Община град Добрич обявява обществено обсъждане на на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 година

Документът е публикуван на 15.11.2019 г.

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 година за срок от 15.11.2019 г. до 16.12.2019 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

ОТНОСНО: Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 година

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, предлагам на Вашето внимание за одобряване  План – сметката за 2020 година, включваща необходимите разходи по следните дейности:

 

 • Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други.
 • Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
 • Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;
 • Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

          Приходите от таксата за битови отпадъци се планират на база определения размер на таксата съгласно чл. 18 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, като се вземат предвид приетите облекчения и намаления за някои категории лица и задължителните облекчения определени със Закона за местните данъци и такси. Прогнозният размер на приходите от такса битови отпадъци, които представляват приходната част на план-сметката за дейност чистота за 2020 г. е в размер на 5 450 000 лв., съгласно приетата с Решение №47-2/26.03.2019 г. Тригодишна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. Планирането на разходите в план-сметката е съобразено с разпоредбите на чл. 66 от ЗМДТ. През 2020 г. Община град Добрич ще поиска освобождаване на средства от събраните отчисления по Закона за управление на отпадъците в прогнозен размер 2 963 115,60 с  вкл. ДДС, които ще се явяват друг вид приходи и ще се използват за финансиране на строителството на втора клетка на Регионално депо Стожер.

   

          І. Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - контейнери, кофи и Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им

   

          Общият размер на планираните средства за дейностите за 2020 г. е 3 300 000,00 (три милиона и триста  хиляди лева) с ДДС.

 1. Услугата “Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци” се извършва от “Еф Си Си България” ЕООД, въз основа на сключен  договор ДОП – 104/ 10.04.2019 г. с обща максимална стойност 4 860 000,00 лв. с вкл. ДДС (четири милиона осемстотин и шестдесет хиляди) лева с ДДС за целия период на действие 01.05.2019 г. – 01.11.2020 г. В план-сметката за 2020 г. следва да бъдат заложени 2 700 000,00 (два милиона и седемстотин хиляди) лева с ДДС до м. ноември плюс 540 000 (петстотин и четиридесет хиляди) лева с ДДС, които ще бъдат по нов договор, сключен след изтичането на ДОП-104/ 10.04.2019 г. В цената е включено осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.
 2. Извозване на 4-кубикови контейнери от местността „Гаази баба“ на стойност 60 000 (шестдесет хиляди) лева с ДДС. В цената е включено осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

        Максималният размер на разходите за 2020 година, който следва да се заложи в план-сметката е 3 300 000 (три милиона и триста хиляди) лева.

   

  ІІ. Общият размер на планираните средства за „Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъцитеза 2020 г. е 7 961 630,00 (седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди шестстотин и тридесет) лева с ДДС.

  Съгласно сключен договор № ДОП-157 от 26.08.2019 година въз основа на проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „Изпълнение на дейности по експлоатация на „Регионално депо за отпадъци за общини град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево“, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци“, тази услуга се осъществява от „Еф Си Си България“ ЕООД. Дейностите, предвидени в договора включват:

  1. Приемане на отпадъци;

  2. Третиране на отпадъци; сепариране на неопасни отпадъци; рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване; депониране на инертни отпадъци; компостиране на фракции от биоотпадъци;

  3. Временно съхранение на отпадъци и на опасни отпадъци; на компост и рециклирани суровини;

  4. Извършване на мониторинг; водене на отчетност, документиране и докладване съгласно Комплексно разрешително № 433/Н0/2012 г.

  5. Поддържане на системи, машини и съоръжения на територията на обекта.

  Настоящият договор е сключен за срок от 60 (шестдесет) месеца, които започват да текат от 02.09.2019 г. т.е. срокът на договора е до 02.09.2024 г. Максималната стойност на договора е в размер на 17 664 400,00 (седемнадесет  милиона шестстотин шестдесет и четири хиляди и четиристотин) лева с ДДС за целия период на действие на договора. Размерът на разходите за 2020 година, който следва да се заложи в план-сметката е 3 532 880,00 (три милиона петстотин тридесет и две хиляди осемстотин и осемдесет) лева. Очакваният разход за Община град Добрич е в рамките на 1 964 760,00  (един милион деветстотин шестдесет и четири хиляди седемстотин и шестдесет) лева (Средното количество на депонираните битови отпадъци /20 300 т./ умножено по цената, която заплащаме на оператора за един тон депониран отпадък, плюс средното количество битови отпадъци подложени на сепарация /28 500 т./ умножено по цената, която заплащаме на оператора за един тон отпадъци подложени на сепарация, плюс средното количество на отпадъци подложени на компостиране /15 600 т./ умножено по цената, която заплащаме на оператора за един тон отпадък подложен на компостиране, плюс средното количество рециклирани строителни отпадъци /7 000 т./ по цената, която заплащаме на оператора:

 1. 20 300 тона х 36,00 = 730 800,00 лв. прогнозно за депониране;
 2. 28 500 тона х 30,00 = 855 000,00 лв. прогнозно за сепарация;
 3. 15 600 тона х 21,60 = 336 960,00 лв. прогнозно за компостиране;
 4. 7 000 тона х 6,00 = 42 000,00 лв. прогнозно за рециклирани строителни отпадъци.

