Заседание № 50 на 25.06.2019 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Сключване на договор за кредит с „Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг, с цел реализация на проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“, Договор BG16RFOP001-1.011-0006-С01, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Сключване на договор за кредит с „Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг, с цел реализация на проект „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“ ROBG439, финансиран от Програма Интеррег V-А Румъния – България.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Разрешаване изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) на град Добрич за ПИ 72624.475.114 и проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на същия в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Промяна предназначението на жилище във връзка с обезщетение  за отчужден и завзет през 1987 г. жилищен имот, находящ се на адрес: гр. Добрич, ул. „Боряна” № 36, собственост на Радан Христов Янкулов и Катя Андонова Янкулова.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за „Разширение на Гробищен парк“ на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Издаване на Запис на Заповед по Договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-1.011-0005-C01 – „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич – I“, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, процедура на директно предоставяне № BG16RFОP001-1.011 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Добрич“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Обявяване на 25 септември 2019 г. (сряда) за празничен и неприсъствен на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.604.1057 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Хан Тервел“ № 160.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

9. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Пристройка към жилище в УПИ І-189 в кв. 620 по Кадастрален и ПРЗ на ЖК „Русия 3,4” на град Добрич”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

10. Учредяване право на пристрояване за изграждане на външно стълбище, във връзка с одобрен проект за обект: „Преустройство на част от апартамент в салон за красота в УПИ IV в кв. 38 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

11. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VI - за „Озеленяване“ в кв. 8 на ПЗ „Север“ (изграждане на пътна връзка) във връзка с разрешаване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXI за „ПСД“ в същия квартал.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

Кандидатстване за извънредна кампания на проект „Красива България” (ПКБ) 2019 г. М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”, финансиране на проектно предложение „Осигуряване на достъпна среда в концертна зала „Добрич“ в град Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

12. ДРУГИ:

12.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
3.22° C облачно
Нагоре