Годишен план за развитие на социалните услуги в Община град Добрич - 2019/2020 г.

І Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на Община град Добрич.

На територията на Община град Добрич  функционират социални услуги, предоставяни в специализирани институции и услуги предоставяни в общността, в това число и от резидентен тип, насочени към децата, старите хора и хората с увреждания.

 

Община  град Добрич

Потребители

Капацитет

Описание на услугата

Местополо-

Финансови

 

 

 

Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален обхват

 

 

жение

източници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 1: Социални услуги за деца и младежи:

1.

Дом за медико – социални грижи за деца

деца от 0 до 3 -

годишна възраст.

Област Добрич

30

Специализирана институция за деца от 0 до 3 години

гр. Добрич

Специализираната институция е на пряко подчинение на Министерство на здравеопазването и се финансира от

държавния бюджет.

2.

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 – социална услуга от резидентен тип

Деца без увреждания

Национален обхват

15

 Социална услуга – резидентен тип, предоставяне на дългосрочна грижа в среда, близка до семейната, за изграждане на умения за самостоятелен живот, осигуряване на здравни и образователни услуги (вкл. извън мястото на живеене/

 

гр.Добрич, ЖК“Дружба” № 57

Държавно делегирана дейност.

                 

 

 

Община град Добрич

Потребители

Капацитет

Описание на услугата

Местополо-

Финансови

 

 

 

Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален обхват

 

 

жение

източници

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 – социална услуга от резидентен тип

Деца без увреждания

Национален обхват

15

Социална услуга – резидентен тип, предоставяне на дългосрочна грижа в среда, близка до семейната, за изграждане на умения за самостоятелен живот, осигуряване на здравни и образователни услуги (вкл. извън мястото на живеене/

 

гр.Добрич, ЖК“Дружба” № 57

Държавно делегирана дейност.

4.

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 3 – социална услуга от резидентен тип

Деца без увреждания

Национален обхват

15

Социална услуга – резидентен тип, предоставяне на дългосрочна грижа в среда, близка до семейната, за изграждане на умения за самостоятелен живот, осигуряване на здравни и образователни услуги (вкл. извън мястото на живеене/

 

гр.Добрич, ЖК“Дружба” № 57

Държавно делегирана дейност.

5.

Комплекс за социални услуги /Решение на ОбС №37-7/29.05.2018г./

 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1– социална услуга от резидентен тип

Деца и младежи с увреждания

Национален обхват

14

Социална услуга от резидентен тип за деца и младежи с увреждания с висока степен на зависимост от грижа и място за живот в среда, близка до семейната

Град Добрич ж.к. „Балик – Йовково юг“ № 72 – 73, блок А

Държавно делегирана дейност

 

 

Община град Добрич

Потребители

Капацитет

Описание на услугата

Местополо-

Финансови

 

 

 

Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален обхват

 

 

жение

източници

6.

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания -2 -социална услуга от резидентен тип

Деца и младежи с увреждания

Национален обхват

14

Социална услуга от резидентен тип за деца и младежи с увреждания с висока степен на зависимост от грижа и място за живот в среда, близка до семейната

Град Добрич ж.к. „Балик – Йовково юг“ № 72 – 73, блок Б

Държавно делегирана дейност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания-3- социална услуга от резидентен тип

 

Младежи с увреждания

 

Национален обхват

 

14

Социална услуга от резидентен тип за  младежи с увреждания с висока степен на зависимост от грижа и място за живот в среда, близка до семейната

Град Добрич ж.к. „Балик – Йовково юг“ № 74 – 75, блок В

Държавно делегирана дейност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – 4- социална услуга от резидентен тип

Младежи с увреждания

Национален обхват

14

Социална услуга от резидентен тип за  младежи с увреждания с висока степен на зависимост от грижа и място за живот в среда, близка до семейната

Град Добрич ж.к. „Балик – Йовково юг“ № 74 – 75, блок Г

Държавно делегирана дейност

 

 

Община град Добрич

Потребители

Капацитет

Описание на услугата

Местополо-

Финансови

 

 

 

Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален обхват

 

 

жение

източници

9.

