Съобщение за утвърден Окончателен списък за настаняване в общински жилища под наем на граждани с установени жилищни нужди за 2019г.

Община град Добрич уведомява всички заинтересовани граждани, че Окончателния списък за настаняване в общински жилища под наем на граждани с установени жилищни нужди за 2019г. е изготвен и утвърден от Кмета на Община град Добрич. Същият е обявен на таблото пред стая 113 на Община град Добрич и 6-то работно място в Центъра за услуги и информация. С Окончателния списък за 2019г. можете да се запознаете по-долу. Съгласно чл.18 ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския  жилищен фонд на Община град Добрич, възражения по утвърдения от Кмета на Община град Добрич Окончателен списък за 2019г. не се приемат.

Заявления за установяване на  жилищни нужди и включване в Окончателен списък за 2020г. се приемат в периода: 01.07.2019г. – 30.09.2019г. Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация /работно място №6/ на Община град Добрич, ул. „България” 12.

ДАТА: 30.04.2019 год.    
УТВЪРДИЛ:    
            КМЕТ: (П)    
          /ЙОРДАН ЙОРДАНОВ/  
       
ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГРАЖДАНИ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ПОД НАЕМ - 2019 г.
       
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ВХ.№ КАРТ. ГРУПА
1 Ведат Хасанов Юсменов 312/ 30.09.1998 г. IV
2 Павлин Вичев Вичев 193/ 05.07.1999 г. ІV
3 Лиляна Костова Дочева 430/ 19.09.2000 г. IV
4 Петя Великова Петрова 367/ 15.08.2000 г. ІV
5 Емилия Христова Колева 181/ 21.07.1998 г. ІV
6 Таня Иванова Желева 205/15.08.2001г. ІV
7 Димитричка Атанасова Костадинова 158/ 29.07.2002 г. ІV
8 Катя Недялкова Костадинова 225/ 04.09.2001 г. ІV
9 Ивелин Михайлов Мирчев 169/ 01.08.2003 г. IV
10 Марияна Николова Станева 164/ 28.07.2003 г. ІV
11 Дарина Димитрова Василева 234/ 30.09.2003 г. ІV
12 Димитър Иванов Димитров 182/ 07.08.2003 г. ІV
13 Светлин Стефанов Драгнев 279/ 26.09.2003 г. ІV
14 Румяна Пенчева Петрова 589/ 13.07.1994 г. ІV
15 Деница Николаева Маринова 466/ 29.09.2000 г. ІV
16 Николай Желев Радев 191/ 11.08.2003 г. ІV
17 Веселина Иванова Станева 292/ 30.09.2003 г. ІV
18 Румяна Асенова Иванова 94Р-00-238/ 30.09.04 г. ІV, т.3
19 Митка Христова Илиева 94М-00-518/ 29.09.04 г. ІV, т.3
20 Божо Стоянов Илиев 94Б-00-77/ 09.07.05 г.  ІV, т.4
21 Айтен Сали Салим 94А-00-154/ 08.04.05 г. ІІІ, т.2
22 Величка Симеонова Димитрова 94В-00-244/ 15.04.05 г. ІІІ, т.2
23 Светослав Севдов Диянов 94С-00-359/ 14.04.05 г. ІV, т.2
24  Снежанка Енчева Калчева  94С-00-733/ 13.09.05 г. ІІІ, т.1
25 Росица Илиева Вълчанова 94Р-00-303/ 18.08.05 г. ІІІ, т.2
26 Иринка Василева Георгиева 94И-00-470/ 25.08.05 г. ІІІ, т.2
27 Стоянка Тодорова Кръстева 94С-00-671/ 19.08.05 г. ІІІ
28 Галин Василев Димитров 94Г-00-405/ 19.07.05 г. ІV, т.1
29 Ганка Стефанова Иванова 94Г-00-415/ 26.07.05 г. І
30 Галя Асенова Ангелова 94Г-00-527/ 27.09.05 г. ІV, т.1
31 Юлиян Пламенов Борисов 94Ю-00-71/ 27.09.05 г. ІV, т.1
32 Мелек Джавад Ахмедова 94М-00-645/ 26.09.05 г. ІV, т.1
33 Анифе Исеин Исеин 94А-00-331/ 25.07.05 г. ІV, т.1 и 2
34 Севинч Али Демир 04С-00-701/ 29.08.05 г. ІV, т.1 и 2
35 Севгюлер Емин Амед 94С-00-757/ 21.09.05 г. ІV, т.1 и 2
36 Юлвер Мустафа Ахмед 94Ю-00-65/ 15.09.05 г. ІV, т.1 и 2
37 Костадин Димитров Аврамов 94К-00-384/ 29.09.05 г. ІV
38 Марияна Петрова Иванова 94М-00-716/ 21.10.05 г. ІV
39 Янислава Николова Янакиева 94Я-00-67/ 30.09.05 г. ІV
40 Ненко Стойчев Ненов 94Н-00-313/ 14.07.05 г. ІV
41 Таслиме Зейнун Ахмедова 94Т-00-208/ 04.08.05 г. ІV
42 Диана Иванова Николова 94Д-00-514/ 14.07.05 г. ІV
43 Рефет Хасан Хюсеин 94Р-00-34/ 10.02.06 г. ІІ
44 Анета Драгомирова Изетова 94А-00-61/ 10.02.06 г. ІІІ, т.2
45 Ивелина Панайотова Христова 94И-00-80/ 09.02.06 г. ІІІ, т.2
46 Маринела Атанасова Ангелова 94М-00-68/ 06.02.06 г. ІІІ, т.2
47 Мирослава Божидарова Маринова 94М-00-82/ 09.02.06 г. ІІІ, т.2
48 Светла Георгиева Асенова 94С-00-82/ 07.02.06 г. ІІІ, т.2
