Община Добрич обявява обществено обсъждане на предложение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

Документът е публикуван на 8.04.2019 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на предложение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич за срок от 8.04.2019 г. до 11.05.2019г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

Относно: Предложение  на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич (Наредбата) е приета с Решение № 24-4 от 19.09.2017г., изм. и доп. с Решение №32-1/27.03.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

 С Наредбата се  определят реда и условията за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем, управлението и разпореждането с жилища от общинския жилищен фонд на територията на Община град Добрич.

 1. Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение в Наредбата.

  Наредбата по дефиницията на чл. 75, ал. 1 от АПК, чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от ЗНА, както и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА е подзаконов нормативен акт.  При въвеждане на правните норми е недопустимо да се пренебрегва рамката на чл. 8 от ЗНА, според която всеки общински съвет може да създава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по - висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение, като идентично правило е въведено понастоящем с чл. 76, ал. 3 от АПК.

  В Административен съд – град Добрич са постъпили два протеста, както следва:            1. Протест по чл.186, ал.2 във връзка с чл.185 от АПК от Милена Любенова – прокурор при ОП-Добрич с изх. №738/2018г от 12.12.2018г.

  2. Протест по чл.186, ал.2 във връзка с чл.185 от АПК от Веселин Вичев – прокурор при ОП-Добрич с изх. №83/2019г. от 20.02.2019г.

  Съгласно посочените по- горе протести са установени противоречиви текстове от Наредбата, както следва:

  -чл.6, ал.2, т.1 от Наредбата, в частта  „…български..” противоречи на чл.43 от ЗОС, тъй като въвежда ограничение, което е в нарушение на ЗОС. Разпоредбата на чл.43 от ЗОС не съдържа изискване нуждаещите се лица, които имат право на настаняване в общински жилища, да са български граждани.

  -чл.30, т.1 от Наредбата, в частта „…или на други изключителни обстоятелства…” противоречи на чл.45 от ЗОС, тъй като предвижда условие за настаняване в резервни общински жилища, което не е предвидено в ЗОС;

  -чл.34, ал.4 от Наредбата, в частта „…застрашени са от самосрутване…” противоречи на чл.45 от ЗОС, тъй като в ЗОС е предвидено, че обитаването на сгради, застрашени от самосрутване е условие за настаняване в резервно общинско жилище;

  -чл.49,ал.7 от Наредбата противоречи на ЗОС, тъй като същият не предвижда компетентност на кмета да отмени своя заповед в процедурата за продажба на общинско жилище.

  В тази връзка предлагам  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич, а именно:

  §1. Изменя се разпоредбата на  чл.6, ал.2,т.1, като се отменя „…български…” и се допълва „ физическо лице”:

  Стара редакция чл.6, ал.2,т.1: „Поне един член от семейството/домакинството е български гражданин с постоянен и настоящ адрес на територията на Община град Добрич пет години без прекъсване.

  Нова редакция чл.6, ал.2,т.1: „Поне един член от семейството/домакинството е физическо лице с постоянен и настоящ адрес на територията на Община град Добрич пет години без прекъсване.

  §2. Изменя се разпоредбата на чл.30, т.1 от Наредбата, като се отменя „…или на други изключителни обстоятелства…”

Стара редакция на чл.30, т.1: „Резервните жилища са предназначени да осигурят временно жилищна площ, за срок от 6 месеца, но не по-дълъг от 2 години, на лица:

1. чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии, или на други изключителни обстоятелства, или са застрашени от самосрутване.”

Нова редакция чл.30, т.1: „Резервните жилища са предназначени да осигурят временно жилищна площ, за срок от 6 месеца, но не по-дълъг от 2 години, на лица:

1. чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване.”

§3. Изменя се разпоредбата на чл.34, ал.4 от Наредбата, като се отменя „…застрашени са от самосрутване…”

Стара редакция на чл.34, ал.4: „Не се допуска настаняване в общински резервни жилища на лица, чиито собствени жилища са станали негодни за използване поради естествено износване, застрашени са от самосрутване, вредни са в санитарно - хигиенно отношение или загрозяват средата и поради това, че не могат да се поправят или заздравят подлежат на премахване по реда на Закона за устройство на територията.”

