Заседание № 48 на 23.04.2019 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Изменение на решение № 42-16/18.12.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

2. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2018 г. на Общински План за развитие – 2014-2020 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към  Община град Добрич през първо тримесечие на 2019 г. и актуализираното разпределение на променените бюджети  към 31.03.2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за  периода от 01 януари 2019 година до 31 март 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Одобряване проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.274.87 (местен път – публична общинска собственост) за обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич“ – фаза 1, ВиК - разпределителна водопроводна и канализационна мрежа - 3 ЛОТА, обхващащ частта от проекта извън границите на урбанизираните територии.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Одобряване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.252.22 (пасище – общинска публична собственост) и 72624.274.86 (път от републиканската пътна мрежа - държавна собственост) за обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич“ – фаза 1, ВиК - разпределителна водопроводна и канализационна мрежа - 3 ЛОТА, обхващащ частта от проекта извън границите на урбанизираните територии.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Одобряване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.621.107 (път от републиканската пътна мрежа - държавна собственост) и 72624.474.81 (за движение и транспорт - публична държавна собственост) за обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич“ – фаза 1, ВиК - разпределителна водопроводна и канализационна мрежа - 3 ЛОТА, обхващащ частта от проекта извън границите на урбанизираните територии до разпределителна шахта в ПИ 72624.474.82.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.380 в местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Одобряване проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.621.63 (за първостепенна улица – общинска собственост) за обект: Външно кабелно електрозахранване Н.Н. 1kV от БКТП „Монев” до нов кабелен шкаф тип ШК-4 и ново ТЕПО за сграда в ПИ 72624.443.41 (урбанизирана територия) в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Одобряване проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VI, IX, X, XLVII и XLVIII в кв. 256 по плана на ПЗ „Запад”, УПИ I и II в кв. 324, УПИ I в кв. 325, УПИ I в кв. 333, УПИ I в кв. 334 и УПИ I в кв. 336 по плана на „Бизнес зона град Добрич“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Разрешаване изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.474.108.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Приемане на Доклад на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“ – Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2018 г. и за изразходваните от бюджета средства през 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Приемане на Доклад на Народно читалище „Пробуда - 1939 г.“ – Добрич за осъществените дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2018 година в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Приемане на Доклад на Народно читалище „Романо дром-2002 г.“ – Добрич за осъществените дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2018 година в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Приемане на Доклад на Народно читалище „Мевляна – 2012 г.“ – Добрич за осъществените дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2018 година в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Приемане на Доклад на Народно читалище „Български искрици – 2016 г.“ – Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

17. Приемане на Доклад на Народно читалище „Добрич – 2017 г.“ – Добрич за осъществените дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич през 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

18. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за управление на отпадъците 2015 -2020 г. и Актуализацията на програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества 2014 – 2017 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

19. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма  за опазване на околната среда през 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

20. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

21. Актуализация на „Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2016-2019 г.“

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

22. Предложение за продажба на нежилищен имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.615.3122.1.70 по КККР на град Добрич, находящ се на бул. „25-ти септември” № 18, ет. 1 по реда на ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

23. Учредяване право на строеж по реда на Закона за общинската собственост върху имот, частна общинска собственост – УПИ ХІ-25 в кв. 305 по ПУП-ПРЗ на част от „Северна индустриална зона“ на град Добрич за изграждане на обект за обществено обслужване.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

24. Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор ПИ 72624.601.248 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Никола Тахтунов“ № 27, кв. „Рилци”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

25. Предложение за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор ПИ 72624.626.4934 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Байкал“ № 3.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

26. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост за поставяне на преместваем павилион за търговска дейност по бул. „Русия”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

27. Представяне на финансово - икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година на „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І - ДОБРИЧ” EООД, ЕИК 124140855.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

28. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на  Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година на „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II - ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 124140780.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

29. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на  Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година  на „ЦПЗ Д-Р П. СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 000851111.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

30. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 834052321.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

31. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на  Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година  на  „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК 834025865.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

32. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година на  „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД,  ЕИК 124086119.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

33. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на  Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година  на „АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ” ЕООД, ЕИК 124653046.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

34. Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на  Годишния финансов отчет и Баланса за 2018 година на  „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 202966915.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

35. Определяне правомощията на представителя на oбщината в Oбщото събрание на акционерите на „Добрички Панаир” АД, ЕИК 834017612.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

36. Определяне правомощията на представителя на oбщината в Oбщото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение - Добрич” АД, ЕИК: 124141302.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

37. Промяна на механизма за разпределение на субсидиите за вътрешноградските пътнически превози.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

38. Кандидатстване с проектно предложение „Наблюдавано жилище за младежи – град Добрич“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства” Компонент 1 с конкретни бенефициенти общини, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

39. Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция на сграда с цел разкриване на нова социална услуга – Приют за бездомни лица и семейства“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.011 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Добрич по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

40. Приемане на Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2018 година и Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

41. Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община град Добрич за 2019/2020 г.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

42. Одобряване предложението на Конкурсната комисия за избор на управител на „Диагностично-консултативен център - І - Добрич“ ЕООД, град Добрич ЕИК: 124140855 за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

43. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ВНОСИТЕЛИ: Мая Димитрова – зам.- председател на ПК ПУКИЕ и Зорница Михайлова – председател на ПК ЗОРК

44. Отмяна на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич и Приемане на Правилник  за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛИ: Михаел Игнатов и група общински съветници от различни политически партии

45. Приемане на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд „Подпомагане на родители на новородени или осиновени деца от Община град Добрич“.

ВНОСИТЕЛИ: Група общински съветници от ПП ВМРО-БНД

Предоставяне на временен безлихвен  заем  за допустими възстановими разходи  по Проект „OPEN EUROPE, OPEN HEARTS“ от Програма „Еразъм +”, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”, проекти само между училища, на ДГ №20 „Радост“, град Добрич, Договор № 2017-1 E S01-KA219-037817_3.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

46. ДРУГИ:

46.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
29.9° C предимно облачно
Нагоре