Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община град Добрич и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Н А Р Е Д Б А

 

за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община град Добрич и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас  В  

 

Г Л А В А  П Ъ Р В А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

  Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията и редът за насърчаване  на инвестициите с общинско значение за Община град Добрич и издаване на сертификат за инвестиция клас В и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите, съгласно изискванията на глава трета на Закона за насърчаване на инвестициите(ЗНИ) и на Правилника за прилагането му (ППЗНИ).

 (2) Основните цели, които се поставят с Наредбата са:

1. повишаване конкурентоспособността на икономиката1, чрез технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност, иновации и нарастване на инвестициите за научни изследвания при спазване принципите на устойчивото развитие;

 2. подобряване на инвестиционния климат;  

 3. създаване на нови работни места.

 Чл. 2.(1) Инвестициите получили сертификат като клас А или клас Б или приоритетни се насърчават по реда на чл.15, ал 1 и ал.2 от ЗНИ.

 (2) Инвестиционните проекти с общинско значение с издаден сертификат клас В от Кмета на общината се насърчават с мерките по реда на чл. 22з, ал. 3 от ЗНИ.

(3) Инвестициите по ал. 1 и ал. 2 се насърчават и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ако отговарят на предвидените в тях условия.

(4) По искане на Кмета на общината, съгласно чл.20, ал.2 от ЗНИ, Министърът на финансите, Министърът на труда и социалната политика и другите компетентни органи предоставят информация за сертифицираните по ЗНИ инвестиции, които се насърчават по реда на ал. 3.

 

 

Г Л А В А  В Т О Р А

ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

 

Чл. 3. (1) Кметът на общината:

 1. осигурява провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите на територията на общината при разработването и изпълнението на общинския план за развитие и на програмата за неговото изпълнение;

 2. съдейства за прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите по  ЗНИ;

 3. оценява постъпилите документи от инвеститори по реда на чл.18, ал.5 от ЗНИ, подготвя и изпраща мотивирано предложение до Общински съвет  град Добрич за вземане на решение за издаване или за отказ за издаване на сертификат за инвестиция клас В.

4. издава сертификат за инвестиция клас В въз основа на решение на Общински съвет град Добрич.

5. отказва издаването на сертификат за инвестиция клас В в случаите по чл. 14 от Наредбата;

(2) В случаите на прилагане на мярка по чл. 15, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредбата за имоти - частна общинска собственост възлага изготвянето на оценка по смисъла на чл. 15, ал. 2 от Наредбата;

Чл.4 (1) В интернет страницата на Общината се поддържа електронна база данни на следната информация:

1. актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции;

2. формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за инвестиция клас В и ползване на насърчителните мерки съгласно Наредбата.

3. информация за издадените сертификати за инвестиция клас В, която съдържаща най-малко следните данни:

             3.1. номер и дата на заявлението за издаване на сертификат;

 3.2. номер и дата на решение на Общински съвет град Добрич

             3.3. номер, дата на издаване и срок на валидност на сертификата;

             3.4. размер и клас на инвестицията;

             3.5. икономически дейности, в които се осъществява инвестицията и основни продукти;

             3.6. местонахождение на инвестицията;

             3.7. прилаганите мерки за насърчаване на инвестицията при спазване на изискванията за наблюдение и прозрачност на информацията в областта на държавните помощи.

            (2) На интернет страницата на общината се публикува актуална информация по ал.1;

            (3) Ежегодно се изготвя годишен доклад за издадените сертификати за инвестиция клас В и предоставените насърчителни мерки, който се представя на областния управител и изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ). 

Чл.5. Служителите на Община град Добрич оказват съдействие на служители от БАИ,  определени по реда на чл.21, ал.1 от ППЗНИ, при осъществяване на  индивидуално административно  обслужване на инвеститори със сертификати за инвестиция клас А и клас Б.

Г Л А В А Т Р Е Т А

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

 

Р А З Д Е Л  I

УСЛОВИЯ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

 

  Чл.6. (1). По реда на тази Наредба се насърчават инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места, осъществявани на територията на  община град Добрич, в съответствие с изискванията на Регламент(ЕО) № 800/2008.

