Заседание № 49 на 28.05.2019 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Предложение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Промяна предназначението на част от резервен фонд общински жилища и определянето им като жилища за настаняване на граждани с установени жилищни нужди. Промяна на част от жилищния фонд за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди и определянето им като жилища от фонд-резервен и фонд-ведомствен по реда на НРУУЖНННУРЖОЖФ на Община град Добрич, приета с Решение № 24-4 от 19.09.2017 г. на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с Решение  № 32-1 от 27.03.2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Предоставяне на временен безлихвен  заем  за допустими възстановими разходи по Проект „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“ ROBG439“, Договор за финансиране № 39246/04.04.2018 г. по програма „Интеррег V-А Румъния – България“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Предоставяне на временен безлихвен  заем  за допустими възстановими разходи  по Проект „Обучения и заетост“ Компонент II, съгласно договор за осигуряване на заетост № ОЗ-ХУ-03-13-3009#9/11.04.2019 г., проект BGО5М90РО01-1.010-0001 „Обучения и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Предоставяне на временен безлихвен  заем  за допустими възстановими разходи  по Проект „NETWORKING IN PRESERVING THE FIRST WORLD WAR MULTICULTURAL HERITAGE IN THE DANUBE COUNTRIES” DTP1-1-311-2.2 с акроним NETWORLD, Договор за безвъзмездна помощ № РД-02-29-100/20.04.2017г. , по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Предоставяне на временен безлихвен  заем  за допустими възстановими разходи  по Проект „2018-2-RO01-KA205-049892“ mAPP my Europe” с акроним mAPP, съгласно Партньорско споразумение № 7/9.11.2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Актуализация на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич за 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2019 година на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Разрешаване изработване на проект за Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ЧИ на ОУПО) град Добрич за УПИ XIII - за „Обществено и делово обслужване” и УПИ XIV - за „Озеленяване” в кв. 1267 на ЖК „Север 2” град Добрич и даване съгласие по чл. 131,  ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.517 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.426 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Предложение за продажба на имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Предложение за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

15. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.622.5495 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Черноризец Храбър“ № 7.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост „Кожухарска работилница” в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Oтдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на Витрина за сладолед.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година на „Комуналефект” ЕООД в ликвидация, ЕИК 000840182.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

20. Определяне правомощията на представителя на Oбщината в Oбщото събрание на акционерите на „Център за бизнес и култура” АД, ЕИК 834023049.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

21. Даване на съгласие на „Диагностично консултативен център – I Добрич“ ЕООД град Добрич ЕИК: 124140855 за закупуване на дълготрайни материални активи.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

22. Откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане конкурс за управител на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, ЕИК: 202966915.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

23. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

ДРУГИ:

24.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"

24.02.2021

В V Областен конкурс рецитал „За да я има България“ ще участват 481 деца и ученици от общините Добрич, Добричка, Тервел, Генерал Тошево, Каварна, Крушари. I възрастова група – деца от подготвителна група участниците са...

481 участници ще рецитират любими стихове в V областен конкурс рецитал „За да я има България"
ВИЖ ДОБРИЧ
11.26° C предимно облачно
Нагоре