Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Отмяна на правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич и приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник

Документът е публикуван на 22.03.2019г.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане за Отмяна на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич и Приемане на  Правилник  за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич за срок от 22.03.2019 г. до 22.04.2019 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От: Михаел Игнатов и група общински съветници от различни политически партии

 

 

 Относно: Отмяна на Правилник за организацията и дейността на общесветния посредник на територаията на Община град Добрич и Приемане на Правилник  за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич

 

 

        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 Правилник  за организацията и дейността на обществетния посредник на територията на Община град Добрич, наричан за краткост в настоящата докладна (Правилник) е приет с решение № 29-11 от 11 февруари 2014 година на Общински съвет – град Добрич.

С него се регламентират основните принципи в дейността на обществения посредник, реда за избор, мандат, правомощия, отчетност и отговорност.

 

 1. Причини и мотиви за приемане на предлагания Правилник за организацията и дейността на обществения посредник:

 

От 11.02.2014 г. до настоящият момент няма внесена докладна записка в Общински съвет град Добрич за избор на обществен посредник.

От една страна причината да не се внесе докладна записка за избор на обществен постредник е незаконосъобразността на отделни правни норми регулиращи материята по избор на обществения посредник, водещ до незаконосъобразност и на целия правилник, както и неговата непълнота, неяснота, противоречивост и неправилност.

Съгласно чл.8, ал.1 от Правилника цит.: „ Общественият посредник на територията на Община град Добрич се избира чрез конкурс, обявен от Общински съвет град Добрич“.

Считаме, че този текст е незаконосъобразен, тъй като противоречи на чл. 21а, ал.4 от ЗМСМА и чл. 11, ал.1 от  същият правилник, чието правило е, цит.“ Общински съвет град Добрич избира обществения посредник с тайно гласуване, с квалифицирано мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници“.

Съгласно чл. 8, ал.2 от Правилника, цит.: “Конкурсът се обявява публично чрез електронните и печатни медии“.

Очевидна е концепцията на нормотвореца, че следва да бъде обявен публичен конкурс, но същата норма е незаконосъобразна, тъй като, според нормата на ЗМСМА,  обществения посредник се избира не чрез конкурс, а чрез тайно гласуване на заседние на Общински съвет.

Ако приемем, че нормотвореца е имал впредвид, че самата процедура за подаване на документите от кандидатите до компетентния орган се обявява публично, визирайки чл. 8, ал. 2 от Правилника, то същия се явява непълен, тъй като не става ясно, кой и в какъв срок следва да обяви тази процедура, тъй като Общински съвет е колективен орган.

Макар по тълкователен път може да се достигне до извод, че това следва да е председателя на Общински съвет, то този извод може да се окаже и неправилен, ако самия общински съвет делегира права на друг общински съветник да публикува обявявата за започване на процедура по подаване и приемане на документи от кандидатите за обществен посредник.

Правилника остава непълен и неясен и по отношение на друг срок, а именно в какъв срок кандидатите имат възможност да подават документи до компетентния орган.

Следвайки цялостната концепция за незаконосъобразност, същата продължава и в чл. 10 от Правилника, а именно, че комисията ще провери качествата на кандидатите и ще ги класира за провеждането на избор от Общиснки съвет, което ще доведе до субективна пряка дискриминация на класираните кандидати, тъй като същите няма да бъдат поставени в равни условия при провеждането на избор на обществен посредник и причината ще е субективното решение само на част от общинските съветници, а именно тези в постоянната комисия по „ЗОРК“ .

Неяснотите в правилника продължават и в чл. 11, ал. 2 цит. „Ако никой от предложените кандидати не бъде избран, в двумесечен срок се провежда избор след нова процедура по подбор на кандидати за обществен посредник“.

Спорния момент е следния: подбор според чл. 11, ал.2 от Правилника или конкурс в  чл. 8, ал.2 от Правилника.

Съществен момент, който е неясен и противоречив е изискването за заемане на длъжността обществен посредник, а именно в чл. 9, ал.1, предл. последно,  цит:“........................... високи морални качества и обществен авторитет.

Кой и по какви критерии ще оцени и ще установи дали тези етични качества се притежават от кандидатите.

Без да се спирам в детайли и на останалите правила регулирани от правилника, то същият не урежда в детайли, материалната обезпеченост на обществения посредник и подпомагащите го служители и е създадена неяснота по отношение функционирането на фигурата на обществения посредник и изпълнение на неговите задължения.

От друга страна страна причина да не е създадена до момента институцията на обществения посредник е липсата на консенсус между политическите партии представени в Общински съвет, ведно със законоустановеното изискаване от ЗМСМА за квалифициран избор, който следва да има в Общински съвет град Добрич по избора на обществен посредник.

           

 1. Съществените моменти в новият нормативен акт са следните:

   

         Урежда се законосъобразна процедура по обявяване, подаване, приемане, както и проверка на документите на участниците в избора на обществен посредник, а именно:

         Съгл. чл.43.(1) Кандидатите подават изискуемите документи до временна комисия, създадена за тази цел от Общински съвет град Добрич, в едномесечен срок следващ деня на обявата за започване на процедура по приемане на документи от кандидатите за участие в избор на обществен посредник.

  (2) Временната комисия се избира от Общински съвет град Добрич, ведно с правилника и е с мандата на общински съвет град Добрич или до избирането на обществен посредник, ако е в мандата на съответния Общински съвет.

  (3) Броят и състава на временната комисия се определя от Общински съвет съгласно ЗМСМА.

  (4)   От своя състав временната комисия избира Председател.

  (5) Временната комисият извършва проверка на формалните (изискуемите и представени документи) основания за заемане на длъжността на кандидатите.

  (6) Временната комисия отстранява кандидати, чиито документи не отговарят на изискванията на настоящия правилник, съставя протокол за взетото решение за отстраняване от процедурата по избор на обществен посредник и изпраща копие на решението до съответния кандидат.

  (7) Решението за отстраняване на кандидат се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от състава на временната комисия.

  (8) Решението за допуснатите кандидати се предоставя в три дневен срок на Председателя на Общински съвет град Добрич за внасяне на докладна записка за избор на обществен посредник от Общински съвет град Добрич.

  (9) При липса на съгласие по създаване на временна комисия, то необходимите документи от кандидатите се подават до Председателя на Общински съвет град Добрич, който с помоща на двама юристконсулти, определени със заповед на Кмета на Община град Добрич извършват проверка на обстоятелствата визирани в предходните алинеи и Председателя на Общински съвет град Добрич внася докладна записка по избор на обществен посредник.

  (10)При липса на кандидати или на такива, които не отговарят на формалните изискавания за заемане на длъжността, Председателя на Общински съвет град Добрич обявява нова процедура в двумесечен срок от решението на временната комисия, че няма кандидати или подалите документи кандидати са отстраненени.

   (11) Правилата при втората и всяка следваща процедура са идентични с първата.

   

         Друг съществен момент е изискването за заемане на длъжността на обществен посредник, а именно:

         Съгл. чл. 44. (1) За обществен посредник се избира пълнолетен, вменяем, не осъждан български гражданин, с постоянен или настоящ адрес на територията на Община град Добрич, срещу когото няма наказателни производства за умишлени престъпления и със завършено висше образование, като е препоръчително образованието да е юридическо.

   

         Следващ съществен момент е по отношение на срока за изпълнение на правомощията си:

         Съгл. чл.46. (1) Общественият посредник се избира за срок от 4 години и не е обвързан с мандата на Общински съвет град Добрич. Обществения посредник може да бъде избиран за не повече от два последователни мандата.

   

  3. Цели и очаквани резултати от приемане на Правилника.

         Основната цел, която ще се постигне с приемането на изцяло нов правилник за дейносттта на обществения посредник на територията на Община град Добрич е, че ще се предостави възможност за създаване на нова институция, тази на обществения посредник.

         Съгражданите ни ще имат възможност да се обръщат към тази институция за разрешаване на техни накърнени права и ще се предостави възможността евентуално избрания обществен посредник да бъде именно посредник между гражданите и администрацията, търсейки справедливи и компромисни варианти на проблемите, а не да бъде защитник на едната страна срещу другата и така да възпроизвежда нагласата за противопоставяне, наследена и битуваща в обществото.

         С изготвените правила ще се уредят по ясен, разбираем, прозрачен и законосъобразен ред, възможността да функционира обществения посредник на територията на Община град Добрич и да осъществява своте правомощия.

        

   

  4. Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт.

         Според направените предварителни и прогнозни финансови разчети, необходимите средства за дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич на едногодишна база ще е в размер до 30 000 (тридесет хиляди) лева, които средства вклюват възнаграждението на обществения посредник, техническия сътрудник и евентуални разходи по използване на външни експерти за разрешаване на казуси с фактическа и правна сложност и други дейности необходими за функциониране на дейсността на обществения посредник.

   

  5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

         Предлаганият проект на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община град Добрич е разработен в съответствие с Европейска харта за местно самоуправление и е в съответствие с Европейското законодателство, спазвайки в пълнота целите на националното и местно законодателство.

         На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за нормативен акт е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

         На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по oтмяна на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич и Приемане на Правилник  за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич

   

  5. Предварителна оценка на въздействието към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието.

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*

Институция: Община град Добрич

Нормативен акт: Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич

За включване в законодателната/

оперативната програма на Министерския съвет за периода: НЕ

Дата: 22.03.2019 г.

Контакт за въпроси: МИХАЕЛ ИГНАТОВ

Телефон: 0894713101

 1. Дефиниране на проблема:

Настоящия правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич е приет с решение № 29-11 от 11 февруари 2014 година на Общински съвет – град Добрич. От 11.02.2014 г. до настоящият момент няма внесена докладна записка в Общински съвет град Добрич за избор на обществен посредник и не е създадена институцията на обществения посредник на територията на Община Добрич.

 

 1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна. Причината да не се внесе докладна записка за избор на обществен посредник и да не се избере такъв от Общински съвет е незаконосъобразността на отделни правни норми регулиращи материята по избор на обществения посредник, водещ до незаконосъобразност и на целия правилник, както и неговата непълнота, неяснота, противоречивост и неправилност.

В новия правилник се урежда се законосъобразна процедура по обявяване, подаване, приемане, както и проверка на документите на участниците в избора на обществен посредник.

Друга причина е, промяната в срока за изпълнение на правомощията на обществения посредник. По сега действащия правилник, обществения посредник се избира за срока на мандата на Общински съвет град Добрич, а промяната цели обществения посредник да не е обвързан с мандата на Общински съвет. Друг аргумент е изискването за заемане на длъжността, като в сега действащия правилник, обществения посредник следва да е юрист с определен стаж. Изискването в новия правилник е обществения посредник да е с висше образование, като е препоръчително да е юрист.

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

Има противоречие между отделни правни норми в правилника, които водят до неговата незаконосъобразност и невъзможност да бъде избран обществен посредник.

 1. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях

Не са изготвяни последващи оценки на въздействието на Правилника

 1. ЦЕЛИ: Основната цел, която ще се постигне с приемането на изцяло нов правилник за дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич е, че ще се предостави възможност за създаване на нова институция, тази на обществения посредник. Гражданите ще имат възможност да се обръщат към тази институция за разрешаване на техни накърнени права и ще се предостави възможността евентуално избрания обществен посредник да бъде именно посредник между гражданите и администрацията, търсейки справедливи и компромисни варианти на проблемите, а не да бъде защитник на едната страна срещу другата. С изготвените правила ще се уреди по ясен, разбираем, прозрачен и законосъобразен ред, възможността да функциониране на обществения посредник на територията на Община град Добрич и да осъществява своите правомощия.
 1. Идентифициране на заинтересованите страни:

Всички граждани, които ще подадат жалби и сигнали до обществения посредник срещу действия/бездействия на органите местно самоуправление и местна администрация на Община град Добрич, когато при извършените от тях административни действия/бездействия се накърняват права и свободи или не се създават необходимите условия уредени от законодателството в Република България за зачитането им.

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена  област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).

 1. Варианти на действие:

Вариант: Без действие – При този вариант, настоящия правилник няма да изпълни целта за която е приет, а именно да бъде създадена институцията на обществен посредник.

Вариант: Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич, ще се даде възможност да се създаде институцията на обществения посредник.

 

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта „без действие“.

 1. Негативни въздействия:

Негативни действия от отмяната на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич не се очакват.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.

 1. Положителни въздействия: Всички граждани, които ще подадат жалби и сигнали до обществения посредник срещу действия/бездействия на органите местно самоуправление и местна администрация на Община град Добрич, когато при извършените от тях административни действия/бездействия се накърняват права и свободи или не се създават необходимите условия уредени от законодателството в Република България за зачитането им, ще получат адекватни отговори, становища и препоръки, които ще бъдат от съществено значение за гражданите и администрацията по разрешаване на техните конкретни казуси.
 2.  

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

 1. Потенциални рискове:

Не се дефинират потенциални рискове от отмяна на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич.

 

………………………………………………………………………………………………….

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

☐ Ще се повиши

☐ Ще се намали

х Няма ефект

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?

Създава се нов Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич и се отменя настоящия Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич приет на 11.02.2014 г.

9. Създават ли се нови регистри?

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те

Да. Създава се регистър на жалбите и сигналите заявени до обществения посредник.

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?

 ☐     Актът засяга пряко МСП

☐  Актът не засяга МСП

Х  Няма ефект

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?

☐ Да

х  Не

12. Обществени консултации: На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за нормативен акт е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по oтмяна на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич и Приемане на Правилник  за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на e-mail: dobrich@dobrich.bg

Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

☐ Да

х  Не

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:

Име и длъжност:                                          

Михаел Игнатов- общински съветник,

Дата: 22.03.2019 г.

Подпис:

 

       Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

                                                                                                                                 ПРОЕКТ!

 

                                                                       РЕШЕНИЕ:

            1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 във връзка с чл. 21а, ал.3 от Закон за местното управление и местната администрация и чл. 76, ал.3 от Административно-процесуален кодекс изцяло отменя Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територаията на Община град Добрич приет с решение № 29-11 от 11 февруари 2014 година на Общински съвет – град Добрич и приема Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територаията на Община град Добрич представляващ Приложение № 1 към настоящата докладна записка.

 1. На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира временна комисия в състав:

              1. ................................. общински съветник;

              2. ................................. общински съветник;

              3. ................................. общински съветник;

              4. ................................. общински съветник;

              5. ................................. общински съветник;

   

 2. Възлага на Председателя на Общински съвет град Добрич последващите, съгласно закона и настоящият правилник действия в изпълнение на горепосочените решения.

   

   

  ВНОСИТЕЛИ:

   

  1. МИХАЕЛ ИГНАТОВ- общински съветник;

  2. МАЯ ДИМИТРОВА- общински съветник;

  3. АТАНАС АТАНАСОВ- общински съветник;

  4. НЕЖЛЯ ГАНЕВА- общински съветник.

   

   

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

   

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

                                                             Глава първа

    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Този правилник урежда прилагането на чл. 21а от Закон за местното управление и местната администрация на територията на Община град Добрич.

 

Чл. 2. С настоящите правила се уреждат организацията, дейността и бюджета на обществения посредник и неговата администрация, редът за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, правилата за извършване на проверка по инициатива на обществения посредник (местен омбудсман), за посредничество и за отправяне на предложения и препоръки.

 

Чл. 3. Въпросите относно дейността на обществения посредник и организацията на неговата администрация, които не са уредени в този правилник, се уреждат с вътрешни актове на обществения посредник: заповеди, решения, правила, методически указания и други.


Чл. 4. Обществения посредник се подпомага от технически сътрудник, на когото той може да възлага изпълнението на технически функции по администриране на жалби, сигнали и други действия, които не са в противоречие с функции, чието изпълнение е в изключителните правомощия единствено на обществения посредник.

 

Чл. 5. Обществения посредник осъществява сътрудничество със сродни институции в други общини, както и с местни и/или международни организации, чийто предмет на дейност обхваща защитата на правата на човека.

 

Чл. 6. (1) Обществения посредник взаимодейства с Националния омбудсман и други сродни институции ( местни обществени посредници ) в Република България и им оказва съдействие или те на него.

(2) Обществения посредник осъществява сътрудничество с неправителствени организации, чийто предмет на дейност обхваща защитата на правата на човека.

 

Чл. 7. (1) Дейността на обществения посредник е публична.

(2) Обществения посредник информира обществеността за своята работа чрез публикации в официалната страница на институцията в интернет, съобщения до средствата за масова комуникация, изявления в медиите, пресконференции, интервюта, участия в предавания и други.

(3) Обществения посредник е длъжен да не разгласява обстоятелствата, съставляващи държавна, служебна или търговска тайна, както и лични тайни, които са му станали известни във връзка с осъществяване на правомощията му.

Чл. 8. (1) Лицата, които са се обърнали с жалби и сигнали до обществения посредник, имат право на достъп до кореспонденцията между обществения посредник и други органи или лица във връзка с техните жалби и сигнали по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

  ГЛАВА  ВТОРА

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК.    ПРАВОМОЩИЯ

 

Чл. 9. В своята дейност обществения посредник се ръководи от следните основни принципи:

 

1. безпристрастност и независимост;

2. утвърждаване на правовата държава и справедливостта;

3. защита на интересите на децата;

4. преценка по вътрешно убеждение относно спазването на изискванията за добро управление.

 

Чл. 10. (1) Обществения посредник:

1. разглежда жалби и сигнали срещу действия/бездействия на органите местно самоуправление и местна администрация на Община град Добрич, когато при извършените от тях административни действия/бездействия се накърняват права и свободи или не се създават необходимите условия уредени от законодателството в Република България за зачитането им.

2. може да посредничи за разрешаване на спорни въпроси между органите на държавна власт и техните администрации, изпълняващи своите функции на територията на Община град Добрич и гражданите;

3. прави проверки по постъпили жалби и сигнали.

4. може да предприеме действия по своя инициатива, когато констатира, че неговата намеса е необходима с оглед зачитането на правата и свободите;

5. може да прави предложения и препоръки за насърчаване, за зачитане на правата и свободите, за отстраняване на последиците от накърняването на определени права и свободи, за отстраняване на причините, довели до това, включително предложения за промени в нормативната уредба на територията на Община град Добрич;

6. може да предоставя становища на Общински съвет по проекти на наредби и/или правилници, които се отнасят до защитата на правата на гражданите в Община град Добрич;

7. защитава правата на децата с предвидените в този правилник средства;

8. отправя предложения и препоръки до Общински съвет за подписване на местни актове в областта на правата на гражданите в Община град Добрич; наблюдава и насърчава ефективното прилагане на подписани и приети местни актове;

9. отправя предложение до Областния управител с искане за установяване от негова страна на незаконосъобразност на нормативен акт, с който се нарушават права или свободи на гражданите и за предприемане от негова страна на действия съобразно правомощията му;

10. посредничи между лицата по т. 1 и т.2  и засегнатите лица за преодоляване на допуснатите нарушения и примирява позициите им;

11. изисква информация от лицата по т. 1 във връзка с разглежданите случаи;

12. проверява, включително на място, когато е необходимо, дейността на лицата по т. 1 и присъства при обсъждане и вземане на решения;

13. публично изразява мнение по зачитането на правата и свободите и може да поиска да бъде изслушан от Общински съвет;

14. насочва гражданите за уведомяване на прокуратурата за сигналите отправни до него, когато има достатъчно данни за извършено престъпление;

15. изготвя и внася годишен доклад в Общински съвет;

16. информира Общински съвет за отделни случаи на накърняване и незачитане на права и свободи и изготвя доклади по тях;

17. извършва и други действия във връзка със зачитането на правата и свободите.