  (2) Инвестициите по ал. 1 трябва да отговарят на следните условия:

1. да са свързани със създаването на ново предприятие, с разширяването на съществуващо предприятие/дейност, с диверсификация (разнообразяване) на производството на предприятието/дейността с нови продукти или със съществена промяна в цялостния производствен процес на съществуващо предприятие/дейност;

2. да се осъществяват в икономически дейности, посочени в правилника за прилагане на закона със съответните кодове, определени съгласно действащата Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE), съответно нейното пряко приложение в Република България чрез съответстващата класификация;

3. приходите от изпълнявания инвестиционен проект да са най-малко 80 на сто от общите приходи на предприятието на инвеститора за срока по т. 8;

4. срокът за изпълнение на инвестицията да е до три години от датата на започване на работата по проекта до неговото завършване, включително за голям инвестиционен проект по смисъла на чл. 13, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 800/2008;

5. в един обект да не са под минималния размер, определен с правилника за прилагане на закона, който размер може да бъде намален:

а) до три пъти за инвестиционни проекти, които ще се реализират изцяло в административните граници на икономически необлагодетелстваните региони, определени с правилника за прилагане на закона;

б) до три пъти за инвестиции във високотехнологични дейности от индустриалния сектор на икономиката, определени с правилника за прилагане на закона;

в) до пет пъти за инвестиции във високотехнологичните дейности от сектора на услугите, определени с правилника за прилагане на закона;

г) над пет пъти, когато се създава и поддържа заетост по смисъла на т. 7 във високотехнологични дейности или в икономически необлагодетелстваните региони и до три пъти в останалите икономически дейности, като изискванията към заетостта се определят с правилника за прилагане на закона;

6. най-малко 40 на сто от приемливите разходи за материални и нематериални активи да се финансират чрез собствени ресурси или чрез външно финансиране под форма, която изключва публична подкрепа;

7. да създават и поддържат заетост, която отговаря едновременно на условията съгласно чл. 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 800/2008:

а) да е пряко свързана с осъществяването на инвестиционния проект;

б) инвестиционният проект да води до нетно увеличение на броя на служителите в съответното предприятие/организация в сравнение със средния брой на служителите през предходните 12 месеца;

в) създадената заетост да се поддържа за минимален период от 5 години в случай на голямо предприятие и за минимален период от три години в случай на малки и средни предприятия;

8. инвестицията в икономическата дейност по т. 2 да се поддържа в съответния регион по местонахождение най-малко 5 години, а в случай на малки и средни предприятия - три години, считано от датата на нейното завършване по смисъла на чл. 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 800/2008;

9. придобитите дълготрайни материални и нематериални активи да са нови и закупени при пазарни условия от трети лица, независими от инвеститора, по смисъла на чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 800/2008;

10. изпълнение на другите условия по глава I и специалните разпоредби на глава II от Регламент (ЕО) № 800/2008 относно инвестицията за предоставяне на помощ по чл. 2а  от ЗНИ.

 Чл. 7. (1) Не се насърчават инвестиции на лице:

 1. осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано;

 2. обявено в несъстоятелност или в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

3. в производство по ликвидация;

4. с парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

 5. което има неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление.

 (2) Не се насърчават инвестиции на чуждестранно лице, за което в държавата в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по ал. 1 съгласно националното му законодателство.

 (3) Изискването по ал. 1, т. 1 се отнася за едноличните собственици на капитала, за управителите или за членовете на управителните органи на инвеститора, а в случай че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

 Чл. 8. Не се насърчават инвестиции:

 1. в предприятие, за което са налице условията по чл. 1, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 800/2008;

 2. за изпълнение на приватизационни договори по Закона за приватизация и следприватизационен контрол или за изпълнение на концесионни договори за добив на природни богатства по Закона за концесиите или за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства и в изпълнение на компенсаторни (офсетни) споразумения;

 3. в дейности и сектори на икономиката съгласно чл. 1, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 800/2008;

 

Р А З Д Е Л  I I

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ

 

 Чл. 9. (1)  Инвестициите се определят като клас В с общинско значение въз основа на критериите за размер на инвестициите и заетостта. Проектите с общинско значение се насърчават като инвестиции клас В, когато се реализират в административните граници на общината и отговарят на условията на тази Наредба.

