Документация

 

О Б Щ И Н А  ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ/КОНКУРСНА ПРОГРАМА

ОТКРИТ  АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ:

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ „НОВ ОБЛИК НА ЦЕНТРАЛЕН ПАЗАР ГР. ДОБРИЧ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ТЕРИТОРИЯ

 

2019 г.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ

Раздел I – Вид, цел, предмет и обект на конкурса

Раздел II – Награди и авторски права

Раздел III – Изисквания към участниците

Раздел IV – Официален език

Раздел V – Получаване на изходна информация

Раздел VI – Предаване на конкурсните проекти

Раздел VII – Правила и ред за провеждане на конкурса

Раздел VIII – Критерии и методика за оценяване на конкурсните проекти

Образци на документи

Задание

Снимков материал

Договор – проект

 

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ

 

Раздел I

ВИД, ПРЕДМЕТ, ОБЕКТ И ЦЕЛ НА КОНКУРСА

 

1. Възложител на конкурса:

Община Добрич, представлявана от Кмета на Община Добрич

2. Вид на конкурса:

Настоящият конкурс се провежда в съответствие с разпоредбите на чл.18, ал.1, т.11 и чл. 80 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

3. Описание на конкурса:

В съответствие с разпоредбите на чл.18, ал.8, чл. 80 от ЗОП, чл. 82 от ППЗОП

 • конкурсът се организира като част от процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга (изработване на бъдещи технически и работен инвестиционен проект);
 • Конкурсът се провежда с присъждане на награди;
 • Конкурсът се провежда за придобиване на проект в прединвестиционна фаза – основа за изработка на бъдещите проекти;
 • Конкурсът е открит – всички заинтересовани могат да представят проекти;
 • Конкурсът е таен (анонимен) – провеждат се при запазване анонимността на кандидатите до класиране на проектите им от журито;

Резултатите от оценяването се оповестяват на публично заседание съгласно чл.91, ал.3 ППЗОП.

- Целта на конкурса е:

- Да се постигне максимално удовлетворяване желанията на гражданите на града, изразени в проведена за целта анкета;

- Да се насърчават гражданите на Добрич заедно с местната власт лично да участват в подобряването на общата им жизнена среда;

- Да се насърчат местните производители на храни да предлагат продукти на Пазара на Добрич;

- Да се решат транспортно-комуникационни проблеми на Пазара и прилежащата му територия;

- Да се обнови и модернизира Пазарът;

- Да се обнови и модернизира територията между пл. „Свобода” и Автогара Добрич;

- Пазарът на Добрич да стане място с привлекателен и разпознаваем  архитектурен облик, привличащ жители и гости на града и региона;

- Да се подобрят и разширят функциите на Пазара и на прилежащата му територия.

 

4. Предмет на конкурса:

Предмет на настоящия конкурс е „Изработване на проект за нов облик на централен пазар гр. Добрич и прилежащата му територия“.

 

5. Обект на конкурса:

Обект на конкурса е Изработване на проект за нов облик на централен пазар гр. Добрич и градоустройствено решение за територията от пл. „Свобода” до автогара Добрич, съгласно Техническото задание към настоящата документация.

 

         Максималната прогнозна стойност за изработване на бъдещия инвестиционен проект (фаза технически и работен проект), предмет на обществена поръчка – договаряне без предварително обявление по чл.79, ал.1, т. 9 от ЗОП е в размер на 100 000 лева без ДДС.

Максималната прогнозна стойност за СМР е до 2 000 000,00 лева без ДДС.

 

Раздел II

НАГРАДИ И АВТОРСКИ ПРАВА

 

1. Възложителят определя следните награди и плащания към участниците в конкурса:

І място:  10 000,00 (десет хиляди) лева;

ІІ място: 7 500,00 (седем хиляди и петстотин) лева;

ІІІ място:  5 000,00 (пет хиляди) лева.

