Община град Добрич започва прием на заявления за включване в механизма „Лична помощ“

От 5 юли влезе в сила Наредба №РД-07-7 от 28 юни 2019г. за включване в механизма лична помощ, съгласно която лицата:

• с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 % трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;

• децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

• децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

могат да подават заявление - декларация за включване в механизма за лична помощ в Община град Добрич;

Съгласно Наредбата, Община град Добрич, НОИ и АСП са сключили през м.август 2019г. тристранно споразумение за предоставяне на механизма за лична помощ, във връзка с което заявления от кандидат - ползватели на лична помощ ще се приемат в Община Добрич. /ул.”Независимост”, №7, ет.11, стая 1105 – бивш партиен дом/ .

Към заявлението кандидат-ползвателите на лична помощ следва да представят направление, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ с определения брой часове за лична помощ.

Ето и конкретните стъпки за включване в механизма за лична помощ:

Подаване на Заявление-декларация по образец и Формуляр са самооценка в Дирекция „Социално подпомагане“- Добрич, ако настоящият адрес на лицето с увреждане е на територията на Община град Добрич.

Заявлението и формулярът за самооценка се попълват от лицето с увреждане или негов законен или упълномощен представител.

Документите се подават лично, чрез упълномощено лице или от законен представител.

Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на законния му представител.

След подаване на документите лицето с увреждане ще бъде посетено в неговия дом от служител на Дирекция “Социално подпомагане“, който има задължението на установи реалните затруднения и потребности, и да проведе интервю с лицето с увреждане или негов законен представител или с човека, който полага грижи за лицето с увреждане.

Въз основа на самооценката, представените документи и резултатите от проведеното интервю, на заседание на специализирания отдел към ДСП се изготвя Индивидуална оценка на потребностите на лицето с увреждане.

Броят на часовете за лична помощ се определя в издаденото от ДСП направление, в зависимост от установената степен на зависимост, като за:

1. първа степен са до 15 часа месечно;

2. втора степен са до 42 часа месечно;

3. трета степен са до 84 часа месечно;

4. четвърта степен са до 168 часа месечно;

В 10-дневен срок от изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите се издава направление за включване в Механизма лична помощ.

От 19 август 2019г. лицето с увреждане, чиито настоящ адрес е на територията на Община град Добрич, или негов законен или упълномощен представител подава Заявление-декларация/по образец/, за включване в механизма лична помощ /по образец/  в Община град Добрич /ул.”Независимост”, №7, ет.11, стая 1105 – бивш партиен дом/, придружено с направлението, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ с определения брой часове за лична помощ.

Важно!

В заявлението лицето с увреждане или неговият законен представител  изрично дава съгласие:

• За пълнолетните лица - добавката за чужда помощ да се превежда за плащането на ползваната услуга;

• За децата - до 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД /в зависимост от броя на определените в направлението часове/, изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга;

• Даденото съгласие за трансфериране на посочените суми е задължително условие за включване и ползване на Механизма лична помощ. Трансферът ще бъде извършван само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.
Правата и задълженията на ползвателя на лична помощ, личния асистент и Община град Добрич се уреждат чрез тристранно споразумение, а личният асистент се назначава с трудов договор, сключен между него и Кмета на Община град Добрич.

Изпълнението на трудовите договори с определените асистенти започва от 1-во число на месеца, следващ месеца на сключване на договорите.

Ползвател на механизма лична помощ не може да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности, финансирана по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от държавния бюджет, бюджета на общността или друга донорска програма!

За допълнителна информация: тел. 058/602017, 058/600103 или стаи 703 и 1105 в сградата на ул.”Независимост”, №7/бивш партиен дом/.

Актуално

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!

07.05.2021

Скъпи приятели,   Времето неумолимо ни отдалечава от победния 9 май 1945 година. Но и днес това е особенна дата в нашите сърца. Днес си спомняме имената на героите, които спасиха нашият свят, нашите народи от...

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!
ВИЖ ДОБРИЧ
14.45° C ясно небе
Нагоре