   (730 800,00 лв. + 855 000,00 лв. + 336 960,00 лв. + 42 000,00 лв. = 1 964 760,00 лв.).  Останалите разходи ще бъдат възстановявани на Община град Добрич от останалите общини, обслужвани от регионалното депо въз основа на реално приетите  и третирани количества отпадъци.

  Към тази дейност се отнасят и:

 1. Отчисленията по чл. 60, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в размер на 123 750,00 лв. (сто двадесет и три хиляди седемстотин и петдесет) лева, които са за цялото количество отпадъци, депонирани от територията на всички девет общини от регион Добрич (очаквано количество отпадъци 45 000 тона х 2,75 лева/ тон). Очакванията ни са, че само за Община град Добрич разходите ще са в размер на 55 825,00 лв. (петдесет и пет хиляди и осемстотин двадесет и пет) лева (20 300 тона х 2,75 лева/ тон).

  При изчисляване на отчисленията, по Приложение 1 към Наредбата за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, регионалното депо за отпадъци при с. Стожер попада в т.1, т.е депата за отпадъци, които са изградени въз основа на инвестиционен проект, в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО за изграждането и експлоатацията на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци. Размерът на отчисленията в левове за тон депониран отпадък се изчислява, както следва:

  Ро = Нр/Кд ,

  където:

  Ро е размерът на отчисленията в левове за тон депониран отпадък;

  Нр  – размерът на средствата в левове, необходими за извършване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото, съобразно инвестиционния проект на депото, в т. ч. за:

    – демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на терена;

   – повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие с проекта за изграждане на горния изолиращ екран, вкл. техническата и биологичната рекултивация и предвидените противоерозионни и противосвлачищни мероприятия;

   – контрол и наблюдение на параметрите на околната среда за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото;

   – управление на инфилтрата от депото за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото;

   – управление на отделените от депото газове за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото;

   – почистване на наличните охранителни канавки за ограничаване на достъпа на водите до тялото на депото.

  Определеният размер на средствата (Нр) за извършване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото не може да бъде по-малък от:

  а). 22 лева за квадратен метър от площта на депо за неопасни отпадъци;

  б). 35 лева за квадратен метър от площта на депо за опасни отпадъци;

  Кд – капацитет на депото в тонове

  В конкретния случай:

  Нр= 22 х 30 030 = 660 660 – площ на клетката 30 030 м2

  Ро = Нр/Кд = 660 660/240 000, където 240 000 тона е капацитета на въведената в експлоатация Клетка 1 на депото, съгласно издаденото комплексно разрешително

  Ро = 2,75 лв./тон отпадък

 2. Отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО, чийто размер е определен в чл. 20, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. За 2015 г. тези отчисления са 28,00 лв./ тон, за 2016 г. – 36,00 лева/ тон,  за 2017 г. – 40,00 лева/ тон, за 2018 г. – 45,00 лева/ тон,  за 2019 г. – 57,00 лева/тон, а за 2020 г. – 95,00 лв./ тон депониран отпадък.

В този случай общо за очакваното количество депонирани отпадъци от деветте общини на регион Добрич (45 000 тона/ година), общата сума на дължимите отчисления по чл. 64, ал.1 от ЗУО е 4 275 000,00 (четири милиона двеста седемдесет и пет хиляди) лева. Очакваният разход само за Община град Добрич е в рамките на 1 928 500,00 (един милион деветстотин двадесет и осем хиляди и петстотин) лева (20 300 тона х 95,00 лева/тон), останалите ще се възстановяват на Община град Добрич от останалите общини.

Във връзка с изчерпването на капацитета на Клетка 1 на Регионално депо Стожер, Община град Добрич, възложи и има изготвен проект за строителство на втора клетка, който към този  момент е в съгласувателна процедура с необходимите инстанции. След одобряването му следва провеждане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за строителството й. Съгласно предоставената с проекта Количествено-стойностна сметка, разходите за строителството на втора клетка са в размер на 2 963 115,60 лв. с вкл. ДДС. Средствата за изпълнението му ще бъдат поскани за освобождаване от РИОСВ – Варна, от натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО. 

Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 3 към тази дейност следва да се отнесе и разхода за изпълнение на мониторинг на Депо за неопасни отпадъци на град Добрич при с. Богдан (старо депо), тъй като съгласно издаденото Комплексно разрешително за дейността на депото, Община град Добрич има задължение да осъществява грижи за следексплоатационния период, за срок не по-кратък от 30 години. За реализиране на тази дейност в план-сметката за 2020 г. следва да бъдат заложени 30 000,00  с ДДС (тридесет хиляди) лева.

 

ІІІ. Общият размер на планираните средства за „Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване“, както и за почистване на участъци от дерето на река Добричка за 2020 г. е 1 780 000,00 (един милион седемстотин и осемдесет хиляди) лева с ДДС.

Услугата ще се изпълнява въз основа на  сключен договор ДОП – 183/ 22.10.2019 г. “Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич” на обща стойност 3 360 000,00 (три милиона триста и шестдесет хиляди) лева. Срокът на действие на договора е 24 месеца, считано от датата на уведомяване за стариране на договора, т.е. от 01.01.2020 г. тъй като ДОП – 204/28.12.2015 г. е със срок на изпълнение до 31.12.2019 г. В план-сметката за 2020 г. следва да бъдат заложени 1 680 000,00 (един милион шестстотин и осемдесет хиляди) лева с ДДС.

Предвидените дейности по почистване включват:

 1. Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади;
 2. Механизирано метене на тротоари, пешеходни зони, велоалеи и други места за обществено ползване;
 3. Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подлези и др.;
 4. Почистване на дървесни издънки по тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване;
 5. Уборка на междублокови пространства, алеи, детски и спортни площадки, тревни площи на общински пътища и други места за обществено ползване;
 6. Механизирано почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.;
 7. Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.;
 8. Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на МГТ, велоалеи в обхвата на тротоарите и др. места за обществено ползване;
 9. Оросяване на улици и площади;
 10. Почистване на хоризонталните линейни отоци;
 11. Почистване, поддържане проводимостта на вертикалната част на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;
 12. Почистване на пътни принадлежности като пътни знаци, пътеуказателни табели, предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради /мантинели/ и др.

  13. Почистване на рекламни, агитационни материали;

  14. Почистване на графити;

  15. Събиране и извозване на строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата;

  16. Събиране и извозване на пепел и сгурия през отоплителния сезон;

  17. Събиране и транспортиране на окапали листа от обществени места – улични платна, тротоари, площади и др.

  18. Почистване на нерегламентирани замърсявания и микросметища.

   

       Към тази дейност се отнасят и разходите за почистване на участъци от дерето на р. Добричка. Средствата, необходими за подсигуряване на тази дейност, са  в размер на 100 000,00 (сто хиляди) лева с включен ДДС. Исканата сума е формирана след като е отчетена необходимостта от ежегодно почистване на дерето на реката.

   

       Пълният размер на планираните разходи по предоставяне на услугите за чистота не се възстановява от очаквания размер на приходите от таксата за битови отпадъци. Други източници на финансиране са средства от Оперативна програма "Околна среда", от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и от други публични източници, както и приходите на общината от оползотворяване на битови отпадъци и другите общински средства и приходи, различни от приходите от таксата за битови отпадъци. Разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи съгласно чл. 8, ал. 4 от ЗМДТ.

  С оглед на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да вземе следното:

   

   

  Проект

   

  РЕШЕНИЕ

   

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, приема План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 година в размер на 16 004 746,00 (шестнадесет милиона четири хиляди седемстотин четиридесет и шест лева), както следва:

 

ПЛАН - СМЕТКА                                                                                                                                                   за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за  2020 година

 

 

№ по ред

 

 

УСЛУГИ

 

 

 

Годишен размер на разходите по приета план - сметка за 2018 г.   в лева  с ДДС

  Годишен размер  на разходите за 2020 г.   в лева с ДДС

 

І.

Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

3 240 000

 

 

3 300 000

 

 

 

II.

Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

4 619 662

в т.ч. за Община

град Добрич

2 814 482

10 924 746

в т.ч. за Община

град Добрич

* 3 979 085

      *2 963 116

 

III.

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

463 738

1 780 000

 

 

 

Обща сума на планираните разходи

 

323 400

 в т.ч. за Община

град Добрич

518 220   

16 004746

 в т.ч. за Община

град Добрич

*9 059 085

*2 963 116    

 

           

 

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Прикачени файлове

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
21.05° C разкъсана облачност
Нагоре