Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управлението на отпадъците на територията на Община град Добрич

 

 

Документът е публикуван на 3. 04. 2019 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич за срок от 3.04.2019 г. до 17.05.2019 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

 

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

 

от арх. Боян Коларов

Зам.-кмет „Устройство на територията“

 на Община град Добрич

 

 

ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич  е приета с Решение на Общински съвет № 33-4 по Протокол от 24 юни 2014 г. на заседание на Общински съвет – Добрич и същата е влязла в сила в едномесечен срок от приемането й.  

Наредбата е приета на основание чл. 22 от Закона за управление на отпадъците и  урежда условията и реда за изхвърлянето, събирането /включително разделното/, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени отпадъци.

            

1. Причини и мотиви за приемане на Наредба за изменения и допълнения в настоящата наредбата са следните:

 Дружество  „Рейсър ауто“ ЕООД, с ЕИК 201327590, представлявано по закон от управителя си Юрий Сидоров, действащо чрез пълномощника си адв. Юлиан Любомиров Дацев – адвокат от Софийска адвокатска колегия е сезирало Административен съд-Добрич, чрез Общински съвет Добрич, с Жалба с вх. № 70-00-489 от 07.03.2019 г., в която оспорва разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич, в частта относно въведеното изискване за притежаване на съответно разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за извършване на дейности по събиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

            Правният интерес на дружеството-жалбоподател се поражда от факта, че е търговско дружество, което разполага с Регистрационен документ № 12-РД-862-00/05.12.2012 г., издаден на основание чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО, по силата на който има право да извършва дейности по събирането и транспортирането на ИУМПС на територията на цялата страна.

            С оглед предмета му на дейност, дружеството е адресат на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич и в частност на оспорената в жалбата разпоредба.

            Мотивите за обжалване са, че съгласно чл. 21, ал 1 от Наредбата дейностите по събиране, съхраняване, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на изоставени и ИУМПС се извършва само от лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 35 от ЗУО, а според закона, за дейностите по събиране на ИУМПС се изисква регистрация, а не разрешение. 

            По жалбата е образувано Административно дело № 186/2019 г. по описа на Административен съд Добрич, по което Окръжна прокуратура – гр. Добрич е конституирана като контролираща страна. Първото заседание по делото е насрочено за 04.06.2019 г., от 13:10ч.

            Работна група, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич, разгледа обжалвания текст и разработи проект за неговото изменение, с цел да се избегне противоречие с императивния законов текст.

            С оглед на настъпили през последните години изменения в нормативната уредба по отношение на управление на отпадъците и с цел постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстове от Наредбата със Закона за управление на отпадъците и действащите  подзаконовите нормативни актове, както и за по-ефективно постигане на целите заложени в Наредбата, а именно – екологосъобразното управление на отпадъците и ограничаване на вредното въздействие, което оказват те върху човешкото здраве и заобикалящата ни природа, е необходимо да се приемат изменения и на други текстове от посочения нормативен акт.

Необходимостта от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич се налага във връзка с образуваното административно дело в АС-Добрич по подадена жалба от дружество „Рейсър ауто“ ЕООД, с ЕИК 201327590, с която се иска Административен съд – Добрич да отмени разпоредбата на чл. 21, ал. 1  от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич, като незаконосъобразна или да обяви нейната нищожност.

Текстът от наредбата беше преразгледан и вместо неговата  отмяна, същият има възможност да бъде изменен, така че да отговаря на съответната законова разпоредба.

Изменение на някои разпоредби се налага и във връзка с настъпилите промени по отношение на  нормативните актове, които действат в областта на управление на отпадъците на национално ниво и необходимостта от постигане на синхрон между тях и нормативните актове, действащи на местно ниво.

Необходимо е да се прецизира и формулирането на някои от нарушенията, за да се постигне яснота и коректност при налагане на административно-наказателна отговорност по реда на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич.

 

            Неразделна част от Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич е ПРИЛОЖЕНИЕ 1 –  Съпоставка на действащите към момента текстове и предложенията за изменение в таблицата на административните нарушения и наказания по  чл, 34, ал. 1 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич.

 

 

2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата

 

 • Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич с императивни законови норми;
 • Постигане на по-широко участие на гражданите в дейностите по почистването и поддържането на чистотата на територията на Община град Добрич;
 • Постигане на по-голяма яснота при формулиране на нарушенията на Наредбата и съответно правилност при индивидуализацията на санкциите за тяхното извършване.

