Община Добрич обявява публично обсъждане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет град Добрич и актуализиране на състава й

Публичното обсъждане се обявява за срок от 13 до 27 октомври 2014 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения до 27 октомври 2014 г. на адрес: dobrich@dobrich.bg.  

 

 

До

Общински съвет

град  ДобриЧ

 

Докладна записка

от СТИЛИЯН МИТЕВ

Общински съветник

Председател на Наблюдателната комисия при Общински съвет  град Добрич

 

Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет град Добрич и актуализиране на състава й

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Работата по ресоциализацията на лишените от свобода се подпомага от представители на наблюдателната комисия, създадена към Общински съвет град Добрич. Съставът на наблюдателната комисия е утвърден с Решение на Общински съвет град Добрич № 3-26/20.12.2011 г.

Наблюдателните комисии:

1. осъществяват обществен контрол на дейността на местата за лишаване от свобода;

2. подпомагат ресоциализацията на лишените от свобода, включително чрез иницииране на социални услуги на територията на общината;

3. правят предложения за изменяне на режима, преместване на лишените от свобода в затворнически заведения от по-лек или по-тежък тип или за условно предсрочно освобождаване;

4. правят предложения и дават мнения по искания за помилване;

5. подпомагат семействата на лишените от свобода;

6. съдействат за настаняване на работа и битовото устройване на освободените от местата за лишаване от свобода.

Във връзка с регламентиране на горепосочените дейности е необходимо приемането на Правилник за организацията и дейността на наблюдателната комисия при Общински съвет град Добрич и актуализиране на състава на самата комисия.

В тази връзка предлагам на Вашето внимание за утвърждаване проект на Правилник за организацията и дейността на наблюдателната комисия при Общински съвет град Добрич.

Предлагам също така да бъде допълнено Решение на Общински съвет град Добрич № 3-26/20.12.2011 г., като бъде актуализиран състава на Наблюдателната комисия при Общински съвет град Добрич със следните лица:

- Магдалена Николова Миткова – Директор на Дирекция социално подпомагане – Добрич;

- Живко Тинев Енчев – ст. експерт в отдел „АППТ” в Дирекция „Бюро по труда”, град Добрич;

- Георги Кръстев Панов – член на УС на КРИБ, Добрич;

Не е необходимо да бъде допълван състава на комисията с цел да бъде определен и представител на МКБППМН, тъй като Росица Маркова Тодорова – гл. юрисконсулт, която е и досегашен член на Наблюдателната комисия е едновременно с това и член на МКБППМН.

 

1. Причини и мотиви за приемане на  Правилника са следните:

- Mотивите за приемането на Правилника за организацията и дейността на наблюдателната комисия при Общински съвет град Добрич са необходимостта от регламентиране на дейността на комисията в съответствие с чл. 170 и 171 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

2.Цели, които се поставят с приемането на Правилника:

- Подобряване работата на наблюдателната комисия чрез регламентиране на целите, основните задължения и правомощията й.

 -Да се  синхронизират нормативните   документи на Общински съвет с националното законодателство.

3.Очаквани резултати от приемане на Правилника:

- Подобряване работата на наблюдателната комисия, осигуряване на по-ефективна помощ и подкрепа на правонарушителите – условно предсрочно освободени от затвора и осъдени лица с цел тяхната ресоциализация и реинтеграция в обществото.

 

 4.Финансови средства, необходими за прилагането на Правилника:

   За приемането на Правилника не са необходими финансови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на  Р.България:

Предлаганият проект на Правилник е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт / Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража/ с тях.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Правилника е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

 

 

                                                                                                                      Проект!

                                                                      

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ град ДОБРИЧ

 

Чл. 1. Наблюдателната комисия се създава на основание чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Решение № 3-26 от 20 декември 2011 година на Общински съвет град Добрич.

І. ЦЕЛИ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

Чл. 2. Целите на дейността на Наблюдателната комисия са следните:

Да координира дейността на органите и организациите, които биха могли да оказват както контрол и надзор, така и помощ и подкрепа на правонарушителите - условно предсрочно освободени от затвора и осъдени на "Пробация" лица, с цел тяхната ресоциализация и реинтеграция в обществото.
Да привлича и ангажира обществото да участва активно в превенцията на престъпността.

