Обява външни експерти

 

О Б Я В А

 

Уважаеми Дами и господа,

С настоящата Обява община Добрич информира всички заинтересовани страни, че на 29.12.2016 г.  е сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № №BG16M1OP002-1.006-0003-C01 за изпълнение на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич – фаза 1“. При изпълнението на посочения договор община Добрич ще разчита и на съдействието от тсрана на „ВиК -Добрич“ АД, което е Асоцииран партньор съгласно договора. Съгласно предвидените в проекта дейности се предвижда изпълнение на дейност: „Организация и управление на инвестиционен проект:“Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1“ , посредством назначен екип/звено в общинска администрация Добрич“. Изпълнението на посочената дейност е предвидено да бъде изпълнено от страна на Община Добрич. Съгласно заложените изисквания в проекта, посочената дейност следва да бъде изпълнена от страна на Община Добрич, като за целта следва да бъде сформирано Звено за изпълнение на проекта. В звеното е предвидено да бъдат привлечени и назначени експерти на следните позиции:

 1. Ръководител на проекта;
 2. Координатор на проекта;
 3. Експерт комуникация, информация и публичност;
 4. Юрист на проекта, който ще изпълнява и функциите на лице по нередности;
 5. ВиК инженер - направление пречистване;
 6. ВиК инженер - направление ВиК;
 7. Експерт счетоводство и финанси по проекта;
 8. Представител на асоциирания партнъор ВиК;
 9. Служител, отговарящ за съхранението на документацията на проекта.

Към настоящия момент при спазване изискванията на сключения договор за предоставяне на БФП от страна на община Добрич е предвидено да бъдат включени в екипа служители на общинска администрация за следните позиции:

 1. „Координатор на проекта“;
 2. „Експерт комуникация, информация и публичност“;
 3. „Юрист на проекта“;
 4. „Служител отговарящ за съхранението на документацията на проекта и технически сътрудник“.

В допълнение в проекта е предвидено да бъде включен и експерт от страна на Асоциирания партньор, за позиция:

 1. Представител на асоциирания партнъор ВиК.

Отчитайки изложеното и предвиденото в АДБФП, община Добрич следва да привлече експерти, които да бъдат включени в Звеното, за следните позиции:

 1. Ръководител на проекта;
 2. ВиК инженер - направление пречистване;
 3. ВиК инженер - направление ВиК;
 4. Експерт счетоводство и финанси по проекта.

В тази връзка с настоящата обява отправяме покана до всички заинтересовани страни да представят Автобиографии за посочените позиции, като изискванията за заеманата позиция и основните задължения, за всяка от тях са както следва:

 1. Ръководител на проекта:

Квалификация и отговорности

Висше образование: образователна степен "магистър";

Професионален опит - минимум 5 г. професионален опит по специалността;

Отговорности:

●Осигурява цялостното управление, координира и контролира реализирането на отделните дейности, заложени в проекта;

●Организира д-те на проектния екип като разпределя задълженията и отговорностите между ч-те;

●Съгласува и предлага за одобрение на Възложителя всички документи в хода на изпълнението на проекта;

●Координира всички предвидени процедури за избор на изпълнители по дейностите предвидени по проекта и дейностите по контрол от страна на УО;

●Изисква и приема от останалите членове на екипа месечни и окончателни доклади за изпълнението на дейностите и на проекта като цяло, както и месечен отчет за дейността за персоналната им ангажираност;

●Участва в срещи и пресконференциите, предвидени по проекта;

●Управлява всички дейности и осъществява оперативни контакти с договарящия орган;

●Контролира воденето на документацията и изготвянето на отчетите по проекта;

●Съблюдава и контролира спазването на план-графика за изпълнението на проекта;

●Осъществява цялостен мониторинг на изпълнението на задачите по проекта и връзката им със заложените в него цели;

●Информира Възложителят за изпълнението на отделните дейности по проекта, както цялостния напредък по АДБФП;

●Отчита се за дейността си по проекта пред Възложителят;

●Съгласува и предоставя за одобрение на Възложителят междинни и окончателен технически и финансови отчети във връзка с изпълнението на отделните договори по дейностите от проекта;

●Отговаря за предоставянето на достъп на представители на Управляващия орган, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Европейската Комисия, Европейската служба за борба с измамите и на Европейската сметна палата до всички документи и информация по проект;