(2) Правомощията на обществения посредник не се отнасят до:

1. дейността на Народното събрание, Президента, Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Сметната палата;

2. осъществяването на съдебната власт от съда, прокуратурата и следствието; както от разследващи органи и органи на адвокатурата;

3. въпросите, свързани с националната сигурност и външната политика.

(3) Обществения посредник не може да води дела от името на лицата, които са се обърнали към него, и не може да ги представлява пред съд и пред лицата по ал. 1, т. 1.

Чл. 11. Дейността на обществения посредник е насочена и към подобряването на качеството и достъпността на административните услуги предоставяни на територията на Община град Добрич.

Чл. 12. (1) Към обществения посредник се създава приемна.

(2) Обществения посредник приема лично граждани в определено от него време.

(3) Обществения посредник може да открива временни приемни в отделни квартали.

Чл. 13. Дейността на обществения посредник може да се подпомага от външни експерти и специалисти, които работят по граждански договор или на обществени начала.

Чл. 14. Обществения посредник може да формира консултативни съвети или да участва с право на съвещателен глас в създадени такива от Общинския съвет.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

 

Чл. 15. (1) Жалбите и сигналите, които се подават до обществения посредник, могат да бъдат писмени или устни.

(2) Жалбите и сигналите се подават на български език.

(3) Формата на жалбите и сигналите е свободна, но те задължително трябва да съдържат:

1. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес на подателя- ако има такъв;

2. описание на нарушението;

3. данни срещу кой орган/администрация се подава жалбата или сигнала;

4. времето, по което е извършено нарушението;

5. информация за това, дали същият случай е в процес на разглеждане от съд или друга институция.

(4) Допълнителна информация може да бъде поискана и след подаването им.

(5) Писмените жалби и сигнали се подават лично, с писмо, по факс или по електронна поща. Обществения посредник може да издаде примерен образец на жалба/сигнал, използването на който не е задължително.

(6) Устните жалби и сигнали се подават лично.

(7) Подаването на жалби и сигнали, както и цялата процедура по разглеждането им, е безплатна за подателя.

Чл. 16. Постъпилите писмени жалби или сигнали се вписват в регистъра на жалбите и сигналите.

Чл. 17. (1) За постъпилите устни жалби или сигнали се съставя протокол, в който се посочва информацията по чл. 15, ал.3 от настоящия правилник.

(2) Протоколът се вписва в регистъра на жалбите и сигналите.

Чл. 18. Когато подателят на жалба или сигнал иска неговата самоличност да бъде запазена в тайна, в регистъра не се посочват данни за самоличността му.

Чл. 19. (1) Не се разглеждат анонимни жалби и сигнали, както и жалби и сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години.

(2) Ако въпросите в жалбите и сигналите по предходната алинея са с голямо обществено значение, обществения посредник може да извърши проверка по собствена инициатива.

Чл. 20. Жалбите и сигналите, се вписват в регистъра от техническия сътрудник.

Чл. 21. (1) Обществения посредник извършва първо проверка на жалбата и/или сигнала, за нейната допустимост съобразно настоящия правилник и административно-производствените правила уредени в Административно-процесуален кодекс.

(2) При необходимост могат да бъдат изисквани допълнителни данни от подателя на жалбата или сигнала.

(3) Съществуването на други пътища за защита не е основание за недопустимост на жалбата или сигнала, с изключение на случаи, в които случаят се разглежда или се е произнесъл с окончателен акт съд и/или прокуратура. Ако жалбата или сигналът засяга въпрос, който може да бъде отнесен към висшестоящ административен орган или пред друг специализиран орган,  обществения посредник може да посъветва подателя да се обърне към съответната институция, освен ако прецени, че е наложително и той да разгледа случая и в неговата компетенция.

(4) Ако жалбата или сигналът е извън правомощията на обществения посредник, той информира подателя за това и може да го посъветва да се обърне към друг орган.

(5) Със съгласието на подателя обществения посредник може да изпрати жалбата или сигнала на друг компетентен орган.

Чл. 22. (1) Обществения посредник, извършва проверка, като събира информация, изисква и проверява документи, наблюдава пряко дейността на органите и лицата по чл. 9, ал. 1, т. 1 и други.

