Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Документът е публикуван на 15.11.2019 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич за срок от 15.11.2019 г. до 16.12.2019 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

 Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

     Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с решение № 10 – 7 от 31 Юли 2012 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат отношенията, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община град Добрич.

     

 1. Причини, които налагат приемане на наредбата са следните:

   

       В сега действащият текст на чл.16, ал.8 от наредбата е предвидено, че за имотите, които няма да се използват през цялата година и има подадени декларации, отговарящи на условията на ал.1 до ал. 6, които не са основно жилище за някой от собствениците или ползвателите, се начислява само такса за „поддържане чистотата на териториите за обществено ползване”.

      Нормативна уредба на Таксата за битови отпадъци се съдържа в Закона за местните даници и такси /ЗМДТ/. Същата е изградена върху принципа, съгласно който такса се заплаща в зависимост от вида и обема на извършените услуги.

     Основанията за освобождаване от заплащане на Такса битови отпадъци, са посочени в чл.71 от ЗМДТ, който гласи:

         Не се събира такса за:

         1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината;

         2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – когато услугата не се предоставя от общината;

         3. обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива.

         Известно е, че Община град Добрич с партньорство с още осем общини изгради „Регионалното депо за неопасни отпадъци“ в село Стожер, общ. Добричка. Депото представлява многофункционално съоръжение, в различните зони на което се извършват различни дейности: сортиране на рециклируеми материали от отпадъците, компостиране на биоразградимите фракции, екологосъобразно депониране на отпадъци, рециклиране (смилане и сепариране) на строителни отпадъци, временно съхранение на опасни отпадъци. Площадката на регионалното депо Стожер е с обща площ 217,86 дка и е разположена на 2.5 км от с. Стожер, община Добричка, област Добрич. Регионалното депо за неопасни отпадъци беше завършено и въведено в експлоатация през месец Март 2015г.. Понастоящем имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост № 5270/18.08.2016г. от Община гр. Добрич.

        Тъй като Община град Добрич, вече има изградено и функциониращо депо за обезвреждане на битови отпадъци, с оглед необходимостта от постигане на съответствие между наредбата и ЗМДТ, предлагаме лицата, които не ползват имотите си целогодишно, да заплащат и услугата „обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения“, както всички други лица на територията на общината. Към настоящата докладна, представяме справки от дирекция „Местни данъци и такси“, съгласно Приложение № 1.

   

 2. Цели, които се поставят с приемане на наредбата:

   

    Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. Възстановяване на разходите на общината по предоставяне на услугата. Постигане на по – голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси и цени на услуги. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните такси на територията на общината.

   

 3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

 За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови или други средства на Община град Добрич.

 

4.  Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

 

  Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;

  Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните такси на територията на общината;

  Законосъобразност при определяне на размера на местните такси;

  Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.

  Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията.

  Минимално повишаване приходите на общината от Такса за битови отпадъци.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

 

   Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Регламент ЕО № 1082/2006г. на Европейския парламент и Европейската харта за местно самоуправление, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя и предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

   На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

   На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 16.12.2019 година.

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

                                                                                                                          проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

      Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно – процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

    

§1. В чл. 16, ал.8 се изменя по следния начин:

  (8) За имотите, които няма да се използват през цялата година и има подадени декларации, отговарящи на условията на ал.1 до ал. 6, които не са основно жилище за някой от собствениците или ползвателите, при учредено вещно право на ползване, се начислява такса за „поддържане чистотата на териториите за обществено ползване” и такса за „обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения“.

 

§3. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава §1 със следния текст:

    §1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с Решение …………… на Общински съвет гр. Добрич и влиза в сила от 01.01.2020г..

 

 

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

С оценка на въздействието можете да се запознаете тук.

Приложение 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре