Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

Документът е публикуван на 15. 11. 2019 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич за периода от 15.11.2019 г. до 16.12.2019 г. Очакваме Вашите становища и предложение на адрес: dobrich@dobrich.bg.  

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне  

  размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

 

 

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич е приета с решение № 4 – 9 от 30 януари 2008 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат обществени отношения, които са свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община град Добрич. С приемане на наредбата, бяха изпълнени изискванията на чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ в сила от 01.01.2008г., а именно Общинският съвет да определя с наредба размера на данъците при условията, по реда и в границите, определени със ЗМДТ.

      

  1. Причини, които налагат приемане на Наредбата, са следните:

     

В Държавен вестник брой 98 от 27.11.2018г., в сила от 01.01.2019 г., в преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, са публикувани изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси. Мотивите на вносителя – Министерски съвет са подробно изложени към Законопроекта, внесен в Народно събрание със Сигнатура 802-01-39/11/10/2018г., изложени са мотиви и от вносителите на промени по предложенията, общо достъпни на сайта на Народно събрание.

По повод настъпилите законодателни промени, Общински съвет – гр. Добрич с Решение № 45-9 от 29.01.2019г., прие Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци. По подадена жалба от Областният управител на област Добрич, с Решение № 195 от 07.05.2019г. по административно дело № 172/2019г., Добрички административен съд отмени решението на Общински съвет и наредбата. Решението на ДАС е обжалвано от Общински съвет - Добрич пред Върховен административен съд и във връзка с това е образувано административно дело № 7989/2019г. на ВАС. Понастоящем съдебното производство е висящо пред ВАС. Сегашното изменение на наредбата се предприема, за да бъдат спазени сроковете при евентуално неблагоприятно развитие на съдебното производство пред ВАС и необходимостта наредбата да влезе в сила през следващата 2020 година.

Измененията в закона касаят най – вече данъка върху превозните средства на автомобилите. Необходимостта Общински съвет да определи нови размери на данъка върху превозните средства за леки автомобили и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, е свързана с въведената от законодателя нова концепция за определяне на този данък – това ще става по нова формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен. Имущественият компонент отчита мощността и годината производство на автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната категория на автомобила, респективно замърсяването, което причинява съответният автомобил.

В закона са предвидени шест диапазона на мощности на автомобили и съответно минимална и максимална стойност на границите на размера на данъка за всеки диапазон на мощност. Спрямо действащите до сега разпоредби, се прави обединяване на диапазоните до 37 и до 55 kW в един – до 55 kW, както и се включват два нови диапазона към съществуващите в закона размери по отношение на най-мощните автомобили, а именно: над 150 kW до 245 kW включително, и над 245 kW.

Коефициентът за годината на производство на автомобила е диференциран по години, като е налице известна промяна спрямо действащите до сега в ЗМДТ коефициенти. На общинските съвети не се предоставя възможност да определят размерите на тези коефициенти, те остават определени в закона.

Екологичният компонент е свързан с екологичните характеристики на автомобила и представлява коригиращ коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила, която е свързана с европейските стандарти за изгорели газове, познати още като Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Екологичният компонент осигурява облекчение за собствениците на автомобили, съответстващи на екологични стандарти „Евро 4“ и по-високи, и утежнение за собствениците на автомобили, които не съответстват на екологична категория или съответстват на екологична категория, по-ниска от „Евро 4“. Тези екологични коефициенти заменят облекчението за действащо катализаторно устройство, което с изменението в закона е премахнато. С коефициентът за екологична категория се дава възможност за ползване на данъчно облекчение за всички автомобили, независимо от мощността им. По този начин всички собственици на моторни превозни средства, ще имат възможност да ползват данъчни преференции, в случай че притежават моторни превозни средства, отговарящи на по-високи екологични стандарти.  

Промяната, съгласно която в обхвата на новата концепция за определяне на данъка върху превозните средства за автомобили са включени и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, произтича от редица установени случаи на неравнопоставеност на данъчно задължените лица и предотвратяване случаите на избягване на данъчно облагане.

Отчитайки основната характеристика на този вид местен данък, а именно пряк имуществен, и имайки предвид отпадането на досега действащото ограничение на облекченията според мощността на автомобилите до 74 kw, са направените предложения за стойностите в имуществения коефициент според мощността на автомобилите.    

   За да се постигне сравнително запазване на стойностите на досега заплащаните данъци, без драстични намаления в стойностите от нововъведените данъчни облекчения, предлагаме запазване на ставките при мощност на превозните средства над 55 kW до 110 kW вкл. и над 110 kW до 150 kW вкл. При спазване на действащото до сега съотношение на стойностите, спрямо законоустановените минимум и максимум, се предлагат размерите на нововъведените стойности за мощни автомобили - над 150 kW до 245 kW вкл. и над 245 kW.    

   Имайки предвид мотивите на законодателя за въвеждане на екологичния компонент и за постигане на целения екологичен ефект, но същевременно за да бъде смекчена данъчната тежест се предлагат размери на коефициентите за екологична категория в предвидения от закона максимум и даване на данъкоплатците възможност да ползват максимални облекчения въз основа на екологичните характеристики на автомобилите си.

   Относно данъка върху недвижимите имоти е направено прецизиране на недвижимите имоти, които подлежат на облагане, както и е уточнено, че подлежи на облагане само вещното право на ползване върху имотите. Предвидено е облекчение за лицата, които придобиват недвижими имоти по възмезден и безвъзмезден начин, като същите вече не са длъжни да подават данъчни декларации по реда на чл.14 от ЗМДТ. Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката ще уведомяват общината за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства. В определени от ЗМДТ случаи е дадена възможност на служителите в общинска администрация, сами да образуват данъчна партида и да определят данъчни задължения, въз основа на служебно събрани данни за недвижимите имоти на лицата. Прецизират се и някои текстове в ЗМДТ, които са свързани с облагането с данък върху недвижимите имоти и данък върху наследствата.          

Определянето на конкретния размер на данъка върху превозните средства, в лимитираните от законодателя граници е предоставен в рамките на оперативна самостоятелност и на преценка по целесъобразност на Общински съвет в общината. Общинският съвет е органът, комуто законодателя е предоставил правомощието да преценява възможностите на неселението и нуждите на общината, за да осигури чрез размера на данъка оптималния баланс на интересите и да гарантира изпълнението на функциите на общината. При това положение, при определяне размера на данъка е разумно да бъде възприет малко под усреднения размер на данъка, като по този начин ще се постигне баланс между фискалните интереси на общината и възможностите на данъчните субекти да заплащат дължимите от тях задължения за данък към общината. На практика с предлаганите изменения се запазват досега съществуващи размери на данъка и се добавят само две нови категории автомобили, които не са съществували досега, а се въвеждат с измененията в ЗМДТ. Увеличение или намаление на данъка на автомобилите, могат да настъпят от екологичните коефициенти, които са приети с измененията на закона.  За новите категории автомобили се предлагат стойности малко над минималните, имайки в предвид социално – икономическото състояние на Добричка област и данните от НСИ за състоянието на икономиката в областта ни. Средствата събрани от данък върху превозните средства сформират съществена част от местните приходи в бюджета на Община град Добрич. С тези средства се гарантира реализация на проекти, които са свързани с проектиране, изграждане и реконструиране на инфраструктурни обекти на територията на общината, в това число рехабилитация на улици, обследване и проектиране на основни ремонти на пътни възли, улици и мостове.

    С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови промени, считаме, че е необходимо да се приемат необходими адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите от закона. Текстовете от наредбата следва да се допълнят и изменят в съответствие с разпоредбите от по – висока степен, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите нови правни норми на Закона за местните данъци и такси.

 

2. Цели, които се поставят с приемане на наредбата:

 

  Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските данъци, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните данъци на територията на общината.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

 За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови или други средства на Община град Добрич.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

 

  Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;

  Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните данъци на територията на общината;

  Законосъобразност при определяне на размера на местните данъци;

  Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.

  Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. Промените ще доведат в някой случаи до увеличаване на данъка върху превозните средства, както на товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, така и на някой леки автомобили, но в много случаи, при леките автомобили с висока мощност и с двигатели съответстващи на екологични категории ще има намаления.

   За 2019г., на основание § 40 от ПР на ЗМДТ, данъкът върху превозните средства беше определен съгласно минималните размери на ставките и коригиращите коефициенти, определени в чл. 55, ал. 1 от ЗМДТ. Към настоящата докладна, представяме справки от масивите на информационната система на дирекция „Местни данъци и такси“.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

 

   Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

   На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

   На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 16.12.2019 година.

   Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

    Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл.79 от АПК, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, както следва:

     §1. Чл. 7, ал.1 се изменя по следния начин:

     Чл.7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

 

     §2. Чл.9 се изменя по следния начин:

   Чл.9. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

 

     §3. Чл.10 се изменя по следния начин:

   Чл.10. Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограничено вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

 

     §4. В Чл.19 се създава нова ал.3 със следния текст:

   (3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22 от ЗМДТ, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.

    

     §5. В чл.19 досегашната ал.3 става ал.4.

     §6. Чл.20 се изменя по следния начин:

    Чл.20. В предвидените от ЗМДТ случаи, задължените лица подават данъчна декларация по реда на чл.14 от закона, за определяне на данъка.

 

    §7. Чл.21 се изменя по следния начин:

    Чл. 21. Не се подава данъчна декларация в случаите по чл.14, ал.3 и ал.8 от ЗМДТ.

 

    §8. Чл.30 се изменя по следния начин:

     Чл. 30. На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по чл.28, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.

 

 

    §9. Чл.37, ал.2 се изменя по следния начин:

      (2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 от ЗМДТ - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

 

     §10. Чл.41, ал.1 се изменя по следния начин:

      Чл. 41. (1)  За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2.

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:

а) до 55 kW включително -  0,56 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително - 0,76 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,54 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,72 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително - 1,80 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW -  2,80 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

 

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

 

2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила както следва:

 

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2"

 

        1,10

"Евро 3"

        1,00

"Евро 4"

        0,80

"Евро 5"

        0,60

"Евро 6" и "ЕЕV"

        0,40

 

 

     §11.  Чл.41, ал.2 се изменя по следния начин:

       (2) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона е в размер, както следва:

1. товарно ремарке - 10 лв.;

2. къмпинг ремарке - 20 лв..

 

     §12. В Чл.41, ал.6 се изменя по следния начин:

        (6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 тона, но не повече от 12 тона е в размер на 20 лева за всеки започнати 750 кг. товароносимост.

 

     §13. В чл.41 се създава нова ал.14 със следния текст:

        (14) Когато в регистъра по чл.39а, ал.1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

 

     §14. Чл.45, ал.1 се отменя.

     

     §15. В чл.45, ал.2 става ал.1 и се изменя по следния начин:

      (1) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 от ЗМДТ данък.

 

     §16. В чл.45, ал.3 става ал.2 и се изменя по следния начин:

     (2) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 тона, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък.

 

     §17. В чл.45, ал.4 става ал.3, а ал.5 става ал.4.

 

 

     §18. Чл. 47 се изменя по следния начин:

     Чл. 47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл.54, ал.5 от ЗМДТ - в приход на общината по регистрация на превозното средство.

 

     §19. В Приложение № 1 към чл.55 от Наредбата – „Патентни дейности“, т.21 се отменя.

 

     §20. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава §1 със следния текст:

     §1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич е приета с Решение №……………….. на Общински съвет гр. Добрич и влиза в сила от 01.01.2020г..

 

 

 

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

С оценката за въздействието на Наредбата можете да се запознаете тук.

PПриложение 1

 

 

 

S

 

 

 

 

Прикачени файлове

Актуално

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път

26.05.2023

На пресконференция днес бе представена пред местните средства за масова информация новата електронна услуга „Виртуална кухня“, която въвежда от 5 юни 2023 г. Община град Добрич. Абонатите на Детска млечна кухня в гр....

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път
ВИЖ ДОБРИЧ
20.36° C много силен дъжд
Нагоре