(2)Проектите:

 1. могат да се изпълняват във всички сектори на икономиката, с изключение на посочените в чл.13а. от ЗНИ; икономическите дейности се определят съгласно действащата Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE), съответно нейното пряко приложение в Република България чрез съответстващата класификация;

2. предвиждат размер на инвестицията, ненадвишаващ минималния размер за клас Б по чл. 12, ал. 2, т. 5 от ЗНИ, определен (чл.3, ал.9 във връзка с ал.2 от ППЗНИ) от 1,0 млн. лв. до 2 млн. лв. или по (чл.3а, ал. 1 и ал.2 от ППЗНИ ) от 0,5 млн. лв. до 2 млн. лв.;

3. създават заетост по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 7 от ЗНИ, която:

а) да е пряко свързана с осъществяването на инвестиционния проект;

б) инвестиционният проект да води до нетно увеличение на броя на служителите в съответното предприятие/организация в сравнение със средния брой на служителите през предходните 12 месеца;

в) създадената заетост да се поддържа за минимален период от 5 години в случай на голямо предприятие и за минимален период от 3 години в случай на малки и средни предприятия;

4. минималният брой на заетите лица може да бъде критерий за издаване на сертификат клас В едновременно с размера на инвестицията.

5. предвиждат придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - частна общинска собственост, по реда на чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредбата при спазване на условията по чл. 15, ал. 2 – 8 от Наредбата. Мярката се прилага, в случай че не е заявена от инвеститор по реда на чл. 18 от ЗНИ при издаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект за същия имот - частна общинска собственост.

(3) Инвестициите с общинско значение, получили сертификат за клас В, се насърчават за изпълнение на инвестиционния проект чрез:

 1. съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от общината;  

 2. индивидуално административно обслужване, предоставяно от общината;

(4) Инвестициите по ал.2 се насърчават и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, ако отговарят на предвидените в тях условия.

  Чл.10.(1) Мерките за насърчаване на инвестициите могат да се прилагат по отношение на юридически лица, в които инвеститорът, чийто инвестиционен проект е сертифициран, притежава не по-малко от 75 на сто от регистрирания капитал.

 

(2) Инвеститорът и юридическите лица по ал. 1 отговарят солидарно за изпълнението на задълженията си по осъществяване на инвестицията.

Р А З Д Е Л   I I I

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС  В

 

  Чл. 11. (1)  За издаване на сертификат за инвестиция клас В съгласно чл.18, ал.5 ЗНИ, инвеститорът подава заявление до Кмета на Община град Добрич по образец – в което посочва мерките за насърчаване на инвестициите по чл.9, ал.3 от Наредбата, които желае да ползва. 

 (2) Към заявлението си инвеститорът прилага инвестиционен проект и необходимите документи, съгласно изискванията посочени в чл. 6а и чл. 7 от ППЗНИ.

(3) В 7-дневен срок след влизане в сила на Наредбата Кметът утвърждава със своя заповед, образец на заявление за издаване на сертификат клас В ( с посочени реквизити), образец на сертификат за инвестиция клас В и технологична карта за издаване на сертификат за инвестиция клас В.

Чл. 12. (1) В Община град Добрич се води регистър на подадените заявления за издаване на сертификат за инвестиция клас В и издадените сертификати клас В.  

(2) Заявлението и документите по чл.11, ал.1 и ал.2 се регистрират в Административно информационната система на Община  град Добрич в регистъра по ал.1.

(3) За всяко подадено заявление по чл.11 ал.1 Кметът със своя заповед определя работна група от експерти, които да извършат оценка на заявлението и документите за съответствие с изискванията на ЗНИ ,ППЗНИ и  Наредбата. 

(4) Оценката по ал. 3 включва и проверка за съответствие между разходите за инвестиционния проект и финансовите възможности на инвеститора и източници на финансиране, удостоверени с документите по чл. 11, както и с условията на Раздел І от Глава трета на Наредбата.

(5)  В случай че работната група по ал. 3 е констатирала несъответствия и/или непълноти в заявлението и документите по чл. 11, Кметът писмено уведомява инвеститора за тях и му определя срок до два месеца от подаване на заявлението за отстраняването им.

