ПЛАН - СМЕТКА за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г.

 

ПЛАН - СМЕТКА

                                                                                                                                                  

за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г.

№ по ред

 

 

УСЛУГИ

 

 

 

Годишен размер на разходите по приета план - сметка за 2018 г.   в лева  с ДДС

  Годишен размер  на разходите за 2020 г.   в лева с ДДС

І.

Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

3 240 000

 

 

3 300 000

 

 

II.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

4 619 662

в т.ч. за Община

град Добрич

2 814 482

10 924 746

в т.ч. за Община

град Добрич

* 3 979 085

*2 963 116

III.

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

1 463 738

1 780 000

 

 

Обща сума на планираните разходи

 

9 323 400

в т.ч. за Община

град Добрич

7 518 220

16 004746

в т.ч. за Община

град Добрич

*9 059 085

*2 963 116

 

Приета с решение № 3-5 от 20.12.2019 г.на Общински съвет град Добрич.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре