Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците

Община град Добрич, на основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич, приета с Решение № 45-1 от 26 април 2011 година на Общински съвет град Добрич.

Публичното обсъждане се обявява за срок до 27.10.2014 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес dobrich@dobrich.bg.

С измененията и допълненията можете да се запознаете тук

 

М О Т И В И

към Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

 

          Причини и мотиви за приемане на изменения и допълнения на настоящата наредба:

Тази наредба урежда основните правила, правата и задълженията на Община град Добрич, на физическите и юридически лица, свързани с организацията, управлението и безопасността на движението на водачите на моторни превозни средства (МПС). Мотивите в подкрепа на проекта за изменение и допълнение са, че действащата към момента уредба не съдържа правила за значителна част от специфичните случаи, които следва да бъдат уредени с подзаконов нормативен акт.

Основно допълнение към наредбата е въвеждането на безплатно паркиране за собствениците на електрически автомобили, което е включено и в Националния план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност в Република България, за периода 2012-2014 г., като една от мерките за насърчаване развитието на устойчива градска мобилност.

С навлизането на електромобилите ще се осигури устойчиво бъдеще на транспорта и намаляване на неговата зависимост от изкопаеми горива. Така ще се ограничат емисиите на парникови газове, съществена част от които се дължат на транспортния сектор, ще се подобри състоянието на околната среда и ще се намалят рисковете за човешкото здраве.

Съгласно чл. 99 от ЗДвП в населените места собственикът или администрацията, управляваща пътя може да определи райони, пътища или части от пътища за зони за платено и безплатно паркиране в определени часове на денонощието. С разпоредбата на чл. 99, ал. 3 на общинските съвети изрично е предоставена компетентност да определя такса за паркиране при условията по ал. 1. Следователно общинският съвет е компетентентния орган и в кръга на предоставените му правомощия е да определи правото на собственици на електрически автомобили да паркират в режим на безплатно паркиране.

          Настоящите изменения и допълнения са съобразени с проблемите, които са възникнали, както за гражданите, така и за служителите, ангажирани с практическото приложение на досега действащия вариант.

 

Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

            - Основен приоритет е изграденият режим на паркиране да се превърне в достъпна и удобна услуга за всички жители и гости на града, да се облекчи трафика, който е най-проявен в централните градски части и около търговските обекти, както и да се запазят и доразвият създадените нормативни предпоставки за контролирано и целесъобразно паркиране на МПС на територията на Община град Добрич, от една страна, и от друга страна -  ефективното управление на общинската собственост.

- Привеждане на текстовете от Наредбата в съответствие с приложимите нормативни актове, национални планове и стратегии, както и с актовете от правото на Европейския съюз.

- Привеждане на нормативния акт в съответствие с обществените отношения.

  - С оглед унифициране на уредбата и прилагането на подзаконов нормативен акт, който е вътрешно непротиворечив, ясно структуриран и отговаря на обществените потребности се предлага отмяна на чл. 4, т. 9 и съответната му санкция. Това се налага, тъй като материята, уреждаща спрените от движение МПС е уредена в Наредба за поддържане и опазване на чистотата и  управление на отпадъците на територията на Община град Добрич.

 - Стимулиране и ускоряване въвеждането на технологии, които оказват слабо негативно въздействие върху околната среда - за собствениците на електрически автомобили е предоставено право на безплатно паркиране на улици, площади и паркинги – общинска собственост, където е въведен режим за платено паркиране “синя зона”.

-   Контрол и организираност при паркирането в Централна градска част.

 

           Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба.

            Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси, тъй като те са предвидени още при първоначалното въвеждане на режима за паркиране на територията на Община град Добрич,  изградена е и техническата база, необходима за прилагането й.

 

 Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Европейската харта за регионално развитие, Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, Европейската стратегия за незамърсяващи и енергийно ефективни превозни средства и други документи на ЕС за развитие на нисковъглеродна  и ресурсно ефективна икономика.

 

 

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-3.07° C облачно
Нагоре