Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за срок от 05.03.2019 г. до 22.04.2019 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Мая Димитрова – зам.-председател на  ПК „ПУКИЕ” и

Зорница Михайлова – председател на  ПК „ЗОРК”

 

 

    Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С решение № 2-2 от 24 ноември 2015 година на Общински съвет град Добрич бе приет Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Приемането на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Обн. ДВ. бр.7 от 19 януари 2018 г. и последно изм. ДВ. бр.17 от 26 февруари 2019 г., налага настоящото предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

  1. Причини и мотиви за приемане на Правилника за изменение и допълнение.

 

Според чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация, в съответствие с действащото законодателство.

Приетият Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество отменя действащия до 19 януари 2018 г. Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, което налага и промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.


         Промяната в нормативната база налага следните изменения и допълнения в действащия Правилник:

§1.  Чл. 9, ал. 1, т. 3 се изменя по следния начин (текстът „по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменя с текста „по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“):

 

Чл. 9. (1) Правомощията на председателя на Общински съвет се прекратяват предсрочно при:

  1. ……………………….
  2. ……………………….
  3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

                                 

§2.  Чл. 18, ал. 2, т. 11 се изменя по следния начин (текстът „по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменя с текста „по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“):

 

Чл. 18. (1) …………………………………….

             (2) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

  1. ……………………….
  2. ……………………….

……………………….

11.  при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

§3.  В ГЛАВА ДЕСЕТА – ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се създава нов Параграф 6:

 

Параграф 6. Навсякъде в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация вместо „Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ да се чете „Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“

 

2. Цели и очаквани резултати от приемане на измененията.

С приемането на проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация вътрешната нормативна уредба ще бъде приведена в съответствие с действащото в Република България законодателство.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба

 За прилагането на предложените изменения и допълнения на Правилника не са необходими допълнителни финансови и други средства.

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документът, подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури, с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на интернет страницата на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 22.04.2019 година.

 

  1. Предварителна оценка на въздействието.

 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)

Институция: Община град Добрич

Нормативен акт: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

За включване в законодателната/

оперативната програма на Министерския съвет за периода: НЕ

Дата: 05.03.2019 г.

Контакт за въпроси: Мая Димитрова

Телефон: 0896 735 454

  1. Дефиниране на проблема:

Приемането на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Обн. ДВ. бр. 7 от 19 януари 2018 г. и последно, изм. ДВ. бр. 17 от 26 февруари 2019 г., налага настоящото предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

  1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.

Отмяната на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и приемането Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество налага и промяна в подзаконовите нормативни актове.

 

  1. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

Отмяната на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и приемането Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество налага и промяна в подзаконовите нормативни актове.

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

Не са изготвяни последващи оценки на въздействието на проекта на акт.

2. Цели: Вътрешната нормативна уредба ще бъде приведена в съответствие с действащото в Република България законодателство.

3. Идентифициране на заинтересованите страни:

Всички граждани на Община град Добрич.

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена  област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).

4. Варианти на действие:

Вариант: Без действие – Вътрешната нормативна база няма да съответства на законодателството.

Вариант: С промяната в Правилника вътрешната нормативна уредба ще бъде приведена в съответствие с действащото в Република България законодателство.

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта „без действие“.

5. Негативни въздействия:  Не се очакват.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.

6. Положителни въздействия: Вътрешната нормативна уредба ще бъде приведена в съответствие с действащото в Република България законодателство.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

7. Потенциални рискове: Няма потенциални рискове.

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

 х Ще се повиши

☐ Ще се намали

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?

Не.

9. Създават ли се нови регистри?

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те

Не.

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?

☐  Актът не засяга МСП

х  Няма ефект

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?

☐ Да

х  Не

12. Обществени консултации: На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за нормативен акт е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

     На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 22.04.2019 година.

 

Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

 

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

☐ Да

х  Не

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

 

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:

Име и длъжност:                               Мая Димитрова, Зам.-председател на ПК „ПУКИЕ“

 

Дата:

 

 

Подпис:

 

 

 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

Проект!

РЕШЕНИЕ:

 

   Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗМСМА, и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК:

 

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

 

§1.  Чл. 9, ал. 1, т. 3 се изменя по следния начин: „влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“

 

§2.  Чл. 18, ал. 2, т. 11 се изменя по следния начин: „при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.”

 

§3.  В ГЛАВА ДЕСЕТА – ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ се създава нов Параграф 6:

 

Параграф 6. Навсякъде в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация вместо „Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ да се чете „Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“

 

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите, съгласно закона действия.

 

 

 

 

 

 

Вносители:    ……………………….

                        /Мая Димитрова- зам.-председател на ПК„ПУКИЕ”/

 

 

                        ……………………….

                        /Зорница Михайлова- председател на  ПК „ЗОРК”/

 

 

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
22.38° C разкъсана облачност
Нагоре