Дневен център за деца с увреждания с дейности за ЦСРИ

Деца с увреждания е техните семейства

Област  Добрич

70

Социална услуга в общността за деца на възраст от 7 до 18 години и до 20 години в случаите, когато са учащи, които имат различно по степен и тип увреждане /ментално, физическо, множествено/, както и техните семейства.

Град Добрич, ул.”Суха река”, №37

Държавно делегирана дейност

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Център за обществена подкрепа -2

Деца без увреждания и техните семейства

Област Добрич

30

Социална услуга в общността, предназначена за деца от 0 до 18 години - в риск от изоставяне или отпадане от училище, с асоциално и рисково поведение; самотни  родители; семейства в риск, срещащи затруднение в отглеждането  на децата, кандидати за приемни родители и осиновители; приемни родители и осиновители.

Град Добрич, ул.”Суха река”, №37

Държавно делегирана дейност

 

 

Община  град Добрич

Потребители

Капацитет

Описание на услугата

Местополо-

Финансови

 

 

 

Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален обхват

 

 

жение

източници

11.

Център за обществена подкрепа към БЧК

Деца без увреждания и техните семейства

Област Добрич

                 25

Социална услуга в общността, предназначена за деца от 0 до 18 години - в риск от изоставяне или отпадане от училище, с асоциално и рисково поведение; самотни  родители; семейства в риск, срещащи затруднение в отглеждането  на децата, кандидати за приемни родители и осиновители; приемни родители и осиновители.

 

 

 

 

 Град Добрич, ул.”Г.Бенковски”,№12

Държавно делегирана дейност

 

Предоставена за управление на външен доставчик – БЧК град Добрич

12.

Общностен център за деца и семейства

 

Деца от 0-7 г.: Деца от 0-7 г и техните родители от уязвими етнически групи; в частност ромската общност; Деца чийто родители са безработни, получават социални помощи; Деца на самотни родители; Деца със здравословни проблеми; Деца от многодетни семейства; Деца с рисково поведение; Деца, чийто родители не полагат достатъчна грижа за децата си, с нисък родителски капацитет, поради ниско образование, Деца с увреждания, подлежащи на записване в първи клас.

Град Добрич

1300

Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. Подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители се цели да се постигнат следните резултати: повишаване общото благосъстояние на децата; подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години; разширяване обхвата на услугите, свързани с грижи за деца и семейства с ниски доходи, деца с увреждания и техните семейства.

Град Добрич,ул.”Теменуга”,№5

Финансира се по Проект „За равен шанс на децата“ ОПРЧР до края на 2019г.

 

13.

 Приемна грижа

Деца в риск от изоставяне, чиито родители изпитват временна или по-продължителна невъзможност за отглеждането им.

Област Добрич

                     65

Услугата се фокусира върху краткосрочно или дългосрочно отглеждане  на дете в семейна среда, и се явява алтернатива на настаняването му в специализирана институция. От м.ноември 2016г. се предоставя на областен принцип. Дейностите се реализират в съвместно с ОЗД към ДСП и Комисията по приемна грижа към РДСП.

 

 

 

 Град Добрич,ул.”Независимост”,№7

 Финансира се по Проект „Приеми ме 2015” – ОП”РЧР”

 

 

Община град Добрич

Потребители

Капацитет

Описание на услугата

Местополо-

Финансови

 

 

 

Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален обхват

 

 

жение

източници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 2: Социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом за стари хора

 

Стари хора с право на пенсия, за които няма кой да полага грижи

 

Област Добрич

                   115

Комплекс от социални услуги, институционални грижи – осигуряване денонощно на подслон, храна, здравно обслужване, социална подкрепа, организиране на свободното време и установяване н лични контакти.

