Общински план за младежта на Община град Добрич 2019 г.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

        Общинският план за младежта на Община град Добрич е изготвен на основание:

 • Европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите;
 • Национална стратегия за младежта 2012–2020;
 • Закон за младежта;
 • Национална програма за младежта 2016–2020.

        Годишният план е документ за планиране на младежката политика на общинско ниво и определя основните цели и приоритети на Община град Добрич в областта на младежките политики. Той се базира на потребностите на младите хора в общината и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта.

       Общинският план за младежта е документ за разработване на конкретни мерки за работа с младите хора, за  насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие, подобряване достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция за социалното изключване на млади хора в неравностойно положение и др.

        Общинският план за младежта се реализира в партньорство с всички заинтересовани страни на общинско ниво: Общински съвет град Добрич, общинска администрация, териториални структури на заинтересованите държавни органи, училищни настоятелства, учебни заведения, културни институти, ОМЦ „Захари Стоянов“, неправителствени организации, работещи в областта на образованието, културата, спорта, екологията и туризма, МКБППМН, бизнес организации .

 

 

 1. ВИЗИЯ

 

Повишаване качеството на живот на младите хора, живеещи в община Добрич; на условията за успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта и мобилизиране на възможностите на младите хора за развитието на града и България.

 

 

 1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА

 

 • Логическа свързаност на общинския план с националните  програми  и услугите за младежи, както и с европейските и международните стратегически програми;
 • Обществена солидарност и толерантност към всички групи младежи;
 • Законосъобразност;
 • Децентрализация;
 • Равен достъп за всички младежи;
 • Формиране на мрежа от партньорства;
 •  Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за младежи;
 • Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги.

 

 

 1. ЦЕЛЕВА  ГРУПА

 

Общинският план за младежта на Община град Добрич е насочен към младите хора на възраст от 15 до 29 години.

 

 1. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В

     ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

 5.1. ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА  МЛАДИТЕ ХОРА

 

 • Достъп до образование

 

         Доброто образование е важно условие за личната реализация на младите хора, за пълноценното им участие в обществения живот, както и за повишаване благосъстоянието на цялото общество. Пред образователната система в България стоят два големи проблема. Първият проблем е свързан с ранното отпадане от образователната система на ученици и незавършване дори на основно образование, а вторият – с невъзможността за реализиране на пазара на труда в България на високообразовани млади специалисти и оттук с мотивацията им да търсят професионална реализация извън страната. Ранното отпадане на учениците от образователната система и липсата на завършено висше образование са основни фактори, в резултат на които се стига до младежко социално изключване.                     Проблемите в образователната система оказват пряко влияние върху избора на младежите за бъдещето им кариерно развитие  и професионалната реализация в живота.

         Община град Добрич е предприела мерки и провежда действия и политики по превенция и ограничаване на отпадането от училище.

        Община град Добрич осигурява условия за модерно, качествено образование и възпитание на децата и учениците чрез насърчаване на техните интереси и заложби за достигане на европейските стандарти чрез устойчиво развитие на:

 • мрежата от детски градини, училища и извънучилищни учреждения;
 • управленската дейност по обхвата и привличането на децата в подготвителните групи и на учениците в училище;
 • автономни училища чрез усъвършенстване прилагането на делегираните бюджети;
 • координацията и взаимодействието между правителствените и неправителствените организации, работещи по проблемите на младите хора;
 • актуални профили, професии и специалности, съобразени с изискванията на младите хора за получаване на висше образование и с пазара на труда;

        Към 12.12.2018 г. общинската образователна система обхваща 14 детски градини, 7 основни училища, 1 обединeно училище, 2 профилирани гимназии, 5 средни училища, Спортно училище и ЦПЛР – Ученическо общежитие. На територията на Община град Добрич функционират 6 професионални гимназии, /от които 2 общински/, ЦСОП „Д-р Петър Берон“, Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование, 2 частни гимназии, 2 колежа, 1 висше училище с изнесено седалище в град Варна.

         Броят на учениците в общинските училища към 12.12.2018 г. е  7636 в 344 паралелки. За сравнение през  учебната 2017/2018 г. броят е бил - 7869 в 352 паралелки,   2016/2017 г. -  8095 в 360 паралелки, учебната 2015/2016 г. той е 7 868  в 357 паралелки; през  2014/2015 г. – 8 302 в 368 паралелки, през 2013/2014 г. – 8 452 в 372 паралелки, през учебната 2012/2013 г. – 8 502 в 370 паралелки, през 2011/2012 г. – 8 761 в 390 паралелки, а през 2010/2011 г. – съответно 9 111 ученици в 403 паралелки. В държавните професионални гимназии се обучават 1275 ученици в 56 паралелки, а в частните училища – 158 ученици в 30 паралелки.

 

 

 • Заетост

 

          На територията на гр. Добрич, структурата на младежката безработица към 30.11.2018 г. показва следното – общ брой на регистрираните младежи –210 бр., което представлява 11.3% от общия брой регистрирани безработни лица за общината –1858. От тях 67  лица са на възраст до 24 години и 143 – от 25 до 29 годишна възраст. По отношение на тяхната квалификация, състоянието е следното – с основно образование  и по – ниско – 17  бр., със средно образование и професионална квалификация –123 бр. и с висше образование –70 бр.

 

 • Трудова мобилност

 

       Мобилността все повече се възприема като важно средство за създаване на трудова заетост и икономически растеж, както и за укрепване на личното развитие на работещите. Дирекция „Бюро по труда” работи по две направления – вътрешна и международна мобилност.

        Промените в Закона за насърчаване на заетостта дадоха възможност на работещите в друго населено място да получават ежемесечно плащане в размер на 200 лв. за покриване на разходи като наем, заплащане такса на детска градина и др.

        Дирекцията предоставя услуги чрез мрежата за мобилна заетост EURES.

Клиентите  се насочват към актуални позиции за работа в Европейския съюз и  се съдейства на търсещите работа в чужбина да се запознаят с условията на обявите в сайта на АЗ, както и в европейския сайт eures.europa.eu.

В това направление се организират и провеждат мероприятия, като:

 • EURES информационен ден за ученици;
 • Стартиране на  процедури за набиране на кандидати за сезонна работа в Испания, Португалия, Израел и др.;
 • Провеждане на Ден на „EURES отворени врати”;
 • Стартиране на кампания за набиране на кандидати за участие в програмата на Федералната агенция по труда „The job of my life”;

 

 

 • Нагласи към предприемачество

 

      Относителният дял на самонаетите сред младите хора у нас е под средния за Европейския съюз. Младите хора се нуждаят от подкрепа, както при стартирането, така и при развиването на самостоятелен бизнес. Предприемаческата култура сред тях е все още неразвита. Пречка се оказва и липсата на стартов капитал, ясна и устойчива визия за развитие в краткосрочен план, непознаване на бизнес средата и др. Факт е, че през 2018 г. само двама младежи са ползвали инструментите на Закона за насърчаване на заетостта за стартиране на собствен бизнес, въпреки осъществените 16  консултации в това направление.

         

 • Достъп до финансиране

 

         През 2019 г. в политиката по заетостта ще остане акцентът върху действието на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. 

         Очаква  се наемане на младежи до 29 годишна възраст  по схема  „Младежка заетост”. Тя се утвърди като успешна през последните три години. Схемата предвижда наемане на работа на лица, които не притежават стаж по професията, която са придобили в училищата, както и обучение на работното място.

 

 • Достъп до обучения за квалификация и преквалификация

 

        Високата квалификация, опитът и уменията в определена област са основни характеристики на всяко работно място. За заемането на много от тях работодателите често поставят и допълнителни изисквания, съобразени с характера на работа – компютърна грамотност, отлично владеене на един или повече чужди езици, мотивация за работа, коректност и други.

         Анализът на младежката безработица показва, че ниското или неподходящо образование и липсата на квалификация са сред основните причини за безработицата сред младежите в България. Освен изброените структурни фактори сред причините за младежката безработица и неактивност са и липсата на професионален и/или трудов опит, липсата на ключови умения и трудови навици, преждевременно напускане на училище, както и загубата на трудова мотивация поради продължителен престой без работа. Нарастването на младежката безработица е резултат и от това, че в условия на несигурна икономическа ситуация работодателите освобождават предимно най-неопитните работници и служители.

         Целите на Стратегията „Европа 2020” ще имат отражение върху дългосрочното развитие на пазара на труда в България, като една от тях е преждевременно напусналите образователната система да не са повече от 11%. Подобряване на качеството и резултатността на системите за образование и обучение на всички равнища и увеличаване на броя на обучаващите се във висшето или в равностойно на него образование е друга важна поставена задача. За постигането на това трябва всички институции да работят в сътрудничество.

       Специалистите от Дирекция „Бюро по труда” осъществяват непрекъснати контакти с представители на професионалните гимназии, с цел проследяване реализацията на завършващите млади хора на пазара на труда.

       Основни направления в обученията за придобиване на нова квалификация или повишаване на съществуваща такава са:

 • партньорски проекти – проекти на социалните партньори за придобиване на нова или част от професия с осигуряване на субсидирана заетост на част от успешно завършили те;
 • схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси“, в които е предвиден модул   „Обучение“.
 • признаване на компетенциите и уменията, получени чрез неформално и самостоятелно учене.

 

 • Признаване на компетенциите и уменията, получени чрез  неформално и самостоятелно учене

 

          Водеща цел на ОМЦ „Захари Стоянов“ е популяризирането на неформалното образование и ползите от него сред младите хора в град Добрич и региона, както и въвеждане на методите на неформалното образование във формалната образователна система.

           През 2019 г. ще бъдат проведени поредица срещи и неформални обучения с активни млади хора по повод значими дати, човешките права, засягащи и теми като агресията в училище, ранни бракове, необходимостта  от образование. Дейността ще бъде реализирана от обучителния персонал на Центъра.

 

5.2.  ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ

 

          Днес източниците на специализирана информация, както и на специализирани консултации и услуги – образователни институции и обществени библиотеки, се приемат за даденост. Община град Добрич има изградена много добра културна инфраструктура, която включва обществени библиотеки, музеи, читалища /Регионална библиотека „Дора Габе”, Регионален исторически музей, Художествена галерия, Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.”, Народно читалище „Пробуда – 1939 г.”, Народно читалище „Романо дром – 2002 г.” Народно читалище „Мевляна – 2012 г.“ и НЧ „Български искрици - 2017 г“./, която гарантира непрекъснато повишаване качеството и достъпа до информационни и специализирани услуги в подкрепа на младежкото развитие. Те изпълняват и ролята на памет за миналото като събират, съхраняват и осигуряват достъп до материали, свързани с историята на общността или на отделни личности. Чрез предлагането на разнообразна информация те подпомагат хората да участват компетентно при обсъждането и вземането на решения по ключови проблеми. В тази област младежта е изправена пред следните предизвикателства:

 • необходимостта да се откликва на потребностите на обществото, основано на знанието и информацията, което се отличава с постоянно развиващи се комуникационни технологии и бърз обмен на информация;
 • влиянието на икономическата среда върху възможностите на  младите хора за достъп до информация и култура;
 • необходимостта от насърчаване на междукултурния диалог, основан на зачитането на културното многообразие в един все повече мултикултурен и взаимосвързан свят, отличаващ се с бърза комуникация, мобилност на хората и глобализация на пазарите.

        Информацията е много важна за развитието на отделната личност и на обществото като цяло. Днес информационните технологии дават значителни предимства на всички, които ги ползват. Обществените библиотеки играят роля в този процес и работят активно за намаляване на различията чрез осигуряване на широк обществен достъп до интернет и до различни онлайн информационни услуги.

          Важно място в този процес има  ОМЦ „Захари Стоянов“, тъй като един от основните му приоритети е повишаване качеството и достъпа до информационни услуги в подкрепа на младежкото развитие.

 

 • Достъп до специализирана информация

 

         Съгласно Указания на Министерството на здравеопазването, РЗИ – Добрич реализира здравно-образователни дейности по национални и регионални програми със следните дейности:

– С цел повишаване информираността, здравните знания и умения сред подрастващите и младите хора в гр. Добрич в и извън училищната среда се провеждат здравно-образователни мероприятия – беседи, лекции, обучения, интерактивни игри, тематични дискусии и др.;

– Провеждане на образователно-информационни кампании за повишаване информираността на младите хора относно здравословния начин на живот, рискови фактори за появата на хронични неинфекциозни заболявания – тютюнопушене, алкохол, хиподинамия, нездравословно хранене и др., разпространение на информация и здравни послания относно сексуалното и репродуктивно здраве, предназначена за младите хора, употреба и злоупотреба на психоактивни вещества и др.;

– Участие в проекти и проучвания за оценка на влиянието на един или повече рискови фактори върху здравето на населението от различни възрастови групи;

– Разработване и разпространение на образователни материали /плакати, информационни брошури, листовки, дипляни и др./ сред населението, както и сред младите хора по различни здравни теми;

– Реализиране на насочени образователни мероприятия /публикации, пресконференции, информационни кампании и др. инициативи/ за повишаване на знанията и мотивацията на населението от различни възрастови групи относно здравословния начин на живот и превенция на рискови практики;

– Отбелязване на световни и международни здравни дни.