     

 • Част от наградата на победителя е право на директно възлагане изработката на ТЕХНИЧЕСКИ/РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ при осигурено бъдещо финансиране;
 • Подавайки заявление за участие и предавайки проект в конкурса, всеки от участниците се съгласява на условията за авторско право, описани в тази конкурсна програма.
 • Всеки от участниците приема и се съгласява, в случай на класиране като финалист, да сключи договор (по представения към конкурсната програма проект) с Възложителя Община град Добрич за възлагане на проектиране на инвестиционния проект (фаза технически и работен проект), изработен съгласно представения от същия участник идеен проект.
 • Максималната прогнозна стойност за изработване на бъдещия инвестиционен проект (фаза технически и работен проект), предмет на обществена поръчка – провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП за избор на изпълнител за изработване на проект фаза „технически и работен проект“е в размер на 100 000 (сто хиляди) лв. без ДДС.
 • След приключване на конкурса Възложителят изпраща уведомление до всички премирани и покана за договаряне до класирания на първо място участник. Ако класираният на първо място не приеме поканата и се откаже от участие в договарянето, Възложителят може да покани класирания на второ място. В случай, че класираните на първо и второ място участници се откажат от участие в договарянето, проектантите отстъпват на Община град Добрич авторските си права върху идейните проекти, с които са класирани на първо място и второ място. В този случай Възложителят Община град Добрич има право да проведе процедура по избор на изпълнител за проектиране на инвестиционния проект (фаза технически проект и фаза работен проект), като използва един от двата идейни проекта, класирани на първо или на второ място.
 • на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора за изработване на техническия и работния проект, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора, като бъдещия изпълнител се задължава да изпълнява и авторски надзор по време на изпълнението на строителството.
 • При използване на проекта-победител за изложби, публикуване в пресата, архив и др. авторът задължително се споменава.
 • При използване на проекта за основа за обявяване на тръжна процедура за изработване на технически проект, авторът задължително се споменава. При осъществяване на строителство въз основа на идейния проект-победител, дори когато проектантът на фаза технически и работен проект е друг, името на автора на идейния проект винаги се споменава в следната фраза „Автор на идейния проект + Изпълнител на техническия и работен проект”.
 • Община град Добрич има право да публикува части от представените проекти или в цялост за архивни нужди или в публикации, но само във връзка с конкурса, като задължително условие е да бъдат споменати и техните проектанти.

 

Раздел III

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

 1. В конкурса могат да участват български и чуждестранни физически и/или юридически лица или техни обединения.

1. 1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: Възложителят не поставя към участниците.

1. 2. Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя към участниците.

1. 3. Технически и професионални способностиУчастникът следва да разполага с проектански екип с архитектурна проектантска правоспособност в съответната държава на регистрация.

Участникът попълва (декларира) в раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) съответното изисквание.

В случаите на чл. 67, ал. 5от ЗОП, се представя:за изпълнение на проектните дейности, ведно с копие от документ за правоспособност, издаден от Камарата на Архитектите в България или съответстващата организация извън България;

Забележка: на етап провеждане на процедура по реда чл.79, ал.1, т.9 от ЗОП, в случай, че ръководителят на екипа е чуждестранно лице, следва да представи Решение за пълно признаване на проектантска правоспособност от Управителния съвет на Камарата на архитектите в България в съответствие с Правилника за дейността и организацията на работа на комисията по регистъра към УС на КАБ (приет от УС, с протокол № 3 /09.06.2008 г., посл. изм. и доп. с Решение на УС с протокол № 5/15-16.02.2013 г.) и Наредба №2 за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП или Решение за признаване на проектантска правоспособност за временно предоставяне на услуга в съответствие с горецитирания Правилник и Наредба  или декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи  съгласно съответния национален закон.

Всяко лице, което участва в конкурса за проект, има право да представи само един проект.

В конкурса за проект едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

 

2. Кандидатите следва да представят:

2.1. Конкурсния проект – необозначен, без идентифициращи участника данни, изработен на български при ползване на общоприетите метрични мерки.

Език за официалните документи, придружаващи проектите, според българското законодателство: български

2.1.1.Табла:

- Всички материали от проекта да се композират в не по-малко от 3 бр. табла с размер 100 х 70 см. Ориентацията на таблата трябва да бъде хоризонтална;

- Таблата се представят в цифров вид (формат PDF с резолюция на образите мин. 200 dpi);

- Всеки участник следва да помести своето проектно предложение в задължителния шаблон, приложен към конкурсните материали;

- Композицията на отделните табла е по преценка на участниците, но обемът и съдържанието в тях е необходимо да бъде както следва:

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ:

 • планове и схеми на функционалното зониране на територията, комуникационни и транспортни схеми - М 1:500 или М1:1000;
 • схеми, показващи свързаността на Пазара със съседните територии, с централна градска част и цялостната градска тъкан -  мащаб по избор;
 • схеми на автомобилно, велосипедно и пешеходно движение;
 • схеми за достъпност на средата (съгл. Наредба №4 от 2009 г. на МРРБ);
 • идеи за настилки, градско обзавеждане и други характерни  елементи (мащаб и брой елементи – по избор);
 • обяснителни текстове.

 

ПРОЕКТ ЗА ПАЗАРА - В УПИ I И УПИ II (ИП):

 • ситуация с вертикална планировка М 1:250;
 • разпределения и планове с посочено подреждане на подвижното обзавеждане М 1:100;
 • характерни разрези М 1:100;
 • характерни фасади М 1:100;
 • проект за щанд М 1:20;
 • макет и/или 3D или аксонометрични визуализации;
 • всички други схеми, планове, изобразителни и графични модели към тях, които според проектантите допринасят за разбирането на проектното решение;
 • обяснителни тестове.

 

2.1.2. Албум, формат А3:

-  Цялата графична информация от таблата;

- Обяснителни текстове и допълнителна информация по преценка на участника;

* Забележка: Имената на авторите или екипите, техни снимки, инициали или лога както и каквато и да е информация, по която биха могли да бъдат индивидуализирани не трябва да присъстват в описаните тук материали.

            В случай че конкурсният проект, или обяснителната записка и планът за изпълнение на последващи дейности към него – в неговата графична или текстова част, съдържа идентифициращи участника данни, участникът ще бъде отстранен.

2.1.3. Обяснителна записка -  към конкурсния проект следва да се представи обяснителна записка, както и текстова част, представляваща план за изпълнение на последващи дейности по изготвяне на работен проект въз основа на предложението.

2.1.4. Прогнозна стойност - към конкурсния проект следва да е попълнено приложение по образец за стойността на СМР, осъществено въз основа на идейния проект.

Конкурсните материали се предават на хартиен носител и като файлове на дигитален носител (CD, USB флаш драйв), като файловете съдържат информацията по точки 2.1: Табла, Албум формат А3 и документи.

 

Представените материали по т. 2.1. не трябва да съдържат обозначения на участника.

 

2.2. Плик с документи:

1. Опис на съдържанието;

2. Заявление за участие;

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и настоящите условия;

Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП, ВъзложителяТ е създал образец на ЕЕДОП чрез използване на безплатна услуга чрез информационната система еЕЕДОП. Системата е достъпна  чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги и директно на следния адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg

Към настоящата  документация  са приложени два формата на ЕЕДОП, PDF и HML (rar формат). За да се попълни ЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните указания:

 i. Изтеглете приложения „expd-request.xml”файл и го съхранете на компютъра си;

ii. Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български език;

iii. В долната част на отворилата се страница под въпроса „Вие сте?“ маркирайте отговор „Икономически оператор“;

iv. В новопоявилото се поле „Искате да:“ маркирайте „заредете файл ЕЕДОП“;

v. В новопоявилото се поле „Качете документ“ натиснете бутона „Избор на файл“, след което следва да се  избере файла, който е бил запаметен, формат expd-request.xml”;

vi. В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашето предприятие и натиснете бутона “Напред“;

vii. Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След като се попълнят всички раздели, на последната страница ще се появи опция „Преглед“, чрез която опция се зарежда попълнения файл и същия може да бъде прегледан;

viii. След като зареди целияТ файл еЕЕДОП, в края на документа се появява бутон „Изтегляне като“. Препоръчително е да се съхранят двете опции на файла на компютъра си, за да може да се редактира повторно, ако е необходимо;

ix. Изтегленият *pdf. файл се подписва електронно от всички задължени лица и се прилага към офертата. 

Подписаният ЕЕДОП се представя на оптичен носител. Форматът, в който ще се представи ЕЕДОП, не следва да позволява редакция на неговото съдържание.  Друга възможност за предоставяне, е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно документ. В този случай, същият следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на оферти, като участникът  задължително посочва този интернет адрес в описа на представените документи. Когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва  да бъде подписана версията в pdf формат. При представяне на ЕЕДОП от трети лица, обединения, от участници в обединения, подизпълнители, се прилагат горните правила. Във всички случаи на представяне на ЕЕДОП, той следва да е на електронен носител.

4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;   

5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа за създаване на обединение се определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

2.3. Пликът по т.2.2, заедно с проекта по т.2.1. се опаковат в обща опаковка. Върху общата опаковка се отбелязва името и адресът на Възложителя, наименование на участника, адрес за кореспонденция, пощенски код, телефон, факс и електронен адрес на вносителя на офертата, както и предмета на обществената поръчка:Открит конкурс за проект на обект „НОВ ОБЛИК НА ЦЕНТРАЛЕН ПАЗАР ГР. ДОБРИЧ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ТЕРИТОРИЯ“.

 

3. Указания за представяне на ЕЕДОП:

В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация;

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на различие в декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние или при необходимост от защита на личните данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор).

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, представя отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ на част ІІ от ЕЕДОП.Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ само по отношение на ресурса, който се предоставя за използване.

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. В ЕЕДОП подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ и попълват част ІІІ „Основания за изключване“.

 

4. Ограничения за участие:

4.1. В конкурса не могат да участват лица, които са членове на журито или са в трудови и служебни взаимоотношения с Възложителя, Организаторите, Техническата комисия или членовете на журито.

4.2. Участник не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в която са установени.

4.3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или проект.

4.4. Не се допуска до участие участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на възложителя в тази документация.

4.5. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща заявление за участие, което е:

- представено в незапечатани или прозрачни опаковки, съгласно изискванията на чл.89, ал.2 и чл. 89, ал.3 ППЗОП;

- представена в опаковки с нарушена цялост, съгласно изискванията на чл.89, ал.2 и чл. 89, ал.3 ППЗОП;

- Съдържа конкурсни проекти, обозначени с идентификационни данни за участника или данни, от които може да се извлече информация за участника.;

-представено след изтичане на крайния срок за получаване;

4.6. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице едно или повече от обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП:

1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

4.7. Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП от ЗОП се отнасят за:

1. лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.

2. В случаите по т.1, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице.

*Забележка: 1. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. 

2. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.

3. В ЕЕДОП по т. 1 могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

4. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.

5. Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт."

 

4.8. Специфични национални основания за изключване, които следва да се декларират в Част III. „Основания за изключване", раздел „Г“: "ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА", поле 1) от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП):

1. Участникът следва да декларира липсата или наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252, чл.254а-255а или чл.256-260 НК.

2. Участникът не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 ЗОП.

3. За участникът не следва да e установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

4. За участникът не следва да e установено нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

5. За участникът не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

6. Участникът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4  от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител, като:

- не е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим;

- не е контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

В случай, че е регистриран или контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим, участникът следва да попада в изключението на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. При приложимост на последната хипотеза, участникът следва да посочи конкретната приложима норма от разпоредбата на чл. 4 Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и да  посочи вписването в търговския регистър, извършено по реда на чл. 6 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици при попълването на Раздел Г, част ІІІ на ЕЕДОП.