(2) Проверката може да включва и събиране на данни от подателя на жалбата или сигнала, запитвания към органи или лица, извън тези по чл. 9, ал. 1, т. 1, и други.

(3) Обществения посредник може да възлага извършването на проучвания и експертни доклади, ако прецени, че са необходими за целите на проверката.

Чл. 23. (1) Проверката приключва с писмен отговор до лицето, подало жалбата или сигнала.

(2) Отговорът по ал. 1 отразява резултатите от проверката и включва:

1. повода за извършване на проверката;

2. описание на нарушението;

3. предприетите действия;

4. направените констатации и изводи;

5. препоръки и предложения, ако има такива;

6. друга информация от значение за случая.

(3) Отговорът се подписва от обществения посредник.

Чл. 24. (1) Регистърът на жалбите и сигналите съдържа:

1. входящ номер и дата на постъпване на жалбата или сигнала от Протокола;

2. името и адреса на подателя, освен в случаите по чл. 19;

3. наименованието на органа по чл. 9, ал. 1, т. 1;

4. същественото от оплакванията;

5. номер и дата на отговора;

6. други мерки, предприети по случая;

7. осъществяването на посредничество и резултатите от него.

(2) Вписванията в регистъра се извършват от служителят в деловодството и се подписват от обществения посредник.

(3) Информацията, съдържаща се в регистъра, е достъпна за всички органи и лица, при спазване на изискванията на Закон за защита на личните данни и Закон за достъп до обществена информация.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПОСРЕДНИЧЕСТВО

 

Чл. 25. По всяко време при разглеждане на жалба или сигнал обществения посредник може да предложи посредничеството си за доброволно уреждане на случая между засегнатото лице и органа или лицето по чл. 9, ал. 1, т. 1 и т.2 от настоящия правилник.

Чл. 26. По своя преценка обществения посредник осъществява посредничеството лично.

Чл. 27. (1) В случаите по чл. 25 обществения посредник отправя предложение за посредничество до подателя и органа или лицето, срещу което е подадена жалбата или сигналът.

(2) В случай, че и двете страни приемат посредничеството, обществения посредник оказва всестранна помощ за преодоляване на спора. За целта той може да проведе поредици от общи и/или индивидуални срещи със страните.

(3) В хода на срещите на всеки етап обществения посредник изслушва становищата на страните и ги подпомага в процеса на преодоляване на различията с всички възможни средства, включително като им предлага начин на разрешаване на спора.

(4) Обществения посредник може да разкрива на другата страна по спора информация, която е получил по време на индивидуална среща, само при наличие на изрично съгласие на страната, от която е получил информацията.

(5) В случай на успешно уреждане на спора за резултатите от посредничеството се съставя протокол, който се подписва от двете страни и обществения посредник.

(6) В случай на неуспешно приключване на посредничеството обществения посредник може да използва други свои правомощия, предвидени от закона и този правилник.

 

ГЛАВА ПЕТА

ДЕЙСТВИЯ ПО ИНИЦИАТИВА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

 

Чл. 28. (1) Обществения посредник може да предприеме действия по своя инициатива, когато констатира, че не се създават необходимите условия за защита на правата и свободите на гражданите.

(2) Когато обществения посредник действа по собствена инициатива, той може да извършва проверки и относно нарушения, извършени преди повече от две години.

(3) Предприемането на действия от обществения посредник по негова инициатива се вписва в регистъра на жалбите и сигналите.

Чл. 29. Ако друго не е предвидено в тази глава, за извършването на проверка по инициатива на обществения посредник и приключването и се прилагат съответно правилата за проверката по жалба или сигнал.

 

ГЛАВА ШЕСТА

СТАНОВИЩА, ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 30. Когато намери за необходимо, обществения посредник изразява становища и прави препоръки и предложения:

1. за извършването или за преустановяване на извършването на определени административни действия;

2. за възстановяване на нарушени права и свободи;

3. за насърчаване и защита на застрашените права и свободи на гражданите;

4. за отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите;

5. за отстраняване на проявите на лошо администриране и за подобряване на работата на съответната администрация.

Чл. 31. (1) В 14-дневен срок от получаване на становищата, препоръките и предложенията органът или лицето, до което са изпратени, е длъжно да ги разгледа и да уведоми обществения посредник за предприетите мерки.

(2) Ако не бъдат предприети мерки, обществения посредник може да включи случая в годишния си доклад или в отделен доклад пред Общински съвет.

Чл. 32. (1) Ако в резултат от извършена проверка обществения посредник установи, че определена законова разпоредба е причина или създава предпоставки за нарушения на правата и свободите, той може да отправи предложения и препоръки за промени в наредбите и правилниците на Общински съвет град Добрич.

(2) Предложенията и препоръките за промени се изпращат до Председателя на Общински съвет и до Кмета.