            С цел повишаване икономическата активност на младите хора Дирекция „Бюро по труда” – Добрич предоставя достъп до специализирана информация, консултации и услуги.

           В  Дирекция „Бюро по труда“ - Добрич има изграден Център „Работа”, където всяко лице – независимо дали е регистрирано или не може да получи специализирана информация за активни обучения, схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси”, проекти стимулиращи предприемачеството. Информацията е актуална, систематизирана, лесна за достъп и ориентация. Информационните пространства на Дирекцията са систематизирани и  организирани така, че клиентите да се ориентират лесно и бързо да намират необходимото.

Клиентите на Дирекция „Бюро по труда” – Добрич получават специализирани консултации от трудови посредници, трудови медиатори, психолог и кейс мениджър. На всички се изготвя Индивидуален план за действие с конкретни стъпки, с крайна цел повишаване конкурентността на пазара на труда и постигане на трудова реализация.

         И през 2019 г. ще продължи да функционира „Ателие Работа”, където се предоставят услуги като – подготовка на документи за кандидатстване за работа, изготвяне на индивидуален план за професионално развитие, представяне пред работодател и др. – всичко това с цел да се увеличат знанията на младежите за пазара на труда и да се повиши тяхната пригодност за реализация на този пазар.

 • Достъп до специализирани консултации

         В РЗИ – Добрич функционират три кабинета, които предоставят на гражданите специализирани консултации:

– Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН  /КАБКИС/.

– Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушене /ККОТ/.

– Консултативен кабинет за профилактика на зависимости, стрес и психично здраве.

5.3. РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТА, ТВОРЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ И КУЛТУРНОТО ИЗРАЗЯВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА

      ОМЦ „Захари Стоянов“ ще продължи да предоставя в модернизирана и достъпна среда, предлаганите  услуги в отговор на потребностите на целевата група. 

 На неговата територия осъществяват дейността си студия, клубове и групи по интереси с различна насоченост.  Обръща се особено внимание за откриването на таланта и израстването на личността на младите хора.  Работи се за предоставяне на максимална възможност за реализация на творческите умения и културното изразяване. Приоритет е стимулирането на иновативността и креативността на младите, посредством включването им в различните форми на творческа изява. Предоставя се възможност за обучение и развитие на таланта, дарбите и уменията, които обхващат широк спектър от интереси на младите хора.

 

 

 • Насърчаване и подпомагане на талантливите млади хора в областта на изкуството, науката, спорта

Общинската политика с фокус към младите хора  ще се развива чрез:

– Подпомагане развитието и утвърждаването на млади добрички творци и изпълнители;

– Разширяване на връзката „Култура – училище” чрез реализиране на съвременни образователни програми;

– Реализиране на иновативни културни прояви, съответстващи на съвременните възприятия на младите хора – уъркшопове, хепънинги, улично изкуство и др.;

– Подкрепа на младежки инициативи;

     – Реализиране на ученически игри; 

– Организиране на спортни инициативи, заложени в спортния календар на БАСВ;

 • Реализиране на Общинска програма на мерките за закрила на деца с   изявени дарби.

          Важен акцент в работата с младите творци ще продължи да бъде създаването на условия за насърчаване и активно включване в европейският и световен културен обмен, чрез участие в престижни международни конкурси и фестивали.

В изпълнението на тази задача ще продължи работата в тази посока, изразяваща се в участие в международни събития, а и успешно реализиране на такива като: Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“, Национален конкурс за рисунка – дигитална живопис и графика „Моята България“, Общински конкурс за карикатура „Смешното в училище в карикатури“.

         ОМЦ „Захари Стоянов“ със своята модернизирана база, ще продължи да бъде място за експониране на рисунки и картини, сътворени от младите хора на общинско, национално и международно ниво. 

         Планирано е и провеждане на тематични работилници и конкурси за есета и Областен научен конкурс „Науката на живо“, които дават възможност за изява на творческия потенциал на младите хора.

         За  трета поредна година Община град Добрич съвместно с ДТ „Йордан Йовков“ ще организира провеждането на Областен конкурс рецитал „За да я има България“, който дава възможност за изява на много деца и младежи от област Добрич.

 

 

5.4.  ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

 

 • Употреба на психотропни вещества, цигари, алкохол

 

        РЗИ провежда здравно-образователни дейности, насочени към подрастващи и млади хора по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 г.: компоненти тютюнопушене и злоупотреба с алкохол, както и дейности за превенция на зависимости, свързани с употребата на наркотични вещества. Те включват беседи, лекции, обучения, кампании, разпространение на здр авно-образователни материали по темите и др.

           РЗИ  предоставя специализирани консултации на всички граждани на гр. Добрич в Консултативния кабинет за отказване от тютюнопушене и Консултативния кабинет за профилактика на зависимости, стрес и психично здраве.

            На територията на ОМЦ „Захари Стоянов“  ще се реализират срещи между млади хора и специалисти с цел превенцията на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора. Ще продължи и добрата практика да се организират и провеждат неформални обучения и кампании на здравна тематика. Дейностите ще бъдат реализирани в партньорство с РЗИ Добрич, като в резултат на това младежите ще придобият теоретични знания и практически умения за начините да предпазват себе си и да предават опитът си по метода „Връстници, обучават връстници“.

            За повишаване на сексуалната култура на младите хора е планирана  информационна АНТИСПИН кампания.

           Планирани са и  няколко срещи за здравословен начин на живот уъркшоп „Храните днес“, включително и изнесени срещи в училищата. ОМЦ „Захари Стоянов“ ще насърчава, подкрепя и съдейства за реализацията на всяка младежка инициатива, свързана със здравословния начин на живот.

 

 

 • Физическа активност и спортни занимания

 

         Основна предпоставка за здравословния начин на живот на младите хора е наличието на условия за физическо възпитание и спорт. Ето защо за Община град Добрич физическото възпитание и спортната култура се превръщат в приоритетен фактор със социална значимост. Осмислена е политиката относно проблемите на физическата възпитание и спорта с реалните потребности на бъдещето. Община град Добрич осигурява необходимите условия за воденето на здравословен начин на живот чрез спорт. Усилията в това отношение се възнаграждават с най-добрите резултати на спортните клубове на държавни и международни състезания. През последните години се наблюдава тенденция на повишен интерес към спорта.

 

 • Достъп до спортни обекти, съоръжения и до други възможности за масов спорт

 

         Община град Добрич успешно стопанисва чрез ОП „Спортни имоти” спортните обекти в града, като осигурява поддръжката и експлоатацията на: 

 • Открит спортен комплекс „Простор” – комплексът разполага с тенис кортове, игрища за  волейбол, футбол, хандбал и полигони за хвърляния;

-  Спортен комплекс „Добротица” – съоръжението се състои от зала за спортни игри с 1300 седящи места, кръгова лекоатлетическа писта с 800 места, зала обща физическа  подготовка /ОФП/ и сервизни помещения;

 • Стадион „Дружба” – комплекс от тренировъчни игрища и представителен стадион;
 • Тренировъчно футболно игрище с изкуствена трева;
 • Футболно игрище „Полигона” – тренировъчно игрище;
 • Шах-клуб – 65 кв.м;

На концесия Община град Добрич е предоставила:

-Покрит плувен басейн „Русалка” с площ 1380 кв. м.;

-Спортни зали „Русалка” - зала за спортни игри с размери на игралното поле 56 на 24 м и височина 7.50 м, волейболно игрище, баскетболно и хандбално игрище, зала ОФП, зала за художествена гимнастика и тенис на маса, сервизни помещения;

 • СК „Изида” – комплексът се състои от зали УСШ, складова част и съблекални и четири тенис корта, футболно игрище с изкуствена трева и басейн.

Предоставен е и физкултурен салон под наем за 10 г. на ул. „Иван Хадживълков“, който се ползва за фитнес зала.

            От 01.04.2019 г. предстои ретопинг на лекоатлетическа писта в СЗ „Добротица“, както и подмяна на настилката в сектора за тласкане на гюле.

            И през 2019 г. младите хора  ще спортуват в град Добрич благодарение на изградените и функциониращи спортни клубове, секции, школи и форми. Регистрираните спортни клубове на територията на Община град Добрич са 40, за сравнение през 2017 бяха 36. Младите хора  ще имат възможността да спортуват активно и професионално следните видове спорт: хандбал, волейбол, баскетбол, лека атлетика, футбол, карате, бокс, вдигане на тежести, колоездене, художествена гимнастика, ориентиране, бридж, шахмат, тенис на маса, културизъм, конен спорт, плуване, пожаро-приложен спорт и др.

          В град Добрич се намира единственото за областта Спортно училище „Г. Ст. Раковски”. През учебната 2018/2019 г. в него се обучават 175 спортисти, разпределени в 9 вида спорт. Само за календарната 2018 г. са завоювани 156 медала от международни и държавни първенства, международни и държавни турнири.

        Община град Добрич  отново ще създаде  условия за масов спорт чрез организиране на спортни прояви, заложени в Спортния календар на БАСВ – Световен ден на предизвикателството, Световен ден на ходенето.

 

 

 • Достъп до информация, кампании и обучения по въпросите на спорта, здравето, физическата активност и здравословния начин на живот. Кампании за превенция  на рискови практики

 

        РЗИ – Добрич организира и реализира здравно-образователни дейности по следните национални и регионални програми:

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г.

Компонент – тютюнопушене

– Провеждане на лекции, обучения, тематични дискусии сред учениците и младите хора по теми, свързани с вредното въздействие на тютюнопушенето върху здравето на човека, като рисков фактор за развитието на рак на белия дроб и други онкологични заболявания, хронична обструктивна белодробна болест, сърдечно-съдови заболявания и др.; вредата от пасивното тютюнопушене; рисковите фактори, свързани с тютюнопушенето по време на бременност ;

– Провеждане на кампании и конкурси по повод отбелязване на световни и международни здравни дни, касаещи превенция на тютюнопушенето;

– Изготвяне и разпространение на информационни материали относно рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия;

– Публикации в пресата, интернет сайтове, участие в телевизионни и радиопредавания, касаещи актуални проблеми по превенция на тютюнопушенето;

– Популяризиране на дейността сред младите хора/учениците на Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене, оборудван със съвременни аудиовизуални средства, апарат за измерване на въглероден монооксид  и карбоксихемоглобин в издишан въздух.

 

Компонент – злоупотреба с алкохол

 

– Провеждане на образователно-информационни кампании, беседи, обучения, дискусии за повишаване информираността относно здравния риск от употребата и злоупотребата с  алкохол, алкохолната зависимост и нейните здравни, социални и икономически последици;

 – Изготвяне и разпространение на информационни материали за рисковете за здравето, свързани с употребата на алкохол;

 – Публикации в пресата, интернет сайтове, участие в телевизионни и радиопредавания, касаещи актуални проблеми по превенция на употребата на алкохол.

 

Компонент – хранене

– Провеждане на здравно-образователни мероприятия сред младите хора, насочени към повишаване информираността по въпросите относно риска за здравето при хранителни дефицити, ползите от здравословното хранене, диетично хранене при различни популационни целеви групи /жени в детеродна възраст, бременни и кърмещи жени, лица с хронични неинфекциозни заболявания и др./;

– Организиране и провеждане на здравно-информационни кампании по въпросите на здравословното хранене /за подкрепа на кърменето, за борба със затлъстяването и др./;

– Разпространение на информационни материали относно здравословното    хранене на населението в различни популационни и възрастови групи;

 – Публикации в пресата, интернет сайтове, участие в телевизионни и радиопредавания, касаещи актуални проблеми за здравословно хранене на населението.

 

Компонент – физическа активност

– Реализиране на образователни мероприятия за повишаване на знанията и мотивацията на младите хора за редовна физическа активност, укрепваща здравето;

– Разработване и разпространение на образователни материали за ползата от физическата активност, спорта и туризма за здравето – плакати, информационни брошури, листовки, дипляни и др.;

– Реализиране на дейности във връзка с 10 май – Световен ден за движение: провеждане на различни спортни мероприятия; публикации в електронните и печатни медии за ползата от физическата активност сред различните възрастови групи и др.

 

Национална програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ 2016-2020 г.

 • Провеждане на здравно-образователни дейности по въпроси, свързани с превенцията на ХИВ/СПИН и СПИ, на безрисково сексуално поведение сред подрастващите и младите хора, по въпросите на сексуалното и репродуктивно здраве;
 • Участие в Националните и регионални кампании за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ;
 • Изготвяне и разпространение на информационни материали по въпросите на сексуалното и репродуктивно здраве сред подрастващите и младите хора;
 • Публикации в пресата, интернет сайтове, участие в телевизионни и радиопредавания, касаещи актуални проблеми на сексуалното и репродуктивно здраве.

 

        Освен по национални и регионални програми РЗИ – Добрич  ще реализира здравно-образователни дейности и в други направления:

 

Дейности по околна среда и здраве:

 • Изготвяне на анализи и оценки, участия в проучвания, свързани с идентификацията и определяне нивата на замърсители в околната среда, нивото на експозиция на населението и оценка на свързания с това риск за здравето;
 • Разпространение на информационни материали за рисковете за здравето, свързани със замърсяването на околната среда;
 • Участие в предавания на регионалните медии, както и публикуване на материали в централния и местния печат по актуални проблеми, свързани с опазването на околната среда и здравето на населението;
 • Отбелязване на световни и международни здравни дни, в това направление.

 

Дейности за превенция на психоактивни вещества:

 • Провеждане на беседи, обучения, здравно-информационни кампании, дискусии относно: промоция на здравословен начин на живот и намаляване на употребата на наркотични вещества сред децата и младите хора; превенция на употреба и злоупотреба с наркотични вещества; превенция на зависимости и др.;
 • Изготвяне и разпространение на информационни материали по темата;
 • Публикации в пресата, интернет сайтове, участие в телевизионни и радиопредавания, касаещи актуални проблеми, свързани с превенцията на зависимости.

 

 

 

5.5. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА   

       В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

 

 • Достъп до социални услуги в населеното място

 

               Социалните услуги в общността са сред основните инструменти, чрез които се насърчава социалното включване на уязвимите групи. Те се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, в т.ч. на млади хора на възраст от 15 до 29 години в риск. Могат да бъдат почасови /от различни специалисти/, целодневна грижа в дневните центрове и резидентен тип грижа – 24 часова.

             Дирекция „Социално подпомагане“ и Община град Добрич предоставят информация за съществуващите социални услуги на територията на общината. Социалните услуги са дейности в подкрепа на лица от уязвими групи за социално включване и самостоятелен начин на живот. Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес. Мултидисциплинарен екип извършва  индивидуална оценка на потребностите от подкрепа на лицето /ИОПП/, индивидуален план за подкрепа /ИПП/ и определя нуждата от вида социална услуга.

             Социалните услуги се извършват от държавата, общините, български физически лица, регистрирани по Търговския закон или юридически лица. Целта е ограничаването на социалната изолация, в която се намират младежите, предоставяне на грижа  за младежи в риск в среда, заместваща семейната и създаване на  условия за цялостно обслужване и задоволяване на основните жизнени потребности през деня. Младежите се обучават и развиват умения за водене на самостоятелен и независим живот, а също така се стимулира тяхната ангажираност, организация на свободното време, както и установяване на социални контакти.

             В края на 2018 г. общият брой на социалните услуги в общността, които се предоставят на територията на Община град Добрич е 20. Тези услуги са предназначени за различни уязвими групи. Услугите, които осъществяват дейности в подкрепа на младежите в неравностойно положение, са: Преходно жилище – капацитет 8 места, Защитени жилища за лица с умствена изостаналост – общ капацитет 14 места, Център за социална рехабилитация и интеграция – капацитет 14 места, Център за обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Дневен център за възрастни с увреждания, Дневен център за деца с увреждания, Общностен център за деца и семейства. Изброените социални услуги  се предоставят и на целеви групи от други възрастови категории.

           Социалните услуги в общността от резидентен тип, които приоритетно се предоставят на младите хора, напускащи специализираните институции, са  Центровете за настаняване от семеен тип, Преходно жилище и Защитено жилище.

Тези услуги са насочени към задоволяване на ежедневните потребности на лицата и осъществяват 24 часова грижа за потребителите. Едновременно с това те създават условия, които позволяват да бъде воден независим начин на живот с подкрепата на професионалисти. В някои от услугите, каквато е например Преходното жилище, се оказва  подкрепа и консултиране на 7 лица с леки увреждания, с възможност  за  водене  на независим начин на живот. Предоставяните услуги, освен че съдействат за задоволяване на ежедневните потребности, осъществят и дейности, свързани с организация на свободното време и личните контакти, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване и др.

Подкрепа за социалното включване на хората с увреждания, в т.ч. и младежи,  се осигурява и чрез социалните услуги в домашна среда – „личен асистент“. Личният асистент е социална услуга, чрез която се осигуряват постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен за задоволяване на ежедневните му потребности.

       По процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001  „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”, по Приоритетна ос 5:  „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж”, през 2019 г. Община град Добрич ще изгради и стартира нова социална услуга  „Наблюдавано жилище” с капацитет 6 места, за младежи до 25 години, напускащи специализирани институции, социални услуги резидентен тип или приемна грижа. Услугата е насочена към подготовка за успешното им интегриране в общността. /Съгл. промени в ППЗСП, от 2018 г. Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания ще предоставят услуги само за деца, а младежите, които са навършили 18 г. или 20 г. ако учат, ще бъдат настанявани в Наблюдаваното жилище./

 

5.6. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО

 

 • Отношение и нагласи към доброволчеството

 

          Доброволчеството предоставя възможности на младите хора да изразят своя порив към хуманност и грижа за другите. То възпитава и утвъждава общочовешките ценности сред подрастващото и младото поколение и изгражда социално ангажирани личности.

         Българският младежки Червен кръст е организация с утвърден облик и с дългогодишна история. За своята хуманна дейност сред децата и младите хора той е получавал многократно признание и висока оценка на национално и международно равнище. Младежката организация е партньор на държавата при изпълнение на Националната програма за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел, за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите и за защита на правата на децата на улицата.

         Доброволчеството в БМЧК е дейност, която се мотивира от свободната воля и желание на личността и цели да облагодетелства уязвимите хора и техните общности в съответствие с фундаменталните принципи на Червения кръст/Червения полумесец. Целта на политиката за развитие на доброволчеството сред младите хора е да се осигури подходяща обстановка за доброволческа дейност в организацията и да се създаде подходяща обществена среда за развитието ѝ.

          ОМЦ „Захари Стоянов“ ще продължи работата си за популяризиране на доброволческата идея. Посредством реализиране на кампании и инициативи,  ще се цели повишаване на информираността за ползите от доброволчеството и формиране на позитивно отношение към него. Чрез разширяване на доброволческата банка ще продължи организирането  и насърчаване  участието на младите хора, като доброволци в планирани еко - акции, концерти, фестивали, срещи, дискусии, обучения и др.

 

 • Участие в доброволчески дейности

 

          Младежите доброволци от Българският младежки Червен кръст – Добрич участват активно в доброволчески дейности и непрекъснато усъвършенстват своите знания, умения и компетентности, като в това отношение се акцентира върху:

 • Обучаване по общи знания със специализирани модули, представящи хуманитарните ценности и фундаменталните принципи на Международното червенокръстко движение и международно хуманитарно право сред децата и младите хора;
 • Повишаване качеството и разширяване обхвата на обученията по първа помощ /първа долекарска помощ, първа психологична помощ и психосоциална подкрепа/ сред младите хора и стимулиране практическата реализация  на усвоените познания в различни форми на младежка самодейност;
 • Разширяване на дейности, адекватни на социалните проблеми на младите хора /борбата с агресията и насилието, дискриминацията, стигмата и др./, както и на такива, свързани с възприемане и утвърждаване на хуманитарните ценности и принципи /в т.ч. и солидарност между поколенията/;
 • Обогатяване дейността в областта на здравната просвета и здравословния начин на живот, както и превенция на рисковите фактори /борба с ХИВ/СПИН, зависимостите, трафика, насилието, тежките форми на детски труд и др./
 • Информираност за ползите от доброволчеството

 

Българският младежки Червен кръст – Добрич  ще  работи активно по:

 • Популяризиране на програмите и дейностите на БМЧК /БЧК/ и на стъпките за приемане на доброволци в организацията;
 • Реализиране на адекватна и целенасочена политика по доброволчество, техники по привличане на доброволци и по планиране ангажиментите на доброволците;
 • Провеждане на базови и специализирани обучения и предоставяне на възможности на доброволците за участие в програми, съобразени с техните умения, интереси и потребности;
 • Сътрудничество с местните електронни и печатни медии;
 • Връзки с обществеността.

 

 5.7. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА

 

         Развитото гражданско общество е първият признак, с който се характеризира една демократична страна. Стимулирането на гражданската активност сред подрастващите е начин за преодоляване на социалната им пасивност. В това отношение е особено важно да се насърчава диалогът между местната власт и младежките организации и да се развиват различни форми за участие на младите хора в процеса на вземане на решения на местно, регионално и европейско ниво. Затова гражданското образование и обучение са застъпени в образователната ни система. Гражданската активност на младите хора се определя от нивото на заинтересоваността и инициативността им при обществените дела, изисква да имат мнение и позиции, които да отстояват и да решават важни за тях и тяхното бъдеще въпроси и проблеми. 

         Младежките организации имат роля в активирането на младите хора. Те членуват в неправителствени организации, чиито цели и дейности са насочени към младите хора и се управляват от млади хора. Младежите имат роля в активизирането на връстниците си по теми, като гражданско участие, демократично гражданство и други значими обществени теми; осъществяват диалог между поколенията; реализират диалог между младите хора и вземащите решения и създават положителен имидж на младите хора.

           Към ОМЦ „Захари Стоянов“ функционира Консултативен съвет, включващ представители на различни формални и неформални групи млади хора на възраст 15 – 29 години,  участващи в работата на Центъра. Овластяването им дава  възможност да изразят своето мнение за извършваните дейности и да участват активно в планирането на следващи инициативи за и с младите хора. Екипът на младежкия център ще продължи да насърчава младежите да изразяват своята активна гражданска позиция .

         За реализиране на своята широкообхватна дейност ще продължи сътрудничеството на Центъра с училища, здравни институции, дейци на изкуството, културата и науката, средствата за масова информация, неправителствени организации, Националната мрежа на младежките центрове, експерти в областта на младежката политика.

          През 2019 г. ще продължи работата по Програма „Съдебната власт – информиран избор на гражданско доверие“.Отворени съдилища и прокуратури“. Учениците ще получат знания как могат да защитят правата си чрез съдебните институции, как да се предпазят от престъпления, какви са видовете съдебни услуги.

 

 • Свободно време – интереси и нагласи

 

          Свободното си време младите хора прекарват според личните си интереси и предпочитания. Младите хора се включват активно в културния живот на град Добрич, както със свои самостоятелни прояви и инициативи, така и с участието си във всички културни програми.

         На територията на Добрич функционират студии, школи, курсове, клубове и формации в сферата на изкуството, в които децата и младите хора се обучават и развиват своите таланти, дарби и умения. Община Добрич подпомага техните инициативи и изявите им на наши и международни сцени.

         И през 2018 г. Културният календар на Община град Добрич ще продължи да предлага разнообразни прояви, насочени към тази целева група, за да се даде възможност на младите хора от една страна да изявят своя талант, а от друга – да задоволят своите духовни потребности.

 

5.8. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ

 

 • Отношение към различието /толерантност/

            Взаимно уважение на многообразието, толерантността и солидарността са заложени като принципи в Европейския съюз. Многообразието в съвременния свят изисква от хората да проявяват приемане и разбиране на различието, на другостта, без предразсъдъци, осъждане и негативни оценки. Толерантността изисква уважение и разбиране на различните култури в нашия свят.

           В училищата ще продължи да се насърчава взаимното разбирателство и толерантност чрез провеждане на множество инициативи, посветени на Международния ден на толерантността „Ден на розовата фланелка“, Международен ден  на борбата със ХИВ/СПИН, Международен ден на емигрантите и бежанците, Ден на борбата за ликвидиране на расовата дискриминация и др., предложени от учениците.

 

 • Отношение към ЕС – чувство на принадлежност

 

          Младежите в Добрич са част от младите хора на Европа. Те умело могат да се впишат във всеки един европейски град. Владеещи на високо ниво чужди езици, с много компетенции и лични и професионални умения, нашите младежи имат нужното самочувствие и самооценка на хора, принадлежащи към голямото европейско семейство. Младите хора са запознати  с принципите на ЕС, историята, българското участие в обединението, правата на европейските граждани и ползите от глобализацията.

 

 • Връзки с други общности – пътувания в страни от ЕС, други страни

 

         Учениците и младежите от град Добрич поддържат активни връзки с младежи от други общности. Най-често това се осъществява благодарение на международни програми и проекти, които имат за цел опознаване на страните от ЕС и света. Тези контакти са интересни и обогатяващи, носят удовлетворение, дават възможност за обмяна на опит и изграждат трайни приятелства. Едновременно с това те спомагат за опознаване на други общности и култури, докосване до непознати традиции, обичаи, нрави.

 

 • Емиграционни нагласи

 

          Емиграцията в съвременния свят е особено актуално явление, засягащо  и нашата държава. Изключително е наболял проблемът с емиграцията на младите хора. Нашите най-образовани, квалифицирани и предприемчиви млади специалисти вземат решение да емигрират поради редица причини. Най-често те са провокирани от безработицата, несигурността, ниския стандарт на живот и липсата на възможности за реализация според професионалните възможности и според образованието. Едновременно с това емиграцията представлява голямо и сериозно изпитание за индивида, защото тя променя из основи всички аспекти на човешкия живот и среда – роднини, приятели, език, култура, работа, колеги, жилище, съседи, градска среда и т.н. Затова целта, която си поставя емигрантът, е свързана с достатъчно мощни човешки потребности, каквито са трудът, семейната реализация, развитието на индивидуалните способности и др.

 

 • Участие в международни инициативи, обмени, срещи и в проекти по международни програми

 

Насърчаване на междуетническото и междукултурното младежко общуване

         През 2019 г. като част от Културния календар на Община град Добрич предстои да се реализират следните форуми с международен характер:

 • Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“;
 • Дни на руската култура;
 • Международен младежки фестивал „Фолклор без граници“
 • Международен младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“
 • Концертни турнета на младежки хорове, фолклорни клубове и състави и  танцови формации.

           Ще продължи  насърчаването и  и подпомагането на  културния обмен, в това число и представянето на наши състави и изпълнители на международната сцена, както и участието им във форуми в страната и чужбина.

         През 2019 г. ще продължи устойчивото развитие на следните дейности:

Популяризиране на европейското сътрудничество в младежката сфера; Насърчаване и подпомагане на приобщаването на младите хора към европейското гражданство и изучаването на европейски езици и култури; Изграждане на умения за работа в мултикултурна и мултинационална среда чрез обучения, образователни програми и работа по проекти.

          При реализирането на  проектите по програма „Еразъм+“ младите хора от град Добрич обменят добри практики и опит със своите връстници от другите страни, разискват глобални теми като ценностна система, професионална реализация, безработица, гражданско образование, етика и морал; преминават обучение по професии и повишават знанията, компетенциите и опита си чрез възможността да придобият професионален опит с европейско измерение.

         Благодарение на участието в проектите младежите обогатяват езиковата си подготовка, създават  контакти с високо квалифицирани специалисти и се запознават с новостите в съответните области. Придобиват  предприемачески умения, специфична професионална подготовка и знания за управление на бизнес.

Отчитайки тези положителни резултати от дейностите по международните проекти, през 2019 г. училищата в град Добрич ще продължават да работят по одобрените международни проекти и да разработват нови по актуални и значими теми.

 1. ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА

           Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ съвместно с Детска педагогическа стая и органите на образованието организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината, разработва програми за ограничаване действието на криминогенните фактори, работи съвместно с органите, имащи отношение към закрилата и защитата на малолетни и непълнолетни.

През 2018 г. основните причини за асоциалните прояви на малолетните и непълнолетните са: ниският социален статус на семействата, нездравата и криминогенна семейна среда, липсата на пълноценен и ефективен родителски контрол, непосещаване на училище, негативното влияние на приятелското обкръжение и лекомислие или увлечение.

        В тази връзка е необходимо да се стимулира активното участие на младите хора в превенцията на престъпността, особено в превенцията на правонарушенията, извършени от млади хора. В тази насока  ще се предприемат мерки за:

 • Реализиране на превантивна програма за превенция на асоциалното поведение сред учениците в добричките училища;
 • Участие в местни и национална кампании по превенция на противообществените прояви, закрилата на децата, безопасност на движението, трафик на хора;
 • Организиране на конкурс – изложба „Деца, изкуство и спорт срещу дрогата”, във връзка с Международният ден за борба с наркоманията и провеждане на волейболен турнир с децата настанени в ЦНСТБУ;
 • Организиране на обучителен лагер – семинар с Клуб „Деца - обучители по превенция на противообществените прояви”;
 • Подпомагане на деца и родители – съвместни инициативи с Дирекция „Хуманитарни дейности” към Общината, с Отдел „Закрила на детето“,  с  Дирекция „Бюро по труда“, БЧК, за реализирането им на пазара на труда, битово устройване, социално подпомагане и др;
 • Реализиране на „Училище за родители” за подпомагане на семейства при отглеждане и възпитание на децата – психологически, здравни и правни консултации;
 • Организиране на „Лятно училище за тийнейджъри“, с цел ангажиране на свободното време;

         Добрите резултати, свързани намаляването на детската и младежка  престъпност, са свързани с превантивната дейност, която осъществява комисията и инспектори от Детска педагогическа стая. Тя с изразява в организирането и провеждането на индивидуални и групови консултации с деца и родители, информационни кампании по превенция употребата на наркотични вещества, асоциално поведение, трафик на хора, изработване на информационно – образователни материали, посещения в училища, обмен на информация между институциите, свързани с подкрепа на деца и др.

              През 2019 г. ще продължи работата на ИДПС при Първо РУ- Добрич по НП „Работа на полицията в училищата“, Програма  „Детско полицейско управление“, Координационен механизъм за взаимодействие при кризисна интервенция., Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално предавани  инфекции. Ще продължи работата по изпълнение на Националналната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца /2017-2020/, по която МВР има конкретни ангажименти. Продължават и полицейските операции и мероприятия съобразно оперативната обстановка.

6. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖИТЕ В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ   

Цел: Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора

   Задачи:

 • Консултиране на предприемчиви млади хора с цел развиване на собствен бизнес;
 • Популяризиране на възможностите за младежка заетост чрез европейски програми;
 • Привличане на инвеститори с цел осигуряване на работни места;
 • Организиране на младежки трудови борси съвместно с работодатели и други заинтересовани и компетентни органи.

       Цел: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги на младите хора

     Задачи:

 • Реализиране на информационна политика, насочена към младите хора;
 • Публично подпомагане и предлагане на качествени информационни услуги, предоставящи актуална, систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща широк спектър от интереси и потребности на младите хора;
 • Запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от местната общност и като граждани на Република България и на Европейския съюз;
 • Публично подпомагане и предлагане на консултантски услуги в подкрепа на личностното и общественото развитие на младите хора, включително и за развитие на жизнени умения;
 • Публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора;
 • Подобряване на достъпа на младите хора до безплатен интернет в град Добрич;
 • Разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на услуги за развитие на младите хора - професионални консултанти, юридически лица с нестопанска цел, читалища, културни институти, спортни организации и др.

Цел: Стимулиране на неформалното учене сред младите хора

            Задачи:

 • Разширяване на възможностите за неформално учене на младите хора чрез публично подпомагане и предлагане на услуги за разширяване на знанията, опита и уменията на млади хора за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, здравословния начин на живот, безопасността на движението по пътищата и за предотвратяване на противообществените прояви;
 • Популяризиране формите на неформалното учене.

Цел: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора

Задачи:

 • Подобряване на възможностите за реализация на социалните и творческите умения на младите хора съобразно техните интереси и стимулиране на инициативността, младежкото творчество и изява чрез:

– подкрепа на младите дебютанти в изкуствата и в различните културни индустрии;

– насърчаване на приноса на младежката работа за реализацията на творческите способности на младите хора;

 • Подпомагане развитието на млади български творци и участието им в европейския и световния културен обмен.

 

Цел: Здравословен начин на живот на младите хора

Задачи:

 • Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора;
 • Превенция на тютюнопушенето, употреба на наркотици и полово предавани болести;
 • Насърчаване на физическата активност на младежите;
 • Подкрепа на спортни инициативи за младежи.

Цел: Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение

Задачи:

 • Популяризиране сред младите хора на целенасочени и качествени социални услуги;
 • Превенция на социалното изключване на младежи на възраст от 15 до 29 години в неравностойно положение и младежи в риск;
 • Провеждане на информационни кампании, относно възможностите за трудова ефективност на хората с увреждания;
 • Подобряване на архитектурната градска среда посредством различни източници на финансиране.

Цел: Развитие на младежкото доброволчество

Задачи:

 • Разпространение на идеята и ролята на доброволчеството сред младите хора;
 • Увеличаване броя на младите хора – доброволци на територията на град Добрич;
 • Подкрепа и подпомагане реализирането на доброволчески инициативи, инициирани  от младежки организации;
 • Създаване на условия за създаване и функциониране на младежки доброволчески организации.

Цел: Повишаване на гражданската активност на младите хора

Задачи:

 • Насърчаване и подпомагане на създаване и развитие на младежките организации;
 • Подпомагане реализирането на младежки инициативи и кампании;
 • Осигуряване на възможност младите хора да участват в процеса на вземане на решения, относно младежките политики на общинско и национално ниво.

 

Цел:  Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за междукултурно и международно  младежко общуване

Задачи:

 • Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толератност и диалог
 • Насърчаване и подпомагане на мобилността на младите хора;
 • Насърчаване и подпомагане опознаването на отделните етнически общности и техните култури за стимулиране на толерантност, разбирателство и взаимодействие между общностите.
 • Насърчаване на междуетническото и междукултурното младежко общуване.
 • Насърчаване и подпомагане на приобщаването на младите хора към европейското  гражданство и изучаването на европейски езици и култури;
 • Изграждане на умения за работа в мултикултурна и мултинационална среда.

Цел: Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността

Задачи:

 • Организиране и провеждане на информационно-образователни кампании с цел превенция на детската и младежка престъпност;
 • Намаляване броя на младите хора – извършители на престъпления;
 • Включване на деца и младежи, извършители на противообществени прояви в спортни, културни и трудови програми.

 

7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Представителство на младите хора в обществения живот
 • Успешна професионална и социална реализация на младите хора
 • Активно участие в социални и културни организации и проекти
 • Увеличаване броя на младежките инициативи
 • Разширен обхват и повишаване на качеството и достъпността на услугите в подкрепа на развитието на младите хора
 • Утвърждаване на европейски модели в младежката работа
 • Увеличаване  броя на изявите на млади творци, повишаване относителния дял на младите хора в изкуствата,повишаване дела на младите хора с достъп до електронното съдържание в обществените библиотеки
 • Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за младите хора, младежки проекти и инициативи
 • Анализ на състоянието на школите по изкуства и и приемане на решения за стабилизирането им като резерв за развитието на творческите звена
 • Повишаване нивото на информираност и придобити умения и знания за здравословен начин на живот
 • Повишаване на активната гражданска позиция  и включване на младите хора в дейности по превенция на зависимостите
 • Наличие на стабилни и работещи модели за превенция на младежката престъпност
 • Намаляване на броя на правонарушенията, извършвани от млади хора
 • Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка и гражданска активност
 • Активизиране на участието на младите хора при решаване на младежките проблеми
 • Повишаване на броя млади хора, практикуващи спортни дейности
 • Създаване на добри условия за спортуване и осмислено свободно време на младежите

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 • Координиране на дейностите и оперативно взаимодействие  на всички структури, работещи в сферата на младежките дейности
 • Организиране и реализиране на разнообразни инициативи

 

9. НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 • Наблюдение изпълнението на плана
 • Планът е отворена система и подлежи на промени при постъпване на предложения
 • Анализиране на резултатите
 • Изготвяне на Отчет за изпълнение на плана за 2018 г.

 

10. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Популяризирането на целите и задачите в Общински план за младежта ще се осъществи чрез публикации на електронния сайт на Община град Добрич, чрез регулярни прессъобщения до медиите, чрез ОМЦ „Захари Стоянов“

 

11. ФИНАНСИРАНЕ

 • Годишни бюджети на институциите, ангажирани с изпълнение на плана
 • Целеви средства по одобрени проекти
 • Национални програми

                                                                           

                                                             Приет с решение № 46-12 от 26.02.2019 г.

                                                                             на Общински съвет град Добрич

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре