Заседание № 51 на 30.07.2019 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото шестмесечие на 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през първото шестмесечие на 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към  Община град Добрич през второ тримесечие на 2019 г. и актуализираното разпределение на променените бюджети  към  30.06.2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Актуализация на бюджета за 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Частична промяна на текста на Решение № 16-7 от 31.01.2017 г.  на Общински съвет град Добрич за поемане на дългосрочен общински дълг.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Изменение и допълнение на Решение на ОбС № 41-7/27 Ноември 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за периода от 01 април 2019 година до 30 юни 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Одобряване на проект за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО)  град Добрич за проектен ПИ 72624.207.39 (образуван от разделяне на ПИ 72624.207.13) в землището на град Добрич, за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ – ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ НИВА” в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ПРЕДИМНО ПРОИЗВОДСТВЕНА (ПП) - ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ”.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Одобряване на проект за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.474.108 (стар ПИ 72624.474.21) в землището на град Добрич, за промяна от „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ – ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ НИВА” в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА СМЕСЕНА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА (СМФ) - ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА И ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ”.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.509.143 в землището на град Добрич (за „Разширение на база за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника”).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Разрешаване изработване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект:

  • Сградно водопроводно отклонение, проектирано в ПИ 72624.36.11 (за местен път) до ПИ 72624.36.58 (урб. територия за „ПСД-енергиен обект-площадка за компресиране на природен газ”) в землището на град Добрич;
  • Кабелна линия 20 kV, проектирана в ПИ 72624.36.8 (за летище, аерогара) и ПИ 72624.36.11 (за местен път) до ПИ 72624.36.58 (урб. територия за „ПСД-енергиен обект-площадка за компресиране на природен газ”) в землището на град Добрич;
  • Присъединителен газопровод, проектиран в ПИ 72624.77.1 (за съоръжение за газопровод), ПИ 72624.212.70 (за друг поземлен имот за движение и транспорт) и ПИ 72624.36.11 (за местен път) до ПИ 72624.36.58 (урб. територия за „ПСД-енергиен обект-площадка за компресиране на природен газ”) в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.87.55 за обект: Външен  водопровод, захранващ ПИ 72624.87.85 - урбанизирана територия за „ПСД” в землището на град Добрич, обхващащ частта от проекта извън границите на урбанизираните територии.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.14 по КККР на град Добрич за разширяване на Гробищен парк – град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Закупуване на поземлен имот с идентификатор 72624.433.15 по КККР на град Добрич за разширяване на Гробищен парк - град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Издаване на разрешително за ползване на воден обект,  съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закон за водите за пресичането му от водопровод от град Добрич до кв. Рилци в обхвата на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Издаване на разрешително за ползване на воден обект,  съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закон за водите за пресичането му от битова канализация в кв. Рилци в обхвата на проект „Битова канализация в кв. Рилци, град Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

17. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - I“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ N BG16RFOP001-1.011-0005-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

18. Предоставяне на временен безлихвен  заем  за допустими възстановими разходи по проект „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2020“, с регистрационен № BGО5FМOPО01-3.002-0172-C05 „Грижа за по-добър живот”, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

19. Приемане на План за защита при бедствия на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

20. Възлагане изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа в дома“ с рег. № BG05М9ОР001-2.040-0030, съгласно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

21. Издаване на Запис на Заповед във връзка с депозиране на искане за авансово плащане по Проект „Подкрепа в дома“ с рег. № BG05М9ОР001-2.040-0030, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

22. Формиране на паралелка в Спортно училище „Г. С. Раковски“ с по-малък брой ученици от минималния норматив.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

23. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ  ПИ 72624.621.52 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Батовска” № 1, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

24. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост – в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ № 5.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

25. Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост в сграда с идентификатор 72624.614.2423.1 на ул. „Отец Паисий” № 16.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

26. Отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по бул. „Русия“.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

27. Отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост за поставяне на преместваем павилион за търговска дейност.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

28. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост - помещение за търговия  на бул. „25-ти септември” № 13 .

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

29. Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост – Щанд № 4 и Щанд № 6, който е изнесен, несамостоятелна обособена част от  Щанд № 4 и Магазин № 7, находящи се в Хали на Централен кооперативен пазар.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

30. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.535 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Александър Батенберг“ № 58.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

31. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.603.362, находящ се на ул. „Свещеник Павел Атанасов“.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

32. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.604.1055, находящ се на ул. „Свещеник Павел Атанасов“.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

33. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

34. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) за УПИ XVIII - за „Обществено обслужване“ в кв. 79 на Централна градска част (ЦГЧ) град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

35. Предложение за разпореждане с недвижим имот на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, ЕИК: 202966915, от който не се очаква икономическа изгода, придружен с експертна оценка.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

36. Участие в Процедура за подбор на проектни предложения „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура” по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, която се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

37. Определяне на WiFi точки за безплатен достъп до интернет на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

38. Изменение на решение № 49-23 от 28.05.2019 г. на Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Зорница Михайлова, Председател на Временната комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд - Добрич

39. Приемане на решение за целево финансиране на ремонт, поддръжка и изграждане на детски площадки в град Добрич.

ВНОСИТЕЛИ: Михаел Игнатов, Нивелин Радичков и д-р Явор Милушев

Приемане на предложение за прекратяване на договор № 86 от 14.08.2008 г., за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Аптека – традиционни мехлеми, сиропи, билкови лекарства и др.”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич” град Добрич от концесионера „Манова“ ЕООД, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

40. ДРУГИ:

                                              ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

  • 40.2. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
20.05° C предимно облачно
Нагоре