

Нормативен акт: Създаване на общински фонд „Hасърчаване на раждаемостта в Община град Добрич.”

За включване в законодателната/

оперативната програма на Министерския съвет за периода: НЕ

Дата: 14.01.2020 г.

Контакт за въпроси: Тихомир Маринов

Телефон: 0882 123 866

 1. Дефиниране на проблема:

След завършването си на средно образование в град Добрич голяма част от младежите отиват да учат във Висши учебни заведения в други градове и чужбина. След като ги завършат много малка част от тях се завръщат в Добрич. По този начин възрастовата група на лица между 19  и 40 години е най-малка. Има голям недостиг на кадри с висше образование в публичния и частният сектор.

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.

Лицата, които са напуснали град Добрич нямат стимул да се върнат след завършването на висшето си образование и да създадат семейство. В към момента действащите правилници и наредби не са включени решения за решаване на проблема.

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

Не са изготвяни последващи оценки на въздействието на проекта на акт.

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

ЦЕЛИ: С приемането на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд „Hасърчаване на раждаемостта в Община град Добрич” се цели насърчаване на раждаемостта на територията на Община Добрич.  Младежите, които отиват в други градове да получат своето висше образование да се завърнат в град Добрич след неговото завършване.  Повишаване на мотивацията на младите да завършват висше образование. Очакванията са след въвеждането на нормативният акт семейства, които са останали да работят в по-големите градове след завършването на висшето си образование да се завърнат в Добрич.

 1. Идентифициране на заинтересованите страни:

Работодатели в публичния и частния сектор, лица завършили висше образование.

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена  област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).

 1. Варианти на действие:

Вариант: Без действие – При този вариант, младежите които желаят да получат висше образование ще напускат град Добрич в посока други градове и чужбина. Нямат допълнителен стимул да се завърнат обратно, след като завършат.

Вариант: Приемане на Правилник за организацията,   реда и работата на Общински фонд  „Hасърчаване на раждаемостта в Община град Добрич.”– При този вариант ще има регламентиран допълнителен стимул към лицата, завършили своето образование, да се завърнат в град Добрич, да създадат и отглеждат деца.

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта „без действие“.

 1. Негативни въздействия:

Негативни действия от създаването на Общински фонд „Hасърчаване на раждаемостта в Община град Добрич” не се очакват.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.

    6.    Положителни въздействия: В град Добрич ще се завърнат и ще бъдат привлечени повече хора, които да създадат семейства и да отглеждат деца. Ще повлияе положително и на раждаемостта.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

 1. Потенциални рискове:

Не се дефинират потенциални рискове от създаването на  Общински фонд  „Hасърчаване на раждаемостта в Община град Добрич”.

………………………………………………………………………………………………….

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

 

 

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

☐ Ще се повиши

☐ Ще се намали

х Няма ефект

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?

Не засяга съществуващи регулаторни режими.

9. Създават ли се нови регистри?

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те

Да. Създава се регистър на децата и техните родители, получили финансова помощ по реда на Правилника.

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?

х Актът засяга пряко МСП

☐  Актът не засяга МСП

☐  Няма ефект

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?

☐ Да

х  Не

12. Обществени консултации: На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за нормативен акт е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за организацията, реда и работата на Общински „Hасърчаване на раждаемостта в Община град Добрич.” Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 17.02.2020 г.

Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

☐ Да

х  Не

………………………………………………………………………………………………….

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:

Име и длъжност:                                          

Тихомир Маринов, общински съветник

Дата: 14.01.2020 г.

Подпис:

 

              Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното  

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:

            Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76, ал. 3 от АПК:

 1. Приема Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд „Hасърчаване на раждаемостта в Община град Добрич”, съгласно Приложение № 1.

   

 2. Утвърждава следните образци на документи, които са свързани с прилагането на нормативния акт, а именно Заявление-декларация и Декларация-съгласие за обработване на лични данни.

   

 3. Първоначалните средства за упражняване дейността на Общински фонд Общински фонд „Hасърчаване на раждаемостта в Община град Добрич“, в размер на 30 000,00 лева да бъдат осигурени от Бюджета на Община град Добрич.

   

 4. Избира Комисия в състав:

1. ................................. общински съветник - председател

2. ................................. общински съветник

3. ................................. общински съветник

4. ................................. общинска администрация

5. ................................. общинска администрация

 1. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона действия по изпълнение на горепосочените решения.

   

  Вносители:

  ТИХОМИР МАРИНОВ                                                           

  Общински съветник от ПП ВМРО-БНД

   

   

  СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ

  Общински съветник от ПП ВМРО-БНД

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Приложение № 1

   

  ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА

  ЗА РАБОТА И УСТРОЙСТВО НА ОБЩИНСКИ ФОНД

  „НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ“

   

  Глава първа

  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   

  Чл. 1. Този Правилник урежда условията и реда за създаване на общински фонд за „Hасърчаване на раждаемостта в Община Добрич.”

   

  Чл. 2.(1) Насърчаването на раждаемостта се осъществява чрез финансово стимулиране.

   

  Глава втора

  ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНДА

   

  Чл. 3. (1) Орган за управление на фонда е общинска комисия, в състав от 3 (трима) общински съветници и от 2 (двама) представители на общинската администрация, определени от Кмета на Община град Добрич ( всички за срока на мандата на Общински съвет Добрич).

  (2) Комисията избира от своя състав председател и протоколчик.

  (3) Комисията предоставя доклад и финансов отчет за своята дейност, за изтеклата финансова година пред Общински съвет град Добрич, през месец януари на следващата година.