Нова редакция чл.34, ал.4: „Не се допуска настаняване в общински резервни жилища на лица, чиито собствени жилища са станали негодни за използване поради естествено износване, вредни са в санитарно - хигиенно отношение или загрозяват средата и поради това, че не могат да се поправят или заздравят подлежат на премахване по реда на Закона за устройство на територията.”

§4. Отменя се разпоредбата на чл.49, ал.7 от Наредбата, като се създава нова ал.7а,7б и 7в

Стара редакция на чл.49, ал.7: „Когато плащането не се извърши в определения срок, заповедта се отменя от Кмета на Общината и процедурата по продажба се прекратява.”

Нова редакция чл.49, ал.7а: „Заплащане на цената и дължимите местни данъци, такси и други разноски след определения срок по ал.5 е недопустимо.”

чл.49, ал.7б: „Сключване на договор за продажба въз основа на заплащане извършено след определения срок по ал.5 е недопустимо.”

чл.49, ал.7в: „Внесените след определения срок по ал.5 суми подлежат на връщане по банков път по сметка на лицето - вносител.”

 1. Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на наредбата.

  Основните цели на проекта за изменение и допълнение на Наредбата са: уреждане на  обществени отношения с местно значение съобразно нормативни актове от по-висока степен.

 2. Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата.

  Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

 • Управление на общинската собственост в полза на гражданите при спазване на изискванията на законност и на правовата държава.

 

 

 1. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

  За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

  5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

  Предлаганият проект на Наредба за изменение на Наредбата за  реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

  На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич за обществено обсъждане.

             На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич е уведомила всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 11.05.2019 година.

  Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:

  проект!

  РЕШЕНИЕ:

   

  Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс:

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич, а именно: 

   

  §1. Изменя се разпоредбата на  чл.6, ал.2,т.1, като се отменя „…български…” и се допълва „ физическо лице”

  Нова редакция чл.6, ал.2,т.1: „Поне един член от семейството/домакинството е физическо лице с постоянен и настоящ адрес на територията на Община град Добрич пет години без прекъсване.

   

  §2. Изменя се разпоредбата на чл.30, т.1 от Наредбата, като се отменя „…или на други изключителни обстоятелства…”

  Нова редакция чл.30, т.1: „Резервните жилища са предназначени да осигурят временно жилищна площ, за срок от 6 месеца, но не по-дълъг от 2 години, на лица:

1. чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване.”

 

§3. Изменя се разпоредбата на чл.34, ал.4 от Наредбата, като се отменя „…застрашени са от самосрутване…”

Нова редакция чл.34, ал.4: „Не се допуска настаняване в общински резервни жилища на лица, чиито собствени жилища са станали негодни за използване поради естествено износване, вредни са в санитарно - хигиенно отношение или загрозяват средата и поради това, че не могат да се поправят или заздравят подлежат на премахване по реда на Закона за устройство на територията.”

 

 

§4. Отменя се разпоредбата на чл.49, ал.7 от Наредбата, като се създава нова ал.7а,7б и 7в

Нова редакция чл.49, ал.7а: „Заплащане на цената и дължимите местни данъци, такси и други разноски след определения срок по ал.5 е недопустимо.”

чл.49, ал.7б: „Сключване на договор за продажба въз основа на заплащане извършено след определения срок по ал.5 е недопустимо.”

чл.49, ал.7в: „Внесените след определения срок по ал.5 суми подлежат на връщане по банков път по сметка на лицето - вносител.”

 

2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич, влиза в сила след публикуването й в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

3. Възлага на  Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във връзка с изпълнение на решението.

 

 

ВНАСЯ:

         

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

                                                                                                                                    

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието

Институция:

Община град Добрич

Нормативен акт: Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

 

Дата: 04.04.2019 г.

1. Дефиниране на проблема:

 

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич (Наредбата) е приета с Решение № 24-4 от 19.09.2017г., изм. и доп. с Решение №32-1/27.03.2018 г. на Общински съвет град Добрич е постъпил протест от Милена Любенова – прокурор при ОП-Добрич и протест от Веселин Вичев – прокурор при ОП-Добрич, въз основа на които са образувани административни дела по описа на Административен съд – Пазарджик.

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.

 

Констатирано е противоречие на разпоредбите на чл.6, ал.2, т.1, чл.30, т.1, чл.34, ал.4 и чл.49,ал.7 от Наредбата с норми на актове от по-висока степен. Визират се нормите на чл. 43, чл.45 и чл.47 от Закона за общинската собственост, както и чл. 26, ал.2 от Конституцията на Република България.

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

 

 Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизане в сила на промените в подзаконовия нормативен акт.

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

2. Цели:

 

Синхронизиране на текстовете на разпоредбите на чл.6, ал.2, т.1, чл.30, т.1, чл.34, ал.4 и чл.49,ал.7 от Наредбата с правните норми от по-висок ранг, уреждащи същата материя.

 

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка?

3. Идентифициране на заинтересованите страни:

 

      1. Община град Добрич;

     2. Граждани и наематели на общински жилища, в качеството им на заинтересовани страни в отделните случаи.

 

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).

4. Варианти на действие:

 

 При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от вариант „без намеса” и предложеният вариант за приемане на наредбата.

 По своята същност Наредбата осъществява пряко регулиране на дейностите по настаняване в общински жилища и поради тази причина вариантите са само два - Вариант 1 „Без намеса” и Вариант 2 „Приемане на наредбата”.

 

Вариант за действие 1 „Без намеса”:

При този вариант ще продължат да се наблюдават противоречията на разпоредбите на Наредбата. 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:

При този вариант ще бъде осигурено постигането на определените в т.2 цели.

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта "без действие".

5. Негативни въздействия:

 

За всички заинтересовани страни: незаконосъобразно развитие на обществените отношения, свързани с определянето на предназначението на общинските жилища, реда за отдаването им под наем и извършването на разпоредителни сделки с тях от Община град Добрич.

За Община град Добрич: риск от отмяна на атакуваните разпоредби по съдебен ред и заплащане на съдебни разноски.

 

Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.

6. Положителни въздействия:

 

Вариант за действие 1 „Без действие”:

Не се наблюдават положителни въздействия при прилагане на този вариант.

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”:

За всички заинтересовани страни ще се постигне конкретност и улеснение при уреждане на възникнали, изменени, прекратени или погасени права и задължения на страните.

Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

7. Потенциални рискове:

 

Не се предвиждат конкретни рискове при Вариант 2 „Приемане на наредбата”.

Възможно е възникване на съдебни спорове с физическите лица, но това е тяхно законово право.

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

8.1. Административната тежест:

0 Ще се повиши

0 Ще се намали

Х Няма ефект

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?

 

Не се създават нови регулаторни режими.

9. Създават ли се нови регистри?

 

Не се създават нови регистри.

 

Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те .

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?

0 Актът засяга пряко МСП

0 Актът не засяга МСП

Х Няма ефект

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?

0 Да

Х Не

12. Обществени консултации:    Най - важните въпроси за обществената консултация – срещи със заинтересованите страни:

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване, Община град Добрич предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите писмени предложения и становища по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич чл.6, ал.2, т.1, чл.30, т.1, чл.34, ал.4 и чл.49,ал.7, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич, както и на електронен адрес: dobrich@dobrich.bg;

Срок за провеждане на обществени консултации: до 11.05.2019 г., включително. Проектът на наредбата е публикуван в интернет страницата на Община град Добрич. 

Чрез публикацията проектът на наредбата е представен на заинтересованите лица.

 

Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

 

Предложените промени не противоречат на правото на Европейския съюз.

 

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
4.38° C предимно облачно
Нагоре