Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

ДО

Документът е публикуван на 27.12.2019 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич за срок от 27.12.2019 г. до 27.01.2020 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

 

     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с решение № 10 – 7 от 31 Юли 2012 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат отношенията, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, редът и срокът на тяхното събиране на територията на Община град Добрич.

      

 1. Причини, които налагат приемане на наредбата са следните:

 

В Община град Добрич постъпиха предложения от директорите на Художествена галерия - Добрич, Регионална библиотека – гр. Добрич, дирекция ГРОН, дирекция „Хуманитарни дейности“, ОП „Обреден дом“, ОП „Устойчиви дейности и проекти“ и др. с твърдения, че общинските такси и цени на услуги са ниски и вече неактуални, предвид темпа на инфлацията и социално - икономическите промени в страната. Изложени са твърдения, че разходите за материали, за техническо оборудване и софтуер и за външни услуги, които общината прави значително са се увеличили през годините. Повечето такси и цени на услуги, които общината събира към днешна дата, са нереални и в значително ниски размери. Същите не покриват в значителна степен разходите, които общината прави по предоставянето им. Освен това е необходимо е да се определи цена за нови услуги, които общината възнамерява за в бъдеще да  предоставя, както и някои услуги, които вече не се предоставят – да отпаднат.

     На основание разпоредбата на чл.7, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. По силата на чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ, Общинският съвет определя размера на таксите при спазване на принципите за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество, постигане на по-голяма ефективност при определяне и заплащане на местните такси.

     Поради гореизложеното, със Заповед № 1633 от 18.11.2019г., наредих да се сформира работна група от служители в общинска администрация /ОА/, която да извърши анализ на действащите към момента общински такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич и да изготви проект на наредба за изменение на сега действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

     Общинската администрация извърши анализ на сега действащите такси и цени на услугите на територията на общината и предложи някои такси и цени на услуги, да се увеличат при съблюдаване на изискванията на чл.7, ал.1 от ЗМДТ и реалната им стойност към настоящия момент. Констатациите на общинска администрация са, че от приемането на наредбата през 2012г. до сега, са настъпили нови факти и обстоятелства, които следва да бъдат отчетени към настоящия момент и да намерят отражение при формиране на нови размери на общинските такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич. Конкретно се установи, че оттогава до сега, многократно е нараснал темпът на годишната инфлация и размерът на минималната работна заплата за страната, съответно са се увеличили брутните заплати на служителите в общинска администрация, както и разходите за материали и консумативи, които общината прави за предоставяне на услугите. Цените на таксите и услугите определени с наредбата, са били съобразени с размера на минималната работна заплата, размера на брутната заплата на служителите, които са ангажирани в процеса по предоставяне на услугите, цените на материалите и консумативите към 2012г.. Освен това, налице е увеличение на цените на канцеларските материали и консумативи, ел. енергия и горива, които общината ползва при предоставяне на услугите. Вследствие на това, се налага изводът, че преките и непреките разходи, които общината прави за предоставяне на услугите, са се увеличили многократно. Динамиката и разширяването на обема на предлаганите от Община гр. Добрич услуги, изисква да се регламентира нормативно предлагането на нови такси и цени на услуги.

       По отношение таксите, които са събирани от дирекция ГРОН, в съответствие с Наредба № РД-20-02-9/21.05.2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация и Наредба № РД-20-02-6/24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, както и предвид Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актовете за гражданско състояние, подписана на 08.09.1976г. във Виена, в сила за Република България от 18.12.2013г., документите за гражданско състояние, при поискване, могат да бъдат издавани от Община гр. Добрич на три езика с цел да бъде избегнат превода и легализацията им. Издаването на т. нар. многоезични актове по гражданско състояние от Община гр. Добрич, както и на такива, съставени в други общини след 2000г., които са подписани електронно, е свързано с разходването на допълнителни финансови средства на Община гр. Добрич. Действащият размер на таксите на дирекция ГРОН е определен преди настъпилите нормативни промени в уредбата на административното обслужване на населението, поради което същите не отчитат разходите, свързани с издаването им – за езиков превод, справки между институциите и общините и други дейности. Същевременно стойността на таксата за издаване на многоезичен акт за гражданско състояние  е същият, като за съставяне на акт само на български език. С въведения на 16 Февруари 2019г. Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 Юли 2016г. за насърчаване на свободното движение на гражданите, към стандартното удостоверение се прилага приложение, включващо многоезични глосари, които увеличават обема на стандартното удостоверение с 12 – 13 страници. От друга страна, с тези документи се избягва нуждата от превод и допълнителни заверки, което е предпоставка за административно и финансово облекчение на гражданите, а от друга страна, създава допълнителни разходи за администрацията.