  (4) Текущият контрол се осъществява от общинска администрация - звено „Вътрешен одит“.

  (5) Решенията на Комисията се вземат с обикновено мнозинство.

  (6) Разходването на средствата се извършва след решение на Комисията.

  (7) Решенията на Комисията се изпълняват от Кмета на Община град Добрич.

  (8) Административната дейност се осигурява от служител на общинската администрация – член на Комисията.

 

 

Глава трета

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИИРАНЕ НА ФОНДА И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

 

Чл. 4. (1) Средствата за Общинския фонд се осигуряват от:

 1. Бюджета на Община град Добрич ( след решение на Общински съвет град Добрич);
 2. Дарителски и благотворителни кампании;
 3. Други източници.

 

(2) Комисията внася предложение до Кмета за необходимите средства по чл. 4, ал. 1, т. 1 до 15 ноември на всяка календарна година.

(3) В годината на приемане на настоящият правилник Комисията внася предложение до Кмета на Община град Добрич за необходимите средства по чл. 4, ал. 1, т. 1 до един месец след нейното сформиране.

 

Чл. 5. (1) Общински съвет град Добрич, ежегодно с приемане на бюджета, определя общия размер на средствата за предоставяне на финансово стимулиране по реда на този Правилник.

(2) В случай, че общият размер на средствата за отпускане на финансовото стимулиране бъде изразходен, Общински съвет град Добрич с решение може да отпусне допълнителни финансови средства.

           

                                  

Глава четвърта

                        УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ

 

Чл. 6. Право да получи финансово стимулиране за новородено дете има майката на детето, вписана в удостоверението за раждане.

 

Чл. 7. (1) За да има право да получи финансово стимулиране заявителя по чл. 6 следва да подаде заявление- декларация по образец, съгласно Приложение № 1 и декларация за съгласие за обработка на личните данни, съгласно Приложение № 2.

            (2) Заявлението-декларация, ведно с останалите изискуеми документи се подават от майката на новороденото дете в Звеното за административно обслужване на Общински съвет град Добрич, в три-месесечен срок, след датата на раждане на детето.

 (3)  Към Заявлението-декларация се прилагат следните задължителни документи, при липсата на които заявлението за финансово стимулиране се отхвърля:

1. Копие на удостоверение за раждане.

2. Копие от диплома за завършено висше образование или уверение издадено от учебно заведение за завършеното висше образование на единия от родителите.

3. Документ, удостоверяващ номера на банковата сметка, заверен от съответната банка.

4. Удостоверения за настоящ и постоянен адрес на родителя/родителите с минимален срок от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението.

5. Копие на трудов договор или справка от НАП за регистриран трудов договор на територията на Община град Добрич на единия родител за 6 месечен период преди подаване на заявлението, или документ, че родителя е бил или е регистриран в Дирекция Бюро по труда град Добрич в 6 месечен срок преди подаване на заявлението, с цел установяване, че работното място е на територията на Община Добрич. 

(4)   Към Заявлението-декларация, Комисията по чл. 3 от настоящия Правилник извършва по служебен ред справка за поредността на новороденото дете на заявителя.

 (5) Комисията по чл. 3 от настоящия Правилник ежемесечно разглежда постъпилите заявления и декларации и взема решение за отпускане или отказ за отпускане на финансово стимулиране на заявители по настоящия Правилник.

 

Чл. 8. (1) Подаденото Заявление-декларация и решението по него се вписват от длъжностното лице, определено със заповед на Кмета на Община град Добрич, в Регистър за отпускане на финансово стимулиране на  раждаемостта на територията на Община Добрич, воден от Комисията по чл. 3 от настоящия Правилник.

            (2) Когато към подаденото Заявление-декларация липсват някои от изискуемите документи или информация, съгласно чл. 7, ал. 3 от настоящия Правилник, лицето се уведомява за това писмено и му се указва да ги представи в 7 (седем) дневен срок от получаване на уведомлението.

            (3) В случай, че в указания срок от получаване на уведомлението по ал. 2 заявителя не представи липсващите документи или не попълни липсващата информация, Комисията се произнася с мотивирано предложение за отказ за отпускане на финансово стимулиране.

 

Чл. 9. При отказ за отпускане на финансово стимулиране, общинска администрация уведомява заявителя в 7 (седем) дневен срок по постоянен адрес на заявителя.

 

            Чл. 10.  Финансовото стимулиране се изплаща по банков път на заявителя в срок от 30 (тридесет) работни дни от датата на вземане на решението от Комисията.

 

Чл. 11. Комисията по чл. 3, ал. 1 води регистъра на децата и техните родители, получили финансово стимулиране по реда на настоящия Правилник.

 

Чл. 12. Размерът на финансовото стимулиране на заявителя за всяко новородено дете е както следва:

 

- за първо дете – 400 лева

- за второ  дете – 500 лева

- за трето дете и всяко следващо дете – 1000 лева

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените въпроси в настоящия Правилник се прилагат Закон за нормативните актове и Административно-процесуалния кодекс.

§ 2. Този Правилник е приет с решение № ............от Протокол № ............. на Общински съвет град Добрич.

§ 3. Приложение № 1 (Заявление-декларация) и Приложение № 2 (Декларация-съгласие за обработване на лични данни) са по образец и представляват неразделна част от настоящия Правилник.

Заявление - декларация

Декларация съгласие

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
0.79° C предимно облачно
Нагоре