49 Хуршида Сайфиевна Михова 94Х-00-6/ 02.02.06 г. ІІІ, т.2
50 Гюлсен Неджибова Шукриева 94Г-00-64/ 10.02.06 г. ІІІ, т.4
51 Стефан Петков Стефанов 94С-00-80/ 06.02.06 г. ІІІ
52 Галина Христова Петрова 94Г-00-86/ 23.02.06 г. ІІІ
53 Джахиде Дуран Махмуд 94Д-00-78/ 10.02.06 г. ІІІ
54 Ивелина Георгиева Желева 94И-00-77/ 09.02.06 г. ІІІ
55 Кадрие Сание Сали 94К-00-47/ 10.02.06 г. ІІІ
56 Милка Ангелова Николова 94М-00-83/ 10.02.06 г. ІІІ
57 Станимир Стефанов Киров 94С-00-87/ 08.02.06 г. ІІІ
58 Семиха Селим Ешереф 94С-00-102/ 10.02.06 г. ІІІ
59 Татяна Стефанова Чолакова 94Т-00-27/ 09.02.06 г. ІІІ
60 Гюлюмсер Ибрям Дервиш 94Г-00-49/ 07.02.06 г. ІV, т.2
61 Десислава Алексиева Демирева 94Д-00-69/ 08.02.06 г. ІV, т.2
62 Мергюлер Демир Ахмедова 94Д-00-25/ 09.02.06 г. ІV, т.2
63 Леман Себайдин Стоянова 94Л-00-10/ 08.02.06 г. ІV, т.2
64 Лилия Ганчева Минчева 94Л-00-11/ 08.02.06 г. ІV, т.2
65 Невин Демир Сали 94Н-00-54/ 07.02.06 г. ІV, т.2
66 Севда Йосифова Тодорова 94С-00-90/ 08.02.06 г. ІV, т.2
67 Севджихан Демир Исмаил 94С-00-93/ 09.02.06 г. ІV, т.2
68 Веселина Колева Тодорова 94В-00-52/ 06.02.06 г. ІV, т.4
69 Гюнал Рахим Ибрям 94Г-00-55/ 09.02.06г. ІV, т.4
70 Ивелина Стоянова Атанасова 94И-00-82/ 10.02.06 г. ІV, т.4
71 Севджан Изет Сейфула 94С-00-96/ 10.02.06 г. ІV, т.4
72 Сенджан Исмаил Кязим 94С-00-88/ 08.02.06 г. ІV
73 Емилия Атанасова Йорданова 94Е-00-26/ 09.02.06 г. ІV
74 Бирсен Рахим Хака 94Б-00-79/ 10.07.06 г. ІІІ, т.1
75 Мюлкен Мюслюм Рамисова 94М-00-443/ 09.08.06 г. ІІІ, т.1
76 Рамие Сали Мехмед 94Р-00-195/ 19.07.06 г. ІІІ, т.1 и 2
77 Галя Вичева Асенова 94Г-00-294/ 31.07.06 г. ІІІ, т.2
78 Ивелин Георгиев Димов 94И-00-542/ 10.10.06 г. ІІІ, т.2
79 Людмила Стоянова Чанева 94Л-00-100/ 12.10.06 г. ІІІ, т.2
80 Галя  Здравкова Демирова 94Г-00-60/10.02.2006 г. ІV
81 Георги Стоянов Димитров 94Г-00-398/ 12.09.06 г. ІІІ, т.4
82 Денис Ахмед Асан 94Д-00-378/ 14.07.06 г. ІІІ, т.4
83 Валентина Великова Белберова 94В-00-412/ 13.09.06 г. ІІІ
84 Биргюл Асанова Миселим 94Б-00-85/ 14.07.06 г. ІІІ
85 Марияна Монева Ганчева 94М-00-469/ 21.08.06 г. ІІІ
86 Такухи Маркарова Гарабедова 94Т-00-129/ 18.07.06 г. ІІІ
87 Хайрие Хрустем Игнатова 94Х-00-76/ 28.09.06 г. ІІІ
88 Калинка Маринова Атанасова 94К-00-325/ 29.09.06 г. ІV, т.1
89 Ивелин Андреев Методиев 94И-00-462/ 08.09.06 г. ІV, т.1
90 Румяна Ангелова Денкова 94Р-00-206/ 24.07.06 г. ІV, т.1
91 Неджибе Асан Асанова 94Н-00-321/ 03.08.06 г. ІV, т.1
92 Стоянка Георгиева Иванова 94С-00-448/ 14.07.06 г. ІV, т.1
93 Стефан Андреев Методиев 94С-00-623/ 08.09.06 г. ІV, т.1
94 Севджан Осман Митева 94С-00-426/ 05.07.06 г. ІV, т.2
95 Снежана Пламенова Михайлова 94С-00-546/ 08.08.06 г. ІV, т.2
96 Венелина Иванчева Иванова 94В-00-375/ 30.08.06 г. ІV, т.2
97 Надя Юриева Йончева 94Н-00-300/ 21.07.06 г. ІV, т.2 и 4
98 Гюлшан Иса Ахмедова 94Г-00-254/ 12.07.06 г. ІV, т.4
99 Павлина Василева Николова 94П-00-337/ 19.09.06 г. ІV
100 Севда Демир Риза 94С-00-439/ 07.07.06 г. ІV
101 Сехер Мюселин Картал 94С-00-683/ 29.09.06 г. ІV
102 Ялчин Ешреф Ахмед 94Я-00-65/ 13.07.06 г. ІV
103 Елица Недкова Николова Георгиева 94Е-00-232/ 05.12.06 г. ІV
104 Николай Василев Василев 94Н-00-506/ 05.12.06 г. ІV
105 Атанаска Иванова Христова  94А-00-323/ 25.08.06 г. ІV
106 Биргюл Азис Сали 94Б-00-29/ 08.02.07 г. ІІІ, т.2
107 Виждан Кемал Исмаил 94В-00-60/ 01.02.07 г. ІІІ, т.2
108 Шенгюлер Мусинова Кадирова 94Ш-00-04/ 07.02.07 г. ІІІ, т.2
109 Мазлъм Акифов Мазлъмов 94М-00-103/ 08.02.07 г. ІІІ, т.4
110 Тодорка Василева Иванова 94Т-00-37/ 09.02.07 г. ІІІ, т.4
111 Едие Билял Марем 94Е-00-15/ 07.02.07 г. ІІІ
112 Миневер Мустафа Салиева 94М-00-99/ 07.02.07 г. ІІІ
113 Петър Иванов Николов 94П-00-51/ 07.02.07 г. ІІІ
114 Светла Алексеева Манева 94С-00-66/ 30.01.07 г. ІІІ
115 Силвия Каменова Башева 94С-00-106/ 08.02.07 г. ІV, т.1
116 Галина Богданова Атанасова 94Г-00-398 31.01.07 г. ІV, т.2
117 Галя Хосет Капрел 94Г-00-61/ 09.02.07 г. ІV, т.2
118 Елка Георгиева Козлова 94Е-00-14/ 07.02.07 г. ІV, т.2