 

 

 3. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за изпълнение и допълнение на наредбата:

 

Приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич, и прилагането на новите разпоредби няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

 4. Очаквани резултати от прилагането:

 • Спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците и на действащите в тази област подзаконови нормативни актове на територията на Община град Добрич и синхронизиране на Наредбата с действащото законодателство;
 • Постигане на по-широка обществена ангажираност по отношение на проблемите на замърсяването и дейностите по почистване и поддържане на чистотата на територията на Община град Добрич, чрез въвеждане на опростена и достъпна процедура, по която собствениците и/или ползвателите на обекти в сгради с режим на етажна собственост могат да получат инфорамция за границите на урегулирания поземлен имот, определен към съответната сграда, за който имат задължение да се грижат и почистват;
 • По-ефективно регулиране на местно ниво на отношенията свързани с дейностите по управление на отпадъците;
 • По-ефикасно налагане на санкции за нарушенията, предвидени в Наредбата.

   

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

 

            Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗУО/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

 

             На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение, ведно с Оценка за въздействие е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

             Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 17 май 2019 година.

               Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

 

 

 

                              

 

 

 ПРОЕКТ!

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА и на основание чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс:

 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич, както следва:

 

                                                                                             

§ 1.  Чл. 2, ал. 3  се изменя така:

Чл. 2. /3/ Дейностите по третиране на отпадъци се извършват от лица, които притежават съответните документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/”

 

§ 2. Чл. 6:

а) Ал. 1 се изменя така:

            „Чл.6. /1/  Собствениците, ползвателите и/или обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях в сградите в  режим на етажна собственост са длъжни да почистват и поддържат площите в границите на  урегулирания поземлен имот /УПИ/  към съответната сграда;

            б) Ал. 2 се отменя;

            в) Ал. 3 се изменя така:

            „/3/ Скица-извадка с площта и границите на УПИ за съответната сграда се предоставя безвъзмездно от Община град Добрич.”

 

            § 3. В чл. 10, т. 6 думите „Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри“ се заменят с  „Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри“.

 

            § 4. Чл. 14, т.1  се изменя така:

            „1. Притежават съответните документи, издадени по реда на ЗУО”.

           

 

            § 5. В чл. 21:

            а) Ал. 1 се изменя така:

            „/1/ Дейностите по събиране, съхраняване, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на изоставени и ИУМПС /съгласно Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства и Закона за движение по пътищата/, компоненти и материали от тях имат право да извършват само лица, притежаващи съответните документи по чл. 35 от ЗУО“;

            б) В ал. 2, думите „Наредба за изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средства“ се заменят с думите „Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства“.

           

            § 6. В чл. 22, ал. 6 думата „разрешително“ се заменя със „съответните документи“.

           

            § 7. В чл. 23, т. 2 думите „Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри“ се заменят с  „Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри“.

           

            § 8. В чл. 25 думата „разрешителен“ се премахва.

 

            § 9. Чл. 32 се изменя така:

 

„Чл. 32. Лицата, при чиято дейност се образуват СО, и/или лицата, които третират СО, прилагат следния приоритетен ред (йерархия) при управлението им:

1. предотвратяване на образуването им;

2. подготовка за повторна употреба;

3. рециклиране на СО;

4. оползотворяване в обратни насипи;

5. изгаряне с оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво;

6. обезвреждане на СО“.

 

§ 10. В чл. 34:

а) Ал. 1 се изменя така:

    „/1/ Строителните отпадъци се транспортират от лица, които притежават съответния документ по чл. 35 от ЗУО и на които е издадено  направление с определен маршрут за транспортиране и изисквания за транспортните средства към Наредбата.“;

б) Ал. 2 се изменя така:

„/2/ Направлението по ал. 1 се издава от Кмета на Община град Добрич или определени от него длъжностни лица, след заплащане на първоначална такса за 1 тон отпадъци и/или земни маси, определена съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община гр. Добрич.“;

в) Ал. 6 се отменя.

г) В ал. 7 думите „копие от документ за регистрация“ се заменят с „копие от съответния документ“

 

            § 11. В чл. 43 думите „от 100“ и „от 500“ се премахват;

 

            § 12. В чл. 44, ал. 1:

 

            а) размерът на административното наказание в т. 52 се изменя така:

 

 1.  

Замърсяването на местата за обществено ползване с животински фекалии - след дефекация собственикът на животното е длъжен да почисти замърсеното място

10-50

 

 

 

 б) размерът на административното наказание в т. т. 55 се изменя така:

 

 1.  

Изваждането на отпадъци от съдовете за БО или за ООп, освен на лицата, на които е възложено тяхното обслужване

10-50

 

 

 

            в) нарушението в т. 62- т.70  се изменя така:

 

 1.  

Нарушение на чл.2, ал.2 от Наредбата или изоставяне, нерегламентирано изхвърляне и неконтролирано обезвреждане на отпадъци

 

1800-2000

 1.  

Непредоставяне на документи относно отчета и информацията за управление на дейностите по отпадъците, съгласно изискванията на чл. 2, ал.4, т. 5 от Наредбата

 

300-500

 1.  