 (6) Уведомяването на инвеститора се извършва по реда на чл.11, ал.5 от ППЗНИ и Административно процесуалния кодекс.

Чл. 13. (1) След извършване на оценка на заявлението и документите по чл. 11 работната група  по чл.12, ал. 3 изготвя и предоставя за утвърждаване на Кмета протокол от дейността си и проект на мотивирано предложение до Общински съвет град Добрич за издаване на сертификат за инвестиция клас В.

(2) Кметът изпраща до общинския съвет мотивираното предложение по ал. 1 заедно с окомплектованите документи и заявлението по чл. 11 в 3-дневен срок след представяне на протокол от работната група по чл.12, ал.3, като общият срок не трябва да надвишава 30 дни от подаването на заявлението или от датата на отстраняване на констатирани несъответствия и/или непълноти на преписката на инвеститора.

(3) Мотивираното предложение по ал. 2 съдържа:

 1. пълна и точна преценка с мотиви за издаването на сертификат за инвестиция клас В в съответствие с изискванията на ЗНИ, ППЗНИ и на Наредбата, или

 2. основания за отказ за издаване на сертификат за инвестиция клас В.

(4) Към мотивираното предложение се прилага и  преписката на инвеститора.

Чл. 14.   Сертификат за инвестиция клас В не се издава, когато:

1. са допуснати несъответствия и/или непълноти в представените документи по чл. 11 и те не са отстранени в срок до 2 (два) месеца, считано от датата на подаване на заявлението.

2. няма взето положително решение за издаване на сертификат инвестиция клас В на Общински съвет град Добрич;

3. не са спазени изискванията за условията и мерките за насърчаване на инвестициите  по ЗНИ, ППЗНИ и настоящата Наредба.

 

Г Л А В А  Ч Е Т В Ъ Р Т А

ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

 

  Чл. 15. (1) По искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, Кметът може да:

 1. извършва продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс, след оценка и решение на общинския съвет; въз основа на решението Кмета на общината издава заповед и сключва договор с инвеститора;

 2. учредява възмездно ограничено вещно право върху недвижим имот - частна общинска собственост, без провеждане на търг или конкурс, след оценка и решение на общинския съвет; въз основа на решението Кмета на общината издава заповед и сключва договор с инвеститора.

 (2) Оценките по ал. 1 се извършват най-малко от двама независими оценители, при спазване на изискванията на чл.30 от ППЗНИ, като крайната пазарна цена не може да бъде по-ниска от средноаритметичната стойност на изготвените независими оценки. Кметът може да възлага оценка на съответствието на размера на имота за целите на изпълнение на инвестиционния проект.

 (3) Неизпълнението на инвестиционния проект относно срока и размера на инвестицията се включва в съответния договор като основание за разваляне. Основание за разваляне е и незапочването на работа по инвестиционния проект в срок до две години от сключването на договора по ал. 1. Инвестицията се смята за неизпълнена, когато размерът й е под изискуемия минимален размер определен по чл. 12, ал. 2, т. 5 от ЗНИ, определен с чл.3 от ППЗНИ и не е изпълнено условието по чл. 22а, ал. 13 от ЗНИ, установено с финансови отчети и справка, заверени от регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит. Разходите по дейността на одитора са за сметка на инвеститора.

 (4) Договорите по ал. 1 се сключват в писмена форма и се вписват по разпореждане на съдията по вписванията по местонахождението на имота.

(5) Кметът изпраща в БАИ екземпляр от договора в 7-дневен срок от сключването му.

(6)  Инвеститорът и/или лицето по чл. 10 не може да се разпорежда с придобитите по реда на ал. 1 имоти и да прехвърля учредените върху тях ограничени вещни права на трети лица до изтичането на срока по чл. 12, ал. 2, т. 8 от ЗНИ - инвестицията да се поддържа в съответния регион по местонахождение най-малко 5 години, а в случай на малки и средни предприятия - три години, считано от датата на нейното завършване по смисъла на чл. 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 800/2008.

(7) Договорите по ал. 1 се сключват при условията на действащото законодателство в областта на държавните помощи и по ред, определен с ППЗНИ.

