Заседание № 52 на 17.09.2019 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2018 г.; Информация за показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси на „Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич” ЕООД за 2018 г.; Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 година на Община град Добрич и за динамиката и текущото състояние на дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз и показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление” за полугодието на 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Одобряване на годишен отчет за 2018 г. на Кмета на Община град Добрич, за изпълнението на включените проекти в „Плана за действие за общинските концесии за периода 2018 - 2020 г. на Община град Добрич“ и на концесионните договори.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Обособяване на микропазари на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „За моето бъдеще“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0018-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич – I“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.011-0005-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Искане на „Тръст“ ЕООД с вх. рег. № 70-00-1245/25.07.2019 г. за допълнение на РЕШЕНИЕ № 36-13 от протокол № 36/31.07.2018 г. на Общински съвет (ОС) град Добрич за разрешаване изработване на Частично изменение (ЧИ)  на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за УПИ X- за „ОО и трафопост“ в кв. 26 на ЦГЧ град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Одобряване на проект за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за Поземлен имот (ПИ) 72624.497.20 в землището на град Добрич, за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ – ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ НИВА” в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ПРЕДИМНО ПРОИЗВОДСТВЕНА (ПП) – ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ”.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Одобряване на проект за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за Поземлен имот (ПИ) 72624.123.77 в землището на град Добрич, за промяна от „ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ – ГРАДИНИ И ОРАНЖЕРИИ” в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА – ЖИЛИЩНА ЗОНА ЗА МАЛКОЕТАЖНО  ЗАСТРОЯВАНЕ (до 10.0 м)”.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Одобряване проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.207.33, 72624.207.34, 72624.218.34, 72624.280.675, 72624.280.701 и 72624.619.410 за обект: Електрозахранване на стопанска постройка по чл.56 от ЗУТ в ПИ 72624.207.37-урбанизирана територия за „ПСД” в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.906.605 в местност „Гаази баба”, землище на град Добрич (за „Обществено обслужване”).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.902.68 в местност „Гаази баба”, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство”).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Отдаване под наем на общински полски пътища за стопанската 2019-2020 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.109 по КККР на град Добрич за разширяване на Гробищен парк - град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Издаване на разрешително за ползване на воден обект, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закон за водите за пресичането му от канализационен клон I в гр. Добрич в обхвата на обект „Проектиране и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр. Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ 1“, част  от проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза 1“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

17. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Пристройка за разширение на съществуващ обект за обществено хранене, разположен в едноетажна сграда на приземен етаж, в УПИ I, кв. 40 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич”, ул. „България“ № 15.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Формиране на паралелки в общински училища с по-малък брой ученици от минималния норматив.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

20. Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Добрич”. Присъждане Почетен знак на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община град Добрич във връзка с предстоящите местни избори.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

Кандидатстване с проект по Ограничена покана за подбор на проекти „Младежките центрове: Мощен фактор за местно развитие“, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

ДРУГИ:

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

  • 21.2. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

37-и Международен бридж фестивал "Добрич 2022" (30.09 – 02.10.2022

28.09.2022

От 30 септември до 02 октомври 2022 г. в хотелски комплекс „България“ в Добрич ще се проведе 37-ия Международен бридж фестивал „Добрич, 2022“ . Фестивалът започва в петък от 19.00 ч. с открит двойков турнир и...

37-и Международен бридж фестивал "Добрич 2022" (30.09 – 02.10.2022
ВИЖ ДОБРИЧ
25.38° C ясно небе
Нагоре