      По отношение на дейностите, извършвани от ОП „Обреден дом се предвижда изменение в някои от услугите, както и въвеждането на нови такива. В тази връзка, в направление „Траурни обреди“ се въвежда нова комплексна услуга „Кремация“, като необходимостта от въвеждането й произтича от сериозния интерес от гражданите, ползващи услугите на общинското предприятие. Дейностите, които обхваща услугата са: транспорт на покойника от Гробищен парк до Крематориум гр. Варна, извършване на фактическа кремация, предоставяне на близките „урна – капсула“, връщане на урната с праха на покойника в Гробищен парк – Добрич. Общата стойност на услугата е 450.00 лева с ДДС и тя ще се предоставя на гражданите на доставна цена, съгласно сключен с външен изпълнител договор. Необходимо е и да бъде променено наименованието на услугата „Урнополагане“ на „Полагане на урна/тленни останки“ без да се изменя цената на услугата. Тъй като за двете услуги се предвижда фактическото извършване на едни и същи дейности е целесъобразно те да бъдат обединени в една услуга с комплексно наименование.

      Предвид реализирането на голям брой образователни програми, презентирането на музейната дейност пред по-широка публика, поддръжката на основно отремонтирани музейни обекти, както и допълнително осигуряване на постоянно ангажирани с нарасналия туристически поток служители налага увеличаването на цената за някои от услугите, предлагани от Регионален исторически музей –Добрич.    

       Анализът на действащите такси и цени на услуги беше извършен от ОА въз основа на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.7А от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, приета с ПМС № 1 от 05.01.2012г., обн. в ДВ бр.4 от 13 Януари 2012г.

       При прилагането на така създадената Методика, са разработени финансови обосновки на всички услуги и цени на услуги, които предлагаме да претърпят изменение с предлаганият проект. Финансовите обосновки на новите такси и цени на услуги, представяме в приложения към настоящите мотиви на докладната записка. Същите обосновават предложените цени на таксите и съответстват на реалните разходи за предоставяне на услугите и са част от настоящата докладна. При определяне на размера на таксите за услуги са отчетени спецификата на работа, необходимото време за проучване на налична документация, проверка на място, изготвяне на документа, както и разходваните материали, средствата за техническо оборудване и софтуер.

 

 

 1. Цели, които се поставят с приемане на наредбата:

 

  Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. Възстановяване на разходите на общината по предоставяне на услугите. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси и цени на услуги. По-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните такси на територията на общината.

 

 1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

 За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови или други средства на Община град Добрич.

4.  Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

 

  Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;

  Достигане на по-голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните такси на територията на общината;

  Законосъобразност и разходоориентиран размер на местните такси и цени на услуги;

  Повишаване качеството на обслужване на населението и по-добра информираност на местната общност.

  Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията.

  Повишаване на приходите на общината от такси и цени на услуги.

 С приемането на настоящия проект за изменение и допълнение на наредбата, се очаква наличие на ясни правила за предоставяне на услугите и събиране на таксите, което да улесни от една страна гражданите на общината, а от друга, ще осигури и по-ефективно изпълнение на приходната част на общинския бюджет.

Очакванията са свързани с по-добра организация на работата на общинската администрация и общинските предприятия, ясна формулировка на предоставяните услуги, достъпност и подобряване качеството на предоставяните услуги.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

 

   Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Регламент ЕО № 1082/2006г. на Европейския парламент и Европейската харта за местно самоуправление, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя и предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актовете за гражданско състояние, подписана на 08.09.1976г. във Виена, в сила за Република България от 18.12.2013г. и Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 Юли 2016г. за насърчаване на свободното движение на гражданите. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

   

   На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

   На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок от 27.12.2019г. до 27.01.2020 година.

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

 

                                                                                                                               

                                                                                                                  проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

      Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно – процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

 

§1. Чл. 28, ал.1 се изменя по следния начин:

чл. 28. (1) За ползване на детски ясли, родителите или настойниците дължат месечна такса в размер на 57.28 лева.

 

§2. В чл. 28, ал.3, т.2 се изменя по следния начин:

т.2. Родители, от които единият или двамата са лица с увреждания с намалена работоспособност 71 % и над 71 %, съгласно експертно решение на ТЕЛК.

 

§3. В чл. 28, ал.3, т.5 се отменя.

 

§4. В чл. 28, ал.4 се изменя по следния начин:

(4) Не се заплаща такса за детски ясли за деца със специални образователни потребности /СОП/ или с хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК с 50 % и над 50 %.

 

§5. В чл. 28, ал.7 се изменя по следния начин:

(7) При отсъствие на детето по неуважителни причини, без документ, удостоверяващ причината за отсъствието, родителите заплащат месечна такса в размер на 34,38 лева.

 

§6. В чл. 28, ал.8 се изменя по следния начин:

(8) Такса за ползване на детски ясли от деца, които не са обхванати в общинските детски ясли от деца, които не са обхванати в общинските детски ясли и/или които са с адресна регистрация, различна от град Добрич – 138,78 лева на месец.

 

§7. Чл. 29, ал.1 се изменя по следния начин:

Чл.29. (1) За ползване на храна на едно дете от Детска млечна кухня се заплаща такса в размер на 2.00 лева на ден за тристепенно меню.

 

§8. В чл. 30, ал.1, т.1 се изменя, създават се и нови т.1.1, т.1.2 и т.1.3 по следния начин:

 1. Такса за ползване на детски градини при целодневна организация на работа:
  1. За деца от първа и втора възрастова група - 57.28 лева;
  2. За деца от трета подготвителна възрастова група – 1,58 лева на ден за храна;
  3. За деца от четвърта подготвителна възрастова група – 1,58 лева на ден за храна в учебно време /от 15 септември до 31 май на следващата календарна година/.

