Напредък на дейностите изпълнявани по Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич

На 29.12.2016 г. беше подписан Административен договор за предоставян на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.006-0003-C01 (№Д-34-58/30.12.2016г.) по Проект:  „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич – фаза 1“ . Проекта е по процедура BG16M1OP002-1.006 по „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ по Оперативна програма „  Околна среда 2014-2010“

Стойност на проекта:  114 901 132,20 лв. с ДДС

Безвъзмездна финансова помощ: 86 227 183,30 лв. без ДДС

Собствен принос:  9 602 093,53 лв. без ДДС

Продължителност на проекта :   36 месеца от датата на влизане в сила на ДБФП

 • Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/:   предвижда се пълна реконструкция и разширение на  съществуващата ПСОВ за 111 798 екв.жители – 92500 + 19300 индустрия
 • Линейната част е разделена на 3 Лота :
 • ЛОТ 1 – предвижда изграждане на канализационни колектори с дължина 6,46 км и съпътстващ водопровод 4,33 км;
 • ЛОТ 2 – предвижда реконструкция на водопроводна мрежа с дължина 45,600 км
 • ЛОТ 3 – предвижда реконструкция на водопроводна мрежа с дължина 29,800 км
 1. Изпълнено СМР към 28.02.2019 г.
 1. По ДОГ-57/29.05.2017 г.

ПСОВ – Изпълнител: Обединение „Гис Аква БГ“  

Извършвани строително монтажни работи , както следва:

 • Подобект №1 „Входна шахта с преливник и бай-пас“ – Извършена водна проба;
 • Подобект №2 „Сграда груби и фини решетки“ – Завършени дейностите по част Архитектура.
 • Подобект №3 „Аериран пясъкомаслозадържател“ – Завършена част СК. Извършена водна проба;
 • Подобект №6 „ПРУ2“ – Не са изпълнявани дейности;
 • Подобект №6.2 „Бай пас на биологично стъпало“ – Не са извършвани дейности;
 • Подобект №7 „Камера за плаващи към ПРУ“ – Не са изпълнявани дейности;
 • Подобект №8 „Смесителна и разпределителна камера към биобасейни“, Подобект №9 „Биобасейни“ – Приключени дейностите по част СК. Извършват се монтажните работи. Монтирани са парапети и скари. Монтирани са 5 от 6 бъркалки. Монтирана е аерацията на 25%. Монтират се и въздуховодите.
 • Подобект №8.1 „Събирателна шахта за сурова вода и РАУ към Селектор“ – Подпират се съществуващите канали за РАУ и сурова вода към ББ, за да се извърши изкопа на новото съоръжение.
 • Подобект №11 „ВРУ3“ – Завършени са монтажните работи на съоръжението;
 • Подобект №14 „Камера за плаващи към ВРУ“ – Не са изпълнявани дейности;
 • Подобект №15 „Радиален контактен резервоар“ – Не са изпълнявани дейности;
 • Подобект №15 „РУ на контактен резервоар“ – Демонтирана е старата пасарелка;
 • Подобект №17 „Реагентно стопанство за дефосфатизация и дезинфекция“ – Продължават монтажните работи по оборудването;
 • Подобект №21 – „ПС за ПУ“ – Не са изпълнявани дейности;
 • Подобект №22 „Помпена станция за РАУ и ИАУ (шнекови помпи) – Подготвят се леглата за новите шнекови помпи. Изпълнява се новата инсталация в сградата;
 • Подобект №23 „УУИАУ“ –Приключени са дейностите;
 • Подобект №25 „Метантанкове“, Подобект №26 „Стълбищна клетка към Метантанкове“, Подобект №24 „Технологична сграда със сгъстители, механично обезводняване и обслужване на метантанкове“ – Монтира се армировката за купола на МТ1. Конструкцията на стълбищната клетка е над к+0,00. Положена е канализацията под плочата на к+0,00 на Подобект №24.
 • Подобект №28 „Помпена станция към утайкоуплътнител и силоз“ – Не са изпълнявани дейностите;
 • Подобект №29 „Газхолдер“ – Завършено е съоръжението.
 • Подобект №31 „Цех за утилизация на биогаз“ –Не сa изпълнявани дейности;
 • Подобект №33 „Черпател за калови води, филтрат, битови и дренажни води от площадката – Не са извършвани дейности;
 • Подобект №34 – „ПС за калови води, филтрат, битови и дренажни води от площадката“ – Продължаватдейностите по саниране на сградата;
 • Подобект №38 – „Административна сграда“ – Не са извършвани дейности;
 • Подобект №39 – „Сграда въздуходувки“ – Разрушен е старият канал за РАУ. Излети са два подпорни фундамента за въздуховодите.
 • Подобект №42 „Портиерна“ – Не са изпълнявани дейности;
 • Подобект „Съществуващи газхолдери“ – Не са изпълнявани дейности.
 • Подобект „Площадкови комуникации“ – Подменена е тръбата между двете шахти за РАУ. Изпълняват се всички технологични тръбопроводи около Подобект 17 и Подобект №28.

Обобщен прогрес за целия обект – 72,11% ;

Към настоящия момент няма закъснение по работния график на изпълнителя.

 1. По ДОГ-52/12.05.2017 г.– Изпълнител: „Хидрострой“ АД

- В момента работят – 13 екипа

- Изпълнено СМР дo 28.02.2019 г. – 43452 м.- 95,34 %  от целия обем

- Необходимо изпълнение по график до 28.02.2019 г. – 41479 м.

- Работи се точно по обявените в графика улици

- Закъснение според графика – няма.

 1. По ДОГ-71/07.07.2017 г. - Изпълнител: ДЗЗД „ Добротица 2016“

- В момента работят – 9 екипа

- Изпълнено СМР дo 28.02.2019 г. - 27377 м.- 91,87 %  от целия обем

- Необходимо изпълнение по график до 28.02.2019 г. – 28233 м.

- Работи се по обявените улици в графика.

- Закъснение според графика – 13 дни.

 1. ДОП-78/04.07.2018 - ЛОТ 1 – Изпълнител: ДЗЗД "Свежест 2018".

- Изпълнителят изработи и предаде на Възложителят работните проекти съгласно заданията на Възложителя.

- Към момента проекта се съгласува в инстанции

19.03.2019 г.

 

Актуално

Журито за избор на входен монумент на Добрич не излъчи победител. Две проектни предложения са класирани на второ място

29.05.2020

Деветчленно жури от архитекти, скулптори, специалисти от Експертния съвет, директора на Художествената галерия не присъди първа награда в конкурса за входен монумент на Добрич. След заседание, проведено на 19 май, експертното жури реши...

Журито за избор на входен монумент на Добрич не излъчи победител. Две проектни предложения са класирани на второ място
ВИЖ ДОБРИЧ
17.62° C ниска облачност
Нагоре