119 Метане Ремзиева Салиева 94М-00-106/ 09.02.07 г. IV, т.2
120 Росица Симеонова Иванова 94Р-00-40/ 08.02.07 г. IV, т.2
121 Стоянка Тодорова Стоянова 94С-00-93/ 06.02.07 г. IV, т.2
122 Семиха Себайдин Джевджет 94С-00-114/ 09.02.07 г. IV, т.2
123 Галина Иванова Колева  94Г-00-52/ 05.02.07 г. IV, т.4
124 Драгомир Колев Георгиев 94Д-00-67/ 29.01.07 г. IV, т.4
125 Николинка Жекова  Костадинова 94Н-00-65/ 09.02.07 г. IV, т.4
126 Николай Кателиев Койчев 94Н-00-66/ 09.02.07 г. IV, т.4
127 Теодора Георгиева Богданова 94Т-00-29/ 01.02.07 г. IV, т.4
128 Гюлю Риза Сюлейман 94Г-00-40/ 31.01.07 г. IV
129 Гюлджан Себайдин Русева 94Г-00-62/ 09.02.07 г. IV
130 Зайде Салимова Османова 94З-00-10/ 30.01.07 г. IV
131 Ивелин Георгиев Янков 94И-00-40/ 26.01.07 г. IV
132 Иван Тодоров Мавродинов 94И-00-41/ 26.01.07 г. IV
133 Левент Гюрсел Расим 94Л-00-14/ 31.01.07 г. IV
134 Мелият Сали Мехмед 94М-00-97/ 06.02.07 г. IV
135 Руси Рафаилов Георгиев 94Р-00-39/ 08.02.07 г. ІV
136 Севгин Фаик Мустафа 94С-00-70/ 30.01.07 г. ІV
137 Сезгин Сюлейман Алит 94С-00-101/ 07.02.07 г. ІV
138 Седика Фаредин Реджеб 94С-00-113/ 09.02.07 г. ІV
139 Никола Алексиев Никифоров 94Н-00-237/ 09.07.07 г. І, т.1
140 Галина Петровна Кессар 94Г-00-406/ 12.09.07 г. ІІІ, т.2
141 Нела Сашева Христова 94Н-00-232/ 06.07.07 г. ІІІ, т.2
142 Димитър Венков Алексиев 94Д-00-492/ 27.08.07 г. ІІІ, т.2
143 Милка Сашева Костадинова 94М-00-532/ 28.09.07 г. ІІІ, т.2
144 Снежана Николаева Гоондал 94С-00-479/ 27.07.07 г. ІІІ, т.2
145 Радка Радева Ангелова 94Р-00-227/ 15.08.07 г. ІІІ, т.2
146 Виждан Шериф Джевджет 94В-00-296/ 04.07.07 г. ІІІ, т.2
147 Живана Колева Мариянова 94Ж-00-91/ 18.07.07 г. ІІІ, т.4
148 Елис Сезгин Ешреф 94Е-00-114/ 04.07.07 г. ІІІ
149 Семиха Джемалдинова Илиева 94С-00-471/25.07.07 г. ІІІ
150 Валентина Кирилова Стоянова 94В-00-379/ 22.08.07 г. ІV, т.1
151 Маргарита Иванова Михайлова 94М-00-529/ 28.09.07 г. ІV, т.1
152 Снежана Филипова Симеонова 94С-00-555/ 22.08.07 г. ІV, т.1
153 Кадрие Гюнайдин Асан 94К-00-316/ 18.09.07 г. ІV, т.1 и 2
154 Бахрие Мурад Риза 94Б-00-124/ 27.09.07 г. ІV, т.2
155 Златка Маринова Йорданова 94З-00-56/ 13.08.07 г. ІV, т.2 
156 Севгинар Исмаил Мехмед 94С-00-534/ 15.08.07 г. ІV, т.2
157 Денис Алиева Званова 94Д-00-501/ 28.08.07 г. ІV, т.4
158 Ренгинар Исмаил Ангелова 94Р-00-262/ 20.09.07 г. ІV, т.4
159 Димитър Тошков Христов 94Д-00-556/ 28.09.07 г. ІV
160 Марин Борисов Райчев 94М-00-498/ 12.09.07 г. ІV
161 Красимира Йорданова Стоянова 94К-00-59/ 21.02.08 г.  ІІІ, т.1
162 Марияна Георгиева Райкова 94М-00-82/ 12.02.08 г.  ІІІ, т.4
163 Акъ Салим Юсеинов  94А-00-37/ 07.02.08  г. ІІІ
164 Галин Енчев Иванов 94Г-00-63/ 15.02.08 г. ІІІ
165 Мариана Вичева Мянкова 94М-00-91/ 15.02.08 г.  ІІІ
166 Севдалина Асенова Янкова 94С-00-105/ 15.02.08 г. ІІІ
167 Георги Иванов Огнев 94Г-00-77/ 21.02.08 г.  ІV, т.1
168 Пепа Георгиева Георгиева 94П-00-64/ 18.02.08 г.  ІV, т.1 и 2
169 Вилдан Зекерия Акиф 94В-00-67/ 15.02.08 г. ІV, т.2
170 Димитричка Костова Митева 94Д-00-90/ 19.02.08 г.  ІV, т.2
171 Зюмбюл Мехмед Али 94З-00-12/ 15.02.08 г. ІV, т.2
172 Невин Исмет Сюлейман 94Н-00-53/ 11.02.08 г. ІV, т.2
173 Несрин Айдънова Кадирова 94Н-00-56/ 13.02.08 г. ІV, т.2
174 Сейда Асан Мехмед 94С-00-106/ 18.02.08 г. ІV, т.2
175 Севгюл Ибрям Атанасова 94С-00-88/ 12.02.08 г. ІV, т.2
176 Севгинал Кемал Ремзи 94С-00-101/ 15.02.08 г. ІV, т.2
177 Анъмсер Неджемедин Вейсел 94А-00-52/ 18.02.08 г.  ІV, т.2
178 Диана Михайлова Кирова 94Д-00-77/ 12.02.08 г. ІV, т.4
179 Йорданка Великова Димова  94Й-00-14/11.02.08 г.  ІV
180 Елена Борисова Атанасова 94Е-00-27/ 13.02.08  г. ІV
181 Илиян Георгиев Илиев 94И-00-75/ 13.02.08 г. ІV
182 Мария Петрова Стоянова 94М-00-97/18.02.08 г. ІV
183 Филип Димитров Кралев 94Ф-00-05/ 18.02.08 г. ІV
184 Фериян Ерол Фари 94Ф-00-04/ 15.02.08 г. ІV
185 Добрин Василев Добрев 94Д-00-89/ 18.02.08 г. ІV
186 Диляна Славчева Николова 94Д-00-486/ 12.08.08 г. І
187 Радостин Илиянов Петков 94Р-00-242/ 19.09.08 г. ІІ