(8) Правата върху имотите по ал. 1 могат да се прехвърлят или учредяват на цени, по-ниски от пазарните, като цената не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота, за приоритетни инвестиционни проекти по чл. 22е от ЗНИ, ако са изпълнени всички условия за прилагане на схемата за регионална инвестиционна помощ по Регламент (ЕО) № 800/2008, определени с правилника за прилагане на закона.  

(9) Еднолични дружества с общинско участие могат да извършват продажба, замяна или да учредяват възмездно ограничено вещно право върху имоти без търг или конкурс:

 1. по искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция и след писмено разрешение от едноличния собственик на капитала. В тези случаи се извършва оценка по реда на чл.15.  ал. 2 и се прилагат изискванията на чл.15.  ал. 3 - 7;

 2. за приоритетни инвестиционни проекти по чл. 22е от ЗНИ на цени, по-ниски от пазарните, като цената не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота, след писмено разрешение от едноличния собственик на капитала, ако са изпълнени всички условия за прилагане на схемата за регионална инвестиционна помощ по Регламент (ЕО) № 800/2008, определени с правилника за прилагане на закона.

 (10) Еднолични дружества с общинско участие могат да отдават под наем собствените си имоти чрез пряко договаряне след оценка от независим оценител и разрешение от едноличния собственик на капитала за приоритетни инвестиционни проекти по чл. 22е  от ЗНИ.

(11)  Правата върху имотите по ал. 1 и ал. 9, т.2 могат да се прехвърлят или учредяват само ако размерът на планираната инвестиция като разходи за дълготрайни материални активи е над 5 пъти по-голям от пазарната оценка на имота по ал. 2. Неизпълнението на изискването се включва в съответния договор с инвеститора като основание за развалянето му по ал. 3.

 

Г Л А В А  П Е Т А

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

 

 Чл. 16 (1) Контролът по изпълнението на инвестиционните проекти с общинско значение с издаден сертификат клас В се осъществява от Кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице, съгласно чл.69, ал.5 от ППЗНИ.

(2) Размерът на извършените инвестиции се удостоверява за отчетния период с годишен/междинен финансов отчет по реда на Закона за счетоводството. Към финансовия отчет се прилага справка по образец, в която са описани активите за основната икономическа дейност и тяхната стойност. Справката се изготвя в съответствие с правилата за признаване на материални /нематериални дълготрайни активи (текущи/ нетекущи), установени в Международни счетоводни стандарти ( МСС*), Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП**) и се заверява от регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит. Разходите по дейността на одитора са за сметка на инвеститора. За целите на преценката дали активите, описани в справката, касаят основната икономическа дейност на инвеститора или друга допълнителна дейност, контролният орган по ал. 1  да извършва и фактическа проверка.

(3) Броят на наетия персонал на пълно работно време при условията и по реда на Кодекса на труда, заел създадените нови работни места, се удостоверява за отчетния период с документ от Националната агенция за приходите, копия на трудовите договори, копия на актове за прекратяване на трудовото правоотношение и уведомления за тях съгласно Кодекса на труда, декларация по образец за внесените осигурителни вноски във фондовете на държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, копие на разплащателната ведомост или справка за изплатените средства за възнаграждения на наетите лица - поименно и с други относими документи.

 

Г Л А В А  Ш Е С Т А

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 17. (1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 34, ал. 5 от ЗНИ се съставят от определени от Кмета на Община град Добрич длъжностни лица.

            (2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община град Добрич или определен от него Зам.  кмет.

            (3)  Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на тази Наредба:

 "Индивидуално административно обслужване" е всяка дейност, извършвана от служители на агенцията или от определени длъжностни лица от администрацията на териториалните органи на изпълнителната власт, свързана с подаване и получаване от компетентните органи на всички необходими според действащото законодателство документи за осъществяване на определена инвестиция.

§2. "инвестиция", "материални и нематериални активи", "голям инвестиционен проект",  "работни места", "малки и средни предприятия" и "голямо предприятие" са понятия по смисъла на Регламент (ЕО) № 800/2008.

Прикачени файлове

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.05° C разкъсана облачност
Нагоре