Допуснати до етап "оценка на бизнес план" кандидати за "управител" на "Градски транспорт Добрич" ЕООД

Днес, 08.07.2019 г. комисия  назначена със Заповед № 773 /12.06.2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател :  Росица Йорданова - Зам. - кмет ИРЕФ  на Община град Добрич;

Секретар: Петър Енев – Директор на дирекция ИРЕФОП;

          и Членове

  1. Мартина Герджикова – ст. юрисконсулт в общинска администрация, правоспособен юрист;
  2. Божанка Вуцова - Общински съветник от ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”
  3. Иван Тонев – Общински съветник от ПК „Транспорт, инфраструктура и екология”,

проведе работно заседание за  проверка допустимостта на кандидатите  до  участие в конкурса за управител  на “Градски  транспорт Добрич” ЕООД.

За участие в конкурса за управител на “Градски  транспорт Добрич” ЕООД документи са  подадени от г-жа Катя Вергилова Петкова.

Във връзка с гореизложеното, комисията взе следните,

РЕШЕНИЯ:

1. След извършения преглед на документите по тяхната допустимост, комисията допуска  г-жа Катя Вергилова Петкова до участие в следващият етап на конкурса, тъй като същата е представила всички документи посочени в обявата и същите отговарят на нейните изисквания.

2. Тъй като има само един кандидат подал документи за конкурса за управител на “Градски  транспорт Добрич” ЕООД, съгласно изискванията на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, когато броят на допуснатите кандидати за дадено дружество е по-малък от 2-ма, процедурата по приемане на документи и допускане на кандидатите за участие в конкурса се провежда отново, като обявата се публикува в тридневен срок от датата на протокола. В тази връзка Комисията задължава секретаря да организира повторно публикуване на обявата за управител на “Градски транспорт Добрич” ЕООД и да уведоми писмено допуснатия кандидат за решението на комисията в тридневен срок от датата на  настоящия протокол.

Актуално

Община град Добрич инвестира средства в ремонт на детски ясли

25.01.2022

Грижата за децата е основен приоритет в управленската програма на общинското ръководство. Осигурени са бюджетни средства за ремонт на детска ясла № 6 „Първи юни“, която се намира на улица „Карвуна“2 и детска ясла...

Община град Добрич инвестира средства в ремонт на детски ясли
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.33° C облачно
Нагоре