Заседание № 47 на 26.03.2019 г.

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

1.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Одобряване проект за частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за УПИ ІV „за Обществено и делово обслужване“ (ОДО) в кв. 815 на ЦГЧ за промяна от УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ЖИЛИЩНА ЗОНА ЗА МАЛКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ (до 10 м).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.906.433 в местността „Гаази баба“ в землището на град Добрич („за Жилищно строителство“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Отчет на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич през 2018 година и приемане на Програма за развитие на туризма в Община град Добрич през 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2018 година и Решение за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” № 5 (бивша Стоматологична поликлиника).

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

8. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост,  „Златарска работилница” в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

9. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост,  „Кожухарска работилница” в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

10. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, „Щампаджийница” в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

11. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, „Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали” в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

12. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, „Ретро-фото” в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

13. Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

15. Приемане на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование”.

ВНОСИТЕЛИ: Група общински съветници от ПП ВМРО-БНД

16. Предложение за отмяна на Решение № 46-4, в частта му по т. 2, т. 3 и т. 4 по Протокол № 46 от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 26.02.2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-2.004-0028-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

Предоставяне на временен безлихвен  заем  за допустими възстановими разходи  по Проект „За моето бъдеще“, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.001-0018-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

Предоставяне на временен безлихвен  заем  за допустими възстановими разходи  по Проект „Заедно учим, творим и играем“, Договор №БС -33.16-2-02020/03.10.2017 г. с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

Предоставяне на окончателни трансфери  по Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1“, Договор за безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-1.006-0003-C03 /Д-34-58 от 30.12.2016 г./,  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

Допълване на Решение 46-20/26.02.2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

ДРУГИ:

17.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Важно съобщение!

28.09.2022

Община Добрич уведомява, че в следствие на авария, причинена от бурята на 27 срещу 28.09.2022 г. няколко дни няма да работи светофарната уредба на кръстовището на бул. "25-ти септември" и бул. "Добруджа" (т. нар. пл....

Важно съобщение!
ВИЖ ДОБРИЧ
25.35° C ясно небе
Нагоре