188 Бейзат Алейдинов Акифов 94Б-00-85/ 01.07.08 г. ІІІ, т.1
189 Наталия Георгиева Димитрова 94Н-00-276/ 06.08.08 г. ІІІ, т.1
190 Силвия Евгениева Великова 94С- 00-458/ 07.07.08 г. ІІІ, т.1 и 2
191 Димитричка Бисерова Димитрова 94Д-00-412/ 07.07.08 г. ІІІ, т.2
192 Кирил Лазаров Георгиев 94К-00-324/ 28.08.08 г. ІІІ, т.2
193 Софроний Мехмед Ахмед 94С-00-615/ 16.09.08 г. ІІІ, т.2
194 Иван Събев Стоянов 94И-00-391/ 26.08.08 г. ІІІ
195 Силвия Иванова Йованович 94С-00-516/ 01.08.08 г. ІІІ
196 Гергина Ефтимова Маринова 94Г-00-427/ 24.09.08 г. ІV, т.1
197 Жулиета Борисова Костадинова 94Ж-00-98/ 16.07.08 г. ІV, т.1
198 Златинка Великова Йонкова 94З-00-53/ 23.07.08 г. ІV, т.1
199 Неврие Исмаилова Исмаил 94Н-00-238/ 03.07.08 г. ІV, т.1
200 Зорница Пламенова Костадинова  94З-00-71/ 29.09.08 г. ІV, т.1 и 2
201 Нели Атанасова Попова 94Н-00-306/ 29.08.08 г. ІV
202 Десислава Василева Илиева 94Д-00-586/ 30.09.08 г. ІV
203 Венелина Иванова Гроздева 94В-00-45/ 02.02.09 г. ІV, т.2
204 Мима Йорданова Горанова 94М-00-85/ 12.02.09 г. ІІІ, т.1
205 Руска Янкова Събева 94Р-00-28/ 04.02.09 г. ІІІ, т.1
206 Гюлтен Вели Хасан 94Г-00-48/ 12.02.09 г. ІІІ, т.1 и 2
207 Анка Василева Желева 94А-00-43/ 13.02.09 г. ІІІ, т.2
208 Илияна Тошкова Кондова 94И-00-78/ 16.02.09 г. ІІІ, т.2
209 Левен Неждет Юсеин 94Л-00-06/ 10.02.09 г. ІІІ, т.2
210 Гюлсевим Исмет Раимова 94Г-00-51/ 13.02.09 г. ІІІ, т.4
211 Диян Сергеев Петков 94Д-00-68/ 11.02.09 г. ІІІ
212 Есмерал Реджеб Реджеб 94Е-00-31/ 13.02.09 г. ІІІ
213 Слави Иванов Савов 94С-00-173/20.03.09 г. ІІІ
214 Фатме Исмет Фахрединова 94Ф-00-05/ 12.02.09 г. ІІІ
215 Гюлшен Юсеин Девриш 94Г-00-53/ 16.02.09 г. ІV, т.2
216 Жасмина Данаилова Ангелова 94Ж-00-08/ 09.02.09 г. ІV, т.2
217 Мийрем Кязим Халил 94М-00-65/ 04.02.09 г. ІV, т.2
218 Неврие Хюсеин Шюкри 94Н-00-41/ 16.02.09 г. ІV, т.2
219 Павлета Костадинова Парашкевова 94П-00-37/ 09.02.09 г. ІV, т.2
220 Ферде Али Исмаил 94Ф-00-04/ 10.02.09 г. ІV, т.2
221 Хайрие Кемал Исмаил 94Х-00-15/ 02.02.09 г. ІV, т.2
222 Христина Енчева Георгиева 94Х-00-18/ 10.02.09 г. ІV, т.2
223 Атанаска Тодорова Сютджю 94А-00-37/ 09.02.09 г. ІV, т.4
224 Гюнел Джеладин Мюстеджеб 94Г-00-40/ 06.02.09 г. ІV
225 Севджан Изет Исмаил 94С-00-82/ 09.02.09 г. ІV
226 Севджихан Кемал Муталиб 94С-00-100/ 16.02.09 г. ІV
227 Тюнджел Мералов Мустафов 94Т-00-43/ 18.02.09 г. ІV
228 Лазар Михалев Лазаров 94Л-00-88/ 30.09.09 г. І, т.1
229 Димитър Колев Димитров 94Д-00-592/ 24.07.09 г. ІІІ, т.1
230 Моника Костадинова Маринова 94М-00-748/ 01.09.09 г. ІІІ, т.1
231 Султанка Дженгис Мехмед 94С-00-826/ 21.08.09 г. ІІІ, т.1 и 2
232 Ивелина Йорданова Петрова 94И-00-565/ 03.09.09 г. ІІІ, т.2
233 Дияна Стоянова Добрева 94Д-00-835/ 23.09.09 г. ІІІ, т.2
234 Жени Маринова Истаткова 94Ж-00-132/ 18.08.09 г. ІІІ, т.2
235 Кибарие Еролова Кямилова 94К-00-348/ 16.07.09 г. ІІІ, т.2
236 Сeние Салиева Салиева 94С-00-947/ 23.09.09 г. ІІІ, т.2
237 Илиян Божанов Петков 94И-00-641/ 30.09.09 г. ІІІ, т.4
238 Демир Симеонов Митков 94Д-00-554/ 06.07.09 г. ІV, т.1
239 Иванка Добрева Петкова 94И-00-533/ 24.08.09 г. ІV, т.1
240 Виолета Стелиянова Кондова 94В-00-620/ 15.09.09 г. ІV, т.2
241 Гинка Дучева Маринова  94Г-00-578/ 11.09.09 г. ІV, т.2
242 Мирослава Енчева Маркова 94М-00-788/ 18.09.09 г. ІV, т.2
243 Райна Тодорова Димитрова 94Р-00-354/ 28.09.09 г. ІV, т.4
244 Венцислав Атанасов Янакиев 94В-00-475/ 29.07.09 г. ІV
245 Калоян Матеев Василев 94К-00-466/ 23.04.09 г. ІV
246 Наталия Карова Петрова 94Н-00-330/ 22.07.09 г. ІV
247 Руса Лазарова Великова 94Р-00-263/ 08.07.09 г. ІV
248 Димитричка Илиева Илиева 94Д-00-831/23.09.09 г. ІV
249 Мелек Гюналова Кароглу 94М-00-817/30.09.09 г. ІV
250 Калина Енчева Ганчева 94К-00-311/01.07.2010 г. ІІІ
251 Иво Виолинов Стамболов 94И-00-453/12.07.2010 г. ІV
252 Ивелина Йорданова Алтъколачева Николова 94И-00-476/23.07.2010 г. ІV
253 Виолина Димитрова Цанева 94В-00-447/26.07.2010 г. ІV т.4
254 Сермин Хюсеин Али 94С-00-634/30.07.2010 г. ІІІ
255 Анъмсер Хюсеинова Алиева 94А-00-359/30.07.2010 г. ІІІ
256 Ирина Стефанова Христова 94И-00-485/02.08.2010 г. ІV
257 Мюжгян Исмаил Юсмен 94М-00-630/10.08.2010 г. ІІІ т.2
258 Петя Йорданова Георгиева 94П-00-313/13.08.2010 г. ІІІ
259 Шанел Исмаил Методиева 94Ш-00-21/13.08.2010 г. ІІІ т.2
260 Ганка Пламенова Илиева 94Г-00-465/03.09.2010 г. ІV
261 Юсеин Акиф Кадир 94Ю-00-63/13.09.2010 г. ІV
262 Ридван Мехмедов Салимов 94Р-00-288/20.09.2010 г. ІІІ
263 Пепа Иванова Стоянова 94П-00-365/28.09.2010 г. ІV т.2
264 Димитринка Михайлова Петкова 94Д-00-736/28.09.2010 г. ІІІ т.2
265 Иван Илиев Казаков 94И-00-592/28.09.2010 г. ІІІ
266 Валентин Христов Стойков 94В-00-562/28.09.2010 г. ІV т.2
267 Севилян Мусин Акиф 94С-00-798/29.09.2010 г. ІV т.2
268 Нурджихан Али Кадир 94Н-00-433/29.09.2010 г. ІV т.2
269 Цветомира Цонкова Георгиева 94Ц-00-49/30.09.2010 г. ІV
270 Дияна Христова Михайлова 94Д-00-746/30.09.2010 г. ІІІ
271 Силвия Янакиева Николова-Ганчева 94С-00-915/12.11.2010 г. ІІІ
272 Станка Енчева Славова 94С-00-645/03.08.2010 г. ІV
273 Цанка Стоянова Христова 94Ц-00-5/03.02.2011 г. ІІІ
274 Стефан Росенов Стефанов 94С-00-92/03.02.2011 г. ІV
275 Десислава Костадинова Колева 94Д-00-80/31.01.2011 г. ІІІ
276 Станислав Николаев Йорданов 94С-00-67/25.01.2011 г. ІІІ
277 Семра Асан Стефанова 94С-00-590/07.07.2011 г. ІV т. 4
278 Севда Христова Иванова 94С-00-593/08.07.2011 г. ІV
279 Станислав Ст. Станиславов 94С-00-632/21.07.2011 г. ІV
280 Стоян Калчев Стоянов 94С-00-641/25.07.2011 г. ІІІ
281 Нурсес Ялчънова Расим 94Н-00-340/29.07.2011 г. ІV
282 Светослав Костадинов Иванов 94С-00-651/01.08.2011 г. ІІІ
283 Станислав Енчев Желязков 94С-00-655/02.08.2011 г. ІV
284 Камелия Пенева Василева 94К-00-365/19.08.2011 г. ІІІ т. 1
285 Севджан Назиф Исмаил 94С-00-710/22.08.2011 г. ІV
286 Сунай Лютфи Али 94С-00-732/29.08.2011 г. ІV т. 1
287 Живко Кармен Обрешков 94Ж-00-146/02.09.2011 г. ІV
288 Силвия Аспарухова Мехмед 94С-00-782/13.09.2011 г. ІІІ
289 Фикрие Кемал Али 94Ф-00-17/16.09.2011 г. ІV
290 Стоянка Петрова Йорданова 94С-00-805/17.09.2011 г. ІІІ
291 Иван Колев Георгиев 94И-00-612/26.09.2011 г. ІV
292 Сервихан Илхан Яхя 94С-00-836/27.09.2011 г. ІV
293 Георги Великов Георгиев  94Г-00-591/28.09.2011 г. ІV
294 Имрен Гюрсел Хюсеин 94И-00-631/29.09.2011 г. ІV
295 Галина Калчева Стойчева 94Г-00-598/29.09.2011 г. ІІІ
296 Веселин Янчев Недков 94В-00-592/30.09.2011 г. ІV
297 Мария Петрова Нешева 94М-00-779/30.09.2011 г. ІV
298 Мирослав Сашев Великов 94М-00-76/27.01.2012 г. ІІІ
299 Сибел Ердоганова Тасимова 94С-00-96/31.01.2012 г. ІІІ
300 Виолета Драгнева Петрова 94В-00-94/06.02.2012 г. ІV
301 Росица Добрева Иванова 94Р-00-304/30.09.2011 г. ІІІ гр.
302 Грета Иванова Крумова 94Г-00-428/10.07.2012 г. ІV гр.
303 Атче Юсеин Яшар 94А-00-359/23.07.2012 г. ІІІ гр. т. 1 и т. 2
304 Гюнайдин Мехмед Вели 94Г-00-493/02.08.2012 г. ІІІ  гр.
305 Христина Дим. Димитрова 94Х-00-80/07.08.2012 г. ІІІ гр.
306 Камелия Пенчева Тодорова 94К-00-410/16.08.2012 г. ІV гр. т. 1
307 Таня Николова Обретенова 94Т-00-263/21.08.2012 г. ІV гр.
308 Ани Йорданова Стефанова 94А-00-434/31.08.2012 г. ІІІ гр.
309 Ивелина Георгиева Недева 94И-00-557/04.09.2012 г. ІV гр.
310 Георги Митков Димитров 94Г-00-575/05.09.2012 г. ІІІ гр.
311 Мирослав Валериев Гицов 94М-00-772/20.09.2012 г. ІV гр.
312 Силвия Симеонова Иванова 94С-00-920/27.09.2012 г. ІІІ гр.
313 Ивелина Иванова Василева 94И-00-610/27.09.2012 г. ІV гр.
314 Диана Василева Чернева 94Д-00-815/27.09.2012 г. ІІІ гр.
315 Красимир Енчев Колев 94К-00-492/27.09.2012 г. ІV гр.
316 Денис Алиева Званова 94Д-00-830/01.10.2012 г. ІІІ гр.
317 Сезгин Исмаил Майрям 94С-00-91/25.01.2013 г. ІV гр.
318 Кадрие Мустафа Мехмед 94К-00-61/31.01.2013 г. ІV гр.
319 Дарина Кънчева Желязкова  94Д-00-126/04.02.2013 г. ІV гр.
320 Улвие Мустан Асан 94У-00-1/06.02.2013 г. ІІІ гр
321 Иван Костадинов Атанасов 94С-00-116/06.02.2013 г. ІІІ гр.
322 Ивайло Костов Неделчев 94И-00-94/07.02.2013 г. ІV гр.
323 Милена Георгиева Иванова 94М-00-153/08.02.2013 г. ІV гр.
324 Живка Иванова Кошкошева 94Ж-00-131/03.07.2013 г. ІV
325 Маргарита Георгиева Станчева 94М-00-652/10.07.2013 г. І
326 Бистра Руменова Божкова 94Б-00-136/19.07.2013 г. ІІІ
327 Даниела Димитрова Пейкова 94Д-00-613/24.07.2013 г. ІV т. 4
328 Йорданка Валентинова Ненкова 94Й-00-143/25.07.2013 г. ІV т. 4
329 Тюркян Исмет Али  94Л-00-99/31.07.2013 г. ІV т. 2
330 Емилия Радославова Исмет 94Е-00-215/01.08.2013 г. ІVт.4
331 Димитър Найденов Стоянов 94Д-00-652/05.08.2013 г. ІІІ
332 Добромир Иванов Колев 94Д-00-672/13.08.2013 г. ІV т. 4
333 Зюлейха Зия Саами 94З-00-75/29.08.2013 г. ІV
334 Ангелина Стоянова Ефтимова  94А-00-433/30.08.2013 г. ІV
335 Галина Петкова Манчева 94Г-00-565/05.09.2013г. ІV
336 Милена Ангелова Ванкова 94М-00-868/18.09.2013г. ІІІ
337 Пламена Добром. Стоянова 94П-00-472/26.09.2013г. ІV т. 2
338 Яна Николова Колева 94Я-00-76/26.09.2013г. ІV
339 Северин Митков Радев 94С-00-914/27.09.2013г. ІІІ
340 Маргарита Данчева Василева 94М-00-882/27.09.2013г. ІV т. 2
341 Теодора Пламенова Вълчева 94Т-00-319/30.09.2013г. ІV т. 2
342 Невен Димитров Атанасов 94Н-00-598/02.12.2013г. ІІІ
343 Емилия Божанова Нейчева 94С-00-92/03.02.2014 г. ІV
344 Марийка Георгиева Атанасова 94М-00-99/04.02.2014 г. ІІІ
345 Анелия Здравкова Ариф 94А-00-65/05.02.2014 г. ІV
346 Господин Георгиев Драгнев 94Г-00-539/31.07.2014г. ІV 
347 Мариян Минчев Георгиев 94М-00-833/07.08.2014г. ІV
348 Севда Николова Иванова 94С-00-931/20.08.2014 г. ІІІ
349 Марияна Христова Цонкова 94М-00-869/22.08.2014 г. ІV
350 Веселин Петков Василев 94В-00-565/05.09.2014г. ІІІ
351 Иванка Филипова Атанасова 94И-00-650/05.09.2014г. ІV
352 Камелия Георгиева Иванова 94К-00-499/08.09.2014г. ІV т. 1
353 Наталия Мавродиева Мавродиева 94Н-00-512/09.09-2014г. ІV
354 Севджан Сали Демир 94С-00-991/11.09.2014г. ІV
355 Данаила Ангелова Петрова 94Д-00-841/15.09.2014г. ІІІ
356 Сузан Ремзиева Неджмединова 94С-00-1035/29.09.2014г. ІV 
357 Севдие Исмет Мехмед 94С-00-1042/30.09.2014г. ІІІ
358 Димитър Иванов Димитров 94Д-00-872/30.09.2014г. ІІІ
359 Недялка Илиева Петкова 94Н-00-31/23.01.2015 г. ІV т. 3
360 Дилияна Славова Стоянова 94Д-00-40/23.01.2015 г. ІV
361 Недялка Симеонова Иванова 94Н-00-41/29.01. 2015 г. І
362 Кръстинка Хосет Тодорова 94К-00-44/30.01.2015 г. ІV
363 Изет Исмет Нусрет 94И-00-50/02.02.2015 г. ІV
364 Михаил Георгиев Михайлов 94М-00-82/02.02.2015 г. ІІІ
365 Маргарита Цекова Иванова 94М-00-101/06.02.2015 г. ІV
366 Евгений Петков Ганчев 94Е-00-136/07.07.2015 г. ІІІ гр. т. 5
367 Марийка Петрова Йорданова 94М-00-482/10.07.2015 г. ІІІ гр. т. 5
368 Елена Кръстева Христова 94Е-00-142/17.07.2015 г. ІV гр.
369 Мирослав Илиев Ангелов 94М-00-510/22.07.2015 г. ІV гр. т. 2
370 Красимира Николаева Петрова 94К-00-283/28.07.2015 г. ІV гр. т. 3
371 Мартин Евелинов Митев 94М-00-526/31.07.2015 г. ІV гр. 
372 Елфиде Исуф Хюсеин 94Е-00-160/04.08.2015г. ІІ гр. т. 1
373 Мерал Исмет Осман 94М-00-566/17.08.2015г. ІV гр. 
374 Деян Валентинов Боев 94Д-00-574/21.08.2015г. ІV гр. 
375 Четин Изет Мехмед 94Ч-00-2/25.08.2015г. ІV гр. т. 5
376 Цонка Костадинова Пушкова 94Ц-00-41/31.08.2015г. ІІІ гр. т. 3
377 Мирослав Георгиев Желев 94М-00-668/23.09.2015г. ІІІ гр. 
378 Таня Георгиева Жекова 94Т-00-249/24.09.2015г. ІV гр. т. 1
379 Теодора Христова Георгиева 94Т-00-250/28.09.2015г. ІV гр. т. 1
380 Снежана Владимирова Стоянова 94С-00-719/02.10.2015г. ІV гр. т. 3
381 Румен Йорданов Стоянов 94Р-00-26/21.01.2016 г. ІV гр. 
382 Лидия Евлогиева Георгиева 94Л-00-5/25.01.2016 г. ІV гр. 
383 Сребрина Ивелинова Асенова 94С-00-75/25.01.2016 г. ІV гр. т. 1
384 Десислава Стефанова Георгиева 94Д-00-101/04.02.2016 г. ІV гр. т. 5
385 Ани Надина Красимирова 94А-00-67/04.02.2016 г. ІV гр. т. 1
386 Станислава Георгиева Георгиева 94С-00-114/05.02.2016 г. ІV гр. т. 3
387 Ерджан Исметов Раимов 94Е-00-46/08.02.2016 г. ІV гр. 
388 Росица Пламенова Добрева 94Р-00-208/12.07.2016 Г. ІІІ т. 3
389 Стоян Иванов Великов 94С-00-561/12.07.2016 г. ІV
390 Васко Стоилов Стоилов 94В-00-431/13.07.2016 г. ІІІ т. 4
391 Сабие Мехмедова Арнаудова 94С-00-632/01.08.2016 г. ІІІ
392 Добринка Станева Димитрова 94Д-00-579/02.08.2016 г. ІV т. 1
393 Мария Ивелинова Дамаскинова 94М-00-667/19.08.2016г. ІІІ
394 Георги Ангелов Георгиев 94Г-00-473/19.08.2016г. ІV
395 Калинка Иванова Колева 94К-00-372/23.08.2016г. ІІІ
396 Жени Николаева Ханзърова 94Ж-00-131/30.08.2016г. ІV Т. 1
397 Теодора Николаева Георгиева 94Т-00-247/01.09.2016г. ІІІ Т. 1
398 Сашо Стефанов Симеонов 94С-00-745/02.09.2016г. ІІІ
399 Ниязи Лютфи Ниази 94Н-00-413/08.09.2016г. ІV
400 Гергана Минчева Иванова 94Т-00-495/09.09.2016г. ІІІ
401 Иванка Атанасова Атанасова 94И-00-513/14.09.2016г. ІІІ
402 Митко Симеонов Димитров 94М-00-724/20.09.2016г. ІІІ
403 Красимирова Стоянова Джендова 94К-00-416/26.09.2016г. ІІІ
404 Люба Дончева Иванова 94Л-00-86/27.09.2016г. ІІІ
405 Иван Димитров Иванов 94И-00-528/03.10.2016г. ІV
406 Гергана Руменова Панчева 94Г-00-38/24.01.2017 г. ІV т.V 
407 Калин Георгиев Георгиев 94К-00-53/24.01.2017 г. ІV
408 Георги Димитров Георгиев 94Г-00-48/27.01.2017 г. ІV
409 Сузана Ангелова Сашева 94С-00-75/30.01.2017 г. ІV
410 Жанел Сюлейман Ариф 94Ж-00-18/31.01.2017 г. ІІІ т. 5
411 Мая Живкова Недева 94М-00-93/02.02.2017 г. ІV т. І
412 Недживан  Сали Йоздемир 94Н-00-60/02.02.02017 г. ІV
413 Севда Ибрям Дервиш 94 С-00-146/20.02.2017 г. ІІІ
414 Кирил Кръстев Камбуров 94К-00-157/22.03.2017 г. ІІІ т. 5
415 Христинка Йорданова Върбанова 94Х-00-65/11.07.2017 г. III т. 2
416 Десислава Колева Стойчева 94Д-00-470/11.07.2017 г. III т. 2
417 Мария Титюва Иванова 94М-00-540/12.07.2017 г. IV т. 4
418 Цветанка Михайлова Мавродиева 94Ц-00-38/14.07.2017 г. III т. 5
419 Павлина Димитрова Тодорова 94П-00-256/17.07.2017 г. III т. 4
420 Елисавета Ивелинова Маринова 94Е-00-179/17.07.2017 г. III
421 Дияна Ванева Зурнаджиева 94Д-00-484/19.07.2017 г. III т. 5
422 Емран Бейкан Али 94E-00-184/19.07.2017г. IV т. 7
423 Атанаска Николова Илиева 94А-00-299/20.07.2017 г. III т. 5
424 Мариян Маринов Райнов 94М-00-579/24.07.2017 г. III т. 5
425 Димитричка Матеева Стоянова 94Д-00-504/25.07.2017 г. III т. 1
426 Есенгюл Жевайдин Чакърова 94Е-00-188/25.07.2017 г. IV т. 4
427 Росица Георгиева Иванова 94Р-00-179/25.07.2017 г. IV 
428 Христинка Желязкова Калчева 94Х-00-75/25.07.2017 г. III т. 2 и т. 7
429 Искра Искренова Ефтимова 94И-00-412/26.07.2017 г. IV т. 4
430 Маринела Колева Тодорова 94М-00-588/27.07.2017 г. III т. 7
431 Светлана Стойкова Атанасова 94С-00-608/31.07.2017 г. IV т. 7
432 Севда Йорданова Арифова 94С-00-609/31.07.2017 г. IV 
433 Красимира Костадинова Станева 94К-00-380/14.08.2017 г. III т. 3
434 Йордан Йорданов Христов 94Й-00-123/15.08.2017 г. IV 
435 Зейнеб Рифат Рашид 94З-00-70/18.08.2017 г. IV т. 4
436 Гюлсюм Али Сали 94Г-00-452/21.08.2017 г. IV 
437 Айтун Джошкун Мемду 94А-00-340/22.08.2017 г. IV 
438 Даниел Иванов Николов 94Д-00-568/22.08.2017 г. IV т. 6
439 Снежана Атанасова Атанасова 94С-00-678/28.08.2017 г. IV т. 6
440 Назмие Севим Милекова 94Н-00-382/29.08.2017 г. IV т. 7
441 Снежана Давидова Христова 94С-00-682/29.08.2017 г. III т. 2
442 Анатолий Тодоров Йорданов 94А-00-374/21.09.2017 г. ІІІ
443 Умут Бейзат Рефет 94У-00-4/26.09.2017 г. IV т. 7
444 Илияна Миленкова Георгиева 94И-00-524/27.09.2017 г. IV т. 6
445 Стоян Георгиев Стоянов 94С -00-737/27.09.2017 г. IV т. 2
446 Димитър Николаев Димитров 94Д-00-635/28.09.2017 г. IV т. 5
447 Керанка Василева Инджиева 94К-00-435/28.09.2017 г. ІІІ
448 Акче Фаик Разим 94А-00-380/29.09.2017 г. IV т. 1
449 Маноела Георгиева Георгиева 94М-00-763/29.09.2017 г. IV т. 6
450 Галинка Иванова Георгиева №94Г-00-320/03.07.2018г. ІІ
451 Гюнайдин Кадир Яшар №94Г-00-336/10.07.2018г. ІІІ
452 Радослав Иванов Йорданов №94Р-00-198/10.07.2018г. ІV
453 Георги Рачев Казанлиев №94Г-00-339/10.07.2018г. ІV т.2
454 Анджела Мирославова Атанасова №94А-00-266/11.07.2018г. ІV
455 Недрет Сали Бейтула №94Н-00-331/11.07.2018г. ІІІ т.2
456 Ганка Иванова Тодорова №94Г-00-342/12.07.2018г. ІІІ
457 Моника Илианова Марийкова №94М-00-532/12.07.2018г. ІV т.2
458 Венета Стефанова Добрева №94В-00-454/12.07.2018г. ІV т.6
459 Румяна Даниелова Борисова №94Р-00-202/12.07.2018г. ІV т.4
460 Деница Любомирова Тракийска №94Д-00-539/13.07.2018г. ІV т.4
461 Галина Маринова Тодорова №94Г-00-348/16.07.2018г. ІІІ
462 Йорданка Ташева Илиева №94Й-00-111/16.07.2018г. ІV
463 Вержиния Антонова Дечева №94В-00-464/17.07.2018г. ІV т.4
464 Жана Ангелова Христова №94Ж-00-102/17.07.2018г. ІІІ т.7
465 Валентина Сашева Йорданова №94В-00-461/17.07.2018г. ІV т.6
466 Светла Андреева Михаилова №94С-00-695/25.07.2018г. ІІІ т.4
467 Огняна Петрова Боянова №94О-00-21/26.07.2018г. ІІІ
468 Силвия Данаилова Стефанова №94С-00-700/26.07.2018г. ІV т.6
469 Миглена Йорданова Христова №94М-00-576/30.07.2018г. ІV
470 Рамадан Джелиали Юмер  №94Р-00-222/01.08.2018г. ІІІ
471 Ресмие Хасан Юсеин №94Р-00-225/01.08.2018г. ІІІ
472 Тюркян Айредин Казакова №94Т-00-219/03.08.2018г. ІV т.3
473 Златин Андреев Стайков №94З-00-87/06.08.2018г. ІІІ
474 Здравко Василев Василев №94З-00-90/08.08.2018г. ІІІ
475 Петранка Драгнева Костадинова №94П-00-352/08.08.2018г. ІІІ т.6
476 Северина Иванова Ивелинова №94С-00-743/13.08.2018г. ІV 
477 Стефан Драгомиров Димитров №94С-00-752/15.08.2018г. ІV
478 Октай Четин Сабри №94О-00-24/15.08.2018г. ІV
479 Станимира Снежанова Георгиева №94С-00-756/16.08.2018г. ІV
480 Валентина Димитрова Димитрова №94В-00-520/20.08.2018г. ІV т.4
481 Адриана Янкова Андриянова №94А-00-316/17.08.2018г. ІV т.4
482 Николай Андреев Николов №94Н-00-383/17.08.2018г. ІІІ т.7
483 Валентина Иванова Иванова №94В-00-527/22.08.2018г ІV т.7
484 Румянка Славова Колева №94Р-00-246/23.08.2018г ІІІ
485 Красимира Иванова Тодорова №94С-00-777/23.08.2018г ІV
486 Иван Сийков Иванов №94И-00-449/28.08.2018г ІІІ
487 Георги Александров Желязков №94Г-00-415/29.08.2018г І
488 Соня Кирова Стефанова №94С-00-891/29.08.2018г ІV т.5
489 Дарин Христов Желев №94Д-00-672/30.08.2018г ІІІ т.5
490 Николай Стефанов Драганов №94Н-00-405/30.08.2018г ІV 
491 Атанас Веселинов Атанасов №94А-00-344/03.09.2018г IV
492 Зина Стефанова Симеонова №94З-00-98/05.09.2018г IV т.4
493 Дургюл Дурсун Исуф №94Д-00-686/05.09.2018г ІІІ т.5 и т.2
494 Ралица Желева Железова №94Р-00-250/05.09.2018г ІV т.6
495 Диана Тодорова  Митева №94Д-00-688/10.09.2018г ІІ
496 Светослава Антоанетова Стоянова №94С-00-813/10.09.2018г ІV
497 Марин Иванов Маринов №94М-00-674/11.09.2018г ІІІ
498 Джулиден Себайдин Юнус №94Д-00-691/11.09.2018г ІV
499 Тодора Драганова Михалева №94Т-00-247/12.09.2018г ІІ
500 Севда Галева Асенова №94С-00-840/18.09.2018г ІV т.7
501 Кристина Енчева Христова №94К-00-412/19.09.2018г ІІІ т.6
502 Красимир Йорданов Василев №94K-00-411/19.09.2018г ІІІ т.7
503 Силвия Красимирова Костова №94С-00-843/19.09.2018г ІV
504 Геновева Димитрова Николова №94Г-00-444/20.09.2018г І
505 Айше Ахмед Осман №94А-00-370/20.09.2018г ІV
506 Дичка Йорданова Атанасова №94Д-00-702/20.09.2018г ІV т.4
507 Алкин Емин Шабан №94А-00-372/20.09.2018г ІV т.5
508 Антония Красимирова Дончева №94А-00-373/20.09.2018г ІV т.7
509 Крум Иванов Крумов №94К-00-417/20.09.2018г ІV
510 Назмие Ахмед Рамадан №94Н-00-349/20.09.2018г ІV
511 Стоянка Иванова Иванова №94С-00-847/21.09.2018г ІV т.4
512 Таня Проданова Димитрова №94С-00-847/26.09.2018г ІV т.7
513 Дарина Димитрова Василева №94Д-00-710/26.09.2018г ІV т.4
514 Али Аптулов Садулов №94Д-00-710/26.09.2018г ІV т.5
515 Кичка Иванова Колева №94К-00-428/27.09.2018г ІІІ т.4
516 Ремзия Карани Исмаил №94К-00-428/27.09.2018г ІІІ
517 Гюлсечер Мустафа Али  №94Г-00-453/27.09.2018г ІV
518 Колю Иванов Колев №94К-00-435/28.09.2018г ІV
519 Дора Костадинова Маринова №94Д-00-722/28.09.2018г ІІ т.2
520 Севгин Шамсидин Ахмед  №94С-00-874/28.09.2018г ІІІ т.7
521 Неделина Стоянова Шопова №94Н-00-457/28.09.2018г ІV т.5
522 Начо Русев Начев №94Н-00-458/28.09.2018г ІІІ
523 Румян Стойчев Камбуров №94Р-00-269/01.10.2018г ІV
524 Станка Стефанова Колева №94С-00-877/01.10.2018г ІІІ т.6
525 Денис Севдалинов Алексиев №94Д-00-727/01.10.2018г ІІІ т.5 
526 Яница Андреева Стайкова №94Я-00-12/01.02.2019г. ІІІ т.6
527 Галина Славчева Иванова №94Г-00-100/06.02.2019г. ІV т.5
528 Кристина Стойчева Колева  №94К-00-74/06.02.2019г. ІІІ 
529 Петьо Александров Христов №94П-00-68/12.02.2019г. ЦНСТ
530 Расим Денков Петров №94Р-00-49/12.02.2019г. ЦНСТ
531 Живка Гочева Вълчева №94Ж-00-21/12.02.2019г. ІV
532 Марияна Марчева Атанасова №94М-00-152/12.02.2019г. ІV
533 Атанас Георгиев Георгиев №94А-00-111/14.02.2019г. ІV
534 Иван Тодоров Димитров №94И-00-94/14.02.2019г. ІІІ т.5
       
       
ЕЛКА ДИМОВА       (П)     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 11, АЛ. 1 ОТ НРУУЖНННУРЖОЖФ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

Актуално

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич

30.11.2022

Във връзка с предстоящите светли празници за поредна година Община град Добрич кани гражданите да посетят Коледната изложба базар от ръчно изработени сувенири от потребителите на социалните услуги, представена във фоайето на Общината от...

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
3.34° C облачно
Нагоре