(3) Предложенията и препоръките за промени и действията, предприети по тях, се вписват в регистъра на жалбите и сигналите и се включват в годишния доклад на обществения посредник.

Чл. 33. Обществения посредник предоставя становища по наредби и правилници, които се отнасят до защита на правата на човека, по искане на Общински съвет или Кмета.

 

ГЛАВА СЕДМА

ГОДИШЕН ДОКЛАД. ДОКЛАДИ ПО ОТДЕЛНИ СЛУЧАИ

 

Чл. 34. (1) Обществения посредник представя годишен доклад за своята дейност пред Общински съвет.

(2) Докладът се внася до 31 март на следващата година и съдържа информация за:

1. постъпилите жалби и сигнали  - общо и брой на тези по които проверките са приключили;

2. случаите, при които намесата му е имала резултат;

3. случаите, при които намесата му е останала без резултат, и причините за това;

4. направените предложения и препоръки, както и дали са били взети предвид;

5. зачитането на правата и основните свободи и ефективността на действащото местно законодателство в тази област;

6. предложения и препоръки за осъществяване на промени в наредби и/или правилници;

7. отчет на разходите;

8. резюме;

9. друга информация, която е необходима за представяне на дейността на обществения посредник.
(3) Докладът по ал. 1 е публичен и се публикува на страницата на обществения посредник в интернет.

Чл. 35. (1) По искане на Общински съвет или по своя инициатива обществения посредник изготвя и представя доклади по отделни случаи.

(2) Докладите по ал. 1 са публични и се публикуват на страницата на обществения посредник в интернет.

(3) Копия от отделните доклади може да се изпращат на органите и лицата, за дейността на които те се отнасят.

 

ГЛАВА ОСМА

БЮДЖЕТ

 

Чл. 36. (1) Дейността на обществения посредник и неговата администрация се финансира от  бюджета на Община Добрич и от други източници.

(2) Обществения посредник е второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

(3) Кметът на Община град Добрич осигурява помещение и необходимо оборудване за дейността на обществения посредник.

(4) Обществения посредник предоставя на Кмета на Община град Добрич план- сметка за необходимите средства за издръжка и възнаграждения за дейността си в срок до 15 ноември на предходната година. Средствата се включват в проекто бюджета на Община град Добрич.

Чл.37. (1) Общественият посредник има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

(2) Размерът на месечното възнаграждение на обществения посредник се определя с решение на Общинския съвет. Размерът на брутното възнаграждението не може да бъде по-малък от три минимални работни заплати.

(3) Общественият посредник ползва годишен отпуск не по-малко от  20 (двадесет) работни дни, като за ползването на отпуск уведомява писмено Председателя на Общински съвет.

Чл. 38. Основното месечно възнаграждение на администрацията на обществения посредник се определят, съгласно вътрешните правила за работната заплата и разполагаемите средства по бюджета за съответната година, като техните размери не могат да бъдат по- ниски от определените в НКДИП в Република България.

Чл. 39. (1) Обществения посредник може да посещава различни форуми и събитията извън територията на Община град Добрич във връзка с повишаване качеството на неговата дейност, като разходите за командировките се изплащат въз основа на представени документи съгласно Наредбата за командировките в страната.

Чл. 40. Обществения посредник има право на допълнителен платен годишен отпуск до 12 работни дни за изпълнение на задълженията си в извънработно време.

Чл. 41. Изпълнението, отчитането и контролът по дейностите, финансирани със средства от бюджета на обществения посредник, се осъществяват съобразно общите правила на българското законодателство.

 

ГЛАВА ДЕВЕТА

ИЗБОР И МАНДАТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

 

Чл.42  (1) Общественият посредник на територията на Община град Добрич се избира от Общински съвет град Добрич.

(2) Процедурата по избор на обществен посредник се обявява публично чрез електронните и печатни медии от Председателя на Общински съвет, в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящия правилник.

Чл.43.(1) Кандидатите подават изискуемите документи до временна комисия, създадена за тази цел от Общински съвет град Добрич, в едномесечен срок следващ деня на обявата за започване на процедура по приемане на документи от кандидатите за участие в избор на обществен посредник.

(2) Временната комисия се избира от Общински съвет град Добрич, ведно с правилника и е с мандата на общински съвет град Добрич или до избирането на обществен посредник, ако е в мандата на съответния Общински съвет.

(3) Броят и състава на временната комисия се определя от Общински съвет съгласно ЗМСМА.

(4) От своя състав временната комисия избира Председател.

(5) Временната комисия извършва проверка на формалните (изискуемите и представени документи) основания за заемане на длъжността на кандидатите.

(6) Временната комисия отстранява кандидати, чиито документи не отговарят на изискванията на настоящия правилник, съставя протокол за взетото решение за отстраняване от процедурата по избор на обществен посредник и изпраща копие на решението до съответния кандидат.

(7) Решението за отстраняване на кандидат се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 от състава на временната комисия.

(8) Решението за допуснатите кандидати се предоставя в три дневен срок на Председателя на Общински съвет град Добрич за внасяне на докладна записка за избор на обществен посредник от Общински съвет град Добрич.

(9) При липса на съгласие по създаване на временна комисия, то необходимите документи от кандидатите се подават до Председателя на Общински съвет град Добрич, който с помощта на двама юрисконсулти, определени със заповед на Кмета на Община град Добрич извършват проверка на обстоятелствата визирани в предходните алинеи и Председателя на Общински съвет град Добрич внася докладна записка по избор на обществен посредник.

(10)При липса на кандидати или на такива, които не отговарят на формалните изисквания за заемане на длъжността, Председателя на Общински съвет град Добрич обявява нова процедура в двумесечен срок от решението на временната комисия, че няма кандидати или подалите документи кандидати са отстранени.

 (11) Правилата при втората и всяка следваща процедура са идентични с първата.

Чл.44. (1) За обществен посредник се избира пълнолетен, вменяем, не осъждан български гражданин, с постоянен или настоящ адрес на територията на Община град Добрич, срещу когото няма наказателни производства за умишлени престъпления и със завършено висше образование, като е препоръчително образованието да е юридическо.

(2) Длъжността на обществения посредник е несъвместима с:

т.1. длъжност в държавната или общинска администрация по трудово или служебно правоотношение или изборна длъжност, или свободна професия.

т.2 длъжност по управление в търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел;

т.3 членство в политическа партия или синдикална организация.

(3) За участие в избора на обществен посредник кандидатът представя:

т.1. мотивирано заявление;

т.2. концепция за дейността, като обществен посредник в размер до три стандартни страници;

т.2. автобиография;

т.3.свидетелство за съдимост

т.4.копие от диплом за висше образование;

т.5.декларация за липса на обстоятелства, свързани с несъвместимост по чл. 44, ал. 2 от този Правилник; или деклариране на готовност за предприемане действия по ал.4

(4) В срок до три дни от избора си за обществен посредник, същият е длъжен да подаде заявление до конкретната институция по отписването му от заемане на длъжността, която е несъвместима с длъжността му на обществен посредник.

Чл.45. (1) Общински съвет град Добрич избира обществения посредник с тайно гласуване, с квалифицирано мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.

(2) Ако никой от предложените кандидати не бъде избран, в двумесечен срок се провежда избор след нова процедура за обществен посредник.

(3) Ако няколко кандидати получат равен брой гласове, се пристъпва към жребий за избор на обществен посредник из между тези кандидати.

(4) Комисията по жребия се избира от състава на Общински съвет и определя правилата на жребия.

Чл.46.             (1) Общественият посредник се избира за срок от 4 години и не е обвързан с мандата на Общински съвет град Добрич. Обществения посредник може да бъде избиран за не повече от два последователни мандата.

(2) Пълномощията на избрания обществения посредник възникват по силата на решението за избор на общинския съвет. Общественият посредник встъпва в длъжност след подписване на акт по встъпване и полагане на клетва пред Общинския съвет на същото заседание, на което е избран.

(3) Клетвата е със следното съдържание: “Заклевам се да спазвам Конституцията и законите на Република България и с всички свои действия да защитавам обективно и безпристрастно правата и свободите на гражданите на община Добрич”.

Чл. 47.            (1) Общественият посредник се освобождава от длъжност при:

т.1. подаване на оставка пред Общински съвет град Добрич;

т.2. изтичане на срока, за който е избран;

т.3. трайна невъзможност;

т.4. установяване на несъвместимост по чл. 44, ал. 2 от този Правилник;

т.5. осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;

т.6. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Т.7. смърт.

(2) Общественият посредник се освобождава предсрочно по реда на неговото избиране.

(3) При предсрочно прекратяване на правомощията на обществения посредник, Общинският съвет в същото заседание взема решение за откриване на процедура за избор на обществен посредник.

Чл.48. (1) Изборът на нов обществен посредник се провежда не по-късно от два месеца преди изтичането на срока, за който е избран действащият обществен посредник.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

§ 1. Този правилник отменя Правилника за организацията и дейността на обществения посредник

 

§ 2. Този Правилник се приема на основание  чл. 2, ал. 1, чл. 136, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 3 от Европейската харта за местно самоуправление, чл. 21а от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

§ 3. За всички неуредени въпроси в с настоящият правилник се прилагат разпоредбите на Административно- процесуалния кодекс.

 

 

 

Актуално

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път

26.05.2023

На пресконференция днес бе представена пред местните средства за масова информация новата електронна услуга „Виртуална кухня“, която въвежда от 5 юни 2023 г. Община град Добрич. Абонатите на Детска млечна кухня в гр....

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път
ВИЖ ДОБРИЧ
20.05° C пороен дъжд
Нагоре