 

§9. В чл. 30, ал.1, т.2 се изменя по следния начин:

 1. Такса за ползване на детски градини при полудневна организация на работа в рамките на шест последователни астрономически часа на ден в учебно време /от 15 септември до 31 май на следващата година/, се определя както следва:
  1. За деца от първа и втора възрастова група - 42.97 лева;
  2. За деца от трета и четвърта подготвителна възрастова група – 1,19 лева на ден за храна;

 

§10. В чл. 30, ал.1, т.3 се изменя по следния начин:

 1. Такса за ползване на детски градини при почасова организация на работа, в рамките на три последователни астрономически часа на ден в преди обеден режим, в учебно време с право на подкрепителна закуска, се определя както следва:
  1. За деца от първа и втора възрастова група - 2.85 лева на ден;
  2. За деца от трета и четвърта подготвителна възрастова група не се заплаща такса;

 

§11. В чл. 30, ал.1, т.5 се изменя по следния начин:

5.Такса за ползване на детски градини от деца, които не са обхванати в общинските детски градини и/или, които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич, в периода 01 юни – 15 септември – 127.47 лева.

 

§12. В чл. 30, ал.1, т.6 се изменя по следния начин:

6. Такса за ползване на детски градини за почасова дейност като допълнителна услуга от деца, които не са обхванати в общинските детски градини и/или, които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич, в учебно време от 15 септември до 31 май на следващата календарна година, в рамките на шест последователни астрономически часа преди обяд – 63.74 лева.

 

§13. В чл. 30, ал.3, т.2 се изменя по следния начин:

2. Родители, от които единият или двамата са лица с увреждания с намалена работоспособност 71% и над 71 % съгласно експертно решение на ТЕЛК;

 

§14. В чл. 30, ал.3, т.5 се отменя.

 

§15. В чл. 30, ал.4 се изменя по следния начин:

(4) Не се заплаща такса за детски градини за дете/деца със специални образователни потребности или с хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК с 50 % и над 50 %.

 

§16. В чл. 30, ал.5 се отменя, тъй като става т.1.3. в ал.1 на същия член.

 

§17. В чл. 30, ал.8 се изменя по следния начин:

(8) При отсъствие на детето, записано в първа или втора възрастова група, по неуважителни причини и без представен документ, удостоверяващ причината за отсъствието, родителите/настойниците заплащат месечна такса в размер както следва:

1. При целодневна организация на работа – 34.38 лева;

2. При полудневна организация на работа – 25.78 лева;

3. При почасова организация на работа – 1.71 лева на ден.

 

§18. В чл. 30, ал.9 се изменя по следния начин:

(9) Родителите/настойниците на децата, които са завършили подготвителна група и постъпват в началото на учебната година в първи клас, но през летните месеци желаят децата им да посещават сборна група в детската градина, заплащат такса в пълен размер – 57.28 лева, определена в чл.30, ал.1, т.1.1.

 

§19. В чл. 30, ал.10 се изменя по следния начин:

(10) Предвидените в чл.30, ал.3, ал.4 и ал.6 преференции не се прилагат за таксата по чл.30, ал.1, т.5 и т.6.

 

§20. В чл. 31, ал.1 се изменя по следния начин:

(1) При отсъствие на децата от детските ясли и детските градини, такса не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, извън условията на чл.28, ал.7 и чл.30, ал.8.

 

§21. В чл. 31, ал.2 се изменя по следния начин:

(2) В детските ясли посещението на децата може да бъде прекъсвано с предварително писмено заявление от родителите/настойниците в рамките на общо 30 /тридесет/ календарни дни годишно, като за това време не се заплаща такса.

 

§22. В чл. 31, ал.3 се изменя по следния начин:

(3) Посещението на децата от първа и втора възрастова група в детските градини, може да бъде прекъсвано с писмено заявление от родителя/настойника в рамките на общо 30 /тридесет/ календарни дни в учебно време /от 15 септември до 31 май на следващата календарна година/, като за това време не се заплаща такса.

 

§23. В чл. 31, ал.4 се изменя по следния начин:

(4) Посещението на децата от трета и четвърта подготвителна възрастова група в детските градини, може да бъде прекъсвано с писмено заявление от родителя/настойника в рамките на общо 10 /десет/ дни в учебно време /от 15 септември до 31 май на следващата календарна година/, като за това време не се заплаща такса.

 

§24. В чл. 34, се създава нова ал.5 със следния текст:

(5) Военно–инвалиди и военно–пострадали заплащат 30 % от размера на определената месечна такса на основание чл.19, ал.2 от Закона за военно – инвалидите и военно – пострадалите.

 

§25. В раздел 4, Такси за технически услуги, чл. 41, ал.1, т.5.1 се изменя по следния начин:

 

 5.1. Разрешение за изработване или отказ за изработване /изменение на ОУП, ПУП-ПР, ПРЗ,ПЗ, ПП и др.

50,00 лв./

за имот

 

§26. В раздел 4, Такси за технически услуги, чл. 41, ал.1, т.5.2 се изменя по следния начин:

 

5.2 Процедура по обявяване, разглеждане и одобряване на устройствени планове

 • ЧИ на ОУП

200,00 лв.

 • ПУП, ПР,ПЗ, ПРЗ

60,00 лв./ новообразуван УПИ/ПИ

 • РУП

100,00 лв./ проект

 • ПУП-ПЗ по чл.12 от ЗУТ

200,00 лв./ имот

                  ПП

200,00 лв.

 

 

§27. В раздел 4, Такси за технически услуги, чл. 41, ал.1, т.14.8 се изменя по следния начин:

 

 14.8 Техническа инфраструктура

 • До 20 л.м /кв.м/

50,00 лв./

обект

 • над 20 л.м /кв.м/

50,00 лв. + 20,00 лв. за всеки следващ участък от 100 л.м /кв. м/

 

 

§28. В раздел 4, Такси за технически услуги, чл. 41, ал.1, т.31 се изменя по следния начин:

 

 31. Издаване на удостоверение за търпимост по § 16, ал.1 от ЗУТ

 

 

 

 • § 3 от ЗУТ

 

100,00 лв./строеж

 

 

 

 

 

§29. В раздел 4, Такси за технически услуги, чл. 41, ал.1, т.32 се изменя по следния начин:

 

 32. Издаване на удостоверение за приложимостта на § 6 от Наредба № 2 на МРРБ

 

 За строежи четвърта и пета категория – като за издаване на УВЕ за видовете строежи от четвърта и пета категория

 

 

За ЖСК, неприети до 31 Март 2001г. – III категория

 

 § 3 от ЗУТ и чл.104 от ЗМДТ

 

 

 

 

Таксата, посочена в т.28

 

 

1000,00 лв.

 

 

 

 

§30. Чл. 42, ал.1 в частта Административни такси, които се предоставят от дирекция ГРОН, се изменя по следния начин:

 

Чл. 42. (1) За извършени услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси:

 

Вид на административната услуга - основание за определяне на такса

Такса в лв./ мярка

1. Издаване на удостоверение за наследници

- Закон за гражданската регистрация чл.24 ал.1; Закон за местните данъци и такси чл. 110 ал.1 т.1; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл.9

 

 • За лица починали преди 1980

7,00 лв./бр.

 • За лица починали след 1980

5,00 лв./бр.

 • За добавяне на данни от удостоверение за наследници от друга община към основното удостоверение- Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл.11 ал.3

5,00 лв./бр.

 

2. Издаване на удостоверение за семейно положение

- Закон за гражданската регистрация чл.24 ал.1; Закон за местните данъци и такси чл.110 ал.1 т.6; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл.13

5,00 лв./бр.

3.Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

- Закон за гражданската регистрация чл.24 ал.1; Закон за местните данъци и такси чл.110 ал.1 т.6; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл.14

5,00 лв./бр.

4. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

- Закон за гражданската регистрация чл.24 ал.1; Закон за местните данъци и такси чл.110 ал.1 т.7; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл.15

5,00 лв./бр.

5.Издаване на удостоверение за родените от майката деца

- Закон за гражданската регистрация чл.24 ал.1; Закон за местните данъци и такси чл.110 ал.1 т.12; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл.16

5,00 лв./бр.

6. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

- Закон за гражданската регистрация чл.24 ал.1; Закон за местните данъци и такси чл. 110 ал.1 т.2 ;Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл.18

5,00 лв./бр.

7.Издаване на удостоверение за липса на съставен акт по гражданско състояние(акт за раждане, акт за смърт)

- Закон за гражданската регистрация чл.88 ал.4; Закон за местните данъци и такси чл. 110 ал.1 т.3

5,00 лв./бр.

8. Издаване на удостоверение за раждане-дубликат

- Закон за гражданската регистрация чл.88 ал.1 т.1; Закон за местните данъци и такси чл. 110 ал.1 т.4

5,00 лв./бр.

9. Издаване на удостоверение за граждански брак-дубликат

- Закон за гражданската регистрация чл.88 ал.1 т.2; Закон за местните данъци и такси чл. 110 ал.1 т.4

5,00 лв./бр.

10. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

- Закон за гражданската регистрация чл.88 ал.1 т.3; Закон за местните данъци и такси чл. 110 ал.1 т.4

5,00 лв./бр.

11. Адресна регистрация и удостоверения за адресна регистрация -  По постоянен адрес

- Закон за местните данъци и такси чл. 110 ал.1 т.8;Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл.22 и 24

 • заверка на заявление за постоянен адрес на граждани с предишен постоянен адрес на територията на община град Добрич

5,00 лв./бр.

 • заверка на заявление за постоянен адрес на граждани с предишен постоянен адрес на територията на друга община

6,00 лв./ бр.

 • издаване на удостоверение за постоянен адрес (при вече заявен)

5,00 лв./ бр.

 • издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

     5,00 лв./бр.

12. Адресна регистрация и удостоверения за адресна регистрацияПо настоящ адрес

Закон за местните данъци и такси чл. 110 ал.1 т.8; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл.23 и 25

 • заверка на адресна карта за настоящ адрес

5,00 лв./ бр.

 • издаване на удостоверение за настоящ адрес(при вече  заявен)

5,00 лв./ бр.

 • издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

     5,00 лв./бр.

13. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

- Закон за гражданската регистрация чл.24 ал.1;Закон за местните данъци и такси чл.110 ал.1 т.12;Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл.20

10,00 лв./ бр.

14. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

- Закон за гражданската регистрация чл.24 ал.1;Закон за местните данъци и такси чл.110 ал.1 т.12; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл.21

10,00 лв./ бр.

15. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра  на населението

- Закон за гражданската регистрация чл.24 ал.1;Закон за местните данъци и такси чл.110 ал.1 т.12 ;Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл.19

5,00 лв./ бр.

16. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

- Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа; Закон за местните данъци и такси чл.110 ал.1 т.11 Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл.7 ал.5

10,00 лв./ бр.

17. Издаване на удостоверение за правно ограничение

- Закон за гражданската регистрация чл.24 ал.1;Закон за местните данъци и такси чл.110 ал.1 т.12; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл.17

5,00 лв./ бр.

18. Издаване на препис или заверено копие от семеен регистър,  личен регистрационен картон или друг документ по гражданско състояние

- Закон за гражданската регистрация чл.106, чл.80 и чл. 88 ал.3; Закон за местните данъци и такси чл.110 ал.1 т.13

5,00 лв./ бр.

19. Издаване на удостоверение за адрес на имот или включване на адреса в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България

- Закон за гражданската регистрация чл.89; Закон за местните данъци и такси чл.110 ал.1 т.12

5,00 лв./ бр.

20. Издаване на всички други видове удостоверения относно гражданско състояние по искане на граждани

- Закон за местните данъци и такси чл.110 ал.1 т.12; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 чл.3 ал.2

5,00 лв./ бр.

 

§31. В чл. 43, ал.1 в частта за таксите за жилищно настаняване, се променя наименованието на дирекцията, която предоставя услугите. Същата се изменя по следния начин:

чл. 43 (1) За извършени други административни услуги се заплащат такси, както следва:

Вид на административната услуга - основание за определяне на такса

Такса в лв./ мярка

Дирекция „Общинска собственост”

 

§32. В чл. 47 в началото на табличната част, променя наименованието на дирекцията, която предоставя услугите. Същата се изменя по следния начин:

Вид на услугата  - основание за определяне на такса

Такса в лв./ мярка

Дирекция „Инфраструктура и околна среда”

 

 

§33. В чл. 47 в частта за таксите, които се предоставят от Регионална библиотека „Дора Габе“, се създава нова точка 4.1 със следният текст:

 

4.Копиране на документи от фонда на библиотеката

- чл.52, ал.1, т.1 от Закон за обществените библиотеки

 

4.1. Ксерокопиране на библиотечен документ

 

 

§34. В чл. 47 в частта за таксите, които се предоставят от Регионална библиотека „Дора Габе“, т.5 става точка 4.2 със следният текст:

 

4.2. Сканиране на библиотечен документ – една страница/формат А4

 

 

 

§35. В чл. 47 в частта за таксите, които се предоставят от Регионална библиотека „Дора Габе“, т.6 става точка 4.3 със следният текст:

 

4.3. Фотографиране на библиотечен документ с цифров фотоапарат на Регионална библиотека „Дора Габе“ – една страница/един кадър

 

 

 

§36. В чл. 47 в частта за таксите, които се предоставят от Регионална библиотека „Дора Габе“, т.7 става точка 4.4 със следният текст:

 

4.4. Фотографиране на библиотечен документ с цифров фотоапарат на читателя – една страница/един кадър

 

 

§37. В чл. 47 в частта за таксите, които се предоставят от Регионална библиотека „Дора Габе“, т.8 става точка 4.5 със следният текст:

 

4.5. Запис на документи върху електронен носител (CD, DVD)на читателя

0,50 лв., бр. записи

 

§38. В чл. 47 в частта за таксите, които се предоставят от Регионална библиотека „Дора Габе“, т.9 става точка 4.6 със следният текст:

 

4.6. Запис на документи върху електронен носител (CD, DVD)на библиотеката

1,50 лв.

бр. записи

 

 

§39. В чл. 47 в частта за таксите, които се предоставят от Регионална библиотека „Дора Габе“, т.10 става точка 4.7 със следният текст:

 

4.7. Компютърна разпечатка на библиотечен документ на черно – бял принтер

 

 

§40. В чл. 47 в частта за таксите, които се предоставят от Регионална библиотека „Дора Габе“, т.11 става точка 4.8 със следният текст:

 

4.8. Компютърна разпечатка на дигитализиран библиотечен документ на черно – бял принтер

 

 

§41. В чл. 47 в частта за таксите, които се предоставят от Регионална библиотека „Дора Габе“, т.12 става точка 5 със следният текст:

 

5.  Предложени за продажба в книжарницата на библиотеката отчислени библиотечни документи и дарени книжни документи, които не са постъпили във фонда на библиотеката, предварително подпечатани с печат „продажба“.

2.00 лв./на документ

 

 

§42. В чл. 47 се създава нова част за таксите, които се предоставят от Регионален исторически музей – Добрич /РИМ/, със следният текст:

 

Регионален исторически музей – Добрич

1. Заверяване на препис и препис извлечение на документи от ОФ, ОБФ,  и НСФ:

- за първа страница

- за всяка следваща страница

 

 

5,00 лв.

2,50 лв.

2. За извършване на справка за наличието на документи и движими културни ценности в ОФ, ОБФ, НСФ на музея:

- устна справка

- писмена справка

 

 

7,00 лв.

10,00 лв.

3.  За извършване на писмена справка в автоматизираната информационна система „Археологическа карта на българия“:

- за един археологически обект

- за определена територия, в която не са установени археологически обекти

 

 

10,00 лв.

30,00 лв.

 

4.За издаване на удостоверение за идентификация на движими вещи като културни ценности:

 

-за една движима културна ценност

- за група от движими културни ценности със сходни характеристики, вкл.  монети и монетовидни предмети

- за колекция от движими културни ценности                                                   

 

 

 

        15,00 лв.

        50,00 лв.

 

      100,00 лв.

 

 

§43. В чл. 53 в началото на табличната част, променя наименованието на дирекцията, която предоставя услугите. Същата се изменя по следния начин:

 

                                        Вид на услугата

цена в лв./ мярка

Дирекция „Инфраструктура и околна среда”

§44. Чл. 53 в частта за цените на услуги, които се предоставят от дирекция АПИТО, т.7 касаеща „наем учебен кабинет/физкултурен салон в Детски градини за провеждане на извънкласни форми“, на основание Решение № 36 – 3/31.07.2018г. на Обс, се отменя.

 

§45. Чл. 53, т.7 в частта за цените на услуги, касаеща Наемът на Концертна зала – Добрич, се изменя по следния начин:

 

- Наем на Концертна зала „Добрич” (През отоплителния сезон наемателят на залата заплаща допълнително разходите за отопление на сградата по показанията на разходомера на гориво (газ), които са засечени в негово присъствие и по цени, определени от доставчика.

350.00 лв.

/до 4 часа/

 

50.00 лв.

/за всеки сл.час/

 

 

§46. Чл. 53, т.7 в частта за цените на услуги, касаеща Наемът на Концертна зала – Добрич за детски градини, училища и ВУЗ, се изменя по следния начин:

 

 • Наем на Концертна зала „Добрич” за детски градини, училища и ВУЗ

50,00 лв.

/до 4 часа/

 

 

§47. Чл. 53, т.7 в частта за цените на услуги, касаеща Наемът на Огледална зала – Добрич, се изменя по следния начин:

 

 • Наем на Огледална зала - Добрич (През отоплителния сезон наемателят на залата заплаща допълнително разходите за отопление на сградата по показанията на разходомера на гориво (газ), които са засечени в негово присъствие и по цени, определени от доставчика.

 

 

100,00 лв.

§48. Чл. 53, т.7 в частта за цените на услуги, касаеща Наемът на Огледална зала – Добрич за детски градини, училища и ВУЗ, се изменя по следния начин:

 

 • Наем на Огледална зала „Добрич” за детски градини, училища и ВУЗ

/през отоплителния сезон, наемателят на залата заплаща допълнително разходите за отопление на сградата по показанията на разходомера на гориво /газ/, които са засечени в негово присъствие и по цени, определени от доставчика/.

50,00 лв.

 

 

§49. Чл. 53, т.7 в частта за цените на услуги, касаеща Наемът на Огледална зала – Добрич за фото сесии, се изменя по следния начин:

 

 • Наем на Огледална зала „Добрич” за фото сесии.

/през отоплителния сезон, наемателят на залата заплаща допълнително разходите за отопление на сградата по показанията на разходомера на гориво /газ/, които са засечени в негово присъствие и по цени, определени от доставчика/.

50,00 лв.

 

 

§50. Чл. 53, т.8 в частта за цените на услуги, касаеща ползване на музикален инструмент Орган в зала - Добрич, се отменя.

 

§51. Чл. 53, т.11 се изменя по следния начин:

 

11. Озвучаване на прояви в/извън ОМЦ „З. Стоянов”, Концертна зала „Добрич” и Огледална зала „Нели Божкова”

 

60,00 лв./час

 

§52. Чл. 53, т.12 относно ползване на мултимедиен прожектор и екран на Художествена галерия, се отменя.

 

§53. Чл. 53 в частта за цените на услуги, които се предоставят от Художествена галерия - Добрич, т.4 се изменя по следния начин:

 

Художествена галерия

4. Заснемане на художествено произведение

-  с фотоапарат

-  с камера

 

               15,00 лв./ бр.

               30,00 лв./ бр.

                

 

 

§54. Чл. 53 в частта за цените на услуги, които се предоставят от Художествена галерия - Добрич, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9, т.13, т.14, т.15, т.17 и т.18 се отменят.

 

§55. Чл. 53 в частта за цените на услуги, които се предоставят от Художествена галерия - Добрич, се създават нови т.5, т.6 и т.7 както следва:

 

 

Художествена галерия

5. Художествена галерия – наем на зала за концерт, рецитал, събрание, презентация, честване и др. за 1 час.

 

100,00 лв. плюс 20% увеличение за отоплителния сезон                                   

6. Художествена галерия – наемане на зала за изложба по договор.

 

 

Изложби по покана и организация на ХГ – Добрич, изложби на Добрички художници, годишни изложби на дружествата на художници в Добрич.

20 лв. на ден

 

 

Без наем

7. Художествена галерия – ползване на фоайе или зала за художествени фотосесии до 1 час.

50 лв. плюс 20% увеличение за отоплителния сезон

 

 

§56. Чл. 53 в частта за цените на услуги, предоставяни от Регионална библиотека „Дора Габе“, се добавят т.2, т.3 и т.4 със следните текстове:

 

Регионална библиотека „Дора Габе”

 2. Такса за ползване на интерактивна зала със 100 места – еднократно ползване на залата /до 8 часа/, в рамките на работното време на библиотеката /през отоплителния сезон, цената на залата се увеличава с 20%, а в празнични и почивни дни със 100 %/.

 

   За учебни заведения и общински структури – не се заплаща цена на услуга.

 

50,00 лв./на ден

3.Такса ползване в библиотеката на техника за мултимедийни презентации, озвучаване и др.:

- Мултимедиен проектор

- Преносим компютър /лаптоп/

- Озвучителна система

За учебни заведения и общински структури – без такса.

 

 

20,00 лв. на ден

20,00 лв. на ден

10,00 лв. на ден

 

4.Провеждане на образователна програма „Летен детски клуб“ с продължителност 25 дни, по 2 часа дневно.

2,00 лв./на посещение

 

 

§57. Чл. 53 в частта за цените на услуги, предоставяни от Регионален исторически музей - Добрич, т.7, тире № 8, тире № 18 и тире № 28 се отменят.

 

 

§58. Чл. 53 в частта за цените на услуги, предоставяни от Регионален исторически музей - Добрич, т.7 се изменя по следния начин:

 

7. Продажба на стоки

 • картички на РИМ Добрич                                                                               
 • албуми и футляри, издадени от РИМ Добрич след 2015г.
 • Накити от Добруджа                                                                                     
 • Каталог „Икони“                                                                                             
 • Футляр „Народно изкуство“                                                                        
 •  „Калиакра“ - дипляна
 • „Североизточна България - древност и съвремие“
 • „Известия ИМ – Варна“
 • „Текето Ак Язълъ Баба“
 • „Средновековни накити“                                                                           
 • Футляр „Икони“                                      
 • „Отиваха юнаците, отиваха…….“
 • Сборници с материали от научни форуми, изд. от РИМ след 2012г.
 • Книги, издадени от РИМ – Добрич след 2015г.
 • Единичен лист по повод годишнина
 • Продажба на други издания и сувенири по договор
 • Издания на движение „100 национални туристически обекта“

 

 

0,83 лв./бр.

4,00 лв./бр.

1,00 лв./бр.

2,00 лв./бр.

1,00 лв./бр.

      1,00 лв./бр.

3,00 лв./бр.

8,00 лв./бр.

1,00 лв./бр.

2,00 лв./бр.

2,00 лв./бр.

    12.00 лв./бр.

12.00 лв./бр.

10,00 лв./бр.

3,00 лв./бр.

По договор

По договор

 

 

 

§59. Чл. 53 цени на услуги от ОП „Обреден дом“, в частта „Тъжни обреди“ т.6 се изменя по следния начин:

 

6. Комплексна услуга Кремация.

лв.

По доставена цена

 

§60. Чл. 53 цени на услуги от ОП „Обреден дом“, в частта „Тъжни обреди“ т.7 се изменя наименованието на услугата по следния начин:

 

7. Полагане на урна / тленни останки.

лв.

75,00

 

Досегашната т.7, става т.8, т.8 става т.9, т.9 става т.10, т.10 става т.11, т.11 става т.12, т.12 става т.13, т.13 става т.14, т.14 става т.15, т.15 става т.16 и т.н..

 

§61. Чл. 53 цени на услуги от ОП „Обреден дом“, в частта „Тъжни обреди“ т.26, думите „от дървета“ се отменя.

 

§62. Чл. 53 в частта за цените на услуги, предоставяни от ОП „Устойчиви дейности и проекти“, т.1, т.2 и т.3 се изменят по следния начин:

   

ОП „Устойчиви дейности и проекти”

1. Услуга с автовишка с височина 11 м.

39,73 лв./ час

2. Услуга с автовишка с височина 22 м.

     51,12лв./ час

3. Услуга – резач с моторен трион

14,67 лв./ час

 

 

§63. Чл. 53 в частта за цените на услуги, предоставяни от Регионален исторически музей - Добрич, т.2 се изменя по следния начин:

 

 1. Специализирана консултация:

 

 • за ученици от основен курс

1,66 лв.

 • за ученици от горен курс, студенти и възрастни

4,17 лв.

 • за курсови и дипломни, докторантски работи и за научни изследвания

8,33 лв.

 

 

§64. Чл. 53 в частта за цените на услуги, предоставяни от Регионален исторически музей - Добрич, т.3 се изменя по следния начин:

 

 1. Заснемане в музеен обект:

 

 • с мобилен телефон

2,50 лв.

 

 

§65. Чл. 55 в частта цени на услуги, предоставяни от дирекция „Хуманитарни дейности“, т.1 се изменя по следния начин:

Дирекция „Хуманитарни дейности”

1.Билет за концерт

 • - възрастни
 • - ученици, студенти, пенсионери
 • - семеен билет
 • Годишна абонаментна карта за концертите на БКО
 • Абонаментна карта за СКМ „Константин Илиев“
 •  

 

5,00 лв.

2,00 лв.

7,00 лв.

20,00 лв.

10,00 лв.

 

§66. Чл. 55 в частта цени на услуги, предоставяни от дирекция „Хуманитарни дейности“, т.2 се отменя.

 

§67. В Чл. 56 в частта цени на услуги, предоставяни от Общинските училища, прилагащи системата на делегираните бюджети т.2 се изменя по следния начин:

 

2. Подготовка на ученици за конкурсни изпити с прием след 7 клас и след завършено средно образование за 1 лекторски час.

10,00 лв./уч. час

 

§68. В Чл. 56 в частта цени на услуги, предоставяни от Общинските училища, прилагащи системата на делегираните бюджети т.3 се изменя по следния начин:

 

3. Провеждане на приравнителни изпити за чужд език на ученици самостоятелна форма на обучение от други училища.

30,00 лв./на изпит

 

§69. В Чл. 56 в частта цени на услуги, предоставяни от Общинските училища, прилагащи системата на делегираните бюджети т.5 се изменя по следния начин:

 

5. Издаване на дубликат на диплом /препис, копие/, свидетелство и удостоверение за завършено образование и клас:

 - за завършен клас

 - за основно образование

 - за средно образование

 

 

3,00 лв.

          10,00 лв.

          25,00 лв.

 

§70. В Чл. 56 в частта цени на услуги, предоставяни от Общинските училища, прилагащи системата на делегираните бюджети т.6 се изменя по следния начин:

 

6. Приравнителни изпити – самостоятелна подготовка (вечерна форма на обучение)

            30,00     

         лв./изпит

 

 

§71. Чл. 55, т.1 и т.2 в частта за цените на билети, предоставяни от Художествена галерия - Добрич, се изменят по следния начин:

 

Художествена галерия

 1. Входен билет за:
 • ученици и студенти
 • възрастни

 

Безплатен вход: За деца под 7 години, пенсионери и хора с увреждания; в четвъртък; на 18 май – Международен ден на музеите; на 25 септември – ден на град Добрич; в Нощ на музеите; в дните на отворени врати

 

1,00 лв.

3,00 лв.

 

2.Входен билет за участие в образователни програми за деца, ученици и студенти за „Работилница за въображение”

2,00 лв.

 

§72. Чл. 55, в частта за цените на билети, предоставяни от Художествена галерия - Добрич, се създават т.4 и т.5 със следните текстове:

 

4. Цена за беседа на български език

6,00 лв.

 

5. Цена за беседа на английски език

10,00 лв.

 

 

§73. Чл. 55 в частта за цените на билети, предоставяни от Регионален исторически музей, се изменя по следния начин:

 

Регионален исторически музей

 1. Входни билети за обект
 • Възрастни
 • Деца, ученици, студенти и пенсионери
 • семеен билет

 

3,00 лв.

1,00 лв.

4,00 лв.

 1. Входни билети в рамките на туристически маршрут
 • възрастни
 • деца, ученици, студенти

-       семеен билет

 

6,00 лв.

2,00 лв.

10,00 лв.

 1. Входен билет за участие в образователни програми

2,00 лв.

Забележка: Безплатен вход за хора с увреждания /при представен документ/; всеки първи понеделник от месеца; на 3-ти март – Национален празник; на 18-ти Май – Международен ден на музеите; на 25-ти Септември – ден на гр. Добрич; в нощ на музеите; в дните на отворени врати.

 

§74. Създава се нов чл.57б. ал.1, ал.2 и ал.3, със следните текстове:

чл. 57б (1)  Общински съвет определя следните цени на услуги за третирането на битови,  

производствени и строителни отпадъци по смисъла на ЗУО в Регионално депо – Стожер,  

съгласно сключен договор между Община гр. Добрич и оператора на депото, както следва:

   1. За депониране на тон отпадък – 36,00 лева;

   2. За сепариране на тон отпадък – 30,00 лева;

   3. За компостиране на тон отпадък – 21,60 лева;

   4. За рециклиране на тон строителен отпадък – 6,00 лева.

(2) Лицата по предходната алинея, заплащат отделно и необходимите такси за отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и съгласно изискванията на Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина на отчисляване и определяне на обезпеченията и отчисленията при депониране на отпадъци.

(3) Приходите по предходните две алинеи се събират от Общинска администрация и се внасят ежедневно в общинския бюджет.

§75. Чл. 58 се изменя по следният начин:

 

Чл. 58. Цените на услугите по чл. 57, чл. 57а и чл.57б, ал.1 са облагаеми сделки в случаите на чл. 3, ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност. Определените за тях цени в чл. 57, чл. 57а и 57б, ал.1 са с данък върху добавената стойност (ДДС).

§76. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава §1 със следния текст:

§1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с Решение …………… на Общински съвет гр. Добрич и влиза в сила от ………………г.

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Оценка на въздействието

Финансов анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.94° C ясно небе
Нагоре