Нарушение на разпоредбите на чл. 10 от Наредбата относно събирането и транспортирането на БО за оползотворяване и/или обезвреждане само на определените от Община град Добрич депа или на други инсталации и съоръжения

 

1200-2000

 1.  

Нарушение на изискванията на чл. 14 от  Наредбата за въвеждане на система за разделно събиране на  отпадъци от опаковки

 

1200-2000

 1.  

Третиране и/или транспортиране на строителни отпадъци без направление с определен маршрут или без съответния документ по чл. 35 от ЗУО

 

500-1000

 1.  

Нерегламентирано изгаряне или извършване друга форма на нерегламентирано обезвреждане на битови отпадъци

20-50

500-1000

 1.  

Нарушение на разпоредбите на чл. 2, ал. 4 от Наредбата

50-500

1500-2000

 1.  

Нарушение на разпоредбите на чл.7 от Наредбата

50-500

1500-2000

 1.  

Нарушение разпоредбите на чл.15 от Наредбата

50-500

1500-2 000

 

г) нарушението в т. 72 - т.77  се изменя така:

 

 1.  

Извършва продажба на акумулатори без да прилага към гаранционната карта списък на лицата, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО за събиране на негодни за употреба акумулатори

 

500-1000

 1.  

Не предприема необходимите мерки за осигуряване на разделно събиране и третиране на пусканите от него на пазара батерии и акумулатори

 

800-1000

 1.  

Поставя негодни за употреба батерии и акумулатори в съдове за битови отпадъци или ги смесва с други отпадъци

 

800-1000

 1.  

Изхвърля негодни за употреба акумулатори на неразрешени за това места и/или излива електролит от тях

 

800-1000

 1.  

Събира и съхранява негодни за употреба акумулатори без електролит в събирателните пунктове в количество, превишаващо 5% от общото количество събрани акумулатори

 

800-1000

 1.  

Нарушава разпоредбите на чл. 19 от Наредбата

 

800-1000

 

 

 

д) нарушението в т. 82 - т.83  се изменя така:

 1.  

Нарушение на разпоредбите на чл. 23 от Наредбата

 

3500-5000

 1.  

Нарушение на разпоредбите на чл. 25 и чл. 26 от Наредбата

 

3500-5000

 

§ 13. В чл. 46 думите „административно-наказателни постановления“ се заменят с „административно-наказателни производства“;

 

§ 14. Навсякъде в Наредбата думите „РУП“ се заменят с „РУ на МВР“

           

                   § 15. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава §1 със следния текст:

                         §1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич, влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

 

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във връзка с изпълнение на решението.

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:

 

БОЯН КОЛАРОВ

Зам.-кмет „Устройство на територията“

на Община град Добрич

 

Приложение 1

Съпоставка на действащите към момента текстове и предложенията за изменение в таблицата на административните нарушения и наказания по  чл, 34, ал. 1 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община град Добрич.

 

 

 

1) В досегашния текст:

 1.  

Замърсяването на местата за обществено ползване с животински фекалии - след дефекация собственикът на животното е длъжен да почисти замърсеното място

5-15

 

 

размерът на административното наказание се изменя така:

 1.  

Замърсяването на местата за обществено ползване с животински фекалии - след дефекация собственикът на животното е длъжен да почисти замърсеното място

10-50

 

 

2) В досегашния текст:

 1.  

Изваждането на отпадъци от съдовете за БО или за ООп, освен на лицата, на които е възложено тяхното обслужване

5-15

 

 

размерът на административното наказание в т. т. 55 се изменя така:

 1.  

Изваждането на отпадъци от съдовете за БО или за ООп, освен на лицата, на които е възложено тяхното обслужване

10-50

 

 

3) В досегашния текст:

 1.  

Едноличен търговец или юридическо лице, което нарушава чл.2, ал.2 от Наредбата или изоставя, нерегламентирано изхвърля и неконтролирано обезврежда отпадъци

 

1800-2000

 1.  

Едноличен търговец или юридическо лице, което не предоставя документи относно отчета и информацията за управление на дейностите по отпадъците, съгласно изискванията на чл. 2, ал.4, т. 5 от Наредбата

 

300-500

 1.  

Едноличен търговец или юридическо лице, което нарушава разпоредбите на чл. 10 от Наредбата относно събирането и транспортирането на БО за оползотворяване и/или обезвреждане само на определените от Община град Добрич депа или на други инсталации и съоръжения

 

1200-2000

 1.  

Едноличен търговец или юридическо лице, което нарушава изискванията на чл. 14 от  Наредбата за въвеждане на система за разделно събиране на  отпадъци от опаковки

 

1200-2000

 1.  

Едноличен търговец или юридическо лице, което третира и/или транспортира строителни отпадъци без направление с определен маршрут, регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО или в количество, което не отговаря на вписаното в строителното разрешение

 

500-1000

 1.  

Едноличен търговец или юридическо лице, което нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано обезвреждане на битови отпадъци

20-50

500-1000

 1.  

Едноличен търговец или юридическо лице, което нарушава разпоредбите на чл. 2, ал. 4 от Наредбата

50-500

1500-2000

 1.  

Едноличен търговец или юридическо лице, което нарушава разпоредбите на чл.7 от Наредбата

50-500

1500-1000

 1.  

Едноличен търговец или юридическо лице, което нарушава разпоредбите на чл.15 от Наредбата

50-500

1500-1000

 

 

 

 

нарушенията в т. 62- т.70  се изменят така:

 1.  

Нарушение на чл.2, ал.2 от Наредбата или изоставяне, нерегламентирано изхвърляне и неконтролирано обезвреждане на отпадъци

 

1800-2000

 1.  

Непредоставяне на документи относно отчета и информацията за управление на дейностите по отпадъците, съгласно изискванията на чл. 2, ал.4, т. 5 от Наредбата

 

300-500

 1.  

Нарушение на разпоредбите на чл. 10 от Наредбата относно събирането и транспортирането на БО за оползотворяване и/или обезвреждане само на определените от Община град Добрич депа или на други инсталации и съоръжения

 

1200-2000

 1.  

Нарушение на изискванията на чл. 14 от  Наредбата за въвеждане на система за разделно събиране на  отпадъци от опаковки

 

1200-2000

 1.  

Третиране и/или транспортиране на строителни отпадъци без направление с определен маршрут или без съответния документ по чл. 35 от ЗУО

 

500-1000

 1.  

Нерегламентирано изгаряне или извършване друга форма на нерегламентирано обезвреждане на битови отпадъци

20-50

500-1000

 1.  

Нарушение на разпоредбите на чл. 2, ал. 4 от Наредбата

50-500

1500-2000

 1.  

Нарушение на разпоредбите на чл.7 от Наредбата

50-500

1500-2000

 1.  

Нарушение разпоредбите на чл.15 от Наредбата

50-500

1500-2000

 

4) В досегашния текст:

 1.  

Едноличен търговец или юридическо лице, което извършва продажба на акумулатори без да прилага към гаранционната карта списък на лицата, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО за събиране на негодни за употреба акумулатори

 

500-1000

 1.  

Едноличен търговец или юридическо лице, което не предприема необходимите мерки за осигуряване на разделно събиране и третиране на пусканите от него на пазара батерии и акумулатори

 

800-1000

 1.  

Едноличен търговец или юридическо лице, което поставя негодни за употреба батерии и акумулатори в съдове за битови отпадъци или ги смесва с други отпадъци

 

800-1000

 1.  

Едноличен търговец или юридическо лице, което изхвърля негодни за употреба акумулатори на неразрешени за това места и/или излива електролит от тях

 

800-1000

 1.  

Едноличен търговец или юридическо лице, което събира и съхранява негодни за употреба акумулатори без електролит в събирателните пунктове в количество, превишаващо 5% от общото количество събрани акумулатори

 

800-1000

 1.  

Едноличен търговец или юридическо лице, което нарушава разпоредбите на чл. 19 от Наредбата

 

800-1000

 

нарушенията в т. 72 - т.77  се изменят така:

 1.  

Извършва продажба на акумулатори без да прилага към гаранционната карта списък на лицата, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО за събиране на негодни за употреба акумулатори

 

500-1000

 1.  

Не предприема необходимите мерки за осигуряване на разделно събиране и третиране на пусканите от него на пазара батерии и акумулатори

 

800-1000

 1.  

Поставя негодни за употреба батерии и акумулатори в съдове за битови отпадъци или ги смесва с други отпадъци

 

800-1000

 1.  

Изхвърля негодни за употреба акумулатори на неразрешени за това места и/или излива електролит от тях

 

800-1000

 1.  

Събира и съхранява негодни за употреба акумулатори без електролит в събирателните пунктове в количество, превишаващо 5% от общото количество събрани акумулатори

 

800-1000

 1.  

Нарушава разпоредбите на чл. 19 от Наредбата

 

800-1000

 

5) В досегашния текст:

 1.  

Едноличен търговец или юридическо лице, което нарушава разпоредбите на чл. 23 от Наредбата

 

3500-5000

 1.  

Едноличен търговец или юридическо лице, което нарушава разпоредбите на чл. 25 и чл. 26 от Наредбата

 

3500-2000

 

нарушенията в т. 82 - т.83  се изменят така:

 1.  

Нарушение на разпоредбите на чл. 23 от Наредбата

 

3500-5000

 1.  

Нарушение на разпоредбите на чл. 25 и чл. 26 от Наредбата

 

3500-5000

 

С оценка на въздействието можете да се запознаете тук.

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре