Проект "За моето бъдеще"

                                       

 

В изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.001-0018-С01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с бенефициент Община град Добрич, бе реализиран проект „За моето бъдеще“ на обща стойност – 188 456 лева., по него беше ремонтиран, оборудван и обзаведен общински имот за предоставяне на нова социална услуга – „Наблюдавано жилище“.

            Наблюдаваното жилище е с капацитет до 6 места за младежи без увреждания на 18-21 годишна възраст, които трябва да напуснат специализирана институция или социална услуга от резидентен тип. Новата услуга ще допълни социалните услуги, предоставяни от общината, и ще удовлетвори потребностите на младежите от услуга в общността, която да им даде възможност за успешна социална интеграция в обществото и на работния пазар.

            Проекта предвижда наблюдаваното жилище да бъде разкрито в общински апартамент, който се намира в централната част на града.

            Апартаментът беше ремонтиран, оборудван и обзаведен по начин, който да отговаря на функционалните изисквания, приложени към пакета с документи за кандидатстване.

            Обзавеждането е стандартно, идентично със „средностатистическо жилище”.

            Съгласно предвиденото в Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда е извършен ремонт и на материалната база, включително прилежащо дворно пространство, беше закупено обзавеждане и оборудване за съществуващ Дневен център за деца с увреждания.

            Целта е да се разшири дейността му и да се включат дейности от Център за социална рехабилитация и интеграция с цел подобряване и превръщането им в дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства съгласно aкуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България. Всички ремонтни дейности, както и обзавеждането и оборудването са съобразени с функционалните изисквания за Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

            Основната цел на проекта е да се продължи процеса на деинституционализация на деца в Община град Добрич, чрез подобряване на състоянието на социалната инфраструктурата за постигане на основната цел, заложена в Националната стратегия „Визия за  деинституционализация на децата в Република България“ – гарантиране на всяко дете на семейна среда и достъп до грижи и услуги според потребностите му.

            Конкретни цели са:

            1. Да се създаде нова социална услуга, за подкрепа на деца, настанени в домове за деца, лишени от родителски грижи, които напускат системата, за да се подпомогне тяхното социално включване;

            2. Да се реформира съществуваща социална услуга, за да се предоставят нов вид съпътстващи услуги в общността.

“Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-5.001-0018-С01 „За моето бъдеще“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община град Добрич  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
23.49° C предимно ясно
Нагоре