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

 

Чл. 3. Основните задължения на Наблюдателната комисия са следните:

Осъществява обществен контрол върху работата по поправянето или превъзпитанието на лишените от свобода.
Подпомага администрацията на затвора във възпитателната работа с лишените от свобода.
Прави предложения за изменяне на режима и за преместване на отделни затворници.
Прави предложения и дава мнения за помилване.
Участва със свой представител в комисията по чл. 73 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
Подпомага семействата на лишените от свобода, включително при възпитанието на децата.
Съдейства за настаняване на работа и за битово устройване на освободените от местата за лишаване от свобода и полага грижи за тяхното поведение и правилно развитие.

III. СЪСТАВ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

 

Чл. 4. Съставът на Наблюдателната комисия се утвърждава от Общински съвет, като включва председател, секретар и членове. В заседанията участват представители на Общински съвет град Добрич, Областна служба „Изпълнение на наказанията” град Добрич, Областен съвет на БЧК град Добрич, Регионален синдикален съюз „Подкрепа”, КНСБ, Дирекция „ГРОН” – Община град Добрич, Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда”,  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

 

IV. РАБОТА НА КОМИСИЯТА

 

Чл. 5. Работата на Комисията е в няколко направления:

1. Посещаване на местата за лишаване от свобода, където се извършва:

                  1.1. Проверка на информацията

                  1.2. Предварителна беседа е началника на затвора

                  1.3. Изследване на документацията по регистрация

                  1.4. Обиколка в затвора

1.5. Беседи с лишените от свобода

                  1.6. Беседа с група

                  1.7. Индивидуални разговори

                  1.8. Избор на място за провеждане на беседи

                  1.9. Избор на лица, с които да се провеждат беседи

                  1.10. Провеждане на беседа

                  1.11. Беседа със затворническия персонал

                  1.12. Доклад.

 

 Беседи с роднини, адвокати и близки на лишените от свобода.

 

 Подпомагане и ресоциализация на лишените от свобода.

                   3.1. Подпомагане в трудовата заетост

             3.2. Повишаване на образователната степен

                   3.3. Работа с психолог

                   3.4. Наблюдения на социалната среда и контакти с обществото

                   3.5. Съвместни среши и беседи с близките

                   3.6. Подпомагане на семейството.

         4. Предложения за изменение на режима.

             4.1. Анализ на информацията след посещението

                   4.2. Анализ на беседата с лишения от свобода

                   4.3. Конкретни предложения за преместване на по-лек или по-тежък режим

                   4.4. Предложения за условно предсрочно освобождаване

                   4.5. Предложения и мнения по искания за помилвания.

V. ИЗДРЪЖКА

Чл. 6. На основание чл. 171, ал. 4 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, издръжката на Наблюдателната комисия се осигурява от Общински съвет.

VI. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА И АРХИВ

Чл. 7. (1) Заседанията на Наблюдателната комисия се провеждат в сградата на Община град Добрич.

            (2) Ако конкретната работа налага – заседанията се провеждат и на други, определени от самата Комисия, работни места.

 

Чл. 8.  Архивът на Наблюдателната комисия се съхранява в Общински съвет (сградата на Община град Добрич) – стая № 302.

 

VII. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА

 

Чл. 9.  (1) Заседанията на Наблюдателната комисия се провеждат веднъж на три месеца, при необходимост се насрочва извънредно.

            (2) В края на всяко проведено заседание се насрочва датата на следващото заседание.

 

            Настоящият Правилник е приет с решение № …………от…………….на Общински съвет град Добрич.

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следните                                                                                     

                                                                       

 

 ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЯ:

           

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА:

Приема  Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет град Добрич, съгласно Приложение № 1.
Допълва Решение № 3-26 от 20.12.2011 година на Общински съвет град Добрич, като включва в състава на Наблюдателната комисия при Общински съвет град Добрич  следните лица:

Магдалена Николова Миткова – Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Добрич;
Живко Тинев Енчев – ст. експерт в отдел „АППТ” в Дирекция „Бюро по труда”, град Добрич;
Георги Кръстев Панов – член на УС на КРИБ, Добрич.

Възлага на  Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона, действия.

 

 

 

С уважение,

 

 

 

СТИЛИЯН МИТЕВ

Общински съветник

Председател на Наблюдателната комисия

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
12.87° C облачно
Нагоре