 

Град Добрич ул.Лозята, 1-ви път.

Държавно делегирана дейност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Пълнолетни лица с увреждания

Област Добрич

40

Социална услуга в общността, предоставяща  рехабилитационни, социални и образователни услуги на

Град Добрич, ул.”Суха река”,№37

Държавно делегирана дейност

 

 

 

 

 

   пълнолетни лица с увреждания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания към ЦПЗ Д-р”П.Станчев”

Пълнолетни лица с увреждания

Област Добрич

40

Социална услуга в общността, предоставяща  рехабилитационни, социални и образователни услуги на пълнолетни лица с увреждания

  Град Добрич,ул.”П.Хитов”,№24

Държавно делегирана дейност

Възложена на външен доставчик ЦПЗ Д-р”П.Станчев”

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

4.

Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години

Възрастни и лица над 18 години с увреждания

     Област Добрич

45

Социална услуга в общността, която предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално - правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на

пълнолетни лица. Форма на почасова подкрепа.

 

 

 

 Град Добрич,ул.”Суха река”,№37

Държавно делегирана дейност

6.

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – 1

Лица с умствена изостаналост

Област Добрич

8

Социална услуга в общността от резидентен тип за лица над 18 години с умствена изостаналост

 

 

 

 

 

 

Град Добрич,ул.”Суха река”,№37

Държавно делегирана дейност

7.

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - 2

Лица с умствена изостаналост

Област Добрич

6

Социална услуга в общността от резидентен тип за лица над 18 години с умствена изостаналост

Град Добрич,ул.”Суха река”,№37

Държавно делегирана дейност

8.

Преходно жилище за пълнолетни лица с увреждания

Пълнолетни лица с лека степен на увреждания

Област Добрич

8

Социална услуга в общността от резидентен тип за пълнолетни лица с лека степен на увреждания, изведени от

специализирана институция или от общността.

Град Добрич, ЖК”Дружба”, №57

Държавно делегирана дейност

9.

Домашен социален патронаж

ВВъзрастни и стари хора, в т.т.ч. хронично болни, лица с у увреждания иисамотноживеещи.

 

Община град Добрич

350

Социални услуги – грижа в семейна среда, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от потребителя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др.

 

 

 

Град Добрич,ул.Лозята, 1-ви път

Услугите се финансират като местна дейност от бюджета на Община град Добрич

 

10.

Звено за обслужване в домашна среда

 

ВВъзрастни и стари хора, в т.т.ч. хронично болни, лица с у увреждания иисамотноживеещи.

 

Община град Добрич

50

Социални услуги – грижа в семейна среда, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от потребителя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др.

 

 

 

Град Добрич,ул.Лозята, 1-ви път

Услугите се финансират като местна дейност от бюджета на Община град Добрич

 

11.

.„Личен асистент”, ”Социален асистент”, ”Домашен помощник”

 Деца и възрастни с увреждания, в невъзможност за самообслужване

 

Община град Добрич

100

Интегрирана услуга за подкрепа в домашна среда за деца и възрастни с увреждания, с частична или пълна невъзможност за самообслужване,  с цел  задоволяване на потребностите им от лична, комунално-битова и социална подкрепа.

 

 

Град Добрич,ул.”Независимост”,№7

Услугите се финансират до 31.08.2019г. съгл.ПМС344/21.12.2018г.

12.

Клубове на пенсионера и инвалида

 Хора с пенсионна възраст, хора с увреждания

Община град Добрич

9 Клуба на пенсионера в 7 клубни бази и един Клуб на инвалида

Форма за социална интеграция и

социални услуги в общността, имащи за

цел да съдействат за поддържане на

социалните контакти, социалната

интеграция и жизнен стандарт на

пенсионерите и инвалидите в

община град Добрич.

 

Всички клубове са на територията на Община град Добрич

Финансират се като местна дейност от бюджета на Община град Добрич

 

13.