●Организира изпълнението на предписанията на одитиращите органи и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, осъществени от представители на Управляващия орган, Сертифициращия орган и Одитиращия орган;

●Отговаря за наблюдението и контрола върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и за подготовката, при необходимост на допълнителни споразумения към тях;

●Възлага допълнителни задачи на експертите включени в екипа съгласно техните компетенции;

●Осъществява цялостен контрол върху дейностите по проекта, като при наличието на отклонение от графика на проекта, уведомява Възложителят и предлага съответните корективни мерки за преодоляване на възникнали проблеми в процеса на изпълнение на проекта;

● При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на лицето по нередности на Бенефициента.

●О-ра проверки на място на изпълнителите по отделните договори за изпълнение на дейностите.(планирани и извънредни)

 

 1. ВиК инженер - направление пречистване:

Квалификация и отговорности

Висше образование: Магистър "строителен инженер" по специалностите с придобита квалификация: „ВиК инженер” направление пречистване или еквивалентно.

Професионален опит - минимум 5 години професионален опит по специалността.

Отговорности:

●Участва в дейностите по преглед, анализ и съгласуване на техническата документация, изготвяна в рамките на проекта;

●Изпълнява и други дейности, необходими за изпълнението на проекта и възложени му от ръководителя на проекта;

●Следи за стриктното изпълнение на инвестиционния проект (в частта за ПСОВ) в съответствие с техническата спецификация, контролира хода и напредъка на строително монтажните работи, редовността за доставката на материалите и наличният брой техника и технически персонал на изпълнителя;

●Следи за спазването на план-графика за изпълнение на строително монтажните работи на ПСОВ, и предлага мерки за оптималното му изпълнение;

●При наличие на забава от графика на СМР, информира ръководителя на проекта за предприемане на корективни мерки и предлага такива за оптималното му изпълнение;

●Извършва преглед на строителните документи преди тяхното представяне за одобрение/приемане от ръководителя на проекта;

●Извършва проверки на място (планирани и извънредни) и изготвя доклади от проверките на място за съответния обект, след което ги предоставя на Ръководителя на проекта за одобрение;

●Контролира изготвянето на необходимата строителна документация в частта по реконструкция на ПСОВ, в съответствие със законодателните изисквания;

●Предоставя информация, свързана с изпълнението на съответния обект от проекта на Ръководителя на проекта, координатора и на експерта комуникация, информация и публичност;

●При откриване на нередност или при подозрение за такава на който и да било етап от изпълнението на проекта докладва на Ръководителя на проекта;

●Изпълнява други задачи по проекта, възложени от Ръководителя на проекта.

 

 1. ВиК инженер - направление ВиК:

 

Квалификация и отговорности

Висше образование: Магистър "строителен инженер" специалност „ВиК инженер”-мрежи и системи или екв.

Професионален опит - минимум 5 години професионален опит по специалността.Специфичен опит - 3 г. в областта на управлението и/или изпълнение на инфраструктурни/инвестиционни проекти и/или в проектиране и/или инвеститорски контрол на строителство на ВиК обекти.

Отговорности:

●Отговаря за организирането, координирането на строително-ремонтните дейности за всички обекти включени за изпълнение по част ВиК;

●Съдейства и контролира процеса на разработване на допълнителните части към работните проекти;

●Извършва комуникацията с изпълнителите на строителните дейности, строителния надзор и авторския надзор;

●Контролира напредъка на СМР. При наличие на забава от графика на СМР, информира ръководителя на проекта за предприемане на корективни мерки и предлага такива за оптималното му изпълнение;

●Извършва проверка на актуваните количества СМР с действително извършените такива, при наличието на отклонениея информира ръководителя на проекта за предприемане на корективни мерки и предлага такива за оптималното му изпълнение;

●Следи за навременното изготвяне на актовете по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

●Подпомага лицето отговорно за съхранение и архивиране, да архивира строително-техническата документация;

●Извършва преглед на строителните документи преди тяхното представяне за одобрение/приемане от ръководителя на проекта;

●Извършва проверки на място и изготвя доклади от проверките на място за съответния обект, след което ги предоставя на Ръководителя на проекта за одобрение;

●Участва при изготвянето на строителните документи, спазвайки указанията на УО и нормативните актове заедно с инвеститорския контрол;

●Отговаря за съгласувателните и разрешителни режими на обектите;

●Участва в изготвянето на междинни и окончателен технически отчети;

●Следи за изготвянето на контролни листове и изготвя своевременно доклади, които в последствие да съгласува с ръководителя на проекта, от проверки на място на изпълнението на договорите за обществени поръчки

●Участва при проверки от страна на УО;

●Участва в пресконференциите, предвидени по проекта;

●Отчита пред ръководителя на проекта изработеното време и докладва за извършената работа по утвърдени форми;

●Подготвя доклади, становища и др. по компетентност, спазва Указанията на УО;

●Планира собствената си работа съгласно графика за изпълнение на проекта и го съгласува с Ръководителя на проекта;

●Предоставя информация, свързана с изпълнението на съответния обект от проекта на Ръководителя на проекта, координатора и на експерта комуникация, информация и публичност;

●Изпълнява други задачи по проекта, възложени от Ръководителя на проекта.

●При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта докладва на лицето по нередности на Бенефициента или на Ръководителя на проекта.

 

 1. Експерт счетоводство и финанси по проекта:

 

Квалификация и отговорности

образование: степен „бакалавър“-счетоводна отчетност или др. Опит в извършването на счетоводна отчетност, в съответствие с приложимото законодателство, осъществяването на хронологично, двустранно, синтетично и аналогично счетоводно записване, подготовка на документите, за плащания и верификация.

Отговорности:

●Отговаря за целесъобразността и законосъобразността на поеманите задължения и извършваните разходи;

●Отговаря за счетоводната отчетност в рамките на проекта, регистрира своевременно счетоводните операции, в съответствие с приложимото законодателство;

●Участва в изготвяне на исканията за средства по АДБФП;

●Получава, проверява всички фактури/документи с еквивалентна доказателствена стойност;

●Участва в извършването на текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на средствата по договора за безвъзмездна финансова помощ;

●Съвместно с лицето по архива извършва съхранение и отговаря за цялата счетоводна информация, свързана с изпълнението на проекта;

●Подготвя документи, необходими за извършване на плащания/справки/отчети и за верификация на разходите и искания за средства по проекта;

●Участва в подготовката на финансовите отчети;

●Извършва наблюдение на плащания и лимити;

●Отговаря за осчетоводяването на документи;

●Изготвя необходимите справки, удостоверения и др. във връзка с възнагражденията на екипа по проекта;

●Отговаря за навременното и в съответствие с изискванията на АДБФП, изготвяне на финансовите отчетни доклади по проекта и на исканията за плащане;

●Контролира коректното счетоводно отчитане;

●Съвместно с ръководителя на проекта представлява екипа при финансови проверки от страна на национални контролни органи и външни одитори.

●Отговаря за счетоводната отчетност в рамките на проекта, регистрира своевременно счетоводните операции, в съответствие с приложимото законодателство;

●Контролира коректното счетоводно отчитане на разходите по проекта, включително верифициране на разходите;

●Проверява за целите на мониторинга на проекта и в последствие съгласува с ръководителя на проекта всички фактури/ документи с еквивалентна доказателствена стойност, представени от изпълнителите на дейностите по проекта;

●Извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на средствата по АДБФП;

●Осъществява връзка и взаимодействие с външни контролни органи по отношение на финансово-счетоводните дейности по програмата;

●Извършва наблюдение на плащания и лимити, на справки и отчети по проекта;

●Осъществява хронологично, двустранно, синтетично и аналитично счетоводно, записване и съставя отчети, в съответствие с нормативните изисквания;

● При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта докладва на лицето по нередности на Бенефициента или на Ръководителя на проекта;

●Изпълнява други задачи по проекта, възложени от Ръководителя на проекта.

 

Всеки заинтересован може да подава своята Автобиография на

e-mail:r_yordanowa@dobrich.bg от22.05.2017г. до 31.05.2017г.

За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към: инж. Даниела Милкова

След изтичане на срока за получаване на автобиографиите, Кметът на Община град Добрич ще извърши преценка на същите за съответствие със заложените минимални изисквания, посочени по-горе. С най-подходящият кандидат, отговарящ на тези изисквания ще бъде сключен трудов договор.

С избраните кандидати ще бъдат сключени срочни трудови договори съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
27.33° C предимно облачно
Нагоре