(Заб. Съгласно чл. 4 от  Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, описаните хипотези при които не се прилага забраната на чл. 3 и чл. 3а от закона са следните:

1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;

2. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения;

5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага споразумението;

6. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението;

7. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;

8. (нова - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6.)

Важно! В случай, че за участника не се прилагат Специфични национални основания за изключване, е достатъчно да се посочи опция „НЕ“ в Част III. „Основания за изключване", раздел „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП).

 

4.9. 1. Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

2. Като доказателства за надеждността на участника се представят документите, описани в чл.45, ал.2 от ППЗОП.

Забележка: Участникът, не следва да е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, съгласно чл. 56, ал. 5 ЗОП в случай че ще се ползва от доказателства за предприети мерки за надеждност.

3. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл.54, ал.1 и  чл.55, ал.1,т.1 от ЗОП.

4.10. Основания за отстраняване:

1. основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл.57 от ЗОП.

2. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1,т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и в случаите на участник в процедурата, който е обединение и са налице някои от обстоятеслствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.,т.11 от ЗОП за физически и/или юридически лица-член на обединението.

3. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;  

4. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:  

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 от ЗОП;  

5. участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3 - 5;  

6. участници, които са свързани лица.

7. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок.

 

Раздел IV

ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК И КОМУНИКАЦИЯ

 1. Език за официалните документи, придружаващи проектите, според българското законодателство: български.
 2. Комуникацията между Възложителя и участниците, по отношение на настоящата процедура се провежда на български език.
 3. Комуникацията между Възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид.

(1) Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

 • лично;
 • по пощата, с обратна разписка на посочения адрес от участника в ЕЕДОП;
 • по факс, на посочения от участника в ЕЕДОП номер;
 • по електронен път, посочен електронен адрес от участника в ЕЕДОП, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;
 • чрез комбинация от посочените по-горе начини.

(2)За получено ще се счита уведомление, което е получено, както следва:

 • лично;
 • на посочения от участника адрес за кореспонденция в ЕЕДОП, след получена обратна разписка за доставка;
 • на посочения от участника номер на факс в ЕЕДОП, след получено генерирано съобщение за получаване;
 • на посочения от участника e-mail адрес в ЕЕДОП, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;
 • при комбинация от средства, датата за получаване се счита от първата настъпила.
 1. Възложителят е длъжен да изпраща на участниците чрез някой от посочените в ал.1 и ал.2 способи само за документи по конкурса, за които това е изрично предвидено в ЗОП и ППЗОП.

В предвидените от ЗОП и ППЗОП хипотези, някои документи по конкурса се обявяват и само чрез Профила на купувача на адресите, посочен в Раздел V от настоящата документация.

 

Раздел V

ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ

 

            Конкурсната програма/документация и всички нейни приложения са публикувани и достъпни в деня на публикуване на обявлението в Регистъра на АОП, на интернет страницата на община Добрич – www.dobrich.bg – „профил на купувача“, в папка обозначена за съответната обществена поръчка и посочена в решението и обявлението хипервръзка http://egateway.dobrich.bg/procurement/list/92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f към самостоятелния раздел в Профила на купувача.

 

Раздел VI

ПРЕДАВАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ПРОЕКТИ

 

1. Конкурсните проекти по т 2.1. и документите по т 2.2. опаковани по реда на т.2.3 от Раздел III „Изисквания към участниците“ се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка в деловодството на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, 9300,  ул. "България" №12, Община град Добрич, Център за услуги и информация, ет.1.

2. При получаване на проектите и документите за конкурса върху опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

3. Не се приемат проекти и документи за конкурса, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване по т. 2 от Раздел VII „Правила и ред за провеждане на конкурса“. Или са в незапечатана опаковка, или в опаковка с нарушена цялост.

4. Когато към момента на изтичане на крайния срок по т. 2 от Раздел VII „Правила и ред за провеждане на конкурса“ пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. Проектите и документите за конкурса на лицата от списъка се завеждат в регистъра на Възложителя. В тези случаи не се допуска приемането на проекти и документи за конкурса от лица, които не са включени в списъка.

5. Конкурсният проект и документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност-факс и електронен адрес

- наименование на конкурса Изработване на проект за нов облик на централен пазар гр. Добрич и прилежащата му територия

 

Раздел VII

ПРАВИЛА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 

 1. Въпроси и отговори:

Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по конкурсната програма до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Въпросите следва да бъдат задавани на следните адреси:

 1. Изпращане по електронна поща – dobrich@dobrich.bg
 2. Входирани в деловодството на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, 9300,  ул. "България" №12, Община град Добрич, Център за услуги и информация, ет.1.

Разясненията се публикуват в 4-дневен срок от получаване на искането.

Разясненията ще бъдат публикувани и в Профила на купувача, на адресите посочени в Раздел V от настоящата документация.

 

Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по ал.2.

 

2. Срокове:

- Официално обявяване на конкурса: 20 май 2019г.;

- Задаване на въпроси към Възложителя: в съответствие с чл.33, ал.1 от ЗОП;

- Подаване на конкурсни проекти: до 17:00 ч. на 20 август 2019г.;

 

3. Предварителни действия по осигуряване на анонимността на проектите

3.1. След изтичане на срока за получаване на конкурсните проекти Възложителят определя длъжностни лица, които да извършат предварителни действия по осигуряване анонимността на проектите преди тяхното разглеждане от журито. Лицата представят писмени декларации за този ангажимент.

3.2. Длъжностните лица отварят опаковките по т 2.3. от Раздел III „Изисквания към участниците“  и проверяват за спазване на изискванията по т. 2 от Раздел III „Изисквания към участниците“, както и за състоянието на конкурсните проекти. Когато за някои от проектите се установи, че са във вид, който позволява да се наруши анонимността им, длъжностните лица ги предават на Възложителя, прифружени с доклад, в който описват констатираните несъответствия, и предлагат проектите да не се допускат до участие в процедурата.

3.3. За всеки конкурсен проект се присъжда отделен номер, който се поставя върху всички материали в опаковката по т 2.3. от Раздел III „Изисквания към участниците“, и върху плика по т 2.2. от Раздел III „Изисквания към участниците“.

3.4. Длъжностните лица съставят списък на номерата и на съответстващите им имена на участниците. Списъкът се поставя в непрозрачен плик и се запечатва.

3.5. Материалите по 3.3. и 3.4. се предават на журито.

 

4. Жури:

4.1. Най-малко 14 дни преди крайния срок за получаване на конкурсните проекти възложителят обявява поименно лицата, номинирани за членове на журито и за резервни членове.

4.2. Всеки заинтересован от участие в конкурса за проект може да подава до възложителя писмено мотивирано възражение срещу номиниран член на журито и срещу резервен член, с когото е в отношения, които пораждат конфликт на интереси, в 3-дневен срок от обявяване на номинираните лица.  

4.3. Когато възраженията са подадени в срока по т.4.2.  и са основателни, в 3-дневен срок възложителят заменя съответното лице, номинирано за член на журито или за резервен член. Окончателният поименен състав на журито и на резервните членове се обявява най-късно до крайния срок за получаване на конкурсните проекти.  

4.4. Възложителят оповестява действията по т.4.1. и т.4.3. чрез профила на купувача, посочен в Раздел V от настоящата документация.

 1. Действия на журито по разглеждане и оценка на представените проекти:

5.1. Журито разглежда и оценява представените проекти за всяка обособена позиция на закрити заседания въз основа на критериите, посочени в обявлението и в документацията за конкурса и класира проектите, които отговарят на предварително обявените условия.

5. 2. При разглеждането и оценяването на проектите журито при необходимост отбелязва въпроси, които се нуждаят от изясняване във връзка с различни аспекти на проектите.

5. 3. Резултатите от оценяването и класирането се обявяват на публично заседание, на което имат право да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. На заседанието се отваря и пликът по т. 3.4. и се съобщават имената на участниците, чиито проекти са класирани.

5. 4. Журито разглежда документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя на класираните проекти и съставя протокол.

Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, журито ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на журито нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на проекти.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7   от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника. 

След изтичането на срока за допълнително представяне на информация журито пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

На този етап от процедурата журито може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

5. 5. След приключване на работата си журито изготвя доклад, към който се прилагат всички документи, изготвени в хода на работата на журито, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др.

 1. Основания за отстраняване от процедурата

Освен на основанията за отстраняване по чл. 4.2. от Раздел III „Изисквания към участниците“, Възложителят отстранява от процедурата и:

А) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

Б) участник, който е представил проект, който не отговаря на предварително обявените условия и/или проектната задача, съгласно Задание – Приложение № 1;

В) участници, които са свързани лица.

 

 1. Приключване на процедурата. Решение за класиране на конкурсните проекти

След приключване на работата си журито изготвя доклад, който съдържа:

1. състава на журито, включително промените, настъпили в хода на неговата работа;

2. номера и датата на заповедта за назначаване на журито, както и заповедите, с които се изменят сроковете за работата и състава му;

3. участниците в конкурса;

4. кратко описание на работния процес, включително действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на проектите;

5. оценките на проектите и обосновките за решенията на журито;

6. класираните проекти и участниците, предложени за награждаване;

7. проектите, предложени да отпаднат от участие, тъй като не отговарят на предварително обявените условия, когато е приложимо;

8. участниците, предложени за отстраняване, когато е приложимо;

9. мотивите за предложенията по т. 7 и 8;

10. особените мнения на членовете на журито, когато има такива.

Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работата на журито, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др.

Конкурсът приключва, когато Възложителят официално обяви проект-победител. Възложителят обявява с решение класирането на проектите в срок от 5 работни дни след получаване на заключителния протокол на журито.

Решението се изпраща:  

1. на адрес, посочен от участника:  

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;  

2. по факс.  

3. В случаите на точка 2.1. буква а), участникът се задължава да върне по електронна поща съобщение, с което се удостоверява датата на получаването на съобщението в рамките на един работен ден.

4. В случаите, когато решението не е получено, поради върнато електронно съобщение или участникът не е изпратил подвърждаващо обратно съощение в срока по т.3, Възложителят публикува съобщение в профила на купувача на адресите, посочени в Раздел V от настоящата документация. Решението  се счита връчено от датата на публикуване на съобщението.

5. В случаите, когато решението не е получено, поради върната пратка от куриерска или пощенска служба, Възложителят публикува съобщение в профила на купувача на адресите, посочени в Раздел V от настоящата документация. Решението се счита връчено от датата на публикуване на съобщението.

 

Раздел VIII

Критерии и методика за оценяване на конкурсните проекти

 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена

 

Оценката на журито се формира от следните критерии и критерийни показатели:

АРХИТЕКТУРА

Критерий 1 (К1 ) Градоустройство и околна среда (18 точки)

 • Проектът е спазил изискванията за достъпност на автомобили, пешеходци и велосипедисти.
 • Проектът предлага ново, пълноценно градско пространство, изпълнено и с функции,  обогатяващи основната функция на пазара.
 • Проектът предлага интересни връзки на Пазара с прилежащите улици и цялостната структура на града.

Указания за оценяване:

11-18 т. - Представеният от участника проект да изпълнява в най-пълен обем и надгражда, изискванията на Възложителя за градоустройствено решение, достъпност и взаимодействие с околна среда;

5-10 т. - Представеният от участника проект покрива в средна степен изискванията на Възложителя за градоустройствено решение, достъпност и взаимодействие с околна среда;

0-5 т. - Представеният от участника проект покрива в недостатъчна степен изискванията на Възложителя за градоустройствено решение, достъпност и взаимодействие с околна среда;

 

Критерий 2 (К2 ) Структура и функционалност (28 точки)

 • Проектът покрива  всички видове функции, описани в заданието
 • Проектът предлага ясни и удобни връзки между различните зони.
 • Спазен е основният принцип на функциониране на Пазара - пътищата на посетители и зареждане да не се пресичат.
 • Проектът предлага добра връзка между външни и вътрешни пространства.

Указания за оценяване:

22-28 т. - Представеният от участника проект да изпълнява в най-пълен обем и надгражда, изискванията на Възложителя за структура и функционалност; 

12-22 т. - Представеният от участника проект покрива в средна степен изискванията на Възложителя за структура и функционалност.

0-12 т. - Представеният от участника проект покрива в недостатъчна степен изискванията на Възложителя за структура и функционалност;

 

Критерий 3 (К3 ) Дизайн и посетители (28 точки)

 • Проектът предлага оригинален архитектурен образ на целия комплекс.
 • Организацията на сградата насърчава посетителите да са активни и да

         общуват помежду си.

 • Дизайнът на пространствата дава възможност за лесни бъдещи промени и технологични обновявания.
 • В пространствата няма бариери и ограничения, подходящи са за всички типове посетители.

Указания за оценяване:

22-28 т. - Представеният от участника проект да изпълнява в най-пълен обем и надгражда, изискванията на Възложителя за дизайн и организация на пространството; 

12-22 т. - Представеният от участника проект покрива в средна степен изискванията на Възложителя за дизайн и организация на пространството;

0-12 т. - Представеният от участника проект покрива в недостатъчна степен изискванията на Възложителя за дизайн и организация на пространството;

Общо за Архитектура: 74 точки

 

Критерий 4 (К4)  УСТОЙЧИВОСТ И ИЗПЪЛНИМОСТ(18 точки)

 • Предложени са устойчиви и икономически ефективни решения.
 • Решенията са подходящи за климатичните условия на района.
 • Външните и вътрешните пространства, както и техническите системи, са лесни за поддръжка и подновяване.

 

 Указания за оценяване:

11-18 т. - Представеният от участника проект да изпълнява в най-пълен обем, и надгражда изискванията на Възложителя за устойчиви и икономически ефективни решения, както и за техническите решения; 

5-10 т. - Представеният от участника проект покрива в средна степен изискванията на Възложителя за устойчиви и икономически ефективни решения, както и за техническите решения;

5-8 т. - Представеният от участника проект покрива в недостатъчна степен изискванията на Възложителя за устойчиви и икономически ефективни решения, както и за техническите решения;

Общо за Устойчивост и изпълнимост: 18 точки

 

Всеки член на журито прави своята оценка, като посочва броя точки по всеки критерий за всеки проект в оценителска таблица. Броят точки се присъжда съобразно посочения максимален брой точки за критерия. Общата оценка за всеки критерий се формира от средноаритметичната оценка на направените индивидуални оценки от членовете на журито.

Оценка за спазени функционални изисквания и архитектурна стойност на проекта се формира като сума от общите оценки по критерии от 1 до 4, както следва:

К = К 1 + К 2 + К 3 + К 4, като максималната оценка е 92 т.

 

Критерий 5 (К5) Оценката за проектната стойност на строежа, осъществено въз основа на идейния проект , се формира по следния начин:

Предложена стойност – ПС на всеки един от участниците се изчислява по следната формула:

ПС= (Сmin/С) х 8 където:

Сmin – минималната предложената стойност сред всички допуснати до оценка проекти

С – общата стойност , предложена в оценяваната оферта на участника

ПС се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

Комплексната оценка (КО) се изчислява по следната формула:

КО= К1 + К2 + К3 + К4 + К5

Проектът, получил най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. По същия принцип се класират и участниците на второ, трето и следващите места.

Забележка: Въз основа на изискването на чл. 33, ал.2 от ППЗОП участниците са длъжни да посочат и проектната стойност на строежа, която се явява един от показателите за оценка на конкурсните проекти.

Публикуван на 20 май 2019 г.

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
24.17° C облачно
Нагоре