Проект  „Грижа за по-добър живот“ по Операция тип 3:”Осигуряване на топъл обяд-2016”

Самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери

Община град Добрич

110

 Осигуряване на топъл обяд за 110 лица от целевите групи

Община град Добрич

Финансира се по ОП за храни и/или  основно материално подпомагане,ФЕП

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“

 

 

 

14.

Център за временно настаняване

Възрастни лица без дом, в неравностойно социално положение.

 

Община град Добрич

6

Услуга за подкрепа на бездомни лица с цел тяхната социална интеграция, задоволяване на ежедневните им потребности и предоставяне на временен подслон..

 

Град Добрич,ул.”Шипка”,№5

Услугата се предоставя и финансира от Фондация”Ръка за помощ”

 

 

Община град Добрич

Потребители

Капацитет

Описание на услугата

Местополо-

Финансови

 

 

Услуга - име, вид

Целеви групи

Териториален обхват

 

 

жение

източници

 

 

Направление 3: „Планирани социални услуги в Община Добрич през 2019/2020 г.”.

 

1.

Патронажна грижа за за възрастни хора и лица с увреждания–Компонент 2”, Проект «Подкрепа в дома»

 

 Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания и техните семейства

 

Община град Добрич

158

Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

 

 

Град Добрич , ул.”Независимост”,№7

Процедура за директно предоставяне

на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.0…..

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания–Компонент 2”

2.

Наблюдавано  жилище за младежи от 18г. до 21г.

 

Младежи без увреждания от 18 до 21 г. възраст

Община град Добрич

6

Услугата е с фокус - младежи от 18- до 21-годишна възраст, които са били настанени извън семейството по реда на Закона за закрила на детето, осигуряваща настаняване и условия за водене на самостоятелен начин на живот. Подкрепата на лицата от специалисти се осъществява извън услугата чрез психологически, социални, правни и трудови консултации

град Добрич на ул. „Методи Кусевич“ 4, ет. 8, ап. 23

Финансиране по ОПРР,  договор за изпълнение на дейностите № BG16RFOP001-5.001-0018-C01. Изграждане на НЖ 125 000 лв.

Финансиране на социалната услуга по ОПРЧР от 2019г.

3.

Наблюдавано  жилище за пълнолетни лица с увреждания

Пълнолетни лица с увреждания с отменено запрещение, изведени от услуги резидентен тип.

Община град Добрич

4

Подпомагане и взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите , с оглед  социално включване.

   град Добрич, ул.”Силистра,№53,

вх.В,ет.8,ап.16

 Финансира се от Фондация ”Св. Николай Чудотворец, в партньорство в Община град Добрич.

4.

Приют за бездомни  лица и семейства

Възрастни лица без дом, в неравностойно социално положение.

 

Община град Добрич

15

Комплекс от дейности, които създават условия за подкрепа на бездомни лица с цел тяхната социална интеграция, задоволяване на ежедневните им потребности и предоставяне на временен подслон..

 

 град Добрич, ул.»Хан Кардам», №13

До 2019 г. Община град Добрич се задължава да включи допустим социален обект в Инвестиционната програма  и ИПГВР, на стойност 5% от общия ресурс за БФП .

                       
 
  1. Финансовата издръжка на всички налични социални услуги – държавно-делегирана дейност се финансират по Единен разходен стандарт.
  2. Персоналът на социалните услуги  е съобразен с Методиката за определяне числеността на персонала, утвърдена през 2012г.

3.Годишния План за развитие на социалните услуги за 2019/20 г. към Стратегия за развитие на социалните услуги в Община град Добрич 2016 - 2020 г. е изготвен съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и е съгласуван с Дирекция “Социално подпомагане” – град Добрич и Обществения съвет за социално подпомагане при Община град Добрич. Същият е отворен документ и подлежи на допълване, изменяне и актуализиране.

 

Приет с решение № 48-40 от 23.04.2019 година на Общински съвет град Добрич.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре