Протокол за допуснатите кандидати за длъжността "Младежки работник" по проект "Младежки център Добрич - Вашето утре"

ПРОТОКОЛ 1/ 02.10.2014 г.

 

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК”

ПО ПРОЕКТ BG06 – 102 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ – ВАШЕТО УТРЕ“,

ПО ПРОГРАМА „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК“, КОМПОНЕНТ 1 „МЛАДЕЖИ В РИСК” ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

НА КОНКУРСНАТА  КОМИСИЯ,  НАЗНАЧЕНА  СЪС  ЗАПОВЕД  №  904/ 27.08.2014  г.  НА  КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

Николета Коларова, ст.юрисконсулт, АПИТО към Община град Добрич - редовен член от комисията, отсъства поради участието й в обучение беше замествана от резервен член Камен Михайлов, ст.юрисконсулт, АПИТО.

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

 

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление по образец.

1.2. Декларация по образец.

1.3. Автобиография по образец.

1.4. Копие на документ за самоличност.

1.5.1. Копие на диплом за придобита образователно - квалификационна степен - Висше: Бакалавър.

1.5.2. Копие на диплом за придобита образователно - квалификационна степен - Висше: Магистър.

1.6. Копие от документ/и, удостоверяващи професионален опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

1.7. Копие от сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове, доказващи придобити умения и натрупан опит.

1.8. Копие на сертификат/и и/или удостоверения за владеене на английски език.

1.9. Актуална снимка.

    

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността: Младежкият работник работи за подобряване благосъстоянието на младежите в общината, интеграция на младежи в неравностойно положение и такива в риск от социално изключване, роми и други етноси. Младежкият работник подкрепя младия човек, като окуражава социалното му развитие и индивидуална реализация и подпомага пълноценното и равнопоставено участие в гражданския, политическия и икономическия живот. Предлага конструктивна и образователна реализация на свободното време, информация, съвет и подкрепа.

2.2 Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Да са младежи до 29 ненавършени години към 30.04.2016 г. включително;
 • Висше образование  - завършена образователна степен бакалавър или магистър;
 • Владеене на английски език – ниво B1;
 • Да не са осъждани.

2.3. Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство: участие като доброволец; участие в младежки и/или неправителствени организации; иницииране на младежки инициативи; участие в реализиране на проекти;
 • Добри компютърни умения;
 • Добри комуникативни умения.

 

 

Име, презиме и фамилия

Представени ли са всички документи

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

 1.  

Галина Тошкова Костадинова

Да

Да

-

 1.  

Цветелина Георгиева Добрева

Да

Да

-

 1.  

Добромира Петкова Петкова

Да

Да

-

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ ДОПУСКА ДО КОНКУРС СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

 

Име, презиме и фамилия

 1.  

Галина Тошкова Костадинова

 1.  

Цветелина Георгиева Добрева

 1.  

Добромира Петкова Петкова

 

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на 06 октомври (понеделник) от 13.30 ч., в Малка заседателна зала, ет. 2, Община град Добрич, ул. България № 12, град Добрич.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ /П/

Дата: 02.10.2014 г.

Актуално

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион

04.06.2020

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ даде своето съгласие Община град Добрич да използва сумата от  262 440 лв. от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване по...

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион
ВИЖ ДОБРИЧ
16.